งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา17 ต.ค. 61, 09:43 น.2,643
 • ชื่อหน่วยงาน สภานักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม FMS 3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
 • วันที่ 30 ตุลาคม 61
  ช่วงเวลา16.30 - 20.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 146 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 29 ตุลาคม 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนมวลมหานักศึกษาชาว ม.อ.หาดใหญ่ 
  เข้าร่วม "โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา" ทุกคำถามที่ค้างคา เชิญมาร่วมหาคำตอบ สื่อสารกันตรงหน้าดีกว่าส่งข้อความ ว่าเพราะอะไร สิ่งที่เราสงสัยถึงยังไม่ได้รับการแก้ไข

  วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ห้องประชุม FMS 3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

  **แต่งกายชุดนักศึกษา**  

    หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษา รหัส 60,61 จะได้รับการบันทึกทรานสคริปประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

                  - กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญาฯ ทักษะวิชาการ และวิชาชีพ จำนวน 2 หน่วยชม.

                  - กิจกรรมเสริมสร้างฯ ความภาคภูมิใจในสภาบัน จำนวน 1 หน่วยชม.

   

1.
5811410115
น.ส.แวนะ
กาซอ
การแพทย์แผนไทย
2.
5811410081
น.ส.ทรรศนีม
หะยีอับดุลระโอ๊ะ
การแพทย์แผนไทย
3.
5810210160
น.ส.ณิชาภัทร
ขันธ์ทอง
วิทยาศาสตร์
4.
5810510314
น.ส.พรนภา
อิ่มมณีรัตน์
วิทยาการจัดการ
5.
5810311321
น.ส.สุธารส
ปติโนธรรม
แพทยศาสตร์
6.
5810210595
น.ส.อัรวา
เจ๊ะเยาะเจ๊ะเตะ
วิทยาศาสตร์
7.
5811410094
น.ส.นูรอัยนี
ซันศิริ
การแพทย์แผนไทย
8.
6010311324
น.ส.พิชชานันทิ์
คงชัยวัชร์
แพทยศาสตร์
9.
6010311303
น.ส.ณัฐณิชา
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
10.
6010311332
นายสุรดิษ
หอมกลิ่น
แพทยศาสตร์
11.
6010311329
นายวิธวิทย์
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
12.
6010311319
น.ส.นงนภัส
นันทะศรี
แพทยศาสตร์
13.
5810510023
น.ส.เกวลิน
อุดมอักษร
วิทยาการจัดการ
14.
5810510185
นายศุภวัชร์
จันทร
วิทยาการจัดการ
15.
6010311310
น.ส.กนกวรรณ
คล้ายจินดา
แพทยศาสตร์
16.
6010311318
น.ส.ธนภรณ์
จุ้ยส่องแก้ว
แพทยศาสตร์
17.
6010311315
น.ส.ฐาวดี
หมัดหมาน
แพทยศาสตร์
18.
6010515042
น.ส.สิริพรรณ
สุพินรัส
วิทยาการจัดการ
19.
6011110092
น.ส.กนกเรขา
รังสิมันตุชาติ
ศิลปศาสตร์
20.
5911110353
น.ส.โยษิตา
อุมาบล
ศิลปศาสตร์
21.
5910514067
น.ส.ชรินชนก
สุทธิธรรม
วิทยาการจัดการ
22.
5911210007
น.ส.ขนิษฐา
สังข์ศิลป์ชัย
เศรษฐศาสตร์
23.
5810515143
น.ส.บุษยมาส
สมนวล
วิทยาการจัดการ
24.
5910519066
น.ส.พรสวรรค์
เหตุทอง
วิทยาการจัดการ
25.
5810515127
น.ส.ทิพย์วิมล
เพ็งเจริญ
วิทยาการจัดการ
26.
5810515188
นายศิรสิทธิ์
เพชรสังข์
วิทยาการจัดการ
27.
5810510274
น.ส.ญาสุมินทร์
พลายด้วง
วิทยาการจัดการ
28.
5810510128
น.ส.พรนิภา
เหลืองศิริ
วิทยาการจัดการ
29.
6011310031
น.ส.ธันยพร
มณีรัตน์
นิติศาสตร์
30.
5810514003
น.ส.กุลนิดา
จินดา
วิทยาการจัดการ
31.
6011311023
น.ส.ฐานิตา
ดุจดำเกิง
นิติศาสตร์
32.
6011311058
น.ส.พัชราภา
พราหมพูน
นิติศาสตร์
33.
5910517045
น.ส.ปทุมภรณ์
บุญญานุวัตร
วิทยาการจัดการ
34.
5910517109
น.ส.อักษราภัค
คิดกล้า
วิทยาการจัดการ
35.
5910210292
นายศักดิ์สิทธิ์
ชมภูพวง
วิทยาศาสตร์
36.
5910210247
น.ส.มณิสร
แซ่แพ
วิทยาศาสตร์
37.
5810712040
น.ส.ณัฐชยา
ศิริวาริน
เภสัชศาสตร์
38.
5810712051
น.ส.วรินทรา
จรัสเกื้อกูลพงศ์
เภสัชศาสตร์
39.
5811110222
นายนัฐพล
เสนีกาญจน์
ศิลปศาสตร์
40.
5810515140
น.ส.บุญญิสา
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
41.
5811110115
น.ส.กรกนก
จันทนกาญจน์
ศิลปศาสตร์
42.
6110518032
นายภูริช
สุวรรณขาว
วิทยาการจัดการ
43.
6110518058
น.ส.รพีภัค
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
44.
6110513005
น.ส.ชลลดา
ปานดำรงค์
วิทยาการจัดการ
45.
5910517087
น.ส.ศุภวรรณ
ศุภพงศ์
วิทยาการจัดการ
46.
5911210061
น.ส.ชื่นกมล
แสงแก้ว
เศรษฐศาสตร์
47.
6110610088
น.ส.พลอยไพลิน
อั้นทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
48.
6110610046
น.ส.ณัฐธิดา
แสงทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
49.
5911210008
นายขวัญชาติ
ขวัญเกื้อ
เศรษฐศาสตร์
50.
5911110307
น.ส.สุทธิกานต์
หลีเพิ่มสุข
ศิลปศาสตร์
51.
5911110180
น.ส.ธัญวรัตม์
คงเอียด
ศิลปศาสตร์
52.
5910511040
น.ส.ศิริลักษณ์
ไทยแท้
วิทยาการจัดการ
53.
6110516032
น.ส.กุลธิดา
โชติพฤฒิพงศ์
วิทยาการจัดการ
54.
5810515067
น.ส.รวิวรรณ
จันทลักขณา
วิทยาการจัดการ
55.
5910511062
น.ส.ธันยากร
เพ็ชรขาว
วิทยาการจัดการ
56.
5910210581
นายธิติวุฒิ
ประดิษฐอุกฤษฎ์
วิทยาศาสตร์
57.
5910210584
น.ส.นรีกานต์
เหมแก้ว
วิทยาศาสตร์
58.
6010110278
นายณกร
เจริญรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
59.
5911210066
น.ส.ธนัชพร
เพชรรัตน์
เศรษฐศาสตร์
60.
5911210078
น.ส.อาทิตา
พรหมไชยศรี
เศรษฐศาสตร์
61.
5910511072
นายวทัญญู
สังวรณ์
วิทยาการจัดการ
62.
6010517082
นายคัมภีร์
อินทนิล
วิทยาการจัดการ
63.
5810710100
นายณัฐกิตติ์
โมฬีย์
เภสัชศาสตร์
64.
5810514068
น.ส.อัญทิชา
พิสิฐธาดา
วิทยาการจัดการ
65.
5810210811
นายปริพัฒน์
แสงเพ็ชร์
วิทยาศาสตร์
66.
5910311309
น.ส.กิ่งรดา
บัวรัตนกาญจน์
แพทยศาสตร์
67.
5910311318
น.ส.ปณัฏฐา
ดำทองเสน
แพทยศาสตร์
68.
5910311324
น.ส.สุพิชชา
ทิพย์บุญแก้ว
แพทยศาสตร์
69.
5910311304
น.ส.ปิญชาน์
ทองเจือเพชร
แพทยศาสตร์
70.
5910311323
น.ส.สกุลกาญจน์
อินทร์แก้ว
แพทยศาสตร์
71.
5910311321
น.ส.ภัควิภา
วัชระศิรานนท์
แพทยศาสตร์
72.
5910311325
น.ส.สุวิมล
พิมประวัติ
แพทยศาสตร์
73.
5910311319
น.ส.พัณณิตา
พัฒนทิพากร
แพทยศาสตร์
74.
5810210738
น.ส.ตระการตา
ไชยอิน
วิทยาศาสตร์
75.
5910311306
น.ส.อัญชิสา
วศินานนท์
แพทยศาสตร์
76.
5710710101
น.ส.อามีนา
ยีหมะ
เภสัชศาสตร์
77.
5710710072
น.ส.ธันยธรณ์
ชุมประมาณ
เภสัชศาสตร์
78.
5910311314
นายนันญ์ชนัต
ทิพย์เนตรสกุล
แพทยศาสตร์
79.
5710710006
น.ส.เจณิสตา
วงศ์ซัยยิด
เภสัชศาสตร์
80.
5810110283
นายรัตนพงศ์
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
81.
5710710071
น.ส.ธัญวรัตม์
นาคเพ็ชร์พูล
เภสัชศาสตร์
82.
5810515038
น.ส.ธัญลักษณ์
ศิริ
วิทยาการจัดการ
83.
5910311312
น.ส.ณัฐฐิตา
แก้วละเอียด
แพทยศาสตร์
84.
6110110094
นายชัยวัฒน์
วุฒิ
วิศวกรรมศาสตร์
85.
6010311334
น.ส.อลิษา
จันทร์ศรี
แพทยศาสตร์
86.
6010311326
น.ส.มุมตาซ
วามุ
แพทยศาสตร์
87.
6011010098
น.ส.นิษฐปิยากร
ยิ่งจำเริญศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
88.
5811210021
น.ส.ธัญชนก
พรหมพันธ์
เศรษฐศาสตร์
89.
5911110256
นายภูวดล
วงษ์โสภณากุล
ศิลปศาสตร์
90.
5810210050
น.ส.เกษริน
อินหมัน
วิทยาศาสตร์
91.
5810210121
น.ส.ฐิตาภรณ์
สุขสุสร
วิทยาศาสตร์
92.
5811310048
นายภัทราวุธ
ฉวีนิล
นิติศาสตร์
93.
5811310121
นายกฤพน
ผลขจีสกุล
นิติศาสตร์
94.
6011110057
น.ส.อรุณี
รักษา
ศิลปศาสตร์
95.
6011110132
น.ส.ณัฐธิดา
ไชยแสง
ศิลปศาสตร์
96.
5811110254
น.ส.ศศิณา
พรหมสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
97.
6010515136
น.ส.ศุภกานต์
ก่อกุลดิลก
วิทยาการจัดการ
98.
6010515135
น.ส.พนัชกร
คงสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
99.
6010515083
น.ส.ธัญญลักษณ์
โสพันธ์
วิทยาการจัดการ
100.
6010515096
น.ส.ปิยธิดา
โชติสุต
วิทยาการจัดการ
101.
6110513029
น.ส.สุธินี
รอดอยู่
วิทยาการจัดการ
102.
6111110017
นายกันตวิชญ์
อุไรรัตน์
ศิลปศาสตร์
103.
5810515194
นายสมศักดิ์
เหมือนหมาย
วิทยาการจัดการ
104.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
105.
6110513046
นายวราวุทธิ์
นิลตีบ
วิทยาการจัดการ
106.
6010515025
น.ส.นิติญา
ตุกังหัน
วิทยาการจัดการ
107.
6010515097
น.ส.พนิดา
เปียกบุตร
วิทยาการจัดการ
108.
5810210014
นายกรณัฐ
ลี้เลิศปัญญากุล
วิทยาศาสตร์
109.
6110610139
น.ส.อัญธิชา
ไกรราษฎร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
110.
6010515053
น.ส.อิสริยา
รัตนแก้ว
วิทยาการจัดการ
111.
6010515119
น.ส.วิยดา
ช่วยการ
วิทยาการจัดการ
112.
6010515123
น.ส.สิริลักขณ์
กิจเวช
วิทยาการจัดการ
113.
6010515027
น.ส.เปรมฤทัย
บัวแก้ว
วิทยาการจัดการ
114.
6110311310
น.ส.ชริตา
ดำแสงสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
115.
6110311323
น.ส.ภัศรา
เจริญภักดี
แพทยศาสตร์
116.
6010515094
น.ส.ปรมาภรณ์
บางรักษ์
วิทยาการจัดการ
117.
6110310033
น.ส.ซามาณี
แตะ
แพทยศาสตร์
118.
6110810040
นายอามีรุล
นราวิทย์เสรี
ทันตแพทยศาสตร์
119.
6110310081
น.ส.นูฮา
มะสาพา
แพทยศาสตร์
120.
6110110570
นายฮัสซานัล
อิบราฮิม
วิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
121.
5811310090
นายณภัทร
เล็กคุณา
นิติศาสตร์
122.
5811310113
น.ส.ภาริตา
หริรัตนกุล
นิติศาสตร์
123.
5811310008
นายจักรกฤษณ์
หนูหนอง
นิติศาสตร์
124.
6010311314
น.ส.ญาณิตตา
พุทธิศาวงศ์
แพทยศาสตร์
125.
6010311325
น.ส.ภาสินี
คงปราบ
แพทยศาสตร์
126.
6110410023
น.ส.จุรีรัตน์
บุญเกิ่ง
พยาบาลศาสตร์
127.
6010311333
น.ส.อนรรฆวี
พรหมจันทร์
แพทยศาสตร์
128.
6010311317
น.ส.ธนพรรณ
อยู่สุข
แพทยศาสตร์
129.
6010311312
น.ส.จรรยพร
ทองแท้
แพทยศาสตร์
130.
5811310085
น.ส.ชัญญานุช
ตรีครุธพันธ์
นิติศาสตร์
131.
5811310098
นายธนิสร
เกิดสม
นิติศาสตร์
132.
5811310076
น.ส.กัญญาพัชร
ดุลยพัชร์
นิติศาสตร์
133.
6111110208
นายปฏิยุทธ์
สุทธิรักษ์
ศิลปศาสตร์
134.
5811310091
น.ส.ณัฐจิรา
ไกรทอง
นิติศาสตร์
135.
5910515104
นายมูซันนา
หมุดเด
วิทยาการจัดการ
136.
6110516046
น.ส.ธนิกา
แก้วเขียว
วิทยาการจัดการ
137.
5911214032
น.ส.นันทิยา
ยี่แป้น
เศรษฐศาสตร์
138.
5810515030
น.ส.ณัฐริกา
สุวรรณรัตน์
วิทยาการจัดการ
139.
5911214040
น.ส.ผกามาศ
นาควิโรจน์
เศรษฐศาสตร์
140.
5911210025
น.ส.บุญญิสา
หนูบูรณ์
เศรษฐศาสตร์
141.
5810513031
น.ส.ภารตี
สุวรรณรัตน์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  141 146

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 141
 • เพศหญิง 110
 • เพศชาย 31
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 21
 • รหัส 60 36
 • รหัส 59 36
 • รหัส 58 44
 • รหัส 57 4
 • รวม 13 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์4
 • วิทยาศาสตร์11
 • แพทยศาสตร์31
 • วิทยาการจัดการ45
 • ทรัพยากรธรรมชาติ3
 • เภสัชศาสตร์7
 • พยาบาลศาสตร์2
 • ทันตแพทยศาสตร์1
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์12
 • นิติศาสตร์12
 • เศรษฐศาสตร์9
 • การแพทย์แผนไทย3