งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนคูเต่า ครั้งที่ 4
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนคูเต่า ครั้งที่ 43 ธ.ค. 61, 15:21 น.1,542
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนคูเต่า ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
 • วันที่ 27 มกราคม 62
  ช่วงเวลา08.00-16.00
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 5 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ

  ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2561 

  พื้นที่ชุมชนคูเต่า ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

  -กิจกรรมรู้จัก คูเต่า

  -กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และท่องเที่ยวชุมชน เยี่ยมชม โบสถ์วัดคูเต่า ศาลาเรียนยูเนสโก สะพานแขวน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง บ้านเก่าวิถีชนบท และนั่งแคร่ริมคลองร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน กิจกรรมปรับปรุงสวนสมุนไพร และปลูกต้นไม้ชุมชน

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 08.00 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6010515126
น.ส.อภิชญา
ดำรงศักดิ์
วิทยาการจัดการ
2.
6010515060
น.ส.รัตติยากร
มุกประดับ
วิทยาการจัดการ
3.
6010515118
น.ส.วันดี
สามารถ
วิทยาการจัดการ
4.
6010515102
น.ส.พิชชาภา
ปาลรัตน์
วิทยาการจัดการ
5.
6010519044
นายวงศธร
เครือวาณิชกิจ
วิทยาการจัดการ
6.
6010512050
นายเจษฎา
แซ่เตียว
วิทยาการจัดการ
7.
6010519005
นายคุณานนต์
เกวก
วิทยาการจัดการ
8.
6010519011
น.ส.ชรินรัตน์
แซ่ก้วย
วิทยาการจัดการ
9.
6010519057
น.ส.เสาวณีย์
วงศ์ชัย
วิทยาการจัดการ
10.
6010518025
น.ส.มิณฑิรา
มัคคีรี
วิทยาการจัดการ
11.
6010518059
น.ส.ณิชารีย์
สุวรรณสมพงศ์
วิทยาการจัดการ
12.
6010519012
น.ส.ชลิดา
หนิเจริญ
วิทยาการจัดการ
13.
6010518030
น.ส.ศิริลักษณ์
รัตนภิรมย์
วิทยาการจัดการ
14.
6010518058
น.ส.ณัฐวดี
พัฒโณ
วิทยาการจัดการ
15.
6010519084
น.ส.อรณิชา
ใจดี
วิทยาการจัดการ
16.
6010519074
น.ส.พัชราวดี
คงรวง
วิทยาการจัดการ
17.
6010518008
น.ส.ฐิติยา
หลวงชัยสินธุ์
วิทยาการจัดการ
18.
6010518041
น.ส.ขนิษฐา
จันทร์กบ
วิทยาการจัดการ
19.
6010210189
น.ส.มริหน๊ะ
โต๊ะแดง
วิทยาศาสตร์
20.
6010210503
น.ส.นุชนารถ
หวังนุลักษณ์
วิทยาศาสตร์
21.
6010210522
น.ส.ปวีณ์นุช
เต็มแก้ว
วิทยาศาสตร์
22.
6010210621
น.ส.ศุภัสสร
ชูแก้ว
วิทยาศาสตร์
23.
6010517118
น.ส.ทิพวรรณ
เจริญฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
24.
6010512008
น.ส.ชนกอร
เพ็งสกุล
วิทยาการจัดการ
25.
6010519071
น.ส.ธิดารัตน์
มิตรวงค์
วิทยาการจัดการ
26.
6111210064
น.ส.กันตพัฒน์
ธรรมสกุลเวทย์
เศรษฐศาสตร์
27.
6010519083
น.ส.สุไรยา
นิยมเดชา
วิทยาการจัดการ
28.
6010512082
น.ส.ศิริอาภา
ถนอมรัตน์
วิทยาการจัดการ
29.
6010110386
นายอธิป
ชูประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์
30.
6010110394
นายอรรถนันต์
ขุนราช
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6010110487
นายภราดร
ขนงสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6010512023
น.ส.พรรณอร
เจริญพานิช
วิทยาการจัดการ
33.
6010512052
น.ส.โซฟียา
เหมรา
วิทยาการจัดการ
34.
6010110055
นายจิรกิตต์
แซ่เตี้ยว
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6010110772
น.ส.อุทุมพร
เจริญราษฎร์
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6010517132
น.ส.ปวีณ์ธิดา
กองมี
วิทยาการจัดการ
37.
6010517156
น.ส.เศรษฐวรรณ
เลิศสกุล
วิทยาการจัดการ
38.
6010110286
นายเมธพนธ์
สุขขวัญ
วิศวกรรมศาสตร์
39.
6010210495
น.ส.นาถธิดา
สุจินโณ
วิทยาศาสตร์
40.
6010110059
น.ส.จิราดา
สมบูรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6010210052
น.ส.จุฑามาศ
มานิตย์
วิทยาศาสตร์
42.
6010516003
น.ส.กมลรัตน์
สังข์ทอง
วิทยาการจัดการ
43.
6010110359
น.ส.สาวิตรี
มณี
วิศวกรรมศาสตร์
44.
6010110403
นายอัลลาวีร์
คชฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6010515120
นายสมยศ
ทองใบ
วิทยาการจัดการ
46.
6010110734
นายวีรวุฒิ
จันทรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
47.
6010110409
นายอิทธิชัย
สุวรรณละออง
วิศวกรรมศาสตร์
48.
6010110187
นายนัทธพงค์
เอียดวารี
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6010110631
นายชนาวีร์
ไหมใจดี
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6010110311
นายวงศธร
ไชยสวนแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6010110500
นายวันมูฮัมหมัดริฟอัต
แวดอเล๊าะ
วิศวกรรมศาสตร์
52.
6010110548
นายฐานันดร
จันทคาร
วิศวกรรมศาสตร์
53.
6010516018
น.ส.ณัฏฐริกา
เตชะพันธุ์
วิทยาการจัดการ
54.
6010110021
น.ส.กัญญารัตน์
สมลิคุณ
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6010516012
น.ส.จิราพัชร
แสงจันศิริ
วิทยาการจัดการ
56.
6010518085
น.ส.นูรอัยณี
กอและ
วิทยาการจัดการ
57.
6010519028
น.ส.ภัทริน
ฤทธิ์เลื่อน
วิทยาการจัดการ
58.
6010110314
นายวชิรวิทย์
ดรุณพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
59.
6010516055
น.ส.ศวิตา
สวนกูล
วิทยาการจัดการ
60.
6010110155
น.ส.ธนิสรา
กิจเวช
วิศวกรรมศาสตร์
61.
6010110556
นายธนกฤต
ท่อทิพย์
วิศวกรรมศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สวัสดีค่ะ จะยกเลิกกิจกรรม นี้ ต้องทำไงค่ เพราะว่าได้สมัคของวันที่20ไปแล้วค่ะ
มารีนา05 ธ.ค. 2561 09:23172.22.134.63
  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 42
 • เพศชาย 19
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 1
 • รหัส 60 60
 • รวม 4 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์20
 • วิทยาศาสตร์6
 • วิทยาการจัดการ34
 • เศรษฐศาสตร์1