งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนท่าข้าม ครั้งที่ 3
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนท่าข้าม ครั้งที่ 33 ธ.ค. 61, 15:02 น.1,419
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 26 มกราคม 62
  ช่วงเวลา08.00-16.00
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 5 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ

  ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 26  มกราคม 2561 

   

  พื้นที่ชุมชนท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   

       

  -กิจกรรมรู้จัก ท่าข้าม

  -กิจกรรมท่องเที่ยว ชมธรรมชาติแบบดั้งเดิมตามแบบฉบับบวิถีชุมชน  สะพานไม้กลางทุ่งนา หลาต้นโด

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน กิจกรรมด้านภูมิปัญญาศึกษา ซ่อมแซมฝายมีชีวิต “ซั้งกักเก็บน้ำ”

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 08.00 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

   

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6010515117
น.ส.วราภรณ์
บุญเลิศ
วิทยาการจัดการ
2.
6010515110
นายรณชัช
สุวรรณวงศ์
วิทยาการจัดการ
3.
6010515016
น.ส.ธาริณี
สมาน
วิทยาการจัดการ
4.
6010515070
น.ส.ชนัญชิดา
แสนสุขกะโต
วิทยาการจัดการ
5.
6010515048
น.ส.อริสา
ชุ่มชื่น
วิทยาการจัดการ
6.
6010515078
นายเด่นภูมิ
บุญคืน
วิทยาการจัดการ
7.
6010712025
น.ส.วราทิตยา
วรามิตร
เภสัชศาสตร์
8.
6010712029
น.ส.ศุภพิชญ์
ฑีฆายุ
เภสัชศาสตร์
9.
6010515073
นายณรงค์รัชต์
แก้วมะโน
วิทยาการจัดการ
10.
6010712018
น.ส.พัชรี
ศรีปน
เภสัชศาสตร์
11.
6010517076
น.ส.อัสมีนี
จันทร์สง
วิทยาการจัดการ
12.
6010517079
น.ส.อุบลวรรณ
เอนกทรัพย์
วิทยาการจัดการ
13.
6010517078
น.ส.อารีรัตน์
ศรีวิชัย
วิทยาการจัดการ
14.
6010517056
น.ส.ศศิวรรณ
ผลชะนะ
วิทยาการจัดการ
15.
6010517082
นายคัมภีร์
อินทนิล
วิทยาการจัดการ
16.
6011010076
น.ส.ชลสนันท์
มณีรัตนโชติ
อุตสาหกรรมเกษตร
17.
6010513042
น.ส.จิราวรรณ
ภีสระ
วิทยาการจัดการ
18.
6010513036
น.ส.เสาวลักษณ์
สัจจารักษ์
วิทยาการจัดการ
19.
6010513049
น.ส.ณัฐมน
สมสู่
วิทยาการจัดการ
20.
6010513056
น.ส.ธัญณารักษ์
รัตนเสวี
วิทยาการจัดการ
21.
6010513069
น.ส.วริทธินันท์
เจริญทัศน์
วิทยาการจัดการ
22.
6010311001
น.ส.กานติมา
เรืองพุทธ
แพทยศาสตร์
23.
6010515007
น.ส.ชนัญชิดา
รักเลิศ
วิทยาการจัดการ
24.
6010513070
น.ส.วรินทร
วิไลรัตน์
วิทยาการจัดการ
25.
6010515057
นายทรงธรรม
ผลความดี
วิทยาการจัดการ
26.
6010515075
น.ส.ณัฏฐณิชา
โกศลศักดิ์สกุล
วิทยาการจัดการ
27.
6010311012
น.ส.กัญญาณัฐ
สร้อยสกุล
แพทยศาสตร์
28.
6010517136
น.ส.พัชรพร
ณ ตีบ
วิทยาการจัดการ
29.
6010311007
น.ส.ภควดี
แสวงสิน
แพทยศาสตร์
30.
6010311021
น.ส.นันท์นภัส
ธูปหอม
แพทยศาสตร์
31.
6011210001
น.ส.กมลวรรณ
จิตนุกูล
เศรษฐศาสตร์
32.
6010517052
น.ส.สรวีย์
ทวีสุข
วิทยาการจัดการ
33.
6010515056
น.ส.จารุวรรณ
จันทศรี
วิทยาการจัดการ
34.
6010311004
น.ส.โชติกา
หยั่งทะเล
แพทยศาสตร์
35.
6010311027
น.ส.พรปวีณ์
สุวรรณรัตน์
แพทยศาสตร์
36.
6010311038
น.ส.อิศรีย์
สาแมแน็ง
แพทยศาสตร์
37.
6010517014
น.ส.ซอฟยะห์
อีซอ
วิทยาการจัดการ
38.
6010517015
น.ส.ณัฏฐณิชา
ทองอนันต์
วิทยาการจัดการ
39.
6010311036
น.ส.อรจิรา
แซ่หลี
แพทยศาสตร์
40.
6011110122
น.ส.โชติกา
วิจิตรพันธุ์
ศิลปศาสตร์
41.
6010517020
นายตะวัน
เดชสุรางค์
วิทยาการจัดการ
42.
6010517019
น.ส.ณิชกานต์
จำนงลักษณ์
วิทยาการจัดการ
43.
6010517064
น.ส.สันต์หทัย
เลิศวิทยาวิวัฒน์
วิทยาการจัดการ
44.
6010517102
นายฉัตรพวิชญ์
หงษ์โพธิ์
วิทยาการจัดการ
45.
6010517158
น.ส.สารภี
ผลพูน
วิทยาการจัดการ
46.
6010517086
น.ส.พิมพ์ชนก
ตรีวรพันธุ์
วิทยาการจัดการ
47.
6010517060
นายศุภวิชญ์
เกิดขุมทรัพย์
วิทยาการจัดการ
48.
6010517026
นายธีรกร
หวานแก้ว
วิทยาการจัดการ
49.
6010517005
นายกฤษณะ
จันทร์เปี่ยม
วิทยาการจัดการ
50.
6010517087
นายภูวัน
เจะเตะ
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6010311028
น.ส.ฟิรดาวส์
ทศพรรณ
แพทยศาสตร์
52.
6010517023
นายธนากร
รอดประดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
53.
6010311003
น.ส.ชญานี
ทองประดับ
แพทยศาสตร์
54.
6010517011
น.ส.เจนจิรา
สืบสังข์
วิทยาการจัดการ
55.
6010517030
น.ส.นิซูวาร่าห์
ยิ่งสมาน
วิทยาการจัดการ
56.
6010311009
น.ส.สโรชา
บุญพฤกษ์
แพทยศาสตร์
57.
6010311017
น.ส.ซอบารียะห์
หามะ
แพทยศาสตร์
58.
6010511054
น.ส.ชนัญชิดา
ตินตะชาติ
วิทยาการจัดการ
59.
6010511068
น.ส.ภัทรสุดา
มีวาสนา
วิทยาการจัดการ
60.
6010511071
น.ส.ศิรินาถ
หยูทอง
วิทยาการจัดการ
61.
6010517004
นายณธัชพงศ์
สิรินันท์พานิช
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 48
 • เพศชาย 13
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 61
 • รวม 6 คณะ
 • แพทยศาสตร์12
 • วิทยาการจัดการ43
 • เภสัชศาสตร์3
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์1