งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการรู้รอบ รู้ลึก > รู้เท่าทันประชาคมอาเซียน หัวข้อ "เที่ยวมาเลเซียอย่างไรให้สนุก ปลอดภัย และใส่ใจวัฒนธรรม"
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการรู้รอบ รู้ลึก > รู้เท่าทันประชาคมอาเซียน หัวข้อ "เที่ยวมาเลเซียอย่างไรให้สนุก ปลอดภัย และใส่ใจวัฒนธรรม"7 ธ.ค. 61, 16:35 น.976
 • ชื่อหน่วยงาน โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 • วันที่ 14 ธันวาคม 61
  ช่วงเวลา13.30 - 16.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 30 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 14 ธันวาคม 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ** นักศึกษารหัส 60 61 จะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม

  -ด้านส่งเสริมทักษะสัมคมวิชาการฯ  1 หน่วยชม.

  -ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ  1 หน่วยชม.

  -ด้านส่งเสริมความเป็นนานาชาติ  1 หน่วยชม.

1.
6010311332
นายสุรดิษ
หอมกลิ่น
แพทยศาสตร์
2.
6010311329
นายวิธวิทย์
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
3.
6010311331
นายศิวพงษ์
สังข์ด้วง
แพทยศาสตร์
4.
5810515188
นายศิรสิทธิ์
เพชรสังข์
วิทยาการจัดการ
5.
5810515187
นายศักดา
จริตงาม
วิทยาการจัดการ
6.
6010210013
น.ส.กัญญาณัฐ
สุขสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
7.
6010210210
น.ส.วรรณิสา
รสทิพย์
วิทยาศาสตร์
8.
6010210061
น.ส.ชริสษา
ว่องไว
วิทยาศาสตร์
9.
5810210516
นายสุทธิพันธ์
บุญเจริญ
วิทยาศาสตร์
10.
5810210098
น.ส.ชลธาร
พิทักษ์บุตร
วิทยาศาสตร์
11.
6010311309
น.ส.อภิสรา
พะสะโร
แพทยศาสตร์
12.
6010311330
น.ส.ศิรภัสสร
เชาว์นิธิศักดิ์
แพทยศาสตร์
13.
5810515127
น.ส.ทิพย์วิมล
เพ็งเจริญ
วิทยาการจัดการ
14.
5911410119
น.ส.พัฒน์นรี
รุ่งวีรธรรม
การแพทย์แผนไทย
15.
5911410081
น.ส.อัจฉริยา
มาลินี
การแพทย์แผนไทย
16.
6010311308
น.ส.สหัสศร
แสงสุริฉาย
แพทยศาสตร์
17.
6010311322
น.ส.นีรนารา
เพิ่มพูล
แพทยศาสตร์
18.
5810211019
น.ส.อารีซ่า
หมัดอะดั้ม
วิทยาศาสตร์
19.
5810515205
นายอานนท์
จงจิต
วิทยาการจัดการ
20.
6110610046
น.ส.ณัฐธิดา
แสงทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
21.
6010311303
น.ส.ณัฐณิชา
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  21 30

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 21
 • เพศหญิง 14
 • เพศชาย 7
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 1
 • รหัส 60 11
 • รหัส 59 2
 • รหัส 58 7
 • รวม 5 คณะ
 • วิทยาศาสตร์6
 • แพทยศาสตร์8
 • วิทยาการจัดการ4
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • การแพทย์แผนไทย2