งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านจังโหลน ครั้งที่ 1
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านจังโหลน ครั้งที่ 13 ธ.ค. 61, 11:47 น.1,468
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนบ้านจังโหลน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • วันที่ 19 มกราคม 62
  ช่วงเวลา08.00-16.00
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 5 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการเรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้น แบบครั้งที่ 1

   ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2561 

  พื้นที่ชุมชนบ้านจังโหลน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

  -กิจกรรมรู้จัก บ้านจังโหลน

  -กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ ถ้ำเขาจังโหลน รู้จักพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เรียนรู้การทำ “มายยา”

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถ้ำเขาจังโหลน

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 08.00 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

   

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6010516041
น.ส.พิมทอง
พุทธรักษ์
วิทยาการจัดการ
2.
6011214043
นายกฤษฎา
ชฎารัตน์
เศรษฐศาสตร์
3.
6010516051
น.ส.วรรณี
โกศล
วิทยาการจัดการ
4.
6010516060
น.ส.สุวนันท์
โพธิ์ยิ้ม
วิทยาการจัดการ
5.
6010516049
นายรุซดาน
มะมิง
วิทยาการจัดการ
6.
6010516015
น.ส.ซันเดีย
บิลยะลา
วิทยาการจัดการ
7.
6010515080
นายณัฐพสิษฐ์
อาจวิชัย
วิทยาการจัดการ
8.
6010516020
น.ส.ณัฐรินีย์
เดชนธีนนท์
วิทยาการจัดการ
9.
6010516022
น.ส.ตีรานี
สุหลง
วิทยาการจัดการ
10.
6011810005
น.ส.ปติวรฎา
จิตโสภิณ
วิทยาลัยนานาชาติ
11.
6011810001
น.ส.กมลลักษณ์
แผ่นทอง
วิทยาลัยนานาชาติ
12.
6010516045
น.ส.ฟารีดา
เสล่ราษฎร์
วิทยาการจัดการ
13.
6011310074
นายวรวุฒิ
ชูขำ
นิติศาสตร์
14.
6011310086
น.ส.อภิชมน
ปิยะพันธุ์
นิติศาสตร์
15.
6010515059
น.ส.พรไพลิน
พงษ์ลือเลิศ
วิทยาการจัดการ
16.
6011310043
น.ส.ปรรณ์
สังข์แก้ว
นิติศาสตร์
17.
6010515036
น.ส.ศศิธร
ทับมาก
วิทยาการจัดการ
18.
6011310138
นายธีรพงศ์
อังชานนท์
นิติศาสตร์
19.
6011310039
นายโนเบล
นิยมเดชา
นิติศาสตร์
20.
6010515100
นายพศวีร์
เกียรติตนานุสนธิ์
วิทยาการจัดการ
21.
6011310150
น.ส.วศินี
จันทวงศ์
นิติศาสตร์
22.
6010515085
น.ส.นภัสวรรณ
ยงค์โพธิ์
วิทยาการจัดการ
23.
6010515044
น.ส.สุชาวลี
ทวิสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
24.
6010515121
น.ส.สรันญา
หมัดเหล็ม
วิทยาการจัดการ
25.
6011310105
นายพศวีร์
ขาวเรือง
นิติศาสตร์
26.
6010515136
น.ส.ศุภกานต์
ก่อกุลดิลก
วิทยาการจัดการ
27.
6010515135
น.ส.พนัชกร
คงสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
28.
6010515019
นายนพดล
ชุมทอง
วิทยาการจัดการ
29.
6010515074
นายณรงค์ฤทธิ์
ทวีเลิศ
วิทยาการจัดการ
30.
6011310141
นายปรมัตถ์
ศรอินทร์
นิติศาสตร์
31.
6010515058
น.ส.ธิดารัตน์
ชูเลื่อน
วิทยาการจัดการ
32.
6010515041
น.ส.ศุภกาญจน์
แก้วสองเมือง
วิทยาการจัดการ
33.
6010515091
น.ส.เบญจพร
มะลิสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
34.
6010515126
น.ส.อภิชญา
ดำรงศักดิ์
วิทยาการจัดการ
35.
6010515068
น.ส.เจนจิรา
กาญจนมิ่ง
วิทยาการจัดการ
36.
6010515086
นายนิอับดุลเลาะ
นิและ
วิทยาการจัดการ
37.
6010515096
น.ส.ปิยธิดา
โชติสุต
วิทยาการจัดการ
38.
6010515083
น.ส.ธัญญลักษณ์
โสพันธ์
วิทยาการจัดการ
39.
6011210084
นายศุภกร
แซ่หลี
เศรษฐศาสตร์
40.
6010515064
น.ส.กัญญารัตน์
เลือดไทย
วิทยาการจัดการ
41.
6010515079
น.ส.ตระการตา
เพชรรัตน์
วิทยาการจัดการ
42.
6010515090
น.ส.บุษยา
สุวรรณชาตรี
วิทยาการจัดการ
43.
6011310106
น.ส.พิชชาภา
ท้าวพันแดง
นิติศาสตร์
44.
6010515115
น.ส.วรรณรัตน์
ขวัญศรี
วิทยาการจัดการ
45.
6010515020
น.ส.นลัทพร
ศรียวง
วิทยาการจัดการ
46.
6011310026
น.ส.ณัฐกฤตา
รติสมิทธ์
นิติศาสตร์
47.
6011310048
น.ส.ปุณรดา
จิระธิติถาวร
นิติศาสตร์
48.
6010517003
น.ส.กนกวรรณ
ตั่นหุ้ย
วิทยาการจัดการ
49.
6010515113
น.ส.ลลิตภัทร
ถีราวุฒิ
วิทยาการจัดการ
50.
6010517149
น.ส.วรรณภรณ์
เพียรเจริญ
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6010515084
น.ส.ธิดาเทพ
เพ็ชรจูด
วิทยาการจัดการ
52.
5910710025
น.ส.ณัฐรินี
แสงเจริญ
เภสัชศาสตร์
53.
6010515045
น.ส.สุพัตรา
ทองใส
วิทยาการจัดการ
54.
6010517031
น.ส.นิรมล
พานิชชัยกุล
วิทยาการจัดการ
55.
6010515024
น.ส.นิชนารถ
ทองสกูล
วิทยาการจัดการ
56.
6011310109
นายรัชนาท
ไชยศร
นิติศาสตร์
57.
6010515022
น.ส.นวรัตน์
ธนาก้องยศ
วิทยาการจัดการ
58.
6010515129
น.ส.อาภัสรา
สุขะปานนท์
วิทยาการจัดการ
59.
6010110492
น.ส.มารีน่า
มิหัด
วิศวกรรมศาสตร์
60.
6010515035
น.ส.วริศรา
สัจจัง
วิทยาการจัดการ
61.
6010515001
น.ส.กมลวรรณ
สังข์แก้ว
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 47
 • เพศชาย 14
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 60
 • รหัส 59 1
 • รวม 6 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ43
 • เภสัชศาสตร์1
 • นิติศาสตร์12
 • เศรษฐศาสตร์2
 • วิทยาลัยนานาชาติ2