งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง19 ก.ย. 61, 15:05 น.4,223
 • ชื่อหน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ
 • วันที่ 24 กันยายน 61
  ช่วงเวลา09.30 - 12.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 234 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 23 กันยายน 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  1
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมงาน

  “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)"
  ในอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ
  ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น.
  รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  โดยนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

  หมายเหตุ : นักศึกษารหัส 61 ได้รับทรานสคริป กิจกรรมเลือกเข้าร่วม 3 หน่วยชม. ดังนี้

  1) กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และการยำเพ็ญประโยน์ จำนวน 2 หน่วยชม.

  2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภาคภูมิใจในสถาบัน  จำนวน 1 หน่วยชม

  นักศึกษารหัส 60 ได้รับทรานสคริป กิจกรรมมหาวิทยาลัย Y203 จำนวน 3 หน่วยชม. ดังนี้

   
  และให้นักศึกษาทุคนนำบัตรนักศึกษามาด้วย
  เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.30 น.
1.
5810311321
น.ส.สุธารส
ปติโนธรรม
แพทยศาสตร์
2.
5810210595
น.ส.อัรวา
เจ๊ะเยาะเจ๊ะเตะ
วิทยาศาสตร์
3.
5911110009
น.ส.กุสุมา
บุญฤทธิ์
ศิลปศาสตร์
4.
5911110136
น.ส.ชนาพร
พิพัฒพงศ์ตระกูล
ศิลปศาสตร์
5.
5911110008
น.ส.การเกต
บุญฤทธิ์
ศิลปศาสตร์
6.
5811214024
นายกิติพงษ์
ดำทอง
เศรษฐศาสตร์
7.
5811214037
นายทรงวุฒิ
หวังดี
เศรษฐศาสตร์
8.
5811214021
นายกฤษชนัชญ์
ทิพย์กระแสสินธุ์
เศรษฐศาสตร์
9.
5811214059
นายสุขุม
จองศิริวัฒน์
เศรษฐศาสตร์
10.
5810210122
น.ส.ฐิติกา
เขาแก้ว
วิทยาศาสตร์
11.
5810210613
น.ส.อินทุอร
เมตตาจิต
วิทยาศาสตร์
12.
5911210007
น.ส.ขนิษฐา
สังข์ศิลป์ชัย
เศรษฐศาสตร์
13.
5810210580
น.ส.อรอุมา
เกศโร
วิทยาศาสตร์
14.
5811214070
นายอิทธิเทพ
ทองนุ่น
เศรษฐศาสตร์
15.
5810210762
น.ส.ธิดานันท์
พูนม่น
วิทยาศาสตร์
16.
5810210714
น.ส.ฐิตาภิรมย์
ขุนจันทร์
วิทยาศาสตร์
17.
5810210633
น.ส.กมลวรรณ
ดวงจันทร์
วิทยาศาสตร์
18.
5810210281
น.ส.ปัทมา
บกกระบือ
วิทยาศาสตร์
19.
5810210575
น.ส.อรทัย
หนูด้วง
วิทยาศาสตร์
20.
5810210830
น.ส.พนารัตน์
วีระชาญชัย
วิทยาศาสตร์
21.
5810515143
น.ส.บุษยมาส
สมนวล
วิทยาการจัดการ
22.
5810210696
น.ส.ชุติกาญจน์
ชุมแก้ว
วิทยาศาสตร์
23.
5810210498
นายสิทธิพล
บุญชาติ
วิทยาศาสตร์
24.
5910210543
น.ส.ฐิดายุ
ยิ้มแก้ว
วิทยาศาสตร์
25.
5910210341
น.ส.สุวนันท์
ธรรมสุโข
วิทยาศาสตร์
26.
5910210378
น.ส.อาภรณ์
สุขสว่างผล
วิทยาศาสตร์
27.
5910210228
นายพิทวัส
สิทธิอังกูร
วิทยาศาสตร์
28.
5910210793
น.ส.หฤทัย
คำเจริญ
วิทยาศาสตร์
29.
5910210779
น.ส.สุพิชฌาย์
จามพัฒน์
วิทยาศาสตร์
30.
5910210749
น.ส.สกาวรัตน์
ปานเกลี้ยง
วิทยาศาสตร์
31.
5910210266
น.ส.รัตนาพร
ขอสกุล
วิทยาศาสตร์
32.
5810210925
นายศราวุธ
ชำนินา
วิทยาศาสตร์
33.
5810210935
นายศิริชัย
สุกใส
วิทยาศาสตร์
34.
6111010023
น.ส.นรินรัตน์
กองคิด
อุตสาหกรรมเกษตร
35.
6111010002
น.ส.กันต์ฤทัย
กาญจนาทิพย์
อุตสาหกรรมเกษตร
36.
6111010020
น.ส.นงลักษณ์
หนูเนื่อง
อุตสาหกรรมเกษตร
37.
5810210169
นายตรีภพ
แซ่เต็ง
วิทยาศาสตร์
38.
5811410097
น.ส.บุสริน
เจะกายอ
การแพทย์แผนไทย
39.
5910210743
นายศิริศักดิ์
จิตติ์ภาณุโสภณ
วิทยาศาสตร์
40.
6010210423
นายจีรายุ
ภวัตพุฒิพงษ์
วิทยาศาสตร์
41.
6110110004
น.ส.กนกวรรณ
หมันหลี
วิศวกรรมศาสตร์
42.
5810210845
น.ส.เพชรพรรณ
เพชรพิมล
วิทยาศาสตร์
43.
6111010041
น.ส.ลัลน์ณภัทร
เพชรศรี
อุตสาหกรรมเกษตร
44.
6010110377
นายสุรพล
คล้ายณรงค์
วิศวกรรมศาสตร์
45.
5810210738
น.ส.ตระการตา
ไชยอิน
วิทยาศาสตร์
46.
5810210479
น.ส.สนธยา
หนูเอก
วิทยาศาสตร์
47.
5810210430
นายวัชรพงศ์
ทองวงศ์
วิทยาศาสตร์
48.
5810210457
น.ส.ศศิประภา
เพ็งหนู
วิทยาศาสตร์
49.
6111710009
น.ส.ฮาซีส๊ะ
ยาประจัน
สัตวแพทยศาสตร์
50.
5911210008
นายขวัญชาติ
ขวัญเกื้อ
เศรษฐศาสตร์
51.
6110410160
น.ส.นูรอีมาน
วาเล็ง
พยาบาลศาสตร์
52.
6110410198
น.ส.สุพรรณี
เบญญากาจ
พยาบาลศาสตร์
53.
6110410155
น.ส.นิฮารีนา
โต๊ะลือบาจิ
พยาบาลศาสตร์
54.
6110410137
น.ส.ชนิภรณ์
ชูหนู
พยาบาลศาสตร์
55.
6110410150
นายณัฐวุฒิ
เพชรชนะเลิศ
พยาบาลศาสตร์
56.
6110518026
น.ส.ปิ่นขวัญ
หนูพิจิตร์
วิทยาการจัดการ
57.
6110410144
น.ส.ญันนะฮ์
บาราเฮง
พยาบาลศาสตร์
58.
6110311315
นายเดชดนู
แก้วมณี
แพทยศาสตร์
59.
6110518048
น.ส.คณภรณ์
แซ่ว่อง
วิทยาการจัดการ
60.
6110210607
น.ส.ภาพิมล
ขวัญเจริญ
วิทยาศาสตร์
61.
6110410019
น.ส.จิตติมา
ทองจีน
พยาบาลศาสตร์
62.
6110410143
น.ส.โซเฟีย
มูดอ
พยาบาลศาสตร์
63.
6110410018
น.ส.จิดาภา
สุดไพ
พยาบาลศาสตร์
64.
5810210419
น.ส.วรรณรดา
ย่องลั่น
วิทยาศาสตร์
65.
5910516036
น.ส.อรวรรณ
พูเจริญสกุล
วิทยาการจัดการ
66.
5910516039
น.ส.เกศกนก
แร่ทองคำ
วิทยาการจัดการ
67.
5810515042
น.ส.นภัสวรรณ
มิ่งแก้ว
วิทยาการจัดการ
68.
5810515073
น.ส.วิภาพร
สุวรรณา
วิทยาการจัดการ
69.
5810515012
น.ส.จุฬาลักษณ์
จินดาเพ็ชร์
วิทยาการจัดการ
70.
6110210058
น.ส.จิราพร
สังข์ทอง
วิทยาศาสตร์
71.
6110210464
น.ส.สุมินตรา
แซ่เล่
วิทยาศาสตร์
72.
6110210438
น.ส.สินีนาถ
สิลพัท
วิทยาศาสตร์
73.
6110210361
น.ส.วรรณฤดี
ยอดทวี
วิทยาศาสตร์
74.
6110410173
น.ส.ฟาตีมะฮ์
ระหัด
พยาบาลศาสตร์
75.
6110410175
น.ส.มนัชยา
ยะโกะ
พยาบาลศาสตร์
76.
5910519066
น.ส.พรสวรรค์
เหตุทอง
วิทยาการจัดการ
77.
6110410156
น.ส.นุรไลลา
อีซอ
พยาบาลศาสตร์
78.
5810510314
น.ส.พรนภา
อิ่มมณีรัตน์
วิทยาการจัดการ
79.
6110210235
น.ส.นูรูลมุมีนะห์
เจ๊ะเด็ง
วิทยาศาสตร์
80.
6110210102
น.ส.ซัมซีย๊ะ
บูบ่ากา
วิทยาศาสตร์
81.
6110210211
นายนันทนัท
จันทเลิศ
วิทยาศาสตร์
82.
6110410093
น.ส.ศรัญญ่า
อุตมะมุณีย์
พยาบาลศาสตร์
83.
6110311328
น.ส.วริษา
สุขกาญจนะ
แพทยศาสตร์
84.
6110410085
น.ส.รุสยา
ขุนหลัด
พยาบาลศาสตร์
85.
6110311309
นายชยุตม์
ประชุมทอง
แพทยศาสตร์
86.
6111214035
น.ส.พชร
รักด้วง
เศรษฐศาสตร์
87.
6110311321
น.ส.บุณญิสา
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
88.
6110518047
น.ส.กษมาพร
เพชรคง
วิทยาการจัดการ
89.
6011310149
น.ส.วรินทร
สะอาดแก้ว
นิติศาสตร์
90.
6011311042
น.ส.นันทนัช
สายชนะพันธ์
นิติศาสตร์
91.
6110311308
น.ส.จุฑาทิพย์
แซ่จุ่ง
แพทยศาสตร์
92.
6011310043
น.ส.ปรรณ์
สังข์แก้ว
นิติศาสตร์
93.
6110518011
น.ส.ซัลมา
ขุนแทน
วิทยาการจัดการ
94.
6110311331
นายวีรชัย
ภาชนะ
แพทยศาสตร์
95.
6011310039
นายโนเบล
นิยมเดชา
นิติศาสตร์
96.
6110311329
น.ส.วิชชุดา
แสงผะกาย
แพทยศาสตร์
97.
6110311312
น.ส.ชุติวดี
สีหมุ่น
แพทยศาสตร์
98.
6011310074
นายวรวุฒิ
ชูขำ
นิติศาสตร์
99.
6110311302
น.ส.ณัฏฐณิชา
ถีราวุฒิ
แพทยศาสตร์
100.
6011310141
นายปรมัตถ์
ศรอินทร์
นิติศาสตร์
101.
6011310134
นายณัฐศักดิ์
มิลำเอียง
นิติศาสตร์
102.
6011310062
น.ส.ภารวี
สีม่วง
นิติศาสตร์
103.
6110311323
น.ส.ภัศรา
เจริญภักดี
แพทยศาสตร์
104.
6011310150
น.ส.วศินี
จันทวงศ์
นิติศาสตร์
105.
6011310160
นายณัฐวัฒน์
เพชรรัตน์
นิติศาสตร์
106.
5810515030
น.ส.ณัฐริกา
สุวรรณรัตน์
วิทยาการจัดการ
107.
6011310105
นายพศวีร์
ขาวเรือง
นิติศาสตร์
108.
6011310021
นายณัฐกิตติ์
ทองมาก
นิติศาสตร์
109.
6011310031
น.ส.ธันยพร
มณีรัตน์
นิติศาสตร์
110.
6011210042
น.ส.ศศิวิมล
เมืองด้วง
เศรษฐศาสตร์
111.
6011310026
น.ส.ณัฐกฤตา
รติสมิทธ์
นิติศาสตร์
112.
6011310048
น.ส.ปุณรดา
จิระธิติถาวร
นิติศาสตร์
113.
6011310099
นายธนพนธ์
เตภูรวัตร
นิติศาสตร์
114.
6011311073
นายวิศรุต
เหล็มหมาด
นิติศาสตร์
115.
6011311072
น.ส.วิมลรัตน์
สังข์ทอง
นิติศาสตร์
116.
6011310064
น.ส.มณิสร
จันทร์สุข
นิติศาสตร์
117.
6011310023
น.ส.ณัฐฌา
วงศ์สว่าง
นิติศาสตร์
118.
6011310108
น.ส.มัทวัน
เม่งช่วย
นิติศาสตร์
119.
6110311325
น.ส.มณีรัตน์
ทวีทรัพย์
แพทยศาสตร์
120.
6011310025
นายทยากร
ประทีปแก้ว
นิติศาสตร์
121.
6011310119
น.ส.อาทิตยา
ปานเผาะ
นิติศาสตร์
122.
6011310034
น.ส.นรีกานต์
บรรจงสุทธิ์
นิติศาสตร์
123.
6011310120
น.ส.อิงฟ้า
แซ่ตัน
นิติศาสตร์
124.
5911110188
น.ส.นภัสสร
จันทร์สุข
ศิลปศาสตร์
125.
5911110277
น.ส.เวธกา
จันศร
ศิลปศาสตร์
126.
6011310131
น.ส.ณัฐธิดา
สุขี
นิติศาสตร์
127.
6011310106
น.ส.พิชชาภา
ท้าวพันแดง
นิติศาสตร์
128.
6011311094
นายปฐมพงศ์
ชำนิยันต์
นิติศาสตร์
129.
6011311096
น.ส.พุทธิพร
พรรณภักดี
นิติศาสตร์
130.
6110410123
น.ส.อานีดา
มะยีแต
พยาบาลศาสตร์
131.
6110410126
น.ส.ฮาซือนะห์
มะวิง
พยาบาลศาสตร์
132.
5810510324
น.ส.ฟัยรูซ
บากา
วิทยาการจัดการ
133.
5810510362
น.ส.สุขใจ
แซ่พุ่น
วิทยาการจัดการ
134.
5811310104
น.ส.ปาณิศา
อิศราพฤกษ์
นิติศาสตร์
135.
5810210747
น.ส.ทิพย์มณี
ราชภักดี
วิทยาศาสตร์
136.
6110210256
น.ส.ปัทมวรรณ
ชูสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
137.
6110210359
นายวรพล
พันธลิท
วิทยาศาสตร์
138.
6110210112
น.ส.ฐานิดา
บุญรอด
วิทยาศาสตร์
139.
6010515022
น.ส.นวรัตน์
ธนาก้องยศ
วิทยาการจัดการ
140.
6010515024
น.ส.นิชนารถ
ทองสกูล
วิทยาการจัดการ
141.
6011310166
นายจักริน
เจริญวงศ์
นิติศาสตร์
142.
6010516004
นายกฤตภาส
อาวะโต
วิทยาการจัดการ
143.
6110210642
น.ส.อัมรินทร์
สุวรรณภูมิ
วิทยาศาสตร์
144.
6110311324
น.ส.ภูมิรัตน์
บุญแก้ว
แพทยศาสตร์
145.
6010515126
น.ส.อภิชญา
ดำรงศักดิ์
วิทยาการจัดการ
146.
6011210084
นายศุภกร
แซ่หลี
เศรษฐศาสตร์
147.
6110311305
น.ส.กนกพร
กาญจนประทุม
แพทยศาสตร์
148.
6010512050
นายเจษฎา
แซ่เตียว
วิทยาการจัดการ
149.
5810210518
น.ส.สุนิษา
ดำแก้ว
วิทยาศาสตร์
150.
6110310103
น.ส.ปูชิกา
จันทกาญจน์
แพทยศาสตร์
151.
6110210586
น.ส.ปทุมณี
โกศัยพัฒน์
วิทยาศาสตร์
152.
6110210500
น.ส.อรัญญา
พันธุชิต
วิทยาศาสตร์
153.
6110518030
น.ส.แพรวรุ่ง
ว่องสกุล
วิทยาการจัดการ
154.
5810515138
น.ส.บงกช
เกตุกำพล
วิทยาการจัดการ
155.
5811310061
นายสรวิศ
สาราบรรณ์
นิติศาสตร์
156.
5810311316
นายณัฐภัทร
สุวรรณชาตรี
แพทยศาสตร์
157.
5810311312
น.ส.จินต์จุฑา
เพ็ชรสุวรรณ
แพทยศาสตร์
158.
6011310127
น.ส.ชญานิศ
แสงมณี
นิติศาสตร์
159.
5810311322
น.ส.อนันตญา
เส็นขาว
แพทยศาสตร์
160.
6010515019
นายนพดล
ชุมทอง
วิทยาการจัดการ
161.
5810515095
น.ส.กนกวรรณ
สืบหนู
วิทยาการจัดการ
162.
5810515116
น.ส.ชลิตา
บ่าวแช่มช้อย
วิทยาการจัดการ
163.
6111311133
น.ส.อัฟนาน
เจาะบองอ
นิติศาสตร์
164.
5810515140
น.ส.บุญญิสา
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
165.
5810210025
นายกษิดิศ
จองศักดิ์
วิทยาศาสตร์
166.
5810210268
น.ส.ปภาดา
พรหมสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
167.
5810210073
นายจิระเดช
วรรณขาว
วิทยาศาสตร์
168.
5810510304
น.ส.นูรียะ
บิลละเตะ
วิทยาการจัดการ
169.
6110410002
น.ส.กนิษฐา
กังสวร
พยาบาลศาสตร์
170.
6110410030
น.ส.เชษฐ์ธิดา
แพเพชร
พยาบาลศาสตร์
171.
6110410036
น.ส.ณัฐธิดา
พลายด้วง
พยาบาลศาสตร์
172.
6110410032
น.ส.ซัลมา
ทิพย์ยอและ
พยาบาลศาสตร์
173.
6011310022
น.ส.ณัฐกุล
แสงเงิน
นิติศาสตร์
174.
6111311069
นายสวิช
ภัทรศานต์
นิติศาสตร์
175.
5810210567
น.ส.อภิสรา
เตียอินทรี
วิทยาศาสตร์
176.
5810210986
น.ส.อภิสรา
ทันยุภัก
วิทยาศาสตร์
177.
5810210587
น.ส.อัญชลิกา
ท่องแก้ว
วิทยาศาสตร์
178.
5810211001
นายอับดุลวาเหตุ
เอียดบู
วิทยาศาสตร์
179.
5811410065
น.ส.ฮูดา
ดาตู
การแพทย์แผนไทย
180.
5810210936
น.ส.ศิริพร
สมทอง
วิทยาศาสตร์
181.
5810211006
น.ส.อัลวาณีย์
ยะลาแป
วิทยาศาสตร์
182.
6110410041
น.ส.ธนัญญา
มั่งมี
พยาบาลศาสตร์
183.
6110210022
น.ส.กัญญารัตน์
พูลแก้ว
วิทยาศาสตร์
184.
5810210883
น.ส.รัชนีกร
สวัสดี
วิทยาศาสตร์
185.
6111510031
น.ส.ซาฮีฟาร์
กูเต๊ะ
เทคนิคการแพทย์
186.
5811410073
น.ส.ซูมัยยะ
สาบา
การแพทย์แผนไทย
187.
5810210810
น.ส.ปรางค์วไล
เพียรกิจ
วิทยาศาสตร์
188.
5810210513
น.ส.สุทธิดา
หลำดีน
วิทยาศาสตร์
189.
6111110033
น.ส.จุฑามาศ
อินอาภรณ์
ศิลปศาสตร์
190.
6110311322
นายปวีร์
หลักบ้าน
แพทยศาสตร์
191.
5810210201
น.ส.ธิดารัตน์
หมันเหร็ม
วิทยาศาสตร์
192.
6111110220
น.ส.ภาริษา
ตันติพงศ์
ศิลปศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
193.
6111110109
น.ส.มามี
ถนอมเบ็ญจมกุล
ศิลปศาสตร์
194.
6111510003
น.ส.จริยา
เร๊ะด้วน
เทคนิคการแพทย์
195.
5810513053
น.ส.ชโลบล
ชุมช่วย
วิทยาการจัดการ
196.
5810515114
น.ส.ชนัฐกานต์
เซ่งลอยเลื่อน
วิทยาการจัดการ
197.
5810513070
น.ส.พีรกานต์
บัวบาน
วิทยาการจัดการ
198.
5810210223
น.ส.นัทติยา
อินทร์ทอง
วิทยาศาสตร์
199.
5810110392
นายอัษฎาวุธ
อินทร์เอียด
วิศวกรรมศาสตร์
200.
5810510279
นายณัฐดนัย
แก่นยะกูล
วิทยาการจัดการ
201.
6011310045
น.ส.ปิ่นปินัทธ์
วราศุภวิชญ์
นิติศาสตร์
202.
5810510343
น.ส.วิริญญา
ชูช่วย
วิทยาการจัดการ
203.
6011310100
น.ส.ธัญชนก
ศิริบุญ
นิติศาสตร์
204.
6011310061
น.ส.ภัทรสุดา
ทองจับ
นิติศาสตร์
205.
5810510387
น.ส.สิริยากร
คงไข่ศรี
วิทยาการจัดการ
206.
5810510388
น.ส.กานต์พิชชา
เกษศรัทธา
วิทยาการจัดการ
207.
6010517065
น.ส.สายฝน
เพชรแก้ว
วิทยาการจัดการ
208.
6010110721
นายพงศ์ภีระ
เทพเดชา
วิศวกรรมศาสตร์
209.
6010210338
น.ส.ดวงฤทัย
ใจห้าว
วิทยาศาสตร์
210.
6011310121
น.ส.กชกร
เทพรักษ์
นิติศาสตร์
211.
6110410141
น.ส.ซาวาณี
สาแม
พยาบาลศาสตร์
212.
6011110103
น.ส.ขวัญกมล
ชัยชนะ
ศิลปศาสตร์
213.
6011110080
น.ส.พรพิมล
บั้งเงิน
ศิลปศาสตร์
214.
6011310117
น.ส.ใหม่ศิริ
บุญขวัญ
นิติศาสตร์
215.
5810515166
น.ส.มณฑิยา
จู้สวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
216.
5810515115
น.ส.ชมพูนุช
พันธ์เศรษฐ
วิทยาการจัดการ
217.
5810515179
น.ส.ลลิตา
วุฒิเนตร
วิทยาการจัดการ
218.
5811410115
น.ส.แวนะ
กาซอ
การแพทย์แผนไทย
219.
6111510024
น.ส.จันทิมา
นิยม
เทคนิคการแพทย์
220.
6111510055
น.ส.ฐิรญดา
จิตกาลดำรง
เทคนิคการแพทย์
221.
5810210955
น.ส.สิริวิภา
ทองจารึก
วิทยาศาสตร์
222.
6111510065
นายอามินทร์
เจะแน
เทคนิคการแพทย์
223.
6111510056
น.ส.วัฒนีย์
ประโมจนีย์
เทคนิคการแพทย์
224.
6111510008
น.ส.นภาพร
เขตนคร
เทคนิคการแพทย์
225.
6110311306
น.ส.กรชวัล
เอียดประพาฬ
แพทยศาสตร์
226.
5810513015
น.ส.ธีระรัตน์
หัตถิยา
วิทยาการจัดการ
227.
5811110120
น.ส.กาญจนา
พะริกะ
ศิลปศาสตร์
228.
5811110060
น.ส.พัฒน์นรี
ทองเพ็ง
ศิลปศาสตร์
229.
6010311319
น.ส.นงนภัส
นันทะศรี
แพทยศาสตร์
230.
6010311324
น.ส.พิชชานันทิ์
คงชัยวัชร์
แพทยศาสตร์
231.
6010311315
น.ส.ฐาวดี
หมัดหมาน
แพทยศาสตร์
232.
6010311303
น.ส.ณัฐณิชา
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
233.
6011310032
น.ส.นนทกร
รำออ
นิติศาสตร์
234.
6010515020
น.ส.นลัทพร
ศรียวง
วิทยาการจัดการ
235.
5910311301
น.ส.กนกขวัญ
ชูบุญลาภ
แพทยศาสตร์
236.
6011310153
น.ส.วิธิตา
ทองลิ่ม
นิติศาสตร์
237.
6111510051
น.ส.ภูษิตา
มณีโชติ
เทคนิคการแพทย์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
น้องๆคนที่งานดีทักเฟสพี่มาเลยคับ Sukun jongsiriwut
สุขุม เศรษฐศาสตร์ปี419 ก.ย. 2561 17:431.47.141.107
2
เย็ดโหดเหมื่อนโกรธหี
เทมมี่6919 ก.ย. 2561 21:27171.7.232.137
3
เข้าร่วมแค่พิธีวางพวงมาลาได้ไหมคะ ที่เป็นกิจกรรมบังคับของปี2
นศ.ปี221 ก.ย. 2561 18:53172.28.111.189
 • เจ้าหน้าที่ วางพวงมาลา เป็นของแต่ละคะคณะคะ
  22 ก.ย. 2561 15:1910.128.16.179
4
อยากสอบถามว่ารหัสก่อน60ได้ทรานสคริปเหมือนกับรหัส60เป็นต้นไปไหมคะ
A21 ก.ย. 2561 23:26113.53.74.18
 • เจ้าหน้าที่ รหัส 59,58 ดูข้างบนคะ
  22 ก.ย. 2561 15:1810.128.16.179
5
ขอยกเลิกการสมัครได้มั้ยคะ พอดีปู่เพิ่งเสียไม่สามารถไปได้อ่ะค่ะ
กนกพร คณะแพทย์ปี122 ก.ย. 2561 12:52159.192.216.218
 • กนกพร คณะแพทย์ปี1 ชื่อ กนกพร กาญจนประทุม 6110311305 คณะแพทย์นะคะ ขอบคุณค่ะ
  22 ก.ย. 2561 15:23159.192.216.218
 • เจ้าหน้าที่ ได้คะพี่จะทำหมายเหตุให้
  22 ก.ย. 2561 15:2010.128.16.179
6
สามารถไปเลทได้ไหมคะ เนื่องจากมีเรียนเลิก 9.50ค่ะ
หนูน้อยหมวกเขียว22 ก.ย. 2561 16:24172.22.120.19
7
ถ้ายกเลิกสมัครไปแล้ว สามารถสมัครใหม่อีกได้ไหมครับ
Possawee ปี 222 ก.ย. 2561 16:48159.192.218.175
8
ติดธุระกะทันหัน ขอยกเลิกการสมัครได้ไหมคะ ลำดับที่59 รหัส6110518048ค่ะ
คณภรณ์ วจก.ปี122 ก.ย. 2561 19:43183.89.200.219
 • คณภรณ์ วจก.ปี1 ขอบคุณนะคะ
  23 ก.ย. 2561 16:19202.44.235.244
 • เจ้าหน้าที่ ได้คะ
  23 ก.ย. 2561 12:48172.24.32.44
9
ถ้ายกเลิกสมัครไปแล้ว สามารถสมัครใหม่อีกได้ไหมครับ
พศวีร์ วจก.ปี 223 ก.ย. 2561 14:31159.192.217.168
10
ขอยกเลิกกิจกรรมได้มั้ยคะ พอดีรหัส6011310034 ไม่สบายค่ะ
601131003423 ก.ย. 2561 15:21118.173.131.149
 • 6011310034 ไม่ยกเลิกแล้วค่ะ พอดี ไปเข้าร่วมกิจกรรมไหว
  24 ก.ย. 2561 13:16118.173.129.153
11
ยอดรับเต็มแล้ว ยังสามารถเข้าร่วมได้ไหมครับ
05123 ก.ย. 2561 16:4114.207.38.215
12
ยกเลิกการสมัครได้ไหมคะ ไม่สะดวกไปเข้าร่วมกิจกรรมแล้วค่ะ พอดีเพิ่งผ่าฝีมา มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มอ. เรียบร้อยค่ะ
พิชชาภา คณะนิติศาสตร์ปี 223 ก.ย. 2561 19:0149.229.4.132
 • พิชชาภา คณะนิติศาสตร์ปี 2 ชื่อ นางสาวพิชชาภา ท้าวพันแดง 6011310106 คณะนิติศาสตร์ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  23 ก.ย. 2561 19:0549.229.4.132
13
สมัครไม่ทัน สามารถไปสมัครหน้างานได้ไหมคะ
ชลธาร23 ก.ย. 2561 19:11223.24.168.231
14
มีติดธุระด่วนขอยกเลิกค่ะ รหัส 6011310023, 6011310026,6011310120,6011310108,6011310022,6011310048 คณธนิติศาสตร์ นะคะขอบคุณค่ะ
ณัฐฌา24 ก.ย. 2561 08:37223.24.62.79
15
ไม่สบายค่ะ ไปเข้าร่วมไม่ไหวจริงๆ จะมีผลอะไรมั้ยคะ ยังสามารถยกเลิกได้อีกหรือป่าวคะ
6110410155 นางสาวนิฮารีนา โต๊ะลือบาจิ คณะพยาบาลศาสตร์
.24 ก.ย. 2561 09:31172.22.120.73
16
5810510388 นางสาวกานต์พิชชา เกษศรัทธา และนางสาวสิริยากร คงไข่ศรี 5810510387 ขอยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากติดกิจกรรมที่คณะ ชอบคุณคะ
581051038824 ก.ย. 2561 09:471.46.8.218
17
ยกเลิกการสมัครนะคะ น.ส กันต์ฤทัย กาญจนาทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รหัส 6111010002 ไปทำธุระกับครอบครัวค่ะ
กันต์ฤทัย อ.กปี124 ก.ย. 2561 09:5449.229.5.156
18
6111010020นางสาวนงลักษณ์ หนูเนื่อง ขอยกเลิกการสมัครได้มั้ยคะเนื่องจากมีธุระที่บ้านค่ะ
นงลักษณ์ อก.ปี124 ก.ย. 2561 09:551.46.68.101
19
5810210633 กมลวรรณ ดวงจันทร์ ลำดับที่ 17ขอยกเลิกการสมัครนะคะ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นค่ะ ขอบคุณค่ะ
กมลวรรณ ดวงจันทร์24 ก.ย. 2561 10:38172.24.79.142
20
ไปทำกิจกรรมมาแล้วแต่ทรานสคริปไม่ขึ้น
Ratchaneekorn06 พ.ย. 2561 10:26184.22.45.98
 • Ratchaneekorn 5810210883
  06 พ.ย. 2561 10:27184.22.45.98
  สมัคร    |  จำนวนรับ  237 234

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 237
 • เพศหญิง 189
 • เพศชาย 48
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 78
 • รหัส 60 59
 • รหัส 59 20
 • รหัส 58 80
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์4
 • วิทยาศาสตร์64
 • แพทยศาสตร์25
 • วิทยาการจัดการ40
 • พยาบาลศาสตร์22
 • อุตสาหกรรมเกษตร4
 • ศิลปศาสตร์12
 • นิติศาสตร์43
 • เศรษฐศาสตร์10
 • การแพทย์แผนไทย4
 • เทคนิคการแพทย์8
 • สัตวแพทยศาสตร์1