งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนรำแดง ครั้งที่ 4
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนรำแดง ครั้งที่ 43 ธ.ค. 61, 15:17 น.1,378
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนรำแดง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 • วันที่ 27 มกราคม 62
  ช่วงเวลา08.00-16.00
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 5 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ

  ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2561 

   

  พื้นที่ชุมชนรำแดง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

  -กิจกรรมรู้จัก รำแดง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

  -กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตแบบ “โหนด นา ไผ่ คน” และเยี่ยมชมบ้านใบตาลอายุกว่า 100 ปี

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชุมชน

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 08.00 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6010511007
นายจิรกิตต์
จันทร์ดี
วิทยาการจัดการ
2.
6010511004
นายกีรติ
พัฒน์ช่วย
วิทยาการจัดการ
3.
6010519054
น.ส.สิริยาภรณ์
รัตนอุไร
วิทยาการจัดการ
4.
6010519032
น.ส.ประภัสสร
เพ็งดำ
วิทยาการจัดการ
5.
6010519020
น.ส.ดารารัตน์
ชุ่มสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
6.
6010511068
น.ส.ภัทรสุดา
มีวาสนา
วิทยาการจัดการ
7.
6010511071
น.ส.ศิรินาถ
หยูทอง
วิทยาการจัดการ
8.
6010519050
นายสรกฤช
ขุนทิพย์
วิทยาการจัดการ
9.
6010511050
น.ส.กมลเนตร์
เพ็งสม
วิทยาการจัดการ
10.
6010511079
น.ส.อัญฑิกา
วินิจผล
วิทยาการจัดการ
11.
6010519072
น.ส.นฤมล
ช่วยชื่น
วิทยาการจัดการ
12.
6010511018
นายธนภัทร
กันทา
วิทยาการจัดการ
13.
6010511082
น.ส.อัสมา
เกบุตร
วิทยาการจัดการ
14.
6010519003
นายกฤษฏ์
ศิริวัฒน์
วิทยาการจัดการ
15.
6010513027
น.ส.รัชนีวรรณ
มาลยเวช
วิทยาการจัดการ
16.
6010513050
น.ส.ณิชกานต์
เรืองฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
17.
6010511047
น.ส.กัสมา
หมัดสี
วิทยาการจัดการ
18.
6010513077
น.ส.สุปรารถนา
บุญทักษิณาพันธุ์
วิทยาการจัดการ
19.
6010519037
น.ส.พัณณิตา
รอดเพชร
วิทยาการจัดการ
20.
6010513011
น.ส.ทัศนีย์
รักนุ้ย
วิทยาการจัดการ
21.
6010519065
น.ส.สิรภัทร
แซ่ย่อง
วิทยาการจัดการ
22.
6010513002
น.ส.จิณห์นิภา
เหมทานนท์
วิทยาการจัดการ
23.
6010513079
นายอับดุลวาริส
หะยีหามะ
วิทยาการจัดการ
24.
6010519026
นายนพดล
ชีวชูเกียรติ
วิทยาการจัดการ
25.
6010513016
น.ส.นัทธ์หทัย
ร่มบัว
วิทยาการจัดการ
26.
6010517023
นายธนากร
รอดประดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
27.
6010518029
น.ส.ศิริณญา
แจ่มศรี
วิทยาการจัดการ
28.
6010518005
น.ส.ชัชชญา
สุขเผือก
วิทยาการจัดการ
29.
6010513004
นายชัชวิชญ์
ไชยหงษ์
วิทยาการจัดการ
30.
6010511075
น.ส.สุปรียา
สุขสบาย
วิทยาการจัดการ
31.
6010518036
น.ส.อินทิรา
ยั่งยืน
วิทยาการจัดการ
32.
6010518081
นายสุทธิโชค
สมุหเสนีโต
วิทยาการจัดการ
33.
6010511062
น.ส.ประกายกาญจน์
เอียดเคี้ยน
วิทยาการจัดการ
34.
6010513029
น.ส.ศรวิวรรณ์
สุดปราง
วิทยาการจัดการ
35.
6010513015
น.ส.นัทธมน
ศรีไชย
วิทยาการจัดการ
36.
6010513073
น.ส.ศิรภัสสร
ย้อยสกุล
วิทยาการจัดการ
37.
6010513033
น.ส.สุกฤตา
สุริยะ
วิทยาการจัดการ
38.
6010513023
นายพิษณุพงศ์
ธราพร
วิทยาการจัดการ
39.
6010513017
น.ส.นันท์นภัส
ไตรเรกพันธุ์
วิทยาการจัดการ
40.
6010513013
นายธนัทสรรค์
อรุโณประโยชน์
วิทยาการจัดการ
41.
6010513081
นายอาณกร
ประสพสุขโชค
วิทยาการจัดการ
42.
6010513076
นายสิริวุฒิ
จันทะภาโส
วิทยาการจัดการ
43.
6010511058
น.ส.ธิญาดา
ภัทรวิเศษกุล
วิทยาการจัดการ
44.
6010513080
นายอัสรี
บินล่าเต๊ะ
วิทยาการจัดการ
45.
6010519077
น.ส.ภารดี
ปานณรงค์
วิทยาการจัดการ
46.
6010517047
น.ส.ภัสภรณ์
พุทธศรี
วิทยาการจัดการ
47.
6010512069
นายฟาติน
บินล่าเต๊ะ
วิทยาการจัดการ
48.
6010517164
น.ส.สุวรนาถ
ศิริรัตน์
วิทยาการจัดการ
49.
6010517022
น.ส.ธนัชชา
รัตนะโช
วิทยาการจัดการ
50.
6010517061
น.ส.ศุภิสรา
เตละกุล
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6010512020
นายนิยามิน
สุไลมาน
วิทยาการจัดการ
52.
6010517157
น.ส.สลิลรัตน์
วิทยารัฐ
วิทยาการจัดการ
53.
6010513026
นายโมกข์
ศรีสารคาม
วิทยาการจัดการ
54.
6010514069
นายอาฎิล
เหล็มปาน
วิทยาการจัดการ
55.
6010517129
น.ส.นายิกา
รักเกตุ
วิทยาการจัดการ
56.
6010517153
น.ส.ศิศิรากร
ศิวนันท์สกุล
วิทยาการจัดการ
57.
6010513066
น.ส.ภัทราภรณ์
ไชยยาว
วิทยาการจัดการ
58.
6010518052
นายแซมมี
หมัดสู
วิทยาการจัดการ
59.
6010518066
นายปฏิพัทธ์
ฮะยีตำมะลัง
วิทยาการจัดการ
60.
6010518042
นายฆูชัยฟัร
แตแม
วิทยาการจัดการ
61.
6010518063
น.ส.นิจชยาพร
ทองฉิม
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 39
 • เพศชาย 22
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 61
 • รวม 1 คณะ
 • วิทยาการจัดการ61