งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สัมมนาผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
ภาพกิจกรรม » สัมมนาผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 256521 เม.ย. 15:0857
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมในสังกัดองค์การบริหารฯ และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 17 คณะ
สำหรับโครงการตลอดทั้ง 2 วัน มีกิจกรรมมากมายที่จะเสริมทักษะภาวะความเป็นผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา การพัฒนา และการกำหนดรูปแบบกิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมกับกิจกรรมสันทนาการอื่นๆอีกมายมาย