งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
งานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม » งานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓25 มี.ค. 2564 14:20346
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยมีวัตถุประสงค์เเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำกิจกรรมระหว่างคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมชุดเก่า – ใหม่
การสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมในรอบปี พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร นักกิจกรรมตัวอย่าง
และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเสริมกำลังใจแก่นักศึกษาในการทำกิจกรรมนักศึกษาโดยพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการกิจกรรมนักศึกษา
มอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักศึกษา

photo by:ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1l0iTV63jyZMUCnvwBAnXaeq5RC7qQ3eW?fbclid=IwAR2u33dpQxQwE02KEHuUWCDfmIPrpYC69GMvTbN1F7b_IwHxsEesBCbZMYc