งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง29 ม.ค. 62, 15:37 น.4,105
 • ชื่อหน่วยงาน ชมรมคอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม FMS 3409 คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. วข.หาดใหญ่
 • วันที่ 8 กุมพาพันธ์ 62
  ช่วงเวลา17.00 - 19.00
 • จำนวนรับสมัคร 305 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 6 กุมพาพันธ์ 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ  นักศึกษารหัส 61 ชั้นปีที่ 1 จะได้รับการบันทึกทรานสคริป ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย Y 103 โครงการพัฒนาคุณธรรมฯ

  บัณฑิตไทยไม่โกง 3 หน่วยชม.

  นักศึกษารห้ส 60 จะได้รับการบันทึกประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านทักษะสังคมวิชาการฯ 2 หน่วยชม. และด้านซื่อสัตย์ คุณธรรมฯ 1 หน่วยชม. 

1.
6011210011
นายชนะชัย
นิจกร
เศรษฐศาสตร์
2.
6010311330
น.ส.ศิรภัสสร
เชาว์นิธิศักดิ์
แพทยศาสตร์
3.
6010311309
น.ส.อภิสรา
พะสะโร
แพทยศาสตร์
4.
6010311310
น.ส.กนกวรรณ
คล้ายจินดา
แพทยศาสตร์
5.
6010311026
น.ส.พรนภา
เย็นเกษม
แพทยศาสตร์
6.
6010311025
นายพงศกร
ไกรสุทธิ์
แพทยศาสตร์
7.
6010311022
น.ส.นันทิชา
ประทุมชัย
แพทยศาสตร์
8.
6010311013
น.ส.จุฑามาศ
รัตนศิธร
แพทยศาสตร์
9.
6010311038
น.ส.อิศรีย์
สาแมแน็ง
แพทยศาสตร์
10.
6010311028
น.ส.ฟิรดาวส์
ทศพรรณ
แพทยศาสตร์
11.
6010311003
น.ส.ชญานี
ทองประดับ
แพทยศาสตร์
12.
6010311036
น.ส.อรจิรา
แซ่หลี
แพทยศาสตร์
13.
6010311004
น.ส.โชติกา
หยั่งทะเล
แพทยศาสตร์
14.
5911210066
น.ส.ธนัชพร
เพชรรัตน์
เศรษฐศาสตร์
15.
5911210072
น.ส.รอฮานี
หมัดสะอิ
เศรษฐศาสตร์
16.
6011310031
น.ส.ธันยพร
มณีรัตน์
นิติศาสตร์
17.
5810510357
น.ส.สมิตา
สุริยันยงค์
วิทยาการจัดการ
18.
5811310043
น.ส.ปัณฑารีย์
อวยจินดา
นิติศาสตร์
19.
6010515106
น.ส.ภัสชญาพร
บิลหรีม
วิทยาการจัดการ
20.
6011310165
น.ส.กัณฐิกา
เกื้อหนุน
นิติศาสตร์
21.
5811214070
นายอิทธิเทพ
ทองนุ่น
เศรษฐศาสตร์
22.
5810110339
นายสวิตต์
สิทธิรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
23.
5910410168
น.ส.ศศิวรรณ
หนูจันทร์
พยาบาลศาสตร์
24.
5810510304
น.ส.นูรียะ
บิลละเตะ
วิทยาการจัดการ
25.
5810510303
น.ส.นิรฌา
เทพวารินทร์
วิทยาการจัดการ
26.
6110410071
น.ส.ภัททิยา
เฒ่าต้นเดิม
พยาบาลศาสตร์
27.
6110410037
น.ส.ดารารัตน์
ขจรฟุ้ง
พยาบาลศาสตร์
28.
6110410067
น.ส.พรวิตา
หนูช่วย
พยาบาลศาสตร์
29.
6110410093
น.ส.ศรัญญ่า
อุตมะมุณีย์
พยาบาลศาสตร์
30.
6010311318
น.ส.ธนภรณ์
จุ้ยส่องแก้ว
แพทยศาสตร์
31.
5810515073
น.ส.วิภาพร
สุวรรณา
วิทยาการจัดการ
32.
6110410002
น.ส.กนิษฐา
กังสวร
พยาบาลศาสตร์
33.
5811110275
น.ส.อารียา
เหมมัน
ศิลปศาสตร์
34.
5910512054
น.ส.ธนวรรณ
ไกรนุกูล
วิทยาการจัดการ
35.
6010512029
น.ส.วันโซเฟีย
ยุสุวพันธ์
วิทยาการจัดการ
36.
6010512074
น.ส.มณีกาญจน์
เทพวารินทร์
วิทยาการจัดการ
37.
6010512011
น.ส.ซาบีต้า
หมัดอะดัม
วิทยาการจัดการ
38.
6010512062
น.ส.นัสรียา
ศรีอาหมัด
วิทยาการจัดการ
39.
5910512085
น.ส.กันยารัตน์
หนูยิ้มซ้าย
วิทยาการจัดการ
40.
6010512069
นายฟาติน
บินล่าเต๊ะ
วิทยาการจัดการ
41.
5811214021
นายกฤษชนัชญ์
ทิพย์กระแสสินธุ์
เศรษฐศาสตร์
42.
5910512031
น.ส.ภัทรวดี
อ่อนเอกสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
43.
5810510060
น.ส.ณัฏฐิรา
เที่ยงธรรม
วิทยาการจัดการ
44.
6010517071
นายหฤษฎ์
ธารวัฏ
วิทยาการจัดการ
45.
5810513038
น.ส.ศุภลักษณ์
บุญคง
วิทยาการจัดการ
46.
6010513080
นายอัสรี
บินล่าเต๊ะ
วิทยาการจัดการ
47.
6010513079
นายอับดุลวาริส
หะยีหามะ
วิทยาการจัดการ
48.
6010311334
น.ส.อลิษา
จันทร์ศรี
แพทยศาสตร์
49.
6010311305
น.ส.ปาลมุก
ศรีวิโรจน์
แพทยศาสตร์
50.
6010517082
นายคัมภีร์
อินทนิล
วิทยาการจัดการ
51.
6010311302
น.ส.จิรัศยา
บัวทอง
แพทยศาสตร์
52.
5910511040
น.ส.ศิริลักษณ์
ไทยแท้
วิทยาการจัดการ
53.
6010513074
นายศิรสิทธิ์
อินทร์กรด
วิทยาการจัดการ
54.
5910512010
น.ส.เจนจิรา
ชูบัวทอง
วิทยาการจัดการ
55.
5810517096
น.ส.วรพร
โชคไพศาล
วิทยาการจัดการ
56.
5910410137
น.ส.เบญจวรรณ
พราหมมณีวงษ์
พยาบาลศาสตร์
57.
5910410074
น.ส.อัญมณี
จันทมาตร
พยาบาลศาสตร์
58.
5910410069
น.ส.สุวิชญา
วิริยะศิริกุล
พยาบาลศาสตร์
59.
6110512046
น.ส.พฤกษา
เอมโอ
วิทยาการจัดการ
60.
6110512061
น.ส.อธิชา
ชุมเชิด
วิทยาการจัดการ
61.
6011110058
น.ส.อุสาษณีย์
สังสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
62.
6111110182
น.ส.กัณฐิกา
บุญแก้ว
ศิลปศาสตร์
63.
5911310087
น.ส.ภาวินี
ซุ่นสั้น
นิติศาสตร์
64.
6110512056
น.ส.ศรัณย์พร
ฉูดยก
วิทยาการจัดการ
65.
5911310157
นายดาวุด
เพชรเพ็ง
นิติศาสตร์
66.
5810210489
น.ส.สโรธิญา
ศรีรัฐ
วิทยาศาสตร์
67.
5810210545
น.ส.โสภิตา
จุลประเสริฐศักดิ์
วิทยาศาสตร์
68.
5811310061
นายสรวิศ
สาราบรรณ์
นิติศาสตร์
69.
5810515138
น.ส.บงกช
เกตุกำพล
วิทยาการจัดการ
70.
5911110307
น.ส.สุทธิกานต์
หลีเพิ่มสุข
ศิลปศาสตร์
71.
5810510085
นายธนากร
โตสุจริตธรรม
วิทยาการจัดการ
72.
6010310115
นายกมล
ไกรนรา
แพทยศาสตร์
73.
5810513010
น.ส.ฐิติมา
รัตนโชเต
วิทยาการจัดการ
74.
5810513031
น.ส.ภารตี
สุวรรณรัตน์
วิทยาการจัดการ
75.
5810513060
น.ส.ณัฐสุดา
สุวคันธ์
วิทยาการจัดการ
76.
5810513035
นายราเชน
ปานุกูล
วิทยาการจัดการ
77.
5810513047
นายกังวาล
หิรัญวิริยะ
วิทยาการจัดการ
78.
5911210038
น.ส.ภาริษา
ชัยสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
79.
5810513019
น.ส.นิตยกานต์
สุวรรณศิลป์
วิทยาการจัดการ
80.
5810210979
น.ส.อธิชา
บัวชื่น
วิทยาศาสตร์
81.
5810210302
น.ส.พชรภร
สุวรรณรัตน์
วิทยาศาสตร์
82.
5911110145
น.ส.ชัญญานุช
วิริยะสุดประเสริฐ
ศิลปศาสตร์
83.
5810510314
น.ส.พรนภา
อิ่มมณีรัตน์
วิทยาการจัดการ
84.
5910519060
น.ส.ณิชา
ปริสุทธิ์กุล
วิทยาการจัดการ
85.
5910519029
น.ส.สุทธิชา
มาลากูล
วิทยาการจัดการ
86.
5910519028
น.ส.ศิตา
นุ่นชูคัน
วิทยาการจัดการ
87.
5810513063
นายธนาธิป
ศิริประภารัตน์
วิทยาการจัดการ
88.
5910513073
น.ส.มัชฌิมา
มณีกุล
วิทยาการจัดการ
89.
6110515065
น.ส.กัลยณัฏฐ์
วงศ์ว่องตระกูล
วิทยาการจัดการ
90.
6110515098
นายวันลุตฟีย์
บากา
วิทยาการจัดการ
91.
5911110152
น.ส.ซินฟียา
นุ้ยไสน
ศิลปศาสตร์
92.
5911110072
น.ส.วรรณสรณ์
ศรีพรห์ม
ศิลปศาสตร์
93.
5911110226
น.ส.ปิ่นรวีร์
อาจหาญ
ศิลปศาสตร์
94.
5811210066
น.ส.ธนัตชนก
อินทร์คง
เศรษฐศาสตร์
95.
6110513004
น.ส.จุฑามาศ
ศิริรัตน์
วิทยาการจัดการ
96.
6110513037
น.ส.ณิชาพัชร์
สัมพัชนี
วิทยาการจัดการ
97.
6110513003
นายจักรพล
แซ่ภู่
วิทยาการจัดการ
98.
5811110218
น.ส.ณัฐธิชา
ประทุมแสงหิรัญ
ศิลปศาสตร์
99.
5810210933
น.ส.ศศิมา
พ่วงพี
วิทยาศาสตร์
100.
5810210663
น.ส.ขวัญชนก
ทวีโส๊ะ
วิทยาศาสตร์
101.
5810210941
น.ส.ศุภรัตน์
เพ็ชรโยธา
วิทยาศาสตร์
102.
5911110138
น.ส.ชนิศรา
แซ่ลิ่ม
ศิลปศาสตร์
103.
5810210962
น.ส.สุทธิดา
ชูทับ
วิทยาศาสตร์
104.
5910517126
น.ส.ชมพูนุท
พู่เจริญ
วิทยาการจัดการ
105.
5910517098
น.ส.สุพิชญา
สุขสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
106.
5810210266
นายปพนวิช
มณีดับ
วิทยาศาสตร์
107.
5810210439
น.ส.วิราวรรณ
ชูแก้ว
วิทยาศาสตร์
108.
6010512037
น.ส.เกศวดี
สุวรรณวิบูลย์
วิทยาการจัดการ
109.
6010610053
น.ส.ศิริวรรณ
เพ็ชรมล
ทรัพยากรธรรมชาติ
110.
6010610108
น.ส.ชาลิสา
หมั่นเจริญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
111.
6010610079
น.ส.นฤมล
เนาวภา
ทรัพยากรธรรมชาติ
112.
6010610101
น.ส.จิญาพร
แก้วเขียว
ทรัพยากรธรรมชาติ
113.
6010610049
น.ส.วิภาดา
ทองไหม
ทรัพยากรธรรมชาติ
114.
6010513007
น.ส.ณัฐชา
ทองสะรา
วิทยาการจัดการ
115.
6010513058
น.ส.นูรีนา
หมาดโท่ง
วิทยาการจัดการ
116.
6111310075
น.ส.นุสรา
ไมดุเก็ม
นิติศาสตร์
117.
6111311064
น.ส.วันเพ็ญ
สีนวล
นิติศาสตร์
118.
6111311087
น.ส.จรีรัตน์
บุญกุล
นิติศาสตร์
119.
6111311131
น.ส.อรอนงค์
บางกลม
นิติศาสตร์
120.
6010311332
นายสุรดิษ
หอมกลิ่น
แพทยศาสตร์
121.
6010311329
นายวิธวิทย์
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
122.
6010311331
นายศิวพงษ์
สังข์ด้วง
แพทยศาสตร์
123.
6010311303
น.ส.ณัฐณิชา
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
124.
6010311307
นายศุภวิชญ์
เครือบวรรัฐ
แพทยศาสตร์
125.
6010311324
น.ส.พิชชานันทิ์
คงชัยวัชร์
แพทยศาสตร์
126.
6110515012
น.ส.ชญานิษฐ์
ฟ้องโหย
วิทยาการจัดการ
127.
6110515080
น.ส.นิโลบล
บุญทอง
วิทยาการจัดการ
128.
6010311315
น.ส.ฐาวดี
หมัดหมาน
แพทยศาสตร์
129.
6010311319
น.ส.นงนภัส
นันทะศรี
แพทยศาสตร์
130.
6010311316
นายณัฐปคัลภ์
จิตรานนท์
แพทยศาสตร์
131.
6110515061
นายเสฏฐวุฒิ
ตัญจะโร
วิทยาการจัดการ
132.
6010515102
น.ส.พิชชาภา
ปาลรัตน์
วิทยาการจัดการ
133.
6110515045
น.ส.พีรดา
ลีชา
วิทยาการจัดการ
134.
6010515085
น.ส.นภัสวรรณ
ยงค์โพธิ์
วิทยาการจัดการ
135.
6010515044
น.ส.สุชาวลี
ทวิสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
136.
6010311027
น.ส.พรปวีณ์
สุวรรณรัตน์
แพทยศาสตร์
137.
6110515082
น.ส.ปรีดาวดี
มุสิกะพันธุ์
วิทยาการจัดการ
138.
6010610081
น.ส.มณีศุกานจ์
ณัฐขจรกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
139.
6110515016
นายชาเฮท อับดุล
อาหัท
วิทยาการจัดการ
140.
6010110421
นายฮาฟีซ
นราสกุลภักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
141.
6010110268
นายภาณุพงศ์
แดงประดับ
วิศวกรรมศาสตร์
142.
5910410125
น.ส.นิชาวดี
ดวงศรี
พยาบาลศาสตร์
143.
5910410183
น.ส.อังคณา
กิติญานนท์
พยาบาลศาสตร์
144.
6010410107
น.ส.กัลยรัตน์
วิเวกรวงทอง
พยาบาลศาสตร์
145.
6010410061
น.ส.วริษฐา
หนูเขียว
พยาบาลศาสตร์
146.
6010410060
น.ส.วราภรณ์
ศักดิ์ศรี
พยาบาลศาสตร์
147.
5910410026
น.ส.ธนวรรณ
ธุระวงค์
พยาบาลศาสตร์
148.
6110515018
น.ส.ฐิดาพร
สังข์ทอง
วิทยาการจัดการ
149.
6011110110
น.ส.จิรายุ
ยืนยง
ศิลปศาสตร์
150.
6010311308
น.ส.สหัสศร
แสงสุริฉาย
แพทยศาสตร์
151.
6010311313
นายเจษฎา
นนทสิทธิ์
แพทยศาสตร์
152.
5910110080
นายไชยรัตน์
บุณยะเกียรติ
วิศวกรรมศาสตร์
153.
6010311322
น.ส.นีรนารา
เพิ่มพูล
แพทยศาสตร์
154.
6010517060
นายศุภวิชญ์
เกิดขุมทรัพย์
วิทยาการจัดการ
155.
6010517087
นายภูวัน
เจะเตะ
วิทยาการจัดการ
156.
6010517095
น.ส.จันทริยา
มัคราช
วิทยาการจัดการ
157.
6010517023
นายธนากร
รอดประดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
158.
5910410172
น.ส.สรารัตน์
รักขพันธ์
พยาบาลศาสตร์
159.
6110515067
น.ส.อาริยา
รอดริน
วิทยาการจัดการ
160.
5910519042
น.ส.กุลวรรณ
มุขวัตร
วิทยาการจัดการ
161.
5911110355
น.ส.จัยดา
สินพงศธร
ศิลปศาสตร์
162.
5911110166
นายณัฐนนท์
แซ่ตัน
ศิลปศาสตร์
163.
6010311311
นายกฤติเดช
หัสดีวิจิตร
แพทยศาสตร์
164.
5910511023
นายนนท์ธิฤทธิ์
เนียมเกตุ
วิทยาการจัดการ
165.
6010610062
นายอภิรักษ์
ชูชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
166.
6110210179
น.ส.ธิดารัตน์
ช้างกลาง
วิทยาศาสตร์
167.
5810510279
นายณัฐดนัย
แก่นยะกูล
วิทยาการจัดการ
168.
5911110177
น.ส.ธนิยา
สิรินธราภรณ์
ศิลปศาสตร์
169.
5911110282
นายศาศวัต
ลอยวิสุทธิ์
ศิลปศาสตร์
170.
5810210391
นายรัชพล
วิลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์
171.
5911110237
นายพันธุ์นภ
คงจันทร์
ศิลปศาสตร์
172.
5910517145
น.ส.ปวริศา
แก้วชื่น
วิทยาการจัดการ
173.
5911110071
นายวรพล
เพชรแก้ว
ศิลปศาสตร์
174.
5911110125
น.ส.จิตรลดา
ธนิกธนโชติ
ศิลปศาสตร์
175.
5911110017
นายชัยธัช
จันทมาลา
ศิลปศาสตร์
176.
5910517135
น.ส.ทิศารัส
จันแกมแก้ว
วิทยาการจัดการ
177.
5910517024
น.ส.ฐาปนันท์
สว่างเมฆ
วิทยาการจัดการ
178.
5910517155
น.ส.มนัญชยา
เสริมสุทธิ์
วิทยาการจัดการ
179.
6010512015
น.ส.ณัฐธิดา
นิรัตน์ตระกูล
วิทยาการจัดการ
180.
6010512077
นายรัฐวัชร์
ศิริวงค์
วิทยาการจัดการ
181.
5910517086
น.ส.ศิโรวรรณ
สกูลหรัง
วิทยาการจัดการ
182.
6010512064
น.ส.ปณิธิ
ไพโรจน์
วิทยาการจัดการ
183.
5810210756
น.ส.ธัญชนก
กุลทอง
วิทยาศาสตร์
184.
5910517007
น.ส.กานต์ธิดา
สมจิตต์
วิทยาการจัดการ
185.
6111310054
น.ส.ทิพย์วรินทร
อณุภาบุณยวัทน์
นิติศาสตร์
186.
6111310047
น.ส.ณัฐนารี
รัตนสุภา
นิติศาสตร์
187.
6111311027
น.ส.ธนภรณ์
ลิ้มสันติธรรม
นิติศาสตร์
188.
5810510261
นายจิรายุ
เสาวรัญ
วิทยาการจัดการ
189.
5810510089
น.ส.ธันย์ชนก
แก้วทอง
วิทยาการจัดการ
190.
5910410120
น.ส.ธันยพร
ล่องลม
พยาบาลศาสตร์
191.
5910517142
นายนิรวิทย์
สิริโรจน์วรกุล
วิทยาการจัดการ
192.
5811110201
น.ส.จิรกุล
พวงงาม
ศิลปศาสตร์
193.
5811110214
น.ส.ญาศิณี
เศษวร
ศิลปศาสตร์
194.
5911110210
น.ส.บุษกร
อ๋องเซ่ง
ศิลปศาสตร์
195.
5910210095
นายณัฐพงษ์
พรหมทัตโต
วิทยาศาสตร์
196.
5910516003
น.ส.กัญญารัตน์
ตันตินราวัฒน์
วิทยาการจัดการ
197.
5910516076
น.ส.หทัยรัตน์
รุ่งเมือง
วิทยาการจัดการ
198.
6010512048
น.ส.เกศรินทร์
จุลานุพันธ์
วิทยาการจัดการ
199.
6010311333
น.ส.อนรรฆวี
พรหมจันทร์
แพทยศาสตร์
200.
6010311312
น.ส.จรรยพร
ทองแท้
แพทยศาสตร์
201.
6010311317
น.ส.ธนพรรณ
อยู่สุข
แพทยศาสตร์
202.
5810515099
นายกวิณภพ
พรหมนวล
วิทยาการจัดการ
203.
6111410073
น.ส.ยอดขวัญ
รักล้วน
การแพทย์แผนไทย
204.
6111410084
น.ส.ศุภสุตา
ช่วงสันเทียะ
การแพทย์แผนไทย
205.
6110410042
น.ส.ธัญชนก
สิทธิจันทร์
พยาบาลศาสตร์
206.
5910311014
นายนิฟาอีฟ
หะยีวาเงาะ
แพทยศาสตร์
207.
6010110675
นายบูคอรี
ยะมาแล
วิศวกรรมศาสตร์
208.
5911110181
น.ส.ธัญสินี
ดำแก้ว
ศิลปศาสตร์
209.
5911110298
น.ส.สาคเรศ
คีรีรักษ์
ศิลปศาสตร์
210.
5911110192
น.ส.นวลหง
นันทรัตน์วิบูล
ศิลปศาสตร์
211.
6111410028
น.ส.ตริยาภรณ์
ถูกต้อง
การแพทย์แผนไทย
212.
5911110295
นายนรินฐ์
คงทอง
ศิลปศาสตร์
213.
5911110221
น.ส.ปริยฉัตร
เจตน์วราพงศ์
ศิลปศาสตร์
214.
5911110287
นายศุภกร
รัตนรังศรี
ศิลปศาสตร์
215.
5911110081
น.ส.สุทธินุช
กัมมารกุล
ศิลปศาสตร์
216.
5911110299
นายสิทธิกร
แซ่เตียว
ศิลปศาสตร์
217.
6111410154
น.ส.วนิดา
ช่วยคงทอง
การแพทย์แผนไทย
218.
5911110058
น.ส.พรยมล
แท่นแก้ว
ศิลปศาสตร์
219.
5911110195
น.ส.นัฐนรรค์
สัมปัญโณ
ศิลปศาสตร์
220.
6110515060
น.ส.สุวิชาดา
ละอองวิจิตร
วิทยาการจัดการ
221.
5910515115
นายสรรเสริญ
บุญขวัญ
วิทยาการจัดการ
222.
6110410066
น.ส.หยาดทิพย์
การสุรสิทธิ์
พยาบาลศาสตร์
223.
6110515055
น.ส.สาธิกาญจน์
สุขโณ
วิทยาการจัดการ
224.
6110110263
น.ส.บุญญาดา
ศิริยงค์
วิศวกรรมศาสตร์
225.
6110110558
นายอาลีฟ
ยีดะหมะ
วิศวกรรมศาสตร์
226.
5910517002
น.ส.กมลชนก
นราภักดี
วิทยาการจัดการ
227.
5910517051
น.ส.ผกากรอง
กี่เจริญ
วิทยาการจัดการ
228.
5910517059
น.ส.พัณณิตา
จันทลักขณา
วิทยาการจัดการ
229.
5910517109
น.ส.อักษราภัค
คิดกล้า
วิทยาการจัดการ
230.
6110110102
นายโชติวิทย์
อิศเรนทร์
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6110410123
น.ส.อานีดา
มะยีแต
พยาบาลศาสตร์
232.
6110410157
น.ส.นุรอารีญา
วาเงาะ
พยาบาลศาสตร์
233.
6110410181
น.ส.รอยมี
รอซิ
พยาบาลศาสตร์
234.
5810510104
น.ส.นูรฟิตเราะห์
ตามหามะ
วิทยาการจัดการ
235.
5810510254
นายเกียรติพงศ์
เพ็ชรแก้ว
วิทยาการจัดการ
236.
6010516003
น.ส.กมลรัตน์
สังข์ทอง
วิทยาการจัดการ
237.
5810510350
นายศิวกร
พรหมมณี
วิทยาการจัดการ
238.
6010516039
น.ส.พัชรีย์
สันติสุขบำรุง
วิทยาการจัดการ
239.
6110515072
นายตะวัน
ฉวี
วิทยาการจัดการ
240.
6110515075
น.ส.ธนัญญา
ชายเพ็ชรแก้ว
วิทยาการจัดการ
241.
6110515011
น.ส.เจนจิรา
หลำหลี
วิทยาการจัดการ
242.
5911110108
น.ส.กัลยกร
หวังเดหวา
ศิลปศาสตร์
243.
5911110296
นายสหรัฐ
ไตรสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์
244.
5811110277
น.ส.ฟาตีญย์
เจ๊ะเต๊ะ
ศิลปศาสตร์
245.
6010210372
นายศราวุธ
คำเศษ
วิทยาศาสตร์
246.
5911110278
นายไวยวัฒน์
รองสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
247.
5910516019
น.ส.ดุสิตา
ไกรกิจการ
วิทยาการจัดการ
248.
5911110325
น.ส.อภิชญา
แก้วอัมพร
ศิลปศาสตร์
249.
5911110308
น.ส.สุนทรียา
ฤทธิเนียม
ศิลปศาสตร์
250.
5911110090
น.ส.อรทัย
คำวุ่น
ศิลปศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
251.
5911110132
น.ส.ฉัตรกมล
เศรษฐมาน
ศิลปศาสตร์
252.
5911110340
น.ส.อัสริยา
ท้าวเมืองใจ
ศิลปศาสตร์
253.
6010517013
น.ส.ชาริตา
วงศ์วาน
วิทยาการจัดการ
254.
6010513038
น.ส.ชญานิษฐ์
ขุนโหร
วิทยาการจัดการ
255.
6010513037
น.ส.อรุณี
วิสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
256.
5911110316
น.ส.สุวิตตา
สุวรรณคง
ศิลปศาสตร์
257.
6010517011
น.ส.เจนจิรา
สืบสังข์
วิทยาการจัดการ
258.
6111110075
น.ส.ปฏิณญา
เผือกจีน
ศิลปศาสตร์
259.
6111110201
น.ส.ทัศนีย์
ดิษฐสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
260.
5810517059
น.ส.ศิริทิพย์
สุคนธชาติ
วิทยาการจัดการ
261.
5911110252
น.ส.ภัณฑิรา
เมืองแก้ว
ศิลปศาสตร์
262.
6110710014
น.ส.ช่อมุก
กาธิกาล
เภสัชศาสตร์
263.
6110110094
นายชัยวัฒน์
วุฒิ
วิศวกรรมศาสตร์
264.
6110710019
น.ส.ณัชญาภรณ์
พูลสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
265.
6011110010
น.ส.จารุวรรณ
รับไทรทอง
ศิลปศาสตร์
266.
6011110238
น.ส.ปรียาวัลย์
สีอ่อน
ศิลปศาสตร์
267.
5811210065
น.ส.ธนวรรณ
โพธิครูประเสริฐ
เศรษฐศาสตร์
268.
6110710084
น.ส.ลลิตา
จริงจิตร
เภสัชศาสตร์
269.
6111010014
น.ส.ฐิตาภา
เดชาทัย
อุตสาหกรรมเกษตร
270.
6110410043
น.ส.ธัญญารัตน์
หนูนิล
พยาบาลศาสตร์
271.
5910519003
น.ส.กุลธิดา
ไกรวงษ์
วิทยาการจัดการ
272.
5910519036
น.ส.พรนัชชา
มีมะลิ
วิทยาการจัดการ
273.
5910519037
น.ส.วริศรา
ชูสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
274.
5910519034
น.ส.ธัญณดา
บุณยสุนันทา
วิทยาการจัดการ
275.
5910519063
นายธีระ
จงวิไลเกษม
วิทยาการจัดการ
276.
6010515135
น.ส.พนัชกร
คงสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
277.
6010515136
น.ส.ศุภกานต์
ก่อกุลดิลก
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ทรานสคริปยังไม่เข้าเลยครับ เกือบเดือนแล้ว?!
นศ.04 มี.ค. 2562 13:1514.207.38.190
  สมัคร    |  จำนวนรับ  277 305

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 277
 • เพศหญิง 211
 • เพศชาย 66
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 55
 • รหัส 60 88
 • รหัส 59 85
 • รหัส 58 49
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์9
 • วิทยาศาสตร์15
 • แพทยศาสตร์35
 • วิทยาการจัดการ112
 • ทรัพยากรธรรมชาติ7
 • เภสัชศาสตร์3
 • พยาบาลศาสตร์23
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์47
 • นิติศาสตร์13
 • เศรษฐศาสตร์8
 • การแพทย์แผนไทย4