งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2018-201912 ก.ย. 61, 14:34 น.2,302
 • ชื่อหน่วยงาน บริษัท Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้อง FMS 3209 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
 • วันที่ 19 ตุลาคม 61
  ช่วงเวลา13.00 -16.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 122 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 12 ตุลาคม 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
  1
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

1.
6010519030
น.ส.นาวีตา
อุมา
วิทยาการจัดการ
2.
6010513034
น.ส.สุณิสา
ม่าเย็บ
วิทยาการจัดการ
3.
6010512011
น.ส.ซาบีต้า
หมัดอะดัม
วิทยาการจัดการ
4.
6010511039
น.ส.อริษสรา
บิลหมัด
วิทยาการจัดการ
5.
5810510274
น.ส.ญาสุมินทร์
พลายด้วง
วิทยาการจัดการ
6.
5810510128
น.ส.พรนิภา
เหลืองศิริ
วิทยาการจัดการ
7.
5810510086
น.ส.ธนาภรณ์
เปียทนงค์
วิทยาการจัดการ
8.
6111010042
น.ส.วรางคณา
ศุภรพิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
9.
6110210590
นายพงศภัค
กั๋งเซ่ง
วิทยาศาสตร์
10.
6111010056
นายสิทธิพงศ์
สุวรรณการ
อุตสาหกรรมเกษตร
11.
6111010051
น.ส.ศิลามณี
วิวัฒน์ทรงชัย
อุตสาหกรรมเกษตร
12.
5810515143
น.ส.บุษยมาส
สมนวล
วิทยาการจัดการ
13.
5810515109
นายคณุตม์
ทองคำ
วิทยาการจัดการ
14.
5810515197
น.ส.สุดารัตน์
ชำนิธุระการ
วิทยาการจัดการ
15.
6010515042
น.ส.สิริพรรณ
สุพินรัส
วิทยาการจัดการ
16.
5810210595
น.ส.อัรวา
เจ๊ะเยาะเจ๊ะเตะ
วิทยาศาสตร์
17.
6011311035
นายธนกฤต
จิตละเอียด
นิติศาสตร์
18.
5911110273
น.ส.วริศรา
ปุรินทราภิบาล
ศิลปศาสตร์
19.
5911110101
น.ส.กมลวรรณ
สงย้อย
ศิลปศาสตร์
20.
5811010049
น.ส.พรปวีณ์
ประกิจสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
21.
6010410140
นายทัศไนย
พรัดเมือง
พยาบาลศาสตร์
22.
5810515010
น.ส.จุฑามณี
หนูมาก
วิทยาการจัดการ
23.
5810515073
น.ส.วิภาพร
สุวรรณา
วิทยาการจัดการ
24.
6010517071
นายหฤษฎ์
ธารวัฏ
วิทยาการจัดการ
25.
5911310011
นายกันต์
กุลประสิทธิ์
นิติศาสตร์
26.
5711010094
น.ส.วรนาถ
บุญยอด
อุตสาหกรรมเกษตร
27.
5810515138
น.ส.บงกช
เกตุกำพล
วิทยาการจัดการ
28.
6110710047
น.ส.มาซีต๊ะ
เคี้ยนหิ้น
เภสัชศาสตร์
29.
5810515187
นายศักดา
จริตงาม
วิทยาการจัดการ
30.
5911210066
น.ส.ธนัชพร
เพชรรัตน์
เศรษฐศาสตร์
31.
5911210072
น.ส.รอฮานี
หมัดสะอิ
เศรษฐศาสตร์
32.
5810510279
นายณัฐดนัย
แก่นยะกูล
วิทยาการจัดการ
33.
6111110035
น.ส.เจนจิรา
สีราม
ศิลปศาสตร์
34.
5911710022
นายราจีฟ
หมอเต๊ะ
สัตวแพทยศาสตร์
35.
5810210545
น.ส.โสภิตา
จุลประเสริฐศักดิ์
วิทยาศาสตร์
36.
5810210297
นายพงศกร
แก้วนพรัตน์
วิทยาศาสตร์
37.
5810210209
น.ส.นภา
เทพลักษณ์
วิทยาศาสตร์
38.
5910210289
น.ส.ศศิประภา
วันธุรัตน์
วิทยาศาสตร์
39.
5910210038
นายจักรพันธ์
เจียรชัย
วิทยาศาสตร์
40.
5810610181
น.ส.นูรีซัน
ดือเร๊ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
41.
6110519040
น.ส.ณัฐิดา
หมัดเม๊าะ
วิทยาการจัดการ
42.
5910210793
น.ส.หฤทัย
คำเจริญ
วิทยาศาสตร์
43.
5810510243
น.ส.อุรุชา
เครือสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
44.
5810515188
นายศิรสิทธิ์
เพชรสังข์
วิทยาการจัดการ
45.
5911110170
น.ส.ณัฐมน
ระงับทุกข์
ศิลปศาสตร์
46.
5810515012
น.ส.จุฬาลักษณ์
จินดาเพ็ชร์
วิทยาการจัดการ
47.
5810510314
น.ส.พรนภา
อิ่มมณีรัตน์
วิทยาการจัดการ
48.
6010512050
นายเจษฎา
แซ่เตียว
วิทยาการจัดการ
49.
6111510003
น.ส.จริยา
เร๊ะด้วน
เทคนิคการแพทย์
50.
6111510039
น.ส.ทิพานัน
ขุนศรี
เทคนิคการแพทย์
51.
6111510028
น.ส.ฉัตรพร
ศิริรัตน์
เทคนิคการแพทย์
52.
6010110285
นายมูฮำหมัดฟาเด็น
แหละกะหรีม
วิศวกรรมศาสตร์
53.
6111110155
น.ส.สุชานันท์
วิเศษสุทธิ์
ศิลปศาสตร์
54.
6010210372
นายศราวุธ
คำเศษ
วิทยาศาสตร์
55.
5810510093
นายนรธรรม
บุญสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
56.
6010210108
นายธนาทร
ถนอมแจ่ม
วิทยาศาสตร์
57.
6110410137
น.ส.ชนิภรณ์
ชูหนู
พยาบาลศาสตร์
58.
6011311023
น.ส.ฐานิตา
ดุจดำเกิง
นิติศาสตร์
59.
6011311058
น.ส.พัชราภา
พราหมพูน
นิติศาสตร์
60.
5810515038
น.ส.ธัญลักษณ์
ศิริ
วิทยาการจัดการ
61.
6011310034
น.ส.นรีกานต์
บรรจงสุทธิ์
นิติศาสตร์
62.
6011110069
น.ส.ณัฐวดี
ปัญจวงศ์
ศิลปศาสตร์
63.
5911110217
นายประโยชน์
ชาติวัฒนธรรม
ศิลปศาสตร์
64.
6011310031
น.ส.ธันยพร
มณีรัตน์
นิติศาสตร์
65.
6011210042
น.ส.ศศิวิมล
เมืองด้วง
เศรษฐศาสตร์
66.
6010311319
น.ส.นงนภัส
นันทะศรี
แพทยศาสตร์
67.
6010311324
น.ส.พิชชานันทิ์
คงชัยวัชร์
แพทยศาสตร์
68.
6010311315
น.ส.ฐาวดี
หมัดหมาน
แพทยศาสตร์
69.
6010311303
น.ส.ณัฐณิชา
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
70.
6010518007
น.ส.ฐิติพร
ราชรักษ์
วิทยาการจัดการ
71.
6111410084
น.ส.ศุภสุตา
ช่วงสันเทียะ
การแพทย์แผนไทย
72.
6111510026
น.ส.จิรัชญา
พรพุทธานนท์
เทคนิคการแพทย์
73.
6011311006
น.ส.กุลภรณ์
แสงอรุณ
นิติศาสตร์
74.
6011311057
น.ส.พัชรพร
ศรีวรรณ
นิติศาสตร์
75.
5910517071
น.ส.มานิตา
พรหมรัตน์พรรณ์
วิทยาการจัดการ
76.
5810515084
น.ส.สิริญา
พุมภูฆัง
วิทยาการจัดการ
77.
6010515020
น.ส.นลัทพร
ศรียวง
วิทยาการจัดการ
78.
6010515024
น.ส.นิชนารถ
ทองสกูล
วิทยาการจัดการ
79.
6010515022
น.ส.นวรัตน์
ธนาก้องยศ
วิทยาการจัดการ
80.
6010515114
น.ส.ลักษิกา
ชนะวิจิตร
วิทยาการจัดการ
81.
6010515121
น.ส.สรันญา
หมัดเหล็ม
วิทยาการจัดการ
82.
6010515089
น.ส.บุณยวีย์
อัจฉริยะพันธุ์
วิทยาการจัดการ
83.
6011311031
น.ส.ทัตพิชา
แซ่เจา
นิติศาสตร์
84.
6011311015
น.ส.ชนัญชิดา
วงศ์ชนะ
นิติศาสตร์
85.
6011310012
น.ส.จิดาภา
ลิ่มวลี
นิติศาสตร์
86.
6011311013
น.ส.ชนกานต์
ศรีสวัสดิ์
นิติศาสตร์
87.
5810410208
น.ส.วีรวรรณ
อนุโต
พยาบาลศาสตร์
88.
6011311043
น.ส.นิรดา
เจริญราษฎร์
นิติศาสตร์
89.
5810410230
น.ส.เสาวนีย์
กัลยาภิรักษ์
พยาบาลศาสตร์
90.
6010515106
น.ส.ภัสชญาพร
บิลหรีม
วิทยาการจัดการ
91.
6010515019
นายนพดล
ชุมทอง
วิทยาการจัดการ
92.
5811410094
น.ส.นูรอัยนี
ซันศิริ
การแพทย์แผนไทย
93.
6110110094
นายชัยวัฒน์
วุฒิ
วิศวกรรมศาสตร์
94.
6110110084
นายชลชาติ
ช่วยสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
95.
6110110133
นายณัฐชานน
บุญวรรณโณ
วิศวกรรมศาสตร์
96.
6110110544
นายอาซีซัน
อุสมา
วิศวกรรมศาสตร์
97.
6010210300
นายอัมมาน
สันติ
วิทยาศาสตร์
98.
6010210049
นายจิรายุ
ต๊ะหา
วิทยาศาสตร์
99.
6010210095
น.ส.ดุษฎี
เวรวรณ์
วิทยาศาสตร์
100.
5810515102
น.ส.กาญจนาพร
งานเกื้อกูล
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
101.
5810410207
น.ส.วิลาวัลย์
ไชยนิตย์
พยาบาลศาสตร์
102.
6010311321
น.ส.นิชมน
วันเอเลาะ
แพทยศาสตร์
103.
6010311326
น.ส.มุมตาซ
วามุ
แพทยศาสตร์
104.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
105.
6110513046
นายวราวุทธิ์
นิลตีบ
วิทยาการจัดการ
106.
6010516004
นายกฤตภาส
อาวะโต
วิทยาการจัดการ
107.
6110512055
น.ส.วริษฐา
ธานะวัน
วิทยาการจัดการ
108.
5810515062
น.ส.ภูริชญา
ณ ระนอง
วิทยาการจัดการ
109.
6110512034
น.ส.ตรีลักษณ์
เขียวขำ
วิทยาการจัดการ
110.
6110512035
น.ส.ทัตฐิดา
คณาพิทักษ์พงศ์
วิทยาการจัดการ
111.
5810515127
น.ส.ทิพย์วิมล
เพ็งเจริญ
วิทยาการจัดการ
112.
5810515182
นายวรกันต์
นันตะวงศ์
วิทยาการจัดการ
113.
5810515194
นายสมศักดิ์
เหมือนหมาย
วิทยาการจัดการ
114.
6010512037
น.ส.เกศวดี
สุวรรณวิบูลย์
วิทยาการจัดการ
115.
5811214059
นายสุขุม
จองศิริวัฒน์
เศรษฐศาสตร์
116.
5811214037
นายทรงวุฒิ
หวังดี
เศรษฐศาสตร์
117.
5811214021
นายกฤษชนัชญ์
ทิพย์กระแสสินธุ์
เศรษฐศาสตร์
118.
6110410015
น.ส.จณิสตา
มารสุริวงค์
พยาบาลศาสตร์
119.
6110410022
น.ส.จุฑาทิพย์
ชมบุญ
พยาบาลศาสตร์
120.
6111110049
น.ส.ณิชมน
ชุมแคล้ว
ศิลปศาสตร์
121.
6111110009
น.ส.กฤติมา
ยลธรรม์ธรรม
ศิลปศาสตร์
122.
6111110085
น.ส.ฝนดาว
เจริญวงศ์
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
น.ส.จิรัชญา พรพุทธานนท์ รหัส6111510026 คณะเทคนิคการแพทย์ขอเปลี่ยนเป็นน.ส.รัตนาวดี จิตกาลดำรง รหัส6111510055 คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมแทนค่ะ
จิรัชญา พรพุทธานนท์11 ต.ค. 2561 10:321.46.12.148
2
อยากทราบว่าจำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษาเข้าฟังบรรยายมั้ยคะ
12344518 ต.ค. 2561 01:03223.24.166.247
 • เจ้าหน้าที่ จำเป็นคะ
  19 ต.ค. 2561 08:49192.168.66.22
 • 1134 ช่วยตอบหน่อยค่ะ
  18 ต.ค. 2561 19:54180.183.249.127
3
นาย กฤษชนัชญ์ ทิพย์กระแสสินธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 5811214021 ขอสละสิทธ์เนื่องจากติดธุระไปไม่ได้คับ
Tems19 ต.ค. 2561 12:24113.53.66.123
4
ยังไม่ได้ลงทรานสคริปใช่ไหมคะ
12323 ต.ค. 2561 10:41223.24.158.144
 • 11 ช่วยตอบด้วยค่ะ
  26 ต.ค. 2561 09:05223.24.166.33
5
ไม่ได้ลงทะเบียนหน้างาน คะ นางสาวนูรอัยนี ซันศิริ 5811410094
นูรอัยนี24 ต.ค. 2561 14:34223.24.174.176
  สมัคร    |  จำนวนรับ  122 122

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 122
 • เพศหญิง 89
 • เพศชาย 33
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 28
 • รหัส 60 45
 • รหัส 59 12
 • รหัส 58 36
 • รหัส 57 1
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์5
 • วิทยาศาสตร์13
 • แพทยศาสตร์6
 • วิทยาการจัดการ47
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์8
 • อุตสาหกรรมเกษตร5
 • ศิลปศาสตร์10
 • นิติศาสตร์13
 • เศรษฐศาสตร์6
 • การแพทย์แผนไทย2
 • เทคนิคการแพทย์4
 • สัตวแพทยศาสตร์1