งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
New Gen Say No คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » New Gen Say No คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง16 ส.ค. 61, 09:15 น.4,699
 • ชื่อหน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  ที่อยู่/สถานที่จัดกรุงเทพ
 • วันที่ 25 สิงหาคม 61
  ช่วงเวลา07.00 - 13.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 451 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 24 สิงหาคม 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  3
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  3
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  **สำหรับน้องๆนักศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป จะได้รับการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

  -ด้านจิตสำนึกสาธารณะ ฯ  จำนวน  3 หน่วยชม.

  -ด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการฯ จำนวน 3 หน่วยชม.

  รวม 6 หน่วยชม.

  **แต่งกายชุดนักศึกษา นะคะ**

1.
5910210459
น.ส.กชพร
อัจจิมากุล
วิทยาศาสตร์
2.
5911110300
นายสิทธิกร
สุกแก้ว
ศิลปศาสตร์
3.
5911110066
น.ส.เพ็ญนภา
อยู่สุวรรณ
ศิลปศาสตร์
4.
5911110092
น.ส.อิสยาภรณ์
พฤกษ์เสถียร
ศิลปศาสตร์
5.
5911110161
น.ส.ณัฏฐฌา
กิจเยาวสงค์
ศิลปศาสตร์
6.
5911110172
น.ส.ดุษฎี
เลิศวัฒนะเมธี
ศิลปศาสตร์
7.
5911110235
น.ส.พัฒน์นรี
เพชรเครือ
ศิลปศาสตร์
8.
5911110164
น.ส.ณัฐฑริกา
ทิพย์เดช
ศิลปศาสตร์
9.
5911110038
น.ส.นงนภรรส
ทองเรือง
ศิลปศาสตร์
10.
5911110273
น.ส.วริศรา
ปุรินทราภิบาล
ศิลปศาสตร์
11.
5911110170
น.ส.ณัฐมน
ระงับทุกข์
ศิลปศาสตร์
12.
5911110324
น.ส.อภัสสรา
เกตุเกลี้ยง
ศิลปศาสตร์
13.
5911110343
น.ส.อาริสรา
มากชุ่ม
ศิลปศาสตร์
14.
6011311072
น.ส.วิมลรัตน์
สังข์ทอง
นิติศาสตร์
15.
6011310064
น.ส.มณิสร
จันทร์สุข
นิติศาสตร์
16.
6011311073
นายวิศรุต
เหล็มหมาด
นิติศาสตร์
17.
6011310099
นายธนพนธ์
เตภูรวัตร
นิติศาสตร์
18.
5911110242
น.ส.พิมพ์ชนก
สิทธิมาน
ศิลปศาสตร์
19.
5911110281
น.ส.ศศิพิมพ์ปภา
แง้เจริญกุล
ศิลปศาสตร์
20.
6011310118
นายอับดุลลอฮอัฟวัน
เจะมะ
นิติศาสตร์
21.
6011310005
นายกฤติน
กาญจนอารี
นิติศาสตร์
22.
5910110607
นายธนวัฒน์
ไชยพร
วิศวกรรมศาสตร์
23.
6110410048
น.ส.นัซมี
ระยะไมตรี
พยาบาลศาสตร์
24.
5911110097
น.ส.อารยา
บุญแก้ว
ศิลปศาสตร์
25.
5911110023
น.ส.ณัชพร
อุดมรัตน์
ศิลปศาสตร์
26.
5911110053
น.ส.ปุณณภา
พัทธโน
ศิลปศาสตร์
27.
6110410165
น.ส.ฝาซียะห์
ยาเต็ง
พยาบาลศาสตร์
28.
6110410033
น.ส.ซารีนา
สาและ
พยาบาลศาสตร์
29.
6110410120
น.ส.อัสมะห์
ยูโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
30.
5911110307
น.ส.สุทธิกานต์
หลีเพิ่มสุข
ศิลปศาสตร์
31.
5911110101
น.ส.กมลวรรณ
สงย้อย
ศิลปศาสตร์
32.
6111410103
น.ส.ฮาซีเยาะ
วาแม
การแพทย์แผนไทย
33.
6111410146
น.ส.ฟาอินณี
บินแวมะยิ
การแพทย์แผนไทย
34.
6110517161
น.ส.อิสริยาภรณ์
ถาวรมาศ
วิทยาการจัดการ
35.
6110517082
น.ส.ลักษณพร
ธนพัฒน์ศิริ
วิทยาการจัดการ
36.
6110410119
น.ส.อัลวานี
สาดีน
พยาบาลศาสตร์
37.
6110110570
นายฮัสซานัล
อิบราฮิม
วิศวกรรมศาสตร์
38.
6110810040
นายอามีรุล
นราวิทย์เสรี
ทันตแพทยศาสตร์
39.
5911110309
น.ส.สุนิษา
สังข์ดุก
ศิลปศาสตร์
40.
5911110269
น.ส.วรภัทร
มณีโชติ
ศิลปศาสตร์
41.
5811310118
น.ส.รสนันท์
สุขเอียด
นิติศาสตร์
42.
5811310126
น.ส.สุตาภัทร
เอกธนาธรณ์
นิติศาสตร์
43.
5810210925
นายศราวุธ
ชำนินา
วิทยาศาสตร์
44.
5810210845
น.ส.เพชรพรรณ
เพชรพิมล
วิทยาศาสตร์
45.
5810210935
นายศิริชัย
สุกใส
วิทยาศาสตร์
46.
5911110344
น.ส.อารียา
รอดเจริญ
ศิลปศาสตร์
47.
5711110312
นายกาญจน์
เกลื่อนแก้ว
ศิลปศาสตร์
48.
5910110435
น.ส.กันติยา
สัมพันธรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6110517109
นายกวีกร
เจริญฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
50.
6110517143
น.ส.วิไลลักษณ์
ทรัพย์เศวตพล
วิทยาการจัดการ
51.
5810515042
น.ส.นภัสวรรณ
มิ่งแก้ว
วิทยาการจัดการ
52.
6010519017
น.ส.ณัฐวรรณ
ธาระถ้อย
วิทยาการจัดการ
53.
6010519070
น.ส.ทิพวรรณ
อุยยาหาร
วิทยาการจัดการ
54.
6010519030
น.ส.นาวีตา
อุมา
วิทยาการจัดการ
55.
6010513034
น.ส.สุณิสา
ม่าเย็บ
วิทยาการจัดการ
56.
6010517014
น.ส.ซอฟยะห์
อีซอ
วิทยาการจัดการ
57.
6110516032
น.ส.กุลธิดา
โชติพฤฒิพงศ์
วิทยาการจัดการ
58.
6110516059
น.ส.รุ่งนภา
ลาวัลแก้ว
วิทยาการจัดการ
59.
6110516013
น.ส.ปาริฉัตร
โมลากุล
วิทยาการจัดการ
60.
6111110231
น.ส.สโรชา
ปริชาตินนท์
ศิลปศาสตร์
61.
6111110138
น.ส.ศิรดา
ทองขาวบัว
ศิลปศาสตร์
62.
6110516046
น.ส.ธนิกา
แก้วเขียว
วิทยาการจัดการ
63.
5911210048
น.ส.สิริวิภา
แซ่วุ่น
เศรษฐศาสตร์
64.
6010513019
น.ส.นุชดา
บินล่าเต๊ะ
วิทยาการจัดการ
65.
5911110303
น.ส.สุกุลยา
บุญช่วย
ศิลปศาสตร์
66.
5910110195
นายปัญญากร
หนูอุไร
วิศวกรรมศาสตร์
67.
5911110326
น.ส.อภิญญา
มณีน้อย
ศิลปศาสตร์
68.
5911110125
น.ส.จิตรลดา
ธนิกธนโชติ
ศิลปศาสตร์
69.
5911110197
น.ส.นัทธิมา
หมัดอาด้ำ
ศิลปศาสตร์
70.
5911110254
น.ส.ภัสสร
เพชรสองเมือง
ศิลปศาสตร์
71.
6111010042
น.ส.วรางคณา
ศุภรพิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
72.
6111010051
น.ส.ศิลามณี
วิวัฒน์ทรงชัย
อุตสาหกรรมเกษตร
73.
5911110180
น.ส.ธัญวรัตม์
คงเอียด
ศิลปศาสตร์
74.
6111010031
นายภัทดา
หมอเต๊ะ
อุตสาหกรรมเกษตร
75.
6111010056
นายสิทธิพงศ์
สุวรรณการ
อุตสาหกรรมเกษตร
76.
6111010062
น.ส.อังศุมาลี
อ่อนรักษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
77.
6111010052
น.ส.ศุกลรัตน์
เดชสุธรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
78.
5911110205
น.ส.นิธิดา
สาลัย
ศิลปศาสตร์
79.
6110515037
น.ส.นูรีต้า
ลาดากามิง
วิทยาการจัดการ
80.
6110410207
น.ส.อารยา
หมัดอาดัม
พยาบาลศาสตร์
81.
6110518055
น.ส.นัจญมี
ณ แฉล้ม
วิทยาการจัดการ
82.
6110410105
น.ส.สุชาดา
ชอบชื่น
พยาบาลศาสตร์
83.
6110410040
น.ส.ธนพร
แจ้งยุทธศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
84.
6110410015
น.ส.จณิสตา
มารสุริวงค์
พยาบาลศาสตร์
85.
6110210451
น.ส.สุทธิกานต์
อ่องรุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์
86.
6111311005
น.ส.กรองกาญจน์
จันทร์พรหมศรี
นิติศาสตร์
87.
6110515022
น.ส.ณัฐธิดา
บ้านนบ
วิทยาการจัดการ
88.
6110410104
น.ส.สิรีธร
สุวรรณชะนะ
พยาบาลศาสตร์
89.
6110410140
น.ส.โชติรัตน์
จันทภาโส
พยาบาลศาสตร์
90.
6111311087
น.ส.จรีรัตน์
บุญกุล
นิติศาสตร์
91.
6110710066
น.ส.สุชานาฎ
กรดแก้ว
เภสัชศาสตร์
92.
6111311027
น.ส.ธนภรณ์
ลิ้มสันติธรรม
นิติศาสตร์
93.
6111310054
น.ส.ทิพย์วรินทร
อณุภาบุณยวัทน์
นิติศาสตร์
94.
6110710079
นายปรัชญา
ตันอาสุวงกุล
เภสัชศาสตร์
95.
6110710089
น.ส.สาธิตา
กูลแก้ว
เภสัชศาสตร์
96.
6111310047
น.ส.ณัฐนารี
รัตนสุภา
นิติศาสตร์
97.
6110410138
น.ส.ชนิสรา
สังสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์
98.
6110410081
น.ส.รสสุคนธ์
พรมนุ้ย
พยาบาลศาสตร์
99.
5910517005
น.ส.กัณฐิกา
ยอดจันทร์
วิทยาการจัดการ
100.
5910517083
น.ส.ศรุดา
ประดาห์
วิทยาการจัดการ
101.
5910517041
น.ส.เนตรทิชา
ไข่เพ็ชร
วิทยาการจัดการ
102.
6110410005
นายกลชัย
เตะทอง
พยาบาลศาสตร์
103.
6110410052
น.ส.นิรมล
หมื่นละม้าย
พยาบาลศาสตร์
104.
6110410034
น.ส.ฐิตินาถ
ก้ามก้าง
พยาบาลศาสตร์
105.
6110410023
น.ส.จุรีรัตน์
บุญเกิ่ง
พยาบาลศาสตร์
106.
6110410096
น.ส.ศิภ์ธิณัศม์
เตียวสกุล
พยาบาลศาสตร์
107.
6110410073
น.ส.ภานุชนาถ
นารี
พยาบาลศาสตร์
108.
6110110053
นายจักรรินทร์
อินทะโร
วิศวกรรมศาสตร์
109.
6110410011
น.ส.เกศกนก
เอียดแก้ว
พยาบาลศาสตร์
110.
6111110100
น.ส.ภัทร์ธีรา
นววิวรรธน์
ศิลปศาสตร์
111.
5810515010
น.ส.จุฑามณี
หนูมาก
วิทยาการจัดการ
112.
5810515073
น.ส.วิภาพร
สุวรรณา
วิทยาการจัดการ
113.
6111110115
น.ส.รวิสรา
ณ นคร
ศิลปศาสตร์
114.
6110410020
น.ส.จินดาพร
มอบพิจิต
พยาบาลศาสตร์
115.
5911110082
น.ส.สุบายา
แสงประดับ
ศิลปศาสตร์
116.
6111311133
น.ส.อัฟนาน
เจาะบองอ
นิติศาสตร์
117.
6111410132
น.ส.นูรูลซูไลกา
บือแน
การแพทย์แผนไทย
118.
6111410168
น.ส.อูมมุลกัลซม
อาบูซิ
การแพทย์แผนไทย
119.
6111310194
น.ส.วาณีฎา
วงศ์ปราณี
นิติศาสตร์
120.
6110210590
นายพงศภัค
กั๋งเซ่ง
วิทยาศาสตร์
121.
6010515135
น.ส.พนัชกร
คงสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
122.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
123.
6111110011
น.ส.กษมา
อรุณจิตร
ศิลปศาสตร์
124.
6111110004
น.ส.กชนันท์
บรรจงการ
ศิลปศาสตร์
125.
6111110161
น.ส.แสงรายา
กิติเสถียรพร
ศิลปศาสตร์
126.
6110513046
นายวราวุทธิ์
นิลตีบ
วิทยาการจัดการ
127.
6110410095
น.ส.ศศิร์อร
รัตนดิต
พยาบาลศาสตร์
128.
6011110129
น.ส.ณัฏฐา
สมนึก
ศิลปศาสตร์
129.
6011110057
น.ส.อรุณี
รักษา
ศิลปศาสตร์
130.
6110512039
น.ส.นิรุลฮายาตี
มามะ
วิทยาการจัดการ
131.
6110210079
น.ส.ชติกาญจน์
คงรอดเพ็ง
วิทยาศาสตร์
132.
6111110096
น.ส.เพ็ญนภา
มากดำ
ศิลปศาสตร์
133.
6011110018
น.ส.ณัฐจิตรา
แก้วสม
ศิลปศาสตร์
134.
6111110159
น.ส.สุดารัตน์
โมระดา
ศิลปศาสตร์
135.
6111110041
น.ส.ชวนฝัน
เอ้งฉ้วน
ศิลปศาสตร์
136.
6110210343
น.ส.รัชฎาพร
ขวัญชุม
วิทยาศาสตร์
137.
6110210604
น.ส.ภคนันท์
ธรรมพุทโธ
วิทยาศาสตร์
138.
6111110171
น.ส.อริศรา
เอกวิโรธร
ศิลปศาสตร์
139.
6110210295
น.ส.ฟารีดา
มาลินี
วิทยาศาสตร์
140.
6110410017
น.ส.จันทกานต์
ชายกุล
พยาบาลศาสตร์
141.
6011110079
น.ส.พรทิพา
จุลทอง
ศิลปศาสตร์
142.
6010515136
น.ส.ศุภกานต์
ก่อกุลดิลก
วิทยาการจัดการ
143.
6110710083
น.ส.มณทิชา
จันต๊ะวงค์
เภสัชศาสตร์
144.
6011110167
น.ส.พรพิมล
เศรารักษ์
ศิลปศาสตร์
145.
6011110072
น.ส.ธมนวรรณ
เรืองโรจน์
ศิลปศาสตร์
146.
6110410022
น.ส.จุฑาทิพย์
ชมบุญ
พยาบาลศาสตร์
147.
6110613017
น.ส.ธีร์วรา
ศรีนิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
148.
6011110197
น.ส.แววนภา
ธารเนตร
ศิลปศาสตร์
149.
6011110121
น.ส.ชัญญานุช
การบรรจง
ศิลปศาสตร์
150.
6011110134
นายณัทฐภัส
สาริพัฒน์
ศิลปศาสตร์
151.
6011110173
น.ส.พีรญาพร
เตชาภณ
ศิลปศาสตร์
152.
6011110097
น.ส.กัญญาวีร์
หะยีแวสะแลแม
ศิลปศาสตร์
153.
6110710030
นายธนา
อัครกุลพงศ์
เภสัชศาสตร์
154.
5810110178
นายนวพล
อิสระธนาชัยกุล
วิศวกรรมศาสตร์
155.
6110410099
น.ส.ศิริลักษณ์
เพชรมณี
พยาบาลศาสตร์
156.
6110515079
น.ส.นริศา
นวลละออง
วิทยาการจัดการ
157.
6110712048
น.ส.จรรยพร
นพมาศ
เภสัชศาสตร์
158.
6110515061
นายเสฏฐวุฒิ
ตัญจะโร
วิทยาการจัดการ
159.
6110515046
นายภคินัย
คงทอง
วิทยาการจัดการ
160.
5911110119
น.ส.จณิสตา
เลิศอัมพรพิทักษ์
ศิลปศาสตร์
161.
5911110214
น.ส.ปภัสมน
แสนสุด
ศิลปศาสตร์
162.
5911110044
น.ส.นิสรีน
หมีดเส็น
ศิลปศาสตร์
163.
6110515028
นายธไนศวร
ภักดีสนิท
วิทยาการจัดการ
164.
6110515069
นายเอกราช
เตกฉัตร
วิทยาการจัดการ
165.
6011110044
น.ส.ศรัณญา
ปริญญา
ศิลปศาสตร์
166.
6011110007
น.ส.กาญจนา
นพภาพันธ์
ศิลปศาสตร์
167.
6011110048
น.ส.สลิลทิพย์
เจนตระกูลเลิศ
ศิลปศาสตร์
168.
6110712041
น.ส.สุทธิกานต์
ธนภัทรพิสิษฐ์
เภสัชศาสตร์
169.
6110712034
น.ส.ภัทรภร
เภรีฤกษ์
เภสัชศาสตร์
170.
5911110040
น.ส.นันฑณา
ไพบูลย์
ศิลปศาสตร์
171.
6111110139
น.ส.ศิรประภา
สุวรรณมณี
ศิลปศาสตร์
172.
5911110007
น.ส.กอสญา
โสดาหวัง
ศิลปศาสตร์
173.
6110410019
น.ส.จิตติมา
ทองจีน
พยาบาลศาสตร์
174.
5911110346
น.ส.อิงธิดา
หลับจันทร์
ศิลปศาสตร์
175.
6110311315
นายเดชดนู
แก้วมณี
แพทยศาสตร์
176.
6110310085
นายปรมัตถ์
ชูทอง
แพทยศาสตร์
177.
6110311309
นายชยุตม์
ประชุมทอง
แพทยศาสตร์
178.
6110515007
นายเกษมศักดิ์
ดาโหะ
วิทยาการจัดการ
179.
6111214035
น.ส.พชร
รักด้วง
เศรษฐศาสตร์
180.
5911110071
นายวรพล
เพชรแก้ว
ศิลปศาสตร์
181.
5911110039
นายนฤเบศร์
พิริยะพิเศษพงศ์
ศิลปศาสตร์
182.
5810510352
นายศุภกิจ
อร่ามรุ่งโรจน์
วิทยาการจัดการ
183.
5810510225
น.ส.อภิชญา
โทรัตน์
วิทยาการจัดการ
184.
6110710043
น.ส.ภัทรลภา
วิวราวรณ์
เภสัชศาสตร์
185.
6110516063
น.ส.สมฤดี
ไหมเกตุ
วิทยาการจัดการ
186.
6110210233
น.ส.นูรอัยนี่
หมันหนัน
วิทยาศาสตร์
187.
6110516054
น.ส.มนต์ธีรา
เพ็ชรัตน์
วิทยาการจัดการ
188.
6110516049
นายพฤทธิ์นันท์
จันทน์เสนะ
วิทยาการจัดการ
189.
5911110079
น.ส.ศุภากร
โตรุ่งนิพัทธ์
ศิลปศาสตร์
190.
6110516065
น.ส.สุนิสา
การชนไชย
วิทยาการจัดการ
191.
6110516027
น.ส.สุกัญญา
พรหมวงศ์
วิทยาการจัดการ
192.
6110210207
น.ส.นัทติกานต์
พรหมร่วมแก้ว
วิทยาศาสตร์
193.
6110516035
น.ส.ฉันท์ชนก
ศรีช่วย
วิทยาการจัดการ
194.
6011110010
น.ส.จารุวรรณ
รับไทรทอง
ศิลปศาสตร์
195.
6011110058
น.ส.อุสาษณีย์
สังสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
196.
6110210542
น.ส.กรพินธุ์
กำแพงแก้ว
วิทยาศาสตร์
197.
6111310114
น.ส.ภาวิดา
อุคะหะ
นิติศาสตร์
198.
6111310067
น.ส.นวรัตน์
แซ่พ่าง
นิติศาสตร์
199.
6111310073
น.ส.นิรุชา
ไพบูลย์สวัสดิ์
นิติศาสตร์
200.
6111311097
นายตรัย
เพ็ชรสงฆ์
นิติศาสตร์
201.
5810110283
นายรัตนพงศ์
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
202.
6111311040
นายปิยะณัฐ
คำแก้ว
นิติศาสตร์
203.
6111311067
นายศุภพล
เฉ่งไล่
นิติศาสตร์
204.
6111110086
น.ส.พจนาถ
อรรถสงเคราะห์
ศิลปศาสตร์
205.
6110410101
น.ส.สริตา
วุ่นบุญชู
พยาบาลศาสตร์
206.
6110410141
น.ส.ซาวาณี
สาแม
พยาบาลศาสตร์
207.
6110410062
น.ส.ปัทมพร
จันทร์ฉาย
พยาบาลศาสตร์
208.
6111510050
น.ส.ฟาตีมา
ปายอ
เทคนิคการแพทย์
209.
6011110238
น.ส.ปรียาวัลย์
สีอ่อน
ศิลปศาสตร์
210.
5911110025
น.ส.ณัฐธิดา
จารุจินดา
ศิลปศาสตร์
211.
5911110031
นายธนากร
มณีสะกด
ศิลปศาสตร์
212.
5911110298
น.ส.สาคเรศ
คีรีรักษ์
ศิลปศาสตร์
213.
5911110181
น.ส.ธัญสินี
ดำแก้ว
ศิลปศาสตร์
214.
5911110192
น.ส.นวลหง
นันทรัตน์วิบูล
ศิลปศาสตร์
215.
5911110299
นายสิทธิกร
แซ่เตียว
ศิลปศาสตร์
216.
5911110287
นายศุภกร
รัตนรังศรี
ศิลปศาสตร์
217.
5911110295
นายนรินฐ์
คงทอง
ศิลปศาสตร์
218.
5911110150
น.ส.ซัลวาณี
สาและ
ศิลปศาสตร์
219.
5911110060
น.ส.พัชรมน
แก้วทอง
ศิลปศาสตร์
220.
5910516003
น.ส.กัญญารัตน์
ตันตินราวัฒน์
วิทยาการจัดการ
221.
5910512021
น.ส.นภัสสร
ปัญญาวุทโส
วิทยาการจัดการ
222.
5911110245
น.ส.เพ็ญนภา
สอนไชย
ศิลปศาสตร์
223.
5911110030
น.ส.ธนัชชา
บุญเลิศทรัพย์
ศิลปศาสตร์
224.
6010515042
น.ส.สิริพรรณ
สุพินรัส
วิทยาการจัดการ
225.
6111110069
น.ส.นิญาดา
สุระวิโรจน์
ศิลปศาสตร์
226.
5911110251
น.ส.ภัณฑิรา
ชูด้วง
ศิลปศาสตร์
227.
6110515025
นายธนชาติ
ชัยเนตร
วิทยาการจัดการ
228.
5911110063
น.ส.พิมภกา
น้าวประจุล
ศิลปศาสตร์
229.
5911110064
น.ส.พิมศิริ
น้าวประจุล
ศิลปศาสตร์
230.
5911110169
น.ส.ณัฐนิชา
คงประสม
ศิลปศาสตร์
231.
6111110135
น.ส.ศศิวิมล
บุญมะโณ
ศิลปศาสตร์
232.
6111110178
น.ส.อุบลสินธุ์
เหมือนจันทร์
ศิลปศาสตร์
233.
5910517112
น.ส.อุบลวรรณ
การอรชัย
วิทยาการจัดการ
234.
5910517111
น.ส.อินทุกานต์
ธราดลพิพัฒน์
วิทยาการจัดการ
235.
6110516044
นายธนัช
กัณพงศ์
วิทยาการจัดการ
236.
6110516006
นายจักรกฤษณ์
จริงจิตร
วิทยาการจัดการ
237.
5911310130
น.ส.อมรทิพย์
แซ่ลิ่ม
นิติศาสตร์
238.
5911310085
น.ส.ภัทรนันท์
เกิดก่อ
นิติศาสตร์
239.
5910517141
น.ส.นรีกานต์
พูนเกิด
วิทยาการจัดการ
240.
5910517088
น.ส.สโรชา
คงเจริญ
วิทยาการจัดการ
241.
6110410172
น.ส.พิมนารา
เทพชุม
พยาบาลศาสตร์
242.
5911110017
นายชัยธัช
จันทมาลา
ศิลปศาสตร์
243.
5911110182
น.ส.ธันญลักษณ์
กานตสัมพันธ์
ศิลปศาสตร์
244.
5911310046
นายทศพล
อมรพิศาลมิตร
นิติศาสตร์
245.
6110512046
น.ส.พฤกษา
เอมโอ
วิทยาการจัดการ
246.
5910210584
น.ส.นรีกานต์
เหมแก้ว
วิทยาศาสตร์
247.
5910210179
น.ส.นุสดา
เพ็ชรมีค่า
วิทยาศาสตร์
248.
5911310128
นายอดิพงศ์
เพ็งทอง
นิติศาสตร์
249.
6010210310
น.ส.อิสริยา
จันทร์กระจ่าง
วิทยาศาสตร์
250.
5910110298
นายวรินทร
ข้อมงคลอุดม
วิศวกรรมศาสตร์
251.
5910410049
น.ส.ภาสินี
ทองซ้อนกลีบ
พยาบาลศาสตร์
252.
5911110006
นายกษิดิศ
แก้วบัว
ศิลปศาสตร์
253.
5911110204
น.ส.นิชรี
หลีอิ
ศิลปศาสตร์
254.
5910511005
น.ส.จุฑาทิพย์
แก้วทอง
วิทยาการจัดการ
255.
6010512008
น.ส.ชนกอร
เพ็งสกุล
วิทยาการจัดการ
256.
6010519071
น.ส.ธิดารัตน์
มิตรวงค์
วิทยาการจัดการ
257.
5911110151
น.ส.ซาลิมา
โต๊ะหมาด
ศิลปศาสตร์
258.
6110712027
น.ส.ปุณยวีร์
ฉัตรินกุล
เภสัชศาสตร์
259.
6010512005
น.ส.จุฑามาศ
หนูปาน
วิทยาการจัดการ
260.
6010512035
น.ส.อารีย์รัตน์
หลักแหลม
วิทยาการจัดการ
261.
5911110111
น.ส.กานต์ชนก
พูลสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
262.
5910410186
น.ส.อาบีดา
หมาดโต๊ะโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
263.
5910512006
น.ส.จันทกานต์
ปุญญพันธุ์
วิทยาการจัดการ
264.
6010110092
นายซาโร
อาซัน
วิศวกรรมศาสตร์
265.
5910512005
น.ส.ขวัญฤดี
ศรีสงสาร
วิทยาการจัดการ
266.
6110515084
น.ส.ปวีณา
นิคะ
วิทยาการจัดการ
267.
5911110221
น.ส.ปริยฉัตร
เจตน์วราพงศ์
ศิลปศาสตร์
268.
6010518049
นายชัชนันท์
ชูไชย
วิทยาการจัดการ
269.
5910513033
น.ส.มารีม่า
บิลเส็ม
วิทยาการจัดการ
270.
5910513048
น.ส.จารุมน
ติกแก้ว
วิทยาการจัดการ
271.
5910513065
น.ส.นลพรรณ
คงนุ้ย
วิทยาการจัดการ
272.
5810210280
น.ส.ปัณฑิตา
เบ้านุวงศ์
วิทยาศาสตร์
273.
5810110513
น.ส.สิรินภา
ตรียาวณิชย์
วิศวกรรมศาสตร์
274.
5910514042
น.ส.นิภาพร
ทองไฝ
วิทยาการจัดการ
275.
5910514072
น.ส.ฐิตา
เอกพรพิชญ์
วิทยาการจัดการ
276.
5910514079
น.ส.นภสร
คงสง
วิทยาการจัดการ
277.
5910514003
น.ส.กุลิสรา
การะ
วิทยาการจัดการ
278.
5910514060
น.ส.วิชญาดา
เพ็ชรกอ
วิทยาการจัดการ
279.
5910514033
น.ส.กัญญาณัฐ
ชูติระกะ
วิทยาการจัดการ
280.
6111110006
น.ส.กนกวรรณ
สงวนเขียว
ศิลปศาสตร์
281.
5811110228
น.ส.ปรียาภรณ์
ลัคนาวงศ์
ศิลปศาสตร์
282.
5811110184
น.ส.หทัยภัทร
ดำขำ
ศิลปศาสตร์
283.
5811110180
น.ส.สุภาภรณ์
คงทน
ศิลปศาสตร์
284.
5811110201
น.ส.จิรกุล
พวงงาม
ศิลปศาสตร์
285.
5811110214
น.ส.ญาศิณี
เศษวร
ศิลปศาสตร์
286.
5811110218
น.ส.ณัฐธิชา
ประทุมแสงหิรัญ
ศิลปศาสตร์
287.
5910517028
น.ส.ณฐกานท์
หนูเกตุ
วิทยาการจัดการ
288.
5910517129
น.ส.ฐิติกานต์
เฉิดฉิ้ม
วิทยาการจัดการ
289.
6010517100
น.ส.จุฑามาศ
จันทรจิตร
วิทยาการจัดการ
290.
6011310030
น.ส.ธันยนันท์
ฉุดฉัตรแก้ว
นิติศาสตร์
291.
6010519063
น.ส.อานิต้า
บิลหล๊ะ
วิทยาการจัดการ
292.
6011310102
น.ส.นงนภัส
แก้วมณี
นิติศาสตร์
293.
6011310098
น.ส.ณัฐวรา
เทพศรี
นิติศาสตร์
294.
6011310082
นายสุภนต์ธี
ลำพรหมแก้ว
นิติศาสตร์
295.
6010519079
นายรุจ
รักษาศีล
วิทยาการจัดการ
296.
6010519049
น.ส.ศิโรรัตน์
วงศ์วร
วิทยาการจัดการ
297.
6010519066
น.ส.อรอนงค์
โสภี
วิทยาการจัดการ
298.
6010519039
นายเฟาซัน
เหมมัน
วิทยาการจัดการ
299.
6010210702
น.ส.แอนนา
แวหะยี
วิทยาศาสตร์
300.
6010210041
น.ส.จันทิมา
เอ่งฉ้วน
วิทยาศาสตร์
301.
6010515054
น.ส.อุมาพร
จันทรโชติ
วิทยาการจัดการ
302.
6010515049
น.ส.อรุณรัตน์
ชูศรี
วิทยาการจัดการ
303.
5910514058
น.ส.ปิยะธิดา
ชุง
วิทยาการจัดการ
304.
5910514022
นายวงศธร
เหล่าเพิ่มพูนสกุล
วิทยาการจัดการ
305.
6010515116
น.ส.วราภรณ์
แซ่ชิว
วิทยาการจัดการ
306.
5910517025
น.ส.ฐิตาภรณ์
แก้วประพาฬ
วิทยาการจัดการ
307.
6010519034
นายพงศกร
ยูโน
วิทยาการจัดการ
308.
5810510304
น.ส.นูรียะ
บิลละเตะ
วิทยาการจัดการ
309.
5810513070
น.ส.พีรกานต์
บัวบาน
วิทยาการจัดการ
310.
5811210020
น.ส.ธมลวรรณ
เกียรติไพบูลย์
เศรษฐศาสตร์
311.
5810513053
น.ส.ชโลบล
ชุมช่วย
วิทยาการจัดการ
312.
5810210595
น.ส.อัรวา
เจ๊ะเยาะเจ๊ะเตะ
วิทยาศาสตร์
313.
6110610051
นายณัฐวุธ
มูณีแสง
ทรัพยากรธรรมชาติ
314.
6110610060
นายธนาคูณ
วิบูลย์เขตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
315.
6011310165
น.ส.กัณฐิกา
เกื้อหนุน
นิติศาสตร์
316.
6111110035
น.ส.เจนจิรา
สีราม
ศิลปศาสตร์
317.
6111110009
น.ส.กฤติมา
ยลธรรม์ธรรม
ศิลปศาสตร์
318.
6111110155
น.ส.สุชานันท์
วิเศษสุทธิ์
ศิลปศาสตร์
319.
6011110132
น.ส.ณัฐธิดา
ไชยแสง
ศิลปศาสตร์
320.
6010517065
น.ส.สายฝน
เพชรแก้ว
วิทยาการจัดการ
321.
5811110281
น.ส.อัจจิมา
พิมพร
ศิลปศาสตร์
322.
5811110062
น.ส.พิชชาภา
พงษ์จรัส
ศิลปศาสตร์
323.
5811110241
น.ส.ภัทรวดี
วรชาติณัฐพล
ศิลปศาสตร์
324.
6110515067
น.ส.อาริยา
รอดริน
วิทยาการจัดการ
325.
6110410208
น.ส.ฮานานี
แวอาลี
พยาบาลศาสตร์
326.
5811110122
น.ส.จริยา
รักเมือง
ศิลปศาสตร์
327.
6110410125
น.ส.อารีซา
มามะ
พยาบาลศาสตร์
328.
5911210063
น.ส.ณัฐธิรา
ดำผอม
เศรษฐศาสตร์
329.
5911210078
น.ส.อาทิตา
พรหมไชยศรี
เศรษฐศาสตร์
330.
6110110575
นายฮานาฟีย์
แหละ
วิศวกรรมศาสตร์
331.
5810210353
น.ส.ภาปกรณ์
ภูมิศิริไพบูลย์
วิทยาศาสตร์
332.
6010519033
น.ส.ปัณฑารีย์
อารีรักษ์
วิทยาการจัดการ
333.
6111510004
น.ส.ชลนัท
สุมนเตชะรัตน์
เทคนิคการแพทย์
334.
6010517118
น.ส.ทิพวรรณ
เจริญฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
335.
6111210064
น.ส.กันตพัฒน์
ธรรมสกุลเวทย์
เศรษฐศาสตร์
336.
6110613034
น.ส.กันต์ฤทัย
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
337.
6110613021
น.ส.เบญญาภา
ทศพล
ทรัพยากรธรรมชาติ
338.
6110613032
น.ส.อนุสรา
วงศ์สุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
339.
6110613029
น.ส.วรรณพร
อนุกูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
340.
6110613019
น.ส.นภัสสร
คงไฝ
ทรัพยากรธรรมชาติ
341.
6110613011
น.ส.จิรตรา
รักแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
342.
6110613028
น.ส.รัตนาพร
พลสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
343.
6010517011
น.ส.เจนจิรา
สืบสังข์
วิทยาการจัดการ
344.
5910512068
นายวงศธร
ว่องกิตติสิน
วิทยาการจัดการ
345.
6010517158
น.ส.สารภี
ผลพูน
วิทยาการจัดการ
346.
5910512010
น.ส.เจนจิรา
ชูบัวทอง
วิทยาการจัดการ
347.
5910519037
น.ส.วริศรา
ชูสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
348.
5910519006
น.ส.เจตนิพิฐ
ตันติชำนาญกุล
วิทยาการจัดการ
349.
5910512049
น.ส.ฐิติรัตน์
ประสมพงค์
วิทยาการจัดการ
350.
5910512041
น.ส.ศิริพร
แซ่ใช้
วิทยาการจัดการ
351.
6111410123
น.ส.ธันย์ชนก
เมตไตรยสกุล
การแพทย์แผนไทย
352.
6111410013
น.ส.จุฑาลักษณ์
นวลละออง
การแพทย์แผนไทย
353.
6111410022
น.ส.ฐิติมา
คุณาเวชกิจ
การแพทย์แผนไทย
354.
6110613025
นายภูริทัต
บุญสนิท
ทรัพยากรธรรมชาติ
355.
6111410026
น.ส.ณิชกมล
วิเชียร
การแพทย์แผนไทย
356.
6111410007
น.ส.กันยารัตน์
เส็นแหละ
การแพทย์แผนไทย
357.
6110610106
นายรัฐพงศ์
โลหะผล
ทรัพยากรธรรมชาติ
358.
5910513072
น.ส.มณีรัตน์
ศรีมุ่ย
วิทยาการจัดการ
359.
5910512034
น.ส.ภูริศรา
สุวรรณ
วิทยาการจัดการ
360.
6010517086
น.ส.พิมพ์ชนก
ตรีวรพันธุ์
วิทยาการจัดการ
361.
6010517058
น.ส.ศิริพร
ปรีชา
วิทยาการจัดการ
362.
6010517019
น.ส.ณิชกานต์
จำนงลักษณ์
วิทยาการจัดการ
363.
5910512044
น.ส.สุชัญญา
มุสิกภาชน์
วิทยาการจัดการ
364.
5910512009
น.ส.จุฬาศิณี
ขาวเขียว
วิทยาการจัดการ
365.
6011010124
น.ส.หรรษลักษณ์
จันทรัตน์
อุตสาหกรรมเกษตร
366.
5810510343
น.ส.วิริญญา
ชูช่วย
วิทยาการจัดการ
367.
6011010133
น.ส.อิงฟ้า
ยางทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
368.
6010519016
นายณัฐนันท์
ไอยรารัตน์
วิทยาการจัดการ
369.
6011010126
น.ส.อรพินท์
บางเลี้ยง
อุตสาหกรรมเกษตร
370.
5810510296
น.ส.ธาราธร
วุตติหาสะ
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
371.
6011010074
น.ส.จิราญา
ด้วงหรน
อุตสาหกรรมเกษตร
372.
5810515166
น.ส.มณฑิยา
จู้สวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
373.
6010519042
นายเมธาสิทธิ์
เรืองวงศ์โรจน์
วิทยาการจัดการ
374.
6010519018
น.ส.ดลฤดี
ฉ่ำทรัพย์
วิทยาการจัดการ
375.
6010519065
น.ส.สิรภัทร
แซ่ย่อง
วิทยาการจัดการ
376.
5810510183
น.ส.ศิริวลัยกุล
ไชยแก้ว
วิทยาการจัดการ
377.
5810510279
นายณัฐดนัย
แก่นยะกูล
วิทยาการจัดการ
378.
5810510313
นายพงศกร
ทวีทรัพย์
วิทยาการจัดการ
379.
5810510031
นายศรัณย์ภัทร
แก้วหวาน
วิทยาการจัดการ
380.
5810510093
นายนรธรรม
บุญสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
381.
5911110246
น.ส.เพียงหนึ่ง
นิลวิเชียร
ศิลปศาสตร์
382.
5810510181
น.ส.ศิริประภา
เพ็ชรสุทธิ์
วิทยาการจัดการ
383.
5810510168
น.ส.วาสิตา
ปัญญานันทกิตติ์
วิทยาการจัดการ
384.
6010515043
น.ส.สิริวิภา
แซ่โง้ว
วิทยาการจัดการ
385.
6010519026
นายนพดล
ชีวชูเกียรติ
วิทยาการจัดการ
386.
6010519037
น.ส.พัณณิตา
รอดเพชร
วิทยาการจัดการ
387.
6010519021
น.ส.ทิชากร
เป็ดสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
388.
6011010102
น.ส.ปุณยนุช
ปานแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
389.
6011010076
น.ส.ชลสนันท์
มณีรัตนโชติ
อุตสาหกรรมเกษตร
390.
6010517056
น.ส.ศศิวรรณ
ผลชะนะ
วิทยาการจัดการ
391.
6110311324
น.ส.ภูมิรัตน์
บุญแก้ว
แพทยศาสตร์
392.
6110311311
น.ส.ชุติกาญจน์
เพชรสีเงิน
แพทยศาสตร์
393.
6110311302
น.ส.ณัฏฐณิชา
ถีราวุฒิ
แพทยศาสตร์
394.
6110311305
น.ส.กนกพร
กาญจนประทุม
แพทยศาสตร์
395.
6110311301
น.ส.จารุพรรณ
บริรักษ์พัฒนกุล
แพทยศาสตร์
396.
6110311325
น.ส.มณีรัตน์
ทวีทรัพย์
แพทยศาสตร์
397.
5911110174
นายทศพร
ไทรทอง
ศิลปศาสตร์
398.
6110311312
น.ส.ชุติวดี
สีหมุ่น
แพทยศาสตร์
399.
6010519002
น.ส.กมลชนก
อ่อนอุ่น
วิทยาการจัดการ
400.
6010514040
นายธีรพงศ์
ทวีไชยศักดิ์
วิทยาการจัดการ
401.
6010519015
น.ส.ณริศรา
เสนารักษ์
วิทยาการจัดการ
402.
5911110191
น.ส.นลินา
สมาน
ศิลปศาสตร์
403.
6110513024
นายสหัสวรรษ
ชัยยะจิตร
วิทยาการจัดการ
404.
6110311327
น.ส.รตนชล
วราพงษ์ลิขิต
แพทยศาสตร์
405.
6110311314
น.ส.ณัฐชนัน
ธรรมรัตน์
แพทยศาสตร์
406.
6110613033
น.ส.กนกวรรณ
ทับทิมทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
407.
5911110248
นายฟิรดาวส์
เจ๊ะแว
ศิลปศาสตร์
408.
6111710016
น.ส.ชลลดา
น้ำดอกไม้
สัตวแพทยศาสตร์
409.
6111710001
น.ส.ธัญชนก
ทาแกง
สัตวแพทยศาสตร์
410.
6110613003
น.ส.กนกนาถ
เชิดสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ
411.
6110613030
น.ส.วรุณภรรณ
ตันติวงศ์ไพศาล
ทรัพยากรธรรมชาติ
412.
5911210066
น.ส.ธนัชพร
เพชรรัตน์
เศรษฐศาสตร์
413.
6110410123
น.ส.อานีดา
มะยีแต
พยาบาลศาสตร์
414.
6110410050
น.ส.นิมา
แวกาจิ
พยาบาลศาสตร์
415.
5910512042
นายศุภชัย
เชาวน์วุฒิกุล
วิทยาการจัดการ
416.
5910512040
นายวุฒิชัย
ช่วยแท่น
วิทยาการจัดการ
417.
5910512060
นายพงศกร
แซ่หลี
วิทยาการจัดการ
418.
5910512012
นายชัชวาล
โพธิยก
วิทยาการจัดการ
419.
6010110721
นายพงศ์ภีระ
เทพเดชา
วิศวกรรมศาสตร์
420.
6010519080
นายสิทธิพร
อินทร์สุข
วิทยาการจัดการ
421.
5911110165
น.ส.ณัฐณี
กาหลง
ศิลปศาสตร์
422.
6110110094
นายชัยวัฒน์
วุฒิ
วิศวกรรมศาสตร์
423.
5910512054
น.ส.ธนวรรณ
ไกรนุกูล
วิทยาการจัดการ
424.
6110517001
น.ส.กนกพร
ทองคำ
วิทยาการจัดการ
425.
6110710003
น.ส.กนกวรรณ
จันทร์เพ็ญ
เภสัชศาสตร์
426.
6110311320
น.ส.นริศรา
มากชูชิต
แพทยศาสตร์
427.
5910512024
นายปรัชญาภรณ์
ดาวมณี
วิทยาการจัดการ
428.
6110710001
น.ส.กชพร
จิตบุญ
เภสัชศาสตร์
429.
6110311306
น.ส.กรชวัล
เอียดประพาฬ
แพทยศาสตร์
430.
6110710016
น.ส.โชติกา
สุวรรณโกตา
เภสัชศาสตร์
431.
5810510357
น.ส.สมิตา
สุริยันยงค์
วิทยาการจัดการ
432.
6010517075
น.ส.อัญญาณี
ศรีชุมภู
วิทยาการจัดการ
433.
6010517121
น.ส.ธรรศจรส
บุญไกร
วิทยาการจัดการ
434.
6110512057
น.ส.ศุภสร
เหลืองหิรัญวุฒิ
วิทยาการจัดการ
435.
6110512035
น.ส.ทัตฐิดา
คณาพิทักษ์พงศ์
วิทยาการจัดการ
436.
6010516041
น.ส.พิมทอง
พุทธรักษ์
วิทยาการจัดการ
437.
6111710002
น.ส.ธัญรัตน์
เอี่ยมวัชรินทร์
สัตวแพทยศาสตร์
438.
5810510278
นายณัฐกิตติ์
แดงนุ้ย
วิทยาการจัดการ
439.
6110516008
น.ส.ชนินาถ
สีดำ
วิทยาการจัดการ
440.
6110515090
น.ส.รุ้งกินน้ำ
นามตาปี
วิทยาการจัดการ
441.
5810510014
นายกันตวิชญ์
ตันสกุล
วิทยาการจัดการ
442.
6111110008
น.ส.กมลพร
แซ่หลี
ศิลปศาสตร์
443.
6110512010
น.ส.ทิฆัมพร
พิณสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
444.
5810517051
น.ส.ลักษิกา
ชูดำ
วิทยาการจัดการ
445.
5810513001
นายกฤษฎา
สงบกิจ
วิทยาการจัดการ
446.
6110410191
น.ส.โศรดา
นือเร็ง
พยาบาลศาสตร์
447.
5810517092
น.ส.มนัสนันท์
สงวนถ้อย
วิทยาการจัดการ
448.
5810517072
น.ส.กุลวดี
เกื้อสม
วิทยาการจัดการ
449.
6110512004
น.ส.จันทกานต์
ทองนวล
วิทยาการจัดการ
450.
6110512016
น.ส.บุปผารัตน์
สิขิวัฒน์
วิทยาการจัดการ
451.
6110512023
น.ส.ศิริลักษณ์
ณ อาภรณ์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ขอยกเลิกได้มั้ยค่ะ ลงผิดกิจกรรมค่ะ
กชพร16 ส.ค. 2561 11:00223.24.186.101
 • เจ้าหน้าที่ ยกเลิกแล้วนะคะ
  24 ส.ค. 2561 13:35192.168.66.22
2
ขอสอบถามค่ะ รหัส59ได้ทรานสคริปเหมือนกับรหัส60เป็นต้นไปหรือเปล่าคะ?
หนูรหัส5918 ส.ค. 2561 17:19184.22.29.157
 • เจ้าหน้าที่ เหมือนกันคะ ในประกาศก็มีแล้วคะ
  20 ส.ค. 2561 13:18192.168.66.22
3
อาจารย์พึ่งแจ้งเรียนชดเชยซึ่งตรงกับเวลาจัดกิจกรรม ไม่ทราบว่าขอยกเลิกการเข้าร่วมได้มั้ยครับ
ปรัชญา20 ส.ค. 2561 20:22172.22.118.120
 • เจ้าหน้าที่ ได้คะ พี่ยกเลิกเลยนะคะ
  24 ส.ค. 2561 13:34192.168.66.22
4
ขอยกเลิกได้มั้ยคะ มีกิจกรรมของคณะค่ะ
ภัทร์ธีรา21 ส.ค. 2561 10:491.46.170.36
 • เจ้าหน้าที่ ยกเลิกจริงหรือเปล่าคะจะได้ตัดชื่อออก
  24 ส.ค. 2561 13:18192.168.66.22
5
ถ้าชื่อเพื่อนอยู่ในรายชื่อสำรอง แล้วต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้มั้ยค่ะ
อรพินท์23 ส.ค. 2561 19:43171.7.233.91
 • เจ้าหน้าที่ นับรวมสำรองคะ
  24 ส.ค. 2561 13:17192.168.66.22
6
สมัครไปแล้วแต่ไม่มีชื่อ ทำไงดีคะ
ชนิภรณ์24 ส.ค. 2561 08:24172.22.136.54
 • ชนิภรณ์ ไปตอนนี้ยังจะทันไหมคะพอดีเพิ่งเข้ามาเช็ค
  24 ส.ค. 2561 22:35172.22.136.54
 • เจ้าหน้าที่ สนใจจะไปอยู่มั้ยคะ
  24 ส.ค. 2561 13:17192.168.66.22
7
ขอยกเลิกด้วยค่ะ พอดีติดกิจกรรมของคณะด้วยค่ะ
ทิพย์วรินทร24 ส.ค. 2561 13:44223.24.159.48
8
ยกเลิกการเข้าร่วมยังไงคะ??
นศ.24 ส.ค. 2561 14:501.46.69.181
9

60105150624 ส.ค. 2561 16:22171.7.234.146
10
ไม่ได้สมัครกิจกรรมไป แต่อยากเข้าร่วม เข้าร่วมได้อีกหรือเปล่า แล้วได้ทรานสคริปไหมคะ
เบนซ์24 ส.ค. 2561 19:51182.232.233.182
11
ขอยกเลิกนะคะ พอดีหนูกลับบ้านไปเอาเอกสารกยศ.แล้วมาไม่ทันค่ะ ขอโทษนะคะ
อัฟนาน25 ส.ค. 2561 10:29182.232.233.205
12
ขอยกเลิกได้ไหมคะ ? หนูปวดท้องประจำเดือนมาก เลยไปร่วมกิจกรรมไม่ไหว ขอโทษด้วยนะคะ ที่มาแจ้งช้า
611021045125 ส.ค. 2561 11:18172.24.161.251
  สมัคร    |  จำนวนรับ  451 451

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 451
 • เพศหญิง 365
 • เพศชาย 86
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 189
 • รหัส 60 88
 • รหัส 59 126
 • รหัส 58 47
 • รหัส 57 1
 • รวม 15 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์13
 • วิทยาศาสตร์21
 • แพทยศาสตร์14
 • วิทยาการจัดการ156
 • ทรัพยากรธรรมชาติ15
 • เภสัชศาสตร์13
 • พยาบาลศาสตร์38
 • ทันตแพทยศาสตร์1
 • อุตสาหกรรมเกษตร12
 • ศิลปศาสตร์117
 • นิติศาสตร์30
 • เศรษฐศาสตร์7
 • การแพทย์แผนไทย9
 • เทคนิคการแพทย์2
 • สัตวแพทยศาสตร์3