งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านจังโหลน ครั้งที่ 3
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านจังโหลน ครั้งที่ 33 ธ.ค. 61, 14:15 น.1,400
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนบ้านจังโหลน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • วันที่ 26 มกราคม 62
  ช่วงเวลา08.00-16.00
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 5 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ

  ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2561 

  พื้นที่ชุมชนบ้านจังโหลน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

   

  -กิจกรรมรู้จัก บ้านจังโหลน

  -กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ ถ้ำเขาจังโหลน รู้จักพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เรียนรู้การทำ “มายยา”

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถ้ำเขาจังโหลน

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 08.00 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย 

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6010515024
น.ส.นิชนารถ
ทองสกูล
วิทยาการจัดการ
2.
6010515022
น.ส.นวรัตน์
ธนาก้องยศ
วิทยาการจัดการ
3.
6010515012
น.ส.ณัชชา
ด้วงแก้ว
วิทยาการจัดการ
4.
6010515033
น.ส.เพชรรีภรณ์
แซ่จิ้น
วิทยาการจัดการ
5.
6010515114
น.ส.ลักษิกา
ชนะวิจิตร
วิทยาการจัดการ
6.
6010515004
น.ส.จิรภิญญา
สุขไพบูลย์สมบัติ
วิทยาการจัดการ
7.
6010515044
น.ส.สุชาวลี
ทวิสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
8.
6010515095
น.ส.ปสุดา
โพธิ์พงษา
วิทยาการจัดการ
9.
6010515085
น.ส.นภัสวรรณ
ยงค์โพธิ์
วิทยาการจัดการ
10.
6010515112
น.ส.ลฎาภา
ชัยกาญจนกิจ
วิทยาการจัดการ
11.
6010515074
นายณรงค์ฤทธิ์
ทวีเลิศ
วิทยาการจัดการ
12.
6010515069
น.ส.เจนฤทัย
ประดับวงค์
วิทยาการจัดการ
13.
6010515060
น.ส.รัตติยากร
มุกประดับ
วิทยาการจัดการ
14.
6010515125
น.ส.สุวลักษณ์
นวลศรี
วิทยาการจัดการ
15.
6010515065
น.ส.คอดียะ
เบ็ญดูโสะ
วิทยาการจัดการ
16.
6010513034
น.ส.สุณิสา
ม่าเย็บ
วิทยาการจัดการ
17.
6010519030
น.ส.นาวีตา
อุมา
วิทยาการจัดการ
18.
6011010023
น.ส.ทัศนันท์
ทองบุญชู
อุตสาหกรรมเกษตร
19.
6010519070
น.ส.ทิพวรรณ
อุยยาหาร
วิทยาการจัดการ
20.
6010519017
น.ส.ณัฐวรรณ
ธาระถ้อย
วิทยาการจัดการ
21.
6010515051
นายอานนท์
รามสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
22.
6010515032
น.ส.พินิดา
ณ สุย
วิทยาการจัดการ
23.
6010515018
นายนนทวัฒน์
จันทรสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
24.
6010515034
น.ส.เมษา
วิจะสิกะ
วิทยาการจัดการ
25.
6010515089
น.ส.บุณยวีย์
อัจฉริยะพันธุ์
วิทยาการจัดการ
26.
6010515028
นายพณปภัส
วรรณเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
27.
6011310012
น.ส.จิดาภา
ลิ่มวลี
นิติศาสตร์
28.
6010517042
น.ส.เปมิกา
เทพรัตน์
วิทยาการจัดการ
29.
6010515093
น.ส.ปนิษฎี
พงษาวดาร
วิทยาการจัดการ
30.
6011311015
น.ส.ชนัญชิดา
วงศ์ชนะ
นิติศาสตร์
31.
6011311043
น.ส.นิรดา
เจริญราษฎร์
นิติศาสตร์
32.
6011311031
น.ส.ทัตพิชา
แซ่เจา
นิติศาสตร์
33.
6010515071
น.ส.ชาวดี
ศีลบุตร
วิทยาการจัดการ
34.
6011311013
น.ส.ชนกานต์
ศรีสวัสดิ์
นิติศาสตร์
35.
6010515061
น.ส.กนกวรรณ
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
36.
6010515072
น.ส.ฐาปนี
วัดศรี
วิทยาการจัดการ
37.
6010515107
น.ส.มธุลดา
แซ่เขา
วิทยาการจัดการ
38.
6010518079
น.ส.ศุทธินี
ธีระกุลพิศุทธิ์
วิทยาการจัดการ
39.
6010515052
น.ส.อาภาภรณ์
วงศ์วรชาติ
วิทยาการจัดการ
40.
6010515031
น.ส.พัสตราภรณ์
ชูศิริ
วิทยาการจัดการ
41.
6010517056
น.ส.ศศิวรรณ
ผลชะนะ
วิทยาการจัดการ
42.
6011010089
น.ส.ธิตินันท์
สินไชย
อุตสาหกรรมเกษตร
43.
6010515021
น.ส.นลินี
ฉิมสอาด
วิทยาการจัดการ
44.
6010210123
น.ส.นรีรัตน์
คำนวนจิตร
วิทยาศาสตร์
45.
6010515099
น.ส.พรรษชล
สังข์ทิพย์
วิทยาการจัดการ
46.
6010210160
น.ส.ปารณีย์
บุญแสวง
วิทยาศาสตร์
47.
6010210416
น.ส.จิรวดี
บุญโรจน์พงศ์
วิทยาศาสตร์
48.
6010515047
นายอรรถนนท์
ขุนราช
วิทยาการจัดการ
49.
6010515030
น.ส.พัชราภรณ์
ทองฉีด
วิทยาการจัดการ
50.
6010515029
น.ส.พัชรพร
ภาระตะวัตร
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6010515077
น.ส.ดุษดี
หมีโดด
วิทยาการจัดการ
52.
6010517058
น.ส.ศิริพร
ปรีชา
วิทยาการจัดการ
53.
6010517086
น.ส.พิมพ์ชนก
ตรีวรพันธุ์
วิทยาการจัดการ
54.
6010517020
นายตะวัน
เดชสุรางค์
วิทยาการจัดการ
55.
6010517064
น.ส.สันต์หทัย
เลิศวิทยาวิวัฒน์
วิทยาการจัดการ
56.
6010517158
น.ส.สารภี
ผลพูน
วิทยาการจัดการ
57.
6010517019
น.ส.ณิชกานต์
จำนงลักษณ์
วิทยาการจัดการ
58.
6010517102
นายฉัตรพวิชญ์
หงษ์โพธิ์
วิทยาการจัดการ
59.
6010517114
นายณาธาร
แสวงผล
วิทยาการจัดการ
60.
6010517011
น.ส.เจนจิรา
สืบสังข์
วิทยาการจัดการ
61.
6010515127
น.ส.อรดา
หนูคล้าย
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สวัสดีค่ะ คืออยากจะขอยกเลิกกิจกรรมที่ลงพื้นที่นี้ไว้ค่ะ คือต้องการจะลงอีกพื้นที่หนึ่งแต่ลงผิดค่ะ อยากจะยกเลิกที่นี้ ตอนนี้ได้ไปลงที่ท่าข้าม ครั้งที่ 3 วันเดียวกันแล้วค่ะ
นางสาวศศิวรรณ ผลชะนะ 6010517056 คณะวิทยาการจัดการ03 ธ.ค. 2561 20:371.46.78.42
  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 53
 • เพศชาย 8
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 61
 • รวม 4 คณะ
 • วิทยาศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ51
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • นิติศาสตร์5