งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต
ภาพกิจกรรม » การอบรมสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต30 พ.ค. 2559 14:04790
การอบรมสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต
ระหว่างวันที่วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2559
ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมูลนิธิรากแก้วได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ได้กำหนดจัดการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่มีความเข้าใจ แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาโครงการในพื้นที่เป้าหมายตลอดจนสร้างเครือข่ายนักศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง