งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนคูเต่า ครั้งที่ 2
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนคูเต่า ครั้งที่ 23 ธ.ค. 61, 13:30 น.1,228
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนคูเต่า ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
 • วันที่ 20 มกราคม 62
  ช่วงเวลา08.00-16.00
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 5 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ

  ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2561 

   

  พื้นที่ชุมชนคูเต่า ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

  -กิจกรรมรู้จัก คูเต่า

  -กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และท่องเที่ยวชุมชน เยี่ยมชม โบสถ์วัดคูเต่า ศาลาเรียนยูเนสโก สะพานแขวน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง บ้านเก่าวิถีชนบท และนั่งแคร่ริมคลองร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน กิจกรรมปรับปรุงสวนสมุนไพร และปลูกต้นไม้ชุมชน

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 08.00 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

   

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6010515055
นายเอนก
พูลแก้ว
วิทยาการจัดการ
2.
6010515129
น.ส.อาภัสรา
สุขะปานนท์
วิทยาการจัดการ
3.
6010515035
น.ส.วริศรา
สัจจัง
วิทยาการจัดการ
4.
6010515081
น.ส.ทัตยา
จันทกุล
วิทยาการจัดการ
5.
6010515122
น.ส.สิริกาญจน์
กลิ่นพิทักษ์
วิทยาการจัดการ
6.
6010517099
น.ส.จิราพัชร
เกิดดี
วิทยาการจัดการ
7.
6010516019
น.ส.ณัฐมน
อ้อมแก้ว
วิทยาการจัดการ
8.
6010515009
น.ส.ซูจี
บิลหมาน
วิทยาการจัดการ
9.
6010517166
น.ส.อนงค์นาฏ
ปัตตา
วิทยาการจัดการ
10.
6010517111
น.ส.ณัชชา
ปานขำ
วิทยาการจัดการ
11.
6010613037
น.ส.รัญญา
อุสมัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
12.
6010613028
น.ส.นภัสสร
ทองย้อย
ทรัพยากรธรรมชาติ
13.
6010613045
น.ส.สุธาทิพย์
สุกสำราญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
14.
6010613026
นายธนวัฒน์
ผลสอาด
ทรัพยากรธรรมชาติ
15.
6010613019
น.ส.ชนิดา
เหลาะโต๊ะหมัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
16.
6010613035
นายมูฮำหมัดชารีฟ
ดาหะมิ
ทรัพยากรธรรมชาติ
17.
6010610109
นายซอบรี
เมาะแอ
ทรัพยากรธรรมชาติ
18.
6010516028
น.ส.นภัสศร
ชุมพงษ์
วิทยาการจัดการ
19.
6010516047
น.ส.มินตรา
ทองขุนดำ
วิทยาการจัดการ
20.
6010517078
น.ส.อารีรัตน์
ศรีวิชัย
วิทยาการจัดการ
21.
6010517079
น.ส.อุบลวรรณ
เอนกทรัพย์
วิทยาการจัดการ
22.
6010517076
น.ส.อัสมีนี
จันทร์สง
วิทยาการจัดการ
23.
6010516030
น.ส.น้ำทิพย์
รัตนะพันธ์
วิทยาการจัดการ
24.
6010517035
น.ส.ปฏิญญา
อินทสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
25.
6010517028
น.ส.นภัสสร
กองสีใจ
วิทยาการจัดการ
26.
6010517048
น.ส.มนัสวีร์
พันธ์สินธุ
วิทยาการจัดการ
27.
6010517032
น.ส.เบญจพร
อิ๋วสกุล
วิทยาการจัดการ
28.
6010517008
น.ส.จิณห์วรา
นันทพงศ์
วิทยาการจัดการ
29.
6010513056
น.ส.ธัญณารักษ์
รัตนเสวี
วิทยาการจัดการ
30.
6010517167
น.ส.อาภาภรณ์
มีทอง
วิทยาการจัดการ
31.
6010513042
น.ส.จิราวรรณ
ภีสระ
วิทยาการจัดการ
32.
6010513049
น.ส.ณัฐมน
สมสู่
วิทยาการจัดการ
33.
6010517045
น.ส.ภัทรานิษฐ์
เศวตพรหม
วิทยาการจัดการ
34.
6010513036
น.ส.เสาวลักษณ์
สัจจารักษ์
วิทยาการจัดการ
35.
6010513069
น.ส.วริทธินันท์
เจริญทัศน์
วิทยาการจัดการ
36.
6010517025
น.ส.ธมลณัฏฐ
สายบุญ
วิทยาการจัดการ
37.
6010311006
นายบริภงป์
คงจันทร์
แพทยศาสตร์
38.
6010311033
นายสิรวิชญ์
ปานยิ่ง
แพทยศาสตร์
39.
6011210001
น.ส.กมลวรรณ
จิตนุกูล
เศรษฐศาสตร์
40.
6010517093
น.ส.จณิสตา
ชินวุฒิวงศ์
วิทยาการจัดการ
41.
6010517036
น.ส.ปณิชา
เดชธนบดินท์
วิทยาการจัดการ
42.
6010513070
น.ส.วรินทร
วิไลรัตน์
วิทยาการจัดการ
43.
6010515075
น.ส.ณัฏฐณิชา
โกศลศักดิ์สกุล
วิทยาการจัดการ
44.
6010515057
นายทรงธรรม
ผลความดี
วิทยาการจัดการ
45.
6010515007
น.ส.ชนัญชิดา
รักเลิศ
วิทยาการจัดการ
46.
6011010112
น.ส.พรรวินทร์
ภักดีบำรุง
อุตสาหกรรมเกษตร
47.
6010517001
น.ส.กชกร
มีหมู่
วิทยาการจัดการ
48.
6010515056
น.ส.จารุวรรณ
จันทศรี
วิทยาการจัดการ
49.
6010613042
นายรัชกฤศ
คนเรียน
ทรัพยากรธรรมชาติ
50.
6011010055
นายยศภูมิ
จันทร์โชคทวี
อุตสาหกรรมเกษตร
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6010613043
น.ส.ศศิธร
ศิริโรจน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
52.
6011110188
น.ส.รัตนประภา
เหมะรักษ์
ศิลปศาสตร์
53.
6010613007
น.ส.พรเลิศ
ทาบสุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
54.
6011110202
นายศุภชัย
อักษรสม
ศิลปศาสตร์
55.
6010613014
น.ส.อัสมา
สามารถ
ทรัพยากรธรรมชาติ
56.
6011110122
น.ส.โชติกา
วิจิตรพันธุ์
ศิลปศาสตร์
57.
6010515102
น.ส.พิชชาภา
ปาลรัตน์
วิทยาการจัดการ
58.
6010515118
น.ส.วันดี
สามารถ
วิทยาการจัดการ
59.
6010515130
น.ส.ศิริญญา
หมัดหรีม
วิทยาการจัดการ
60.
6010311334
น.ส.อลิษา
จันทร์ศรี
แพทยศาสตร์
61.
6010311320
น.ส.นภัสวรรณ
บุญนวล
แพทยศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 51
 • เพศชาย 10
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 61
 • รวม 6 คณะ
 • แพทยศาสตร์4
 • วิทยาการจัดการ40
 • ทรัพยากรธรรมชาติ11
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์3
 • เศรษฐศาสตร์1