งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โคงการ “เราทั้งผอง พี่น้องกัน”
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โคงการ “เราทั้งผอง พี่น้องกัน” 12 ก.ย. 61, 15:11 น.2,209
 • ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสงขลา
  ที่อยู่/สถานที่จัดณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา
 • วันที่ 16 กันยายน 61
  ช่วงเวลา12.30-18.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 37 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 กันยายน 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง4 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม อื่น ๆ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโคงการ “เราทั้งผอง พี่น้องกัน”

  ในวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

  เพื่อเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแต่งกาย ชุดนักศึกษา

  กำหนดการ

  เวลา 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

  เวลา 13.00-13.30 น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยสงขลานนครินทร์ ถึง มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

  เวลา 13.00 – 15.30 น. ร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “ประสบการณ์ใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมยุค 4.0”

                                 โดย - ศาสนาพุทธ พระมหาสมหอง - ศาสนาคริสต์ - ศาสนาอิสลาม อาจารย์สุนทร วงศ์หมัดทอง

  เวลา 15.30-17.30 น. กิจกรรม “เรามารู้จักกันนะ”

  เวลา 17.30 -18.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย

1.
5911214048
นายวุฒิพงศ์
ยีหวังกอง
เศรษฐศาสตร์
2.
5910712057
นายอารีฟ
อาร์บู
เภสัชศาสตร์
3.
5910712025
นายรุชด์
แก้วคง
เภสัชศาสตร์
4.
5910110351
นายสุกรี
ดาฮิง
วิศวกรรมศาสตร์
5.
5810110190
นายนิอามีน
นิอามัน
วิศวกรรมศาสตร์
6.
5910110544
นายอินย๊าส
ระยะไมตรี
วิศวกรรมศาสตร์
7.
6110410165
น.ส.ฝาซียะห์
ยาเต็ง
พยาบาลศาสตร์
8.
6110410033
น.ส.ซารีนา
สาและ
พยาบาลศาสตร์
9.
5910110581
นายซันลิม
นิโสย
วิศวกรรมศาสตร์
10.
6110210508
น.ส.อัฟนาณี
หมุดหวัน
วิทยาศาสตร์
11.
6110210149
น.ส.ทัซนีม
ซอรี 
วิทยาศาสตร์
12.
6010210499
น.ส.นิซอฟียะห์
นิและ
วิทยาศาสตร์
13.
6011710012
น.ส.ตัสนีม
เจะสอเหาะ
สัตวแพทยศาสตร์
14.
6010210139
น.ส.นูรูไวดา
มูซอ
วิทยาศาสตร์
15.
6110210101
น.ส.ซอลีฮะห์
ฮายีดือเร๊ะ
วิทยาศาสตร์
16.
6110210426
น.ส.สลินดา
บิลยะแม
วิทยาศาสตร์
17.
6111310200
น.ส.ฮูดาโซเฟีย
ดาโอ๊ะ
นิติศาสตร์
18.
6110712046
น.ส.อลิษา
เจะสนิ
เภสัชศาสตร์
19.
6110712024
น.ส.นูซีลา
มาหะมะ
เภสัชศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  19 37

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 19
 • เพศหญิง 12
 • เพศชาย 7
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 9
 • รหัส 60 3
 • รหัส 59 6
 • รหัส 58 1
 • รวม 7 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์4
 • วิทยาศาสตร์6
 • เภสัชศาสตร์4
 • พยาบาลศาสตร์2
 • นิติศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์1
 • สัตวแพทยศาสตร์1