งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร9 ม.ค. 62, 10:05 น.1,731
 • ชื่อหน่วยงาน กองกลาง
  ที่อยู่/สถานที่จัดชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (ตึกLRC)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 21 มกราคม 62
  ช่วงเวลา08.30 - 11.30
 • จำนวนรับสมัคร 97 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 16 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  1
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร 

  ในวันที่ 21 มกราคม 2562  ระหว่างเวลา 08.30 - 11.30 น.

  ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (ตึกLRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

   

  **แต่งกายชุดนักศึกษา**  และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ รับอาหารมื้อเที่ยง คนละ 1 กล่อง 

    หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษา รหัส 60,61 จะได้รับการบันทึกทรานสคริปประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

                  - กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จำนวน 2 หน่วยชม.

                  - กิจกรรมเสริมสร้างฯ ความภาคภูมิใจในสภาบัน จำนวน 1 หน่วยชม.

   

1.
5911110277
น.ส.เวธกา
จันศร
ศิลปศาสตร์
2.
5911110130
น.ส.เจนจิรา
ขาวแก้ว
ศิลปศาสตร์
3.
5810513012
น.ส.ณัฐธิดา
บุญธรักษา
วิทยาการจัดการ
4.
5810513015
น.ส.ธีระรัตน์
หัตถิยา
วิทยาการจัดการ
5.
5810513017
น.ส.นาถฤดี
แก้วยศกุล
วิทยาการจัดการ
6.
5910519070
น.ส.วราลี
รัตนมณีพันธ์
วิทยาการจัดการ
7.
5811110087
น.ส.ศรินดา
เทพละออง
ศิลปศาสตร์
8.
5910210027
นายเกียรติชัย
อักษรไทย
วิทยาศาสตร์
9.
6011010091
น.ส.นภัสวรรณ
ศิริมุสิกะ
อุตสาหกรรมเกษตร
10.
5911110339
น.ส.อัญชิสา
ภิรมย์รัตน์
ศิลปศาสตร์
11.
5911110177
น.ส.ธนิยา
สิรินธราภรณ์
ศิลปศาสตร์
12.
5911110282
นายศาศวัต
ลอยวิสุทธิ์
ศิลปศาสตร์
13.
6011010109
น.ส.รัตนา
แก้วกุนนิล
อุตสาหกรรมเกษตร
14.
5910516076
น.ส.หทัยรัตน์
รุ่งเมือง
วิทยาการจัดการ
15.
5910516003
น.ส.กัญญารัตน์
ตันตินราวัฒน์
วิทยาการจัดการ
16.
5910512009
น.ส.จุฬาศิณี
ขาวเขียว
วิทยาการจัดการ
17.
5910512044
น.ส.สุชัญญา
มุสิกภาชน์
วิทยาการจัดการ
18.
5910512010
น.ส.เจนจิรา
ชูบัวทอง
วิทยาการจัดการ
19.
5811310117
น.ส.โยษิตา
ไชยสอน
นิติศาสตร์
20.
5811310065
น.ส.สุพิฌา
ใหม่แก้ว
นิติศาสตร์
21.
5810110258
น.ส.ภัสราภรณ์
บุญจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
22.
5911110325
น.ส.อภิชญา
แก้วอัมพร
ศิลปศาสตร์
23.
5911110160
น.ส.ฐิติภรณ์
สิริวิลัยกุล
ศิลปศาสตร์
24.
5910517071
น.ส.มานิตา
พรหมรัตน์พรรณ์
วิทยาการจัดการ
25.
5911110216
น.ส.ปภาวรินท์
ศิริรัตน์
ศิลปศาสตร์
26.
5911110095
นายยุทธชัย
จันทร์แก้ว
ศิลปศาสตร์
27.
5911110112
น.ส.กานต์รวี
บุญคง
ศิลปศาสตร์
28.
5910210780
น.ส.สุภัสสรา
ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์
29.
5911110196
นายนัฐภัทร
ถาวรธรรมรัตน์
ศิลปศาสตร์
30.
5911110118
นายคมกฤษณ์
อุไรรัตน์
ศิลปศาสตร์
31.
5810710100
นายณัฐกิตติ์
โมฬีย์
เภสัชศาสตร์
32.
5811110180
น.ส.สุภาภรณ์
คงทน
ศิลปศาสตร์
33.
5810517072
น.ส.กุลวดี
เกื้อสม
วิทยาการจัดการ
34.
5810517092
น.ส.มนัสนันท์
สงวนถ้อย
วิทยาการจัดการ
35.
5810510085
นายธนากร
โตสุจริตธรรม
วิทยาการจัดการ
36.
5910512054
น.ส.ธนวรรณ
ไกรนุกูล
วิทยาการจัดการ
37.
5910512034
น.ส.ภูริศรา
สุวรรณ
วิทยาการจัดการ
38.
5811110062
น.ส.พิชชาภา
พงษ์จรัส
ศิลปศาสตร์
39.
5810110374
น.ส.อนัญญา
สุขบำรุง
วิศวกรรมศาสตร์
40.
5810210350
น.ส.ภัทราภรณ์
ภาสโร
วิทยาศาสตร์
41.
5811110122
น.ส.จริยา
รักเมือง
ศิลปศาสตร์
42.
5810210859
นายภู
ทวีรัตน์
วิทยาศาสตร์
43.
5810510314
น.ส.พรนภา
อิ่มมณีรัตน์
วิทยาการจัดการ
44.
5810110384
น.ส.อัญจิดา
ดำเอี่ยม
วิศวกรรมศาสตร์
45.
5810210310
น.ส.พราวนภา
แก้วขุนทอง
วิทยาศาสตร์
46.
5810210941
น.ส.ศุภรัตน์
เพ็ชรโยธา
วิทยาศาสตร์
47.
5810210962
น.ส.สุทธิดา
ชูทับ
วิทยาศาสตร์
48.
5811110233
น.ส.พงษ์นภา
แซ่แต้
ศิลปศาสตร์
49.
5810210810
น.ส.ปรางค์วไล
เพียรกิจ
วิทยาศาสตร์
50.
5810210756
น.ส.ธัญชนก
กุลทอง
วิทยาศาสตร์
51.
5810110504
นายศรัณย์ภัทร
หิรัณย์รักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
52.
5910512051
น.ส.ณิชกานต์
แซ่กู
วิทยาการจัดการ
53.
5810510261
นายจิรายุ
เสาวรัญ
วิทยาการจัดการ
54.
5810510089
น.ส.ธันย์ชนก
แก้วทอง
วิทยาการจัดการ
55.
5810510122
น.ส.ปุญชรัสมิ์
ชำนาญเวช
วิทยาการจัดการ
56.
5911110179
น.ส.ธัญญา
กระจ่างพัฒน์วงษ์
ศิลปศาสตร์
57.
5810210353
น.ส.ภาปกรณ์
ภูมิศิริไพบูลย์
วิทยาศาสตร์
58.
5910519015
น.ส.ธนารักษ์
สุเมธจรัส
วิทยาการจัดการ
59.
5810110641
นายสัตตพร
สัตยวินิจ
วิศวกรรมศาสตร์
60.
5911110258
น.ส.มนทกร
ครุอำโพธิ์
ศิลปศาสตร์
61.
5811110115
น.ส.กรกนก
จันทนกาญจน์
ศิลปศาสตร์
62.
5911110184
นายธิติเวทย์
พงศ์เศรษฐ์กุล
ศิลปศาสตร์
63.
5911110077
นายศุภกฤต
เพ็ชรสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์
64.
5810210142
น.ส.ณัฐชา
กำเหนิดทอง
วิทยาศาสตร์
65.
5810210572
น.ส.อมลมณี
บัวขนาบ
วิทยาศาสตร์
66.
5810210185
น.ส.ธนัญญา
ทองบริสุทธิ์
วิทยาศาสตร์
67.
5910210107
น.ส.ตรีลักษณ์
ธรรมดี
วิทยาศาสตร์
68.
5710514016
น.ส.ชนิสรา
กองวิมาน
วิทยาการจัดการ
69.
5911110178
น.ส.ธมกร
เกียรติกุลยา
ศิลปศาสตร์
70.
5811110281
น.ส.อัจจิมา
พิมพร
ศิลปศาสตร์
71.
5811210063
นายจารุวิทย์
ฟูพงศ์ศิริพันธ์
เศรษฐศาสตร์
72.
5810510093
นายนรธรรม
บุญสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
73.
5811210027
นายพงศกร
จงจิระศิริ
เศรษฐศาสตร์
74.
5810110339
นายสวิตต์
สิทธิรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
75.
5810510168
น.ส.วาสิตา
ปัญญานันทกิตติ์
วิทยาการจัดการ
76.
5810510043
น.ส.ชวิศา
แก้วเพ็ง
วิทยาการจัดการ
77.
5810510193
น.ส.สลิลลา
ศักดิ์สกุลกำพล
วิทยาการจัดการ
78.
5911110218
น.ส.ปรางระวี
สีนา
ศิลปศาสตร์
79.
5911110334
น.ส.อรุณรุ่ง
อังคณานนท์
ศิลปศาสตร์
80.
5911110188
น.ส.นภัสสร
จันทร์สุข
ศิลปศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
81.
5810410118
น.ส.จุฑารัตน์
ประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์
82.
5810410010
น.ส.แก้วทิพย์
เดชประภัสสร
พยาบาลศาสตร์
83.
6110516032
น.ส.กุลธิดา
โชติพฤฒิพงศ์
วิทยาการจัดการ
84.
6110516059
น.ส.รุ่งนภา
ลาวัลแก้ว
วิทยาการจัดการ
85.
6110516046
น.ส.ธนิกา
แก้วเขียว
วิทยาการจัดการ
86.
6110516013
น.ส.ปาริฉัตร
โมลากุล
วิทยาการจัดการ
87.
5811110154
น.ส.ปีย์วรา
สุวรรณวงค์
ศิลปศาสตร์
88.
5810210567
น.ส.อภิสรา
เตียอินทรี
วิทยาศาสตร์
89.
5810210587
น.ส.อัญชลิกา
ท่องแก้ว
วิทยาศาสตร์
90.
5810513053
น.ส.ชโลบล
ชุมช่วย
วิทยาการจัดการ
91.
5810210207
นายนพรุจ
รัตวิวัฒนาพงศ์
วิทยาศาสตร์
92.
5810510186
น.ส.โศจิรัตน์
รัตนโสภณภาคย์
วิทยาการจัดการ
93.
5811610045
นายภาณุพงศ์
สุทธิธรรมสถิต
วิทยาลัยนานาชาติ
94.
5910519004
น.ส.กุลธิรา
มาปัน
วิทยาการจัดการ
95.
5811610042
นายปวีร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
96.
5910517112
น.ส.อุบลวรรณ
การอรชัย
วิทยาการจัดการ
97.
5910517111
น.ส.อินทุกานต์
ธราดลพิพัฒน์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
รหัส59 ไดเทรานสคริปในประเภทเดียวกับรหัส60,61 มั้ยคะ
นักศึกษารหัส5909 ม.ค. 2562 23:3514.207.34.89
2
ลงชื่อไม่ทันแต่ไปร่วมด้วยได้มั๊ยคะ
kss16 ม.ค. 2562 13:32223.24.188.238
3
ทรานสคริปยังไม่เข้าเลยค่ะ
58X02 ก.พ. 2562 00:45171.7.248.92
 • T ใช่ครับ นานมาก 2อาทิตย์แล้ว
  04 ก.พ. 2562 23:58180.183.221.136
  สมัคร    |  จำนวนรับ  97 97

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 97
 • เพศหญิง 77
 • เพศชาย 20
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 4
 • รหัส 60 2
 • รหัส 59 37
 • รหัส 58 53
 • รหัส 57 1
 • รวม 10 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์6
 • วิทยาศาสตร์17
 • วิทยาการจัดการ35
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์2
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์28
 • นิติศาสตร์2
 • เศรษฐศาสตร์2
 • วิทยาลัยนานาชาติ2