งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ
ภาพกิจกรรม » เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ22 เม.ย. 2563 15:09470
ทัศนศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองในด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563