งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
บำเพ็ญประโยชน์หาดชลาทัศน์
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » บำเพ็ญประโยชน์หาดชลาทัศน์16 ม.ค. 62, 09:47 น.1,817
 • ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ที่อยู่/สถานที่จัดหาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • วันที่ 18 มกราคม 62
  ช่วงเวลา08.30 - 12.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 43 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 17 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  1
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ หาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  ระยะเวลาดำเนินงาน 

  เวลา 07.30 - 07.45 น. ลงทะเบียน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

  เวลา 07.45 - 08.30 น. เดินทางไปยังหาดชลาทัศน์ ฯ

  เวลา 08.30 - 12.00 น. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ ทำความสะอาด บริเวณชายหาด

  เวลา 12.30 - 13.30 น. เดินกลับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  หมายเหตุ : การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว สวมเสื้อโทนสีบลู 

1.
6111310094
น.ส.พัชริดา
รอดขาว
นิติศาสตร์
2.
6010610009
น.ส.กัญญารัตน์
คุ้มสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.
5911110161
น.ส.ณัฏฐฌา
กิจเยาวสงค์
ศิลปศาสตร์
4.
6110515056
น.ส.สิริพร
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
5.
6110515050
น.ส.รัตติกาล
ธรรมดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
6.
6111311002
น.ส.กนกพร
อัมพวัน
นิติศาสตร์
7.
6111110071
น.ส.เนตรสุภา
บุญเกียรติ์
ศิลปศาสตร์
8.
6111110115
น.ส.รวิสรา
ณ นคร
ศิลปศาสตร์
9.
6110517074
น.ส.ภัคจิรา
กิติพนาศิลป์
วิทยาการจัดการ
10.
6110517023
น.ส.ชานิกา
ภู่ไพรัช
วิทยาการจัดการ
11.
6110517115
น.ส.จิราวดี
เวชผสาร
วิทยาการจัดการ
12.
6110517016
น.ส.นภัสร
พรหมขน
วิทยาการจัดการ
13.
6110517085
นายวรินทร
แท้ชัยศรี
วิทยาการจัดการ
14.
6110517009
น.ส.เกศแก้ว
ศรีสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
15.
6010610126
น.ส.นลินี
ทองบุญชู
ทรัพยากรธรรมชาติ
16.
6111310172
น.ส.อุไรลักษณ์
คงเมือง
นิติศาสตร์
17.
5810510371
น.ส.อนุตรา
จงสู่วิวัฒน์วงศ์
วิทยาการจัดการ
18.
5911110300
นายสิทธิกร
สุกแก้ว
ศิลปศาสตร์
19.
5810510124
น.ส.เปรมนิศา
สาตะโรจน์
วิทยาการจัดการ
20.
5810510282
น.ส.ณัฐธิดา
เสนีย์
วิทยาการจัดการ
21.
5810510391
น.ส.โซเฟีย
หะหมัด
วิทยาการจัดการ
22.
6010515009
น.ส.ซูจี
บิลหมาน
วิทยาการจัดการ
23.
6010516019
น.ส.ณัฐมน
อ้อมแก้ว
วิทยาการจัดการ
24.
6111110138
น.ส.ศิรดา
ทองขาวบัว
ศิลปศาสตร์
25.
5911214012
น.ส.ศุภิสรา
พรหมมา
เศรษฐศาสตร์
26.
5911214056
น.ส.เสาวรัตน์
แสงเกื้อหนุน
เศรษฐศาสตร์
27.
5911214032
น.ส.นันทิยา
ยี่แป้น
เศรษฐศาสตร์
28.
5911214026
น.ส.ณัฐธิดา
มั่นคง
เศรษฐศาสตร์
29.
6010610013
น.ส.จารุวรรณ
ผลทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
30.
5911214025
น.ส.ณัฐณิชา
รักแก้ว
เศรษฐศาสตร์
31.
6010610132
น.ส.นิภาพร
ก้งวัตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
32.
5911214031
น.ส.นันทิชา
วชิรธนากร
เศรษฐศาสตร์
33.
5911214054
น.ส.สุณัชชา
ตั้นสกุล
เศรษฐศาสตร์
34.
5810210171
นายตะวัน
ชัยชนะ
วิทยาศาสตร์
35.
5810210446
นายวีรวัฒน์
คงเหล่
วิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
36.
5810513007
น.ส.ช่อผกาย
เสนีย์
วิทยาการจัดการ
37.
5910210577
น.ส.ธมลวรรณ
พรหมสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
38.
5810210266
นายปพนวิช
มณีดับ
วิทยาศาสตร์
39.
5910210716
นายวงศธร
เกษราธิคุณ
วิทยาศาสตร์
40.
5910210492
น.ส.จิรนันท์
นิยม
วิทยาศาสตร์
41.
5910210746
น.ส.ศุทธินี
ทองเบ็ญญ์
วิทยาศาสตร์
42.
5910210803
น.ส.อภิสรา
ชะนะไพรี
วิทยาศาสตร์
43.
5910210493
น.ส.จิรัชญา
บุญสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
รหัสนักศึกษา 5810510282, 5810510124, 5810510371 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากติดเรียน จึงขอยกเลิกสมัครกิจกรรมค่ะ
น.ส.ณัฐธิดา เสนีย์17 ม.ค. 2562 10:341.46.143.71
  สมัคร    |  จำนวนรับ  43 43

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 43
 • เพศหญิง 37
 • เพศชาย 6
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 14
 • รหัส 60 6
 • รหัส 59 15
 • รหัส 58 8
 • รวม 6 คณะ
 • วิทยาศาสตร์9
 • วิทยาการจัดการ15
 • ทรัพยากรธรรมชาติ4
 • ศิลปศาสตร์5
 • นิติศาสตร์3
 • เศรษฐศาสตร์7