งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพกิจกรรม » โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช05 ส.ค. 2559 15:52662
โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 11 -18 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชลักษณะกิจกรรม
เป็นค่ายเรียนรู้มีการพักค้างในพื้นที่โครงการเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การอยู่ค่าย และประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
1) การปฐมนิเทศ
- ภาพรวมโครงการ
- กิจกรรมที่นักศึกษาจะได้รับ
- ข้อควรปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในค่ายและการลงชุมชน
2) การบรรยายพิเศษ โดยผู้แทน กปร. หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหลักการ ทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ
3) การบรรยายเชิงประจักษ์ โดยผู้แทนจากพื้นที่โครงการ
4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในแต่ละวันจะลงไปสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตการทำงานของผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จมีชีวิต ที่พอเพียงและมีความสุขอย่างแท้จริง แล้วนำข้อมูลจากพื้นที่มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปเป็นรายงานการปฏิบัติงานโครงการ