งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ24 ต.ค. 61, 14:13 น.4,474
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • วันที่ 31 ตุลาคม 61
  ช่วงเวลา15.00 - 17.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 1218 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 31 ตุลาคม 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง2 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  1
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  กำหนดการ

  กิจกรรมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ

  วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น.

  ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

   

  เวลา 15.00-15.30 น.               - ลงทะเบียน

                                             - นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

  เวลา 15.30 -17.00 น.             - พิธีเปิดโครงการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

     - วิทยากรจิตอาสา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ

     - เสร็จสิ้นการอบรม

   

  ** เข้าอบรมจะได้รับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน พร้อมบัตรประจำตัว

  หมายเหตุ: การแต่งกาย   - ข้าราชการ สวมชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว

           - นักศึกษา สวมชุดนักศึกษา สุภาพ เรียบร้อย

                                  - คณาจารย์ บุคลากร สวมเสื้อเหลือง

   

   

1.
5810710100
นายณัฐกิตติ์
โมฬีย์
เภสัชศาสตร์
2.
5910311316
น.ส.นิชนันท์
ขวัญทอง
แพทยศาสตร์
3.
5910311314
นายนันญ์ชนัต
ทิพย์เนตรสกุล
แพทยศาสตร์
4.
5810515042
น.ส.นภัสวรรณ
มิ่งแก้ว
วิทยาการจัดการ
5.
5810517006
น.ส.กัญญามาศ
ศรีเพชร
วิทยาการจัดการ
6.
5810110417
น.ส.กองเพชร
เจริญศรี
วิศวกรรมศาสตร์
7.
5910311312
น.ส.ณัฐฐิตา
แก้วละเอียด
แพทยศาสตร์
8.
6110311323
น.ส.ภัศรา
เจริญภักดี
แพทยศาสตร์
9.
6110210501
น.ส.อลิศรา
มะ
วิทยาศาสตร์
10.
6110210515
น.ส.อัสมาวาตี
มะดาโอ๊ะ
วิทยาศาสตร์
11.
6110210073
น.ส.เจ๊ะรายา
โต๊ะบู
วิทยาศาสตร์
12.
6110210538
น.ส.ฮาซียะห์
แวหามะ
วิทยาศาสตร์
13.
6110210467
น.ส.สุไรยา
แม็ง
วิทยาศาสตร์
14.
6110210450
น.ส.สุดารัตน์
แมะตีเมาะ
วิทยาศาสตร์
15.
5910210195
น.ส.ปนัทดา
ปัตตานี
วิทยาศาสตร์
16.
5910210816
น.ส.อัลฮูสนา
วาเฮง
วิทยาศาสตร์
17.
5811010056
นายพีรวิชญ์
วัชระนิมิต
อุตสาหกรรมเกษตร
18.
5811010075
น.ส.ศิริวรรณ
จิตร์แจ้ง
อุตสาหกรรมเกษตร
19.
5810510279
นายณัฐดนัย
แก่นยะกูล
วิทยาการจัดการ
20.
6110210369
น.ส.วราภรณ์
ยู่โสป
วิทยาศาสตร์
21.
6110210215
น.ส.นัสริน
อาแว
วิทยาศาสตร์
22.
6111311129
น.ส.อรพิมล
จันสุกสี
นิติศาสตร์
23.
6111311132
น.ส.อัญชิสา
ตระการกวิน
นิติศาสตร์
24.
6111311143
นายสหัสวรรษ
สมานสุหลง
นิติศาสตร์
25.
5910210712
น.ส.รุจิรัตน์
หมุกแก้ว
วิทยาศาสตร์
26.
5810110193
น.ส.นูรีต้า
บิลหมาน
วิศวกรรมศาสตร์
27.
5910210477
น.ส.กานต์รวี
ช่อเส้ง
วิทยาศาสตร์
28.
5810110365
น.ส.สุไวดา
บินอาสัน
วิศวกรรมศาสตร์
29.
6110517094
นายสรวิชญ์
พุทธชินศรี
วิทยาการจัดการ
30.
5810510261
นายจิรายุ
เสาวรัญ
วิทยาการจัดการ
31.
5810510089
น.ส.ธันย์ชนก
แก้วทอง
วิทยาการจัดการ
32.
6110517003
นายกรอิฐ
ชูเกลี้ยง
วิทยาการจัดการ
33.
6110517091
น.ส.ศิรดา
เลิศวิริยวรางกูร
วิทยาการจัดการ
34.
5910210781
น.ส.สุรัตน์วดี
สายสมบูรณ์
วิทยาศาสตร์
35.
6111110177
น.ส.อามีเนาะ
วาหลง
ศิลปศาสตร์
36.
6110210441
น.ส.สิริญญา
สิริสุนทราภรณ์
วิทยาศาสตร์
37.
5810210524
นายสุภลาภ
สมศักดิ์
วิทยาศาสตร์
38.
5810515138
น.ส.บงกช
เกตุกำพล
วิทยาการจัดการ
39.
5811310061
นายสรวิศ
สาราบรรณ์
นิติศาสตร์
40.
5910514042
น.ส.นิภาพร
ทองไฝ
วิทยาการจัดการ
41.
5910515025
นายนันทวุธ
บุญประกอบ
วิทยาการจัดการ
42.
5910515003
นายกษิดิศ
ณ นุวงษ์
วิทยาการจัดการ
43.
6010519030
น.ส.นาวีตา
อุมา
วิทยาการจัดการ
44.
6010512011
น.ส.ซาบีต้า
หมัดอะดัม
วิทยาการจัดการ
45.
5910210107
น.ส.ตรีลักษณ์
ธรรมดี
วิทยาศาสตร์
46.
5910514031
น.ส.อัญธิตา
คงแก้ว
วิทยาการจัดการ
47.
5811310104
น.ส.ปาณิศา
อิศราพฤกษ์
นิติศาสตร์
48.
6110712045
นายอภิสิทธิ์
นิยมเดชา
เภสัชศาสตร์
49.
5811110041
นายธนสรณ์
โอพั่ง
ศิลปศาสตร์
50.
6110110108
นายโซลชาร์
รัตมูหมาด
วิศวกรรมศาสตร์
51.
6110210455
น.ส.สุนันทา
ขันทอง
วิทยาศาสตร์
52.
5910210501
น.ส.เจ๊ะรูซีลา
เจ๊ะอารง
วิทยาศาสตร์
53.
6110110331
นายฟาฮัด
บุญหยาด
วิศวกรรมศาสตร์
54.
6110410060
น.ส.ประภาวดี
เพชรชู
พยาบาลศาสตร์
55.
6110410110
น.ส.โสภิตา
วังบุญคง
พยาบาลศาสตร์
56.
5810510093
นายนรธรรม
บุญสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
57.
6111010056
นายสิทธิพงศ์
สุวรรณการ
อุตสาหกรรมเกษตร
58.
6111010031
นายภัทดา
หมอเต๊ะ
อุตสาหกรรมเกษตร
59.
5810110025
น.ส.กาญจนา
แก้ววิเศษ
วิศวกรรมศาสตร์
60.
5810110242
น.ส.พิมพ์ผกา
ทองคำ
วิศวกรรมศาสตร์
61.
6010110266
น.ส.ภัทรวรินทร์
หนูสงวน
วิศวกรรมศาสตร์
62.
6010110249
น.ส.เพ็ญนภา
ลือขจร
วิศวกรรมศาสตร์
63.
5911214031
น.ส.นันทิชา
วชิรธนากร
เศรษฐศาสตร์
64.
5911214058
น.ส.อลิษา
แดงปรก
เศรษฐศาสตร์
65.
6111310045
นายณัฐนนท์
สุวรรณทอง
นิติศาสตร์
66.
6110210147
น.ส.ทวิรินทร์
ทรัพย์สิน
วิทยาศาสตร์
67.
6111110079
น.ส.ปิยะนุช
ตั้งเอ็ก
ศิลปศาสตร์
68.
5910110079
นายไชยพร
เขียวขาว
วิศวกรรมศาสตร์
69.
5810510115
น.ส.ปวีณา
วิริยะธรรม
วิทยาการจัดการ
70.
5810110354
น.ส.สุทธิดา
ปานาตี
วิศวกรรมศาสตร์
71.
5810110379
น.ส.อรปรียา
คุ้มวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6110210070
น.ส.เจนจิรา
แป้นนวล
วิทยาศาสตร์
73.
6110210503
น.ส.อังคณา
สุขขาว
วิทยาศาสตร์
74.
5911110306
น.ส.สุชาดา
สุขมาตย์
ศิลปศาสตร์
75.
6110210635
นายอนุวัฒน์
แกสมาน
วิทยาศาสตร์
76.
5810110117
น.ส.ดวงพร
วัฒนสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
77.
5810110258
น.ส.ภัสราภรณ์
บุญจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
78.
5810110277
น.ส.รวิภัทร
คำมณีย์
วิศวกรรมศาสตร์
79.
6010511022
น.ส.บุษกร
เอียดรักษา
วิทยาการจัดการ
80.
6010511046
น.ส.กนกวรรณ
เอียดเหตุ
วิทยาการจัดการ
81.
6010511031
น.ส.ภารดี
ไชยภักดี
วิทยาการจัดการ
82.
6010511014
น.ส.ณัฐธยาน์
แก้วกลิ่น
วิทยาการจัดการ
83.
5810110055
นายฉัตรวิวัฒน์
สุวรรณรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
84.
6110517004
น.ส.กฤติญาภรณ์
เตบสัน
วิทยาการจัดการ
85.
6110517103
น.ส.อังคณา
เกตุแก้ว
วิทยาการจัดการ
86.
6110517040
น.ส.ธนัชชา
ข่ายม่าน
วิทยาการจัดการ
87.
6110517127
น.ส.นริศษา
รัตะนอง
วิทยาการจัดการ
88.
5810210552
น.ส.อทิตยา
สุวรรมณี
วิทยาศาสตร์
89.
5810210886
น.ส.ลลิตภัทร
ซ้ายขวัญ
วิทยาศาสตร์
90.
5811210021
น.ส.ธัญชนก
พรหมพันธ์
เศรษฐศาสตร์
91.
5910210138
น.ส.ธันทิชา
อ่อนจันแก้ว
วิทยาศาสตร์
92.
5910210216
นายพชร
ยิ่งเจริญสมสุข
วิทยาศาสตร์
93.
6110512055
น.ส.วริษฐา
ธานะวัน
วิทยาการจัดการ
94.
6110512034
น.ส.ตรีลักษณ์
เขียวขำ
วิทยาการจัดการ
95.
6110512035
น.ส.ทัตฐิดา
คณาพิทักษ์พงศ์
วิทยาการจัดการ
96.
6110515071
น.ส.จารุมาศ
เชิญกลาง
วิทยาการจัดการ
97.
6110311030
น.ส.สุนันทา
บินอาหวา
แพทยศาสตร์
98.
5810210121
น.ส.ฐิตาภรณ์
สุขสุสร
วิทยาศาสตร์
99.
5810210398
น.ส.รัตนา
ลิ้มบริบูรณ์
วิทยาศาสตร์
100.
6110311012
น.ส.ซอฟา
อิศภาค
แพทยศาสตร์
101.
6011110057
น.ส.อรุณี
รักษา
ศิลปศาสตร์
102.
6011110132
น.ส.ณัฐธิดา
ไชยแสง
ศิลปศาสตร์
103.
5811210028
น.ส.พรศิริ
สุตระ
เศรษฐศาสตร์
104.
6010210714
น.ส.อิฟวา
วิระสิทธิ์
วิทยาศาสตร์
105.
5810110570
น.ส.ฐิติมา
สุภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
106.
5810210697
น.ส.ชุติกาญจน์
สุวรรณสิทธิ
วิทยาศาสตร์
107.
6110517149
น.ส.สิราพร
แซ่คู
วิทยาการจัดการ
108.
5810510304
น.ส.นูรียะ
บิลละเตะ
วิทยาการจัดการ
109.
5910210378
น.ส.อาภรณ์
สุขสว่างผล
วิทยาศาสตร์
110.
5910210341
น.ส.สุวนันท์
ธรรมสุโข
วิทยาศาสตร์
111.
5810110138
นายธนายุต
จีระเสถียร
วิศวกรรมศาสตร์
112.
5910210626
น.ส.นูรุลฮูดา
บาซอ
วิทยาศาสตร์
113.
5910210481
น.ส.กูวรรฮุสนา
สารอเอง
วิทยาศาสตร์
114.
5811110258
นายเศรษฐวุฒิ
บุญขวัญ
ศิลปศาสตร์
115.
5810510067
นายณัฐวุฒิ
รติกรกุล
วิทยาการจัดการ
116.
6010210565
น.ส.มณฑิตา
ตั้งเส้ง
วิทยาศาสตร์
117.
6010210431
น.ส.ชานิศา
บราเฮ็ง
วิทยาศาสตร์
118.
6010210376
น.ส.สรวงสุดา
นวลละออ
วิทยาศาสตร์
119.
6010210161
น.ส.ปิ่นทิพย์
นิลรัตน์
วิทยาศาสตร์
120.
6110516056
น.ส.มาลิณี
อินทองแก้ว
วิทยาการจัดการ
121.
6110517073
น.ส.เพ็ญศิริ
แกล้ววาที
วิทยาการจัดการ
122.
5810210933
น.ส.ศศิมา
พ่วงพี
วิทยาศาสตร์
123.
5810210663
น.ส.ขวัญชนก
ทวีโส๊ะ
วิทยาศาสตร์
124.
6010519032
น.ส.ประภัสสร
เพ็งดำ
วิทยาการจัดการ
125.
6010519020
น.ส.ดารารัตน์
ชุ่มสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
126.
6010519072
น.ส.นฤมล
ช่วยชื่น
วิทยาการจัดการ
127.
6010519050
นายสรกฤช
ขุนทิพย์
วิทยาการจัดการ
128.
6010519054
น.ส.สิริยาภรณ์
รัตนอุไร
วิทยาการจัดการ
129.
6010519003
นายกฤษฏ์
ศิริวัฒน์
วิทยาการจัดการ
130.
6010519070
น.ส.ทิพวรรณ
อุยยาหาร
วิทยาการจัดการ
131.
6010519017
น.ส.ณัฐวรรณ
ธาระถ้อย
วิทยาการจัดการ
132.
5910610115
น.ส.ชลิตา
สุขชื่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
133.
5910610181
น.ส.ปิยะวรรณ
หมวดเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
134.
5910610292
นายพูลศักดิ์
ตรีวัย
ทรัพยากรธรรมชาติ
135.
6010512050
นายเจษฎา
แซ่เตียว
วิทยาการจัดการ
136.
5910610124
นายชิษณุพงศ์
จันทร์ศิริ
ทรัพยากรธรรมชาติ
137.
5910210168
น.ส.นัสยา
บุญรอด
วิทยาศาสตร์
138.
6010110587
นายสบรี
ยะลา
วิศวกรรมศาสตร์
139.
5911214040
น.ส.ผกามาศ
นาควิโรจน์
เศรษฐศาสตร์
140.
5911214038
น.ส.ปริฉัตร
พันธ์เพชร
เศรษฐศาสตร์
141.
5911214051
น.ส.ศศิวิมล
จุทิ่น
เศรษฐศาสตร์
142.
6010610219
น.ส.อัสรีนา
นวลจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
143.
5811110062
น.ส.พิชชาภา
พงษ์จรัส
ศิลปศาสตร์
144.
6110517028
น.ส.ญาณิศา
อินทสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
145.
5811110241
น.ส.ภัทรวดี
วรชาติณัฐพล
ศิลปศาสตร์
146.
5811110115
น.ส.กรกนก
จันทนกาญจน์
ศิลปศาสตร์
147.
5910519049
น.ส.จิราภรณ์
ปานแก้ว
วิทยาการจัดการ
148.
5910110589
นายณัฐภัทร
บัวผุด
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6110110094
นายชัยวัฒน์
วุฒิ
วิศวกรรมศาสตร์
150.
6010610131
น.ส.นิตยา
หลำเบ็นสะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
151.
6111310018
นายจักร์กฤษณ์
ธรรมเจริญ
นิติศาสตร์
152.
5810515127
น.ส.ทิพย์วิมล
เพ็งเจริญ
วิทยาการจัดการ
153.
5810210059
น.ส.จริยา
แก้วประดับเพ็ชร
วิทยาศาสตร์
154.
5810210624
น.ส.ศิริรัตน์
แก่นแก้ว
วิทยาศาสตร์
155.
5810210310
น.ส.พราวนภา
แก้วขุนทอง
วิทยาศาสตร์
156.
5710110593
นายฮัมบาลี
สาแม
วิศวกรรมศาสตร์
157.
6010519027
นายนฤทธิ์
จันทร์มะณี
วิทยาการจัดการ
158.
6111310071
น.ส.นาเดีย
เบญจอาวัน
นิติศาสตร์
159.
6111310062
น.ส.ธัญญลักษณ์
หวานแก้ว
นิติศาสตร์
160.
6010516055
น.ส.ศวิตา
สวนกูล
วิทยาการจัดการ
161.
6010516012
น.ส.จิราพัชร
แสงจันศิริ
วิทยาการจัดการ
162.
6010516034
น.ส.ปภัสวรรณ
ณ พัทลุง
วิทยาการจัดการ
163.
6010516046
น.ส.ภัคจิรา
โกศล
วิทยาการจัดการ
164.
6010516018
น.ส.ณัฏฐริกา
เตชะพันธุ์
วิทยาการจัดการ
165.
6010516054
น.ส.วิไลลักษณ์
อินทพัด
วิทยาการจัดการ
166.
5910210027
นายเกียรติชัย
อักษรไทย
วิทยาศาสตร์
167.
6110613037
น.ส.ฐาปณีย์
ตีมุง
ทรัพยากรธรรมชาติ
168.
5911214034
น.ส.นิตยา
มณีรัตน์
เศรษฐศาสตร์
169.
6110613041
น.ส.อามีเนาะห์
ดอเล๊าะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
170.
6111010062
น.ส.อังศุมาลี
อ่อนรักษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
171.
6111110046
น.ส.ณัฐธิดา
ศรีผล
ศิลปศาสตร์
172.
6111110075
น.ส.ปฏิณญา
เผือกจีน
ศิลปศาสตร์
173.
6111110201
น.ส.ทัศนีย์
ดิษฐสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
174.
6111110179
น.ส.ริณลดา
หมัดศรี
ศิลปศาสตร์
175.
6111110237
น.ส.สุวรา
จันทน์ขาว
ศิลปศาสตร์
176.
5910512054
น.ส.ธนวรรณ
ไกรนุกูล
วิทยาการจัดการ
177.
5910512044
น.ส.สุชัญญา
มุสิกภาชน์
วิทยาการจัดการ
178.
5910512010
น.ส.เจนจิรา
ชูบัวทอง
วิทยาการจัดการ
179.
5911214056
น.ส.เสาวรัตน์
แสงเกื้อหนุน
เศรษฐศาสตร์
180.
5911214012
น.ส.ศุภิสรา
พรหมมา
เศรษฐศาสตร์
181.
5911214026
น.ส.ณัฐธิดา
มั่นคง
เศรษฐศาสตร์
182.
5910610021
น.ส.เฑียรมณี
พรัมรัตนพงศ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
183.
6011210058
น.ส.นลิน
ภูชงค์
เศรษฐศาสตร์
184.
6011210088
น.ส.อภิสรา
จงเจริญยิ่งถาวร
เศรษฐศาสตร์
185.
5910512034
น.ส.ภูริศรา
สุวรรณ
วิทยาการจัดการ
186.
6110516066
น.ส.อัญชลี
เทพรักษ์
วิทยาการจัดการ
187.
5911110316
น.ส.สุวิตตา
สุวรรณคง
ศิลปศาสตร์
188.
5910610025
น.ส.นิตยา
เรืองรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
189.
5811110060
น.ส.พัฒน์นรี
ทองเพ็ง
ศิลปศาสตร์
190.
5910610065
น.ส.เอมอร
พรหมเพศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
191.
6010516040
น.ส.พัณณิตา
พินิจสกุล
วิทยาการจัดการ
192.
6010516013
น.ส.ชนม์นิภา
เขตอำนวย
วิทยาการจัดการ
193.
6010516035
น.ส.ประณิตา
ภูริปัญญานนท์
วิทยาการจัดการ
194.
5710515170
นายพงศกร
ไชยมุณี
วิทยาการจัดการ
195.
6110512048
น.ส.พันธิตรา
แสงคงทอง
วิทยาการจัดการ
196.
6010610229
นายจิรภัทร
วิจะสิกะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
197.
5811214071
นายอินทัช
เอี้ยวเหล็ก
เศรษฐศาสตร์
198.
5811214038
นายธนกฤต
พฤฒิวงศากูล
เศรษฐศาสตร์
199.
5811214028
นายฉัตรชัย
รัตนโนชา
เศรษฐศาสตร์
200.
5811214023
นายกิตติศักดิ์
ชาลีทา
เศรษฐศาสตร์
201.
5810510129
น.ส.พรรณโสภา
พรายอำไพ
วิทยาการจัดการ
202.
5811214019
นายอัชฌา
เอกจีน
เศรษฐศาสตร์
203.
6111110016
น.ส.กันฐิมา
แซ่เตื้อง
ศิลปศาสตร์
204.
5910610190
น.ส.พิมรดา
อาจาริยางกูร
ทรัพยากรธรรมชาติ
205.
5911210016
นายณัฐศักย์
ศิลปเจริญ
เศรษฐศาสตร์
206.
5910110374
นายอนพัทย์
สุวรรณโชโต
วิศวกรรมศาสตร์
207.
6010517074
น.ส.อวัสดา
รัสมโน
วิทยาการจัดการ
208.
6110517078
น.ส.มุกดา
บุญแก้ว
วิทยาการจัดการ
209.
6110517092
น.ส.ศิริวรรณ
เขียวภักดี
วิทยาการจัดการ
210.
6011311023
น.ส.ฐานิตา
ดุจดำเกิง
นิติศาสตร์
211.
6011311058
น.ส.พัชราภา
พราหมพูน
นิติศาสตร์
212.
5911210029
นายปัณณทัต
ประภัสสร
เศรษฐศาสตร์
213.
5811214026
นายคณาวุธ
ชัยศิริ
เศรษฐศาสตร์
214.
5610110629
น.ส.อรอุมา
อ่อนรู้ที่
วิศวกรรมศาสตร์
215.
5710210520
น.ส.อสมาภรณ์
ช่อเส้ง
วิทยาศาสตร์
216.
6110511002
น.ส.กมลวรรณ
กลิ่นแก้ว
วิทยาการจัดการ
217.
6110110515
นายอภิวัฒน์
ขุนดำ
วิศวกรรมศาสตร์
218.
6111310050
นายณัฐวัฒน์
พฤกษากร
นิติศาสตร์
219.
5911110217
นายประโยชน์
ชาติวัฒนธรรม
ศิลปศาสตร์
220.
5910513042
นายสันต์ทศน์
กาญจนนิธิสกุล
วิทยาการจัดการ
221.
5910513001
นายกบินทร์
ยกอิ่น
วิทยาการจัดการ
222.
5910513007
นายชัยสิทธิ์
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
223.
6010517005
นายกฤษณะ
จันทร์เปี่ยม
วิทยาการจัดการ
224.
5910210022
น.ส.กานต์พิชชา
เพชรรักษ์
วิทยาศาสตร์
225.
5910110003
น.ส.กมลพรรณ
แก้วจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
226.
5910110505
น.ส.วัชราภรณ์
ชูชื่น
วิศวกรรมศาสตร์
227.
6110210183
นายธีรพงค์
สิงสาโร
วิทยาศาสตร์
228.
5910110343
น.ส.อลิสสา
พริศโภคินันท์
วิศวกรรมศาสตร์
229.
6010516019
น.ส.ณัฐมน
อ้อมแก้ว
วิทยาการจัดการ
230.
6010516038
น.ส.พรลภัส
รัตนนิยม
วิทยาการจัดการ
231.
5910512085
น.ส.กันยารัตน์
หนูยิ้มซ้าย
วิทยาการจัดการ
232.
5910512027
น.ส.พนิตสุภา
รัตนวิบูลย์
วิทยาการจัดการ
233.
6010516056
น.ส.ศิรวิมล
เชยกลิ่น
วิทยาการจัดการ
234.
5910210770
น.ส.สุดาลัด
มามะ
วิทยาศาสตร์
235.
5910210346
น.ส.สุใฮหนี
พงศ์สันติชาติ
วิทยาศาสตร์
236.
5911410007
น.ส.เกวลิน
เพชรทองด้วง
การแพทย์แผนไทย
237.
5911410062
น.ส.ภัศราภรณ์
ณ พัทลุง
การแพทย์แผนไทย
238.
5810110070
น.ส.ชลลดา
ชุมคง
วิศวกรรมศาสตร์
239.
6010513004
นายชัชวิชญ์
ไชยหงษ์
วิทยาการจัดการ
240.
5810110183
น.ส.น้ำทิพย์
แสงพลสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
241.
5810510065
นายณัฐภัทร
แก้วบำรุง
วิทยาการจัดการ
242.
5810510233
น.ส.อาอีดะ
หมัดศิริ
วิทยาการจัดการ
243.
5810510113
นายปลวัชร
ไกรวิจิตร
วิทยาการจัดการ
244.
5810510282
น.ส.ณัฐธิดา
เสนีย์
วิทยาการจัดการ
245.
5810510391
น.ส.โซเฟีย
หะหมัด
วิทยาการจัดการ
246.
6010511029
น.ส.ภัทรวรรณ
ขนาบแก้ว
วิทยาการจัดการ
247.
5911214032
น.ส.นันทิยา
ยี่แป้น
เศรษฐศาสตร์
248.
5911214025
น.ส.ณัฐณิชา
รักแก้ว
เศรษฐศาสตร์
249.
6011110018
น.ส.ณัฐจิตรา
แก้วสม
ศิลปศาสตร์
250.
5910513030
น.ส.พิชชานันท์
กองรักษเวช
วิทยาการจัดการ
251.
5910513050
น.ส.ชนิกานต์
คำพับ
วิทยาการจัดการ
252.
5810510124
น.ส.เปรมนิศา
สาตะโรจน์
วิทยาการจัดการ
253.
5910513036
นายวนัท
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
254.
5910513012
น.ส.ณิชาภัทร
นิเส็น
วิทยาการจัดการ
255.
5910513072
น.ส.มณีรัตน์
ศรีมุ่ย
วิทยาการจัดการ
256.
5910513049
น.ส.จิตสุภา
ถีราวุฒิ
วิทยาการจัดการ
257.
5910513047
น.ส.กนกอร
จันทรวัฒน์
วิทยาการจัดการ
258.
5910512082
น.ส.พิชญา
จันทรัตน์
วิทยาการจัดการ
259.
5910512081
น.ส.นริศรา
หมะจิ
วิทยาการจัดการ
260.
5810510386
น.ส.สุดารัตน์
สิทธิศักดิ์
วิทยาการจัดการ
261.
5810510183
น.ส.ศิริวลัยกุล
ไชยแก้ว
วิทยาการจัดการ
262.
5810510343
น.ส.วิริญญา
ชูช่วย
วิทยาการจัดการ
263.
5911214054
น.ส.สุณัชชา
ตั้นสกุล
เศรษฐศาสตร์
264.
5810110374
น.ส.อนัญญา
สุขบำรุง
วิศวกรรมศาสตร์
265.
5910513054
นายฐิติวัสส์
ดิสรพงค์
วิทยาการจัดการ
266.
5910513061
นายธนกฤต
สุขโสภา
วิทยาการจัดการ
267.
6010516043
น.ส.เพ็ญพิชชา
ประเทพ
วิทยาการจัดการ
268.
5910513040
น.ส.ศุภิสรา
หงษ์เจริญ
วิทยาการจัดการ
269.
5910513037
นายวิศิษฏ์
อนุศิษฎ์วิวัฒน์
วิทยาการจัดการ
270.
5910513058
นายตุลย์
อังกิตติสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
271.
5910513023
นายประเสริฐ
บุญแท้
วิทยาการจัดการ
272.
5910513010
น.ส.ณหทัย
ศรียะพันธุ์
วิทยาการจัดการ
273.
5910513067
น.ส.ปาณิสรา
เรืองช่วย
วิทยาการจัดการ
274.
5910513080
นายสิทธิภัทร
รักษาพล
วิทยาการจัดการ
275.
5910110306
นายวิชญ์ภัทร
อรุโณประโยชน์
วิศวกรรมศาสตร์
276.
5910110282
นายฤทธิรงค์
จินดาพล
วิศวกรรมศาสตร์
277.
5910110658
นายวรวิทย์
มณีศิลาสันต์
วิศวกรรมศาสตร์
278.
5910110390
นายอัครเดช
เลนุกูล
วิศวกรรมศาสตร์
279.
5810510387
น.ส.สิริยากร
คงไข่ศรี
วิทยาการจัดการ
280.
5810510388
น.ส.กานต์พิชชา
เกษศรัทธา
วิทยาการจัดการ
281.
5910513056
น.ส.ณัฐธิดา
สัมปทาภักดี
วิทยาการจัดการ
282.
5910513082
น.ส.สุจินันท์
จุฬาวิทยานุกูล
วิทยาการจัดการ
283.
6110512043
น.ส.ปานชีวา
ดำหมิด
วิทยาการจัดการ
284.
5910110177
นายบงการ
จงมี
วิศวกรรมศาสตร์
285.
6110512015
น.ส.นูไรด้า
แซะอาหลี
วิทยาการจัดการ
286.
5910513064
น.ส.ธันยธรณ์
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
287.
5910513079
น.ส.สโรชา
ศรีประยูร
วิทยาการจัดการ
288.
5910519016
น.ส.นริศรารัตน์
แก้วนพรัตน์
วิทยาการจัดการ
289.
5910515123
น.ส.หทัยชนก
แซ่เอี้ย
วิทยาการจัดการ
290.
6110310033
น.ส.ซามาณี
แตะ
แพทยศาสตร์
291.
6110310081
น.ส.นูฮา
มะสาพา
แพทยศาสตร์
292.
5910610022
น.ส.ณัฐดาวดี
ไชยชนะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
293.
5810210353
น.ส.ภาปกรณ์
ภูมิศิริไพบูลย์
วิทยาศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  293 1218

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 293
 • เพศหญิง 220
 • เพศชาย 73
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 70
 • รหัส 60 51
 • รหัส 59 98
 • รหัส 58 70
 • รหัส 57 3
 • รหัส 56 1
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์36
 • วิทยาศาสตร์51
 • แพทยศาสตร์8
 • วิทยาการจัดการ117
 • ทรัพยากรธรรมชาติ14
 • เภสัชศาสตร์2
 • พยาบาลศาสตร์2
 • อุตสาหกรรมเกษตร5
 • ศิลปศาสตร์20
 • นิติศาสตร์12
 • เศรษฐศาสตร์24
 • การแพทย์แผนไทย2