งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สานสัมพันธ์ ทักษิณถิ่นใต้
ภาพกิจกรรม » สานสัมพันธ์ ทักษิณถิ่นใต้22 เม.ย. 2563 15:30518
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้สังคม ชุมชน วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ จึงได้กำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์ทักษิณถิ่นใต้ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ ของภาคใต้ การปลูกฝังให้นักศึกษาสำนึกรัก และภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมภาคใต้ ซึ่งควรค่ากับการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ และการเสวนาวิถีไทย วิถีใต้ หัวข้อ แล้วเท่ห์อี้ต๊ายแหลงใต้กันหวา กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามวิชาการ บูธนิทรรศการชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตภาคใต้ นิทรรศการกิจกรรมนักศึกษากับชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ การจัดแสดงผ้าพื้นเมือง และกริชโบราณภาคใต้ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมบูธอาหารพื้นบ้าน การแสดงวัฒนธรรมด้านศิลปการแสดง และการละเล่นภาคใต้ วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่