งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
สัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรม » สัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256013 มิ.ย. 2560 14:22445
โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง
ระหว่างวันที่ 21 -23 พ.ค. 2560
รูปแบบการสัมมนา
1) พิธีเปิด พร้อม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ“ทิศทางการพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0 ”
โดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

2) การบรรยาย หัวข้อ “ความสำคัญและบทบาทของผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษากับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะและเสริมสร้างสมรรถนะสากล
3) บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ และหลักการเขียนโครงการกิจกรรมนักศึกษา
4) กิจกรรมผู้บริหาร กองกิจการนักศึกษาพบผู้นำนักศึกษา
5) กิจกรรมการสัมมนากลุ่มย่อย องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ชมรม 4 ฝ่ายในสังกัดองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และฝ่ายบริหาร องค์การฯ สภาฯ และสโมสรนักศึกษา หัวข้อการพูดคุย กระบวนการในการดำเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการ กิจกรรมนักศึกษา แนวทางการพัฒนารูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ในเชิงสร้างสรรค์ที่สอดรับกับยุคสมัย เช่น รูปแบบกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นักศึกษา ม.อ. (iWiSE) ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ
6) กิจกรรมสัมพันธ์ : ภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
7) การกำหนดตารางกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกัน