งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนรำแดง ครั้งที่ 2
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนรำแดง ครั้งที่ 23 ธ.ค. 61, 13:21 น.1,128
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนรำแดง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 • วันที่ 20 มกราคม 62
  ช่วงเวลา08.00-16.00
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 5 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ

  ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2561

   

   

  พื้นที่ชุมชนรำแดง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

  -กิจกรรมรู้จัก รำแดง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

  -กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตแบบ “โหนด นา ไผ่ คน” และเยี่ยมชมบ้านใบตาลอายุกว่า 100 ปี

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชุมชน

   

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 08.00 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

   

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6010517042
น.ส.เปมิกา
เทพรัตน์
วิทยาการจัดการ
2.
6010515005
น.ส.จิราภา
สินธุ์ประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
3.
6010210329
นายจิมมี่
กวินเสกสรรค์
วิทยาศาสตร์
4.
6010517135
น.ส.พัชรนันท์
ประสารการ
วิทยาการจัดการ
5.
6010517120
น.ส.ธมนต์วรรณ
ตันติพลานนท์
วิทยาการจัดการ
6.
6010517163
น.ส.สุภัสสรา
แสงฝาก
วิทยาการจัดการ
7.
6010517088
น.ส.วรรณธนา
บัวทอง
วิทยาการจัดการ
8.
6010517049
น.ส.มาริษา
อิ่มคูนอก
วิทยาการจัดการ
9.
6010210372
นายศราวุธ
คำเศษ
วิทยาศาสตร์
10.
6010517053
น.ส.ลักษณพร
สิริพร
วิทยาการจัดการ
11.
6010517037
น.ส.ปริยากร
ชฎากรณ์
วิทยาการจัดการ
12.
6010517066
น.ส.สินีนาฏ
ชุมศรี
วิทยาการจัดการ
13.
6010515076
น.ส.ณัฏฐา
แก้วสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
14.
6010515092
น.ส.ปติญญา
สังข์ไพฑูรย์
วิทยาการจัดการ
15.
6010513068
นายลิขิต
แซ่ลิ่ว
วิทยาการจัดการ
16.
6010513066
น.ส.ภัทราภรณ์
ไชยยาว
วิทยาการจัดการ
17.
6010513064
นายภเสฐ
สายทอง
วิทยาการจัดการ
18.
6010210061
น.ส.ชริสษา
ว่องไว
วิทยาศาสตร์
19.
6010210013
น.ส.กัญญาณัฐ
สุขสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
20.
6010210222
น.ส.วิชชุดา
บุญเรือง
วิทยาศาสตร์
21.
6010210210
น.ส.วรรณิสา
รสทิพย์
วิทยาศาสตร์
22.
6010210535
น.ส.พชรอร
รักษาชล
วิทยาศาสตร์
23.
6010512066
น.ส.ปิติพร
จันทร์กลับ
วิทยาการจัดการ
24.
6010512004
น.ส.จริณธร
แซ่เล่า
วิทยาการจัดการ
25.
6010512006
น.ส.ฉัตรกาญจนา
ถวัลย์วงศ์ศรี
วิทยาการจัดการ
26.
6010512024
น.ส.พิชญ์นรี
เกิดสุข
วิทยาการจัดการ
27.
6010512033
น.ส.อมริศา
พ่อเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
28.
6010512007
น.ส.ฉัตรชลิดา
ภัทรพรพงศ์
วิทยาการจัดการ
29.
6010512031
น.ส.สุภาวดี
ทองสม
วิทยาการจัดการ
30.
6010512042
น.ส.ภัควลัญชน์
จันทรเกต
วิทยาการจัดการ
31.
6010512008
น.ส.ชนกอร
เพ็งสกุล
วิทยาการจัดการ
32.
6010518041
น.ส.ขนิษฐา
จันทร์กบ
วิทยาการจัดการ
33.
6010311326
น.ส.มุมตาซ
วามุ
แพทยศาสตร์
34.
6010519071
น.ส.ธิดารัตน์
มิตรวงค์
วิทยาการจัดการ
35.
6010311321
น.ส.นิชมน
วันเอเลาะ
แพทยศาสตร์
36.
6010210189
น.ส.มริหน๊ะ
โต๊ะแดง
วิทยาศาสตร์
37.
6010512011
น.ส.ซาบีต้า
หมัดอะดัม
วิทยาการจัดการ
38.
6010512029
น.ส.วันโซเฟีย
ยุสุวพันธ์
วิทยาการจัดการ
39.
6010512078
นายริซกี้
วิไลพันธ์
วิทยาการจัดการ
40.
6010519083
น.ส.สุไรยา
นิยมเดชา
วิทยาการจัดการ
41.
6010512036
นายอิทธิพัทธ์
มาศสุขสืบสกุล
วิทยาการจัดการ
42.
6010311324
น.ส.พิชชานันทิ์
คงชัยวัชร์
แพทยศาสตร์
43.
6010512074
น.ส.มณีกาญจน์
เทพวารินทร์
วิทยาการจัดการ
44.
6010311303
น.ส.ณัฐณิชา
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
45.
6010512062
น.ส.นัสรียา
ศรีอาหมัด
วิทยาการจัดการ
46.
6010512027
นายรุจ
ทองแนบ
วิทยาการจัดการ
47.
6010311306
น.ส.มาวารี
ฤดูดี
แพทยศาสตร์
48.
6010311311
นายกฤติเดช
หัสดีวิจิตร
แพทยศาสตร์
49.
6010311315
น.ส.ฐาวดี
หมัดหมาน
แพทยศาสตร์
50.
6010311319
น.ส.นงนภัส
นันทะศรี
แพทยศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6010311327
น.ส.เมตาปราณ
แซ่ตัน
แพทยศาสตร์
52.
6010311305
น.ส.ปาลมุก
ศรีวิโรจน์
แพทยศาสตร์
53.
6010110403
นายอัลลาวีร์
คชฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
54.
6010311310
น.ส.กนกวรรณ
คล้ายจินดา
แพทยศาสตร์
55.
6010519063
น.ส.อานิต้า
บิลหล๊ะ
วิทยาการจัดการ
56.
6010519066
น.ส.อรอนงค์
โสภี
วิทยาการจัดการ
57.
6010311318
น.ส.ธนภรณ์
จุ้ยส่องแก้ว
แพทยศาสตร์
58.
6010511032
น.ส.มาดีน่า
นิยมเดชา
วิทยาการจัดการ
59.
6010512025
นายพิศลย์
เกษนาค
วิทยาการจัดการ
60.
6010511019
น.ส.ธมลวรรณ
ตัณฑมาสน์
วิทยาการจัดการ
61.
6010311302
น.ส.จิรัศยา
บัวทอง
แพทยศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 51
 • เพศชาย 10
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 61
 • รวม 4 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • วิทยาศาสตร์8
 • แพทยศาสตร์13
 • วิทยาการจัดการ39