งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career
ภาพกิจกรรม » โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career02 พ.ย. 2563 13:12647
โครงการ เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์กีฬาและ
สุขภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ โลกแห่งการทำงาน เปิดมุมมองของนักศึกษาสู่โลกแห่งอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรมก่อนเข้าสู่การทำงาน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส (COVID-19) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสด LIVE ผ่านเพจองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมให้ความรู้ผ่านคลิปวิดิโอในเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน
โดยมีนักศึกษา รับชมกิจกรรมผ่าน LIVE สด และรับชมย้อนหลัง และตอบคำถาม ทำแบบประเมิน Google form จำนวน 2,538 คน