งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรม » ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 255929 ส.ค. 2559 09:09662
ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559
ประกอบด้วยกิจกรรม
-กิจกรรมเปิดตะวันน้องใหม่ นักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตร ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ
-สักการะและปฏิญาณตน ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ
-กิจกรรมเชิญธงประจำมหาวิทยาลัย และคณะ แนะนำมหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดสำหรับนักศึกษาใหม่ โดย
ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
-รศ.ดร.จุฑามาศ ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
-กิจกรรม สายใจเดียว ม.อ. เกลียวสัมพันธ์
-กิจกรรมบรรยาย การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์
ชม VTR ลูกพระบิดาข้าภูมิใจ,เรื่องเล็กๆใกล้ตัว
-กิจกรรม ร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ณ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
-กิจกรรมการแสดงของกลุ่มองค์กรนักศึกษา ส่วนกลาง คณะ และหอพัก