งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลูกพระบิดาจิตอาสา ตอน รวมใจชาวสีบลู ฟื้นฟูผู้ประสบภัย“ปาบึก”
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ลูกพระบิดาจิตอาสา ตอน รวมใจชาวสีบลู ฟื้นฟูผู้ประสบภัย“ปาบึก”4 ก.พ. 62, 11:24 น.2,627
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดกองกิจการนักศึกษา
 • วันที่ 7-8 กุมพาพันธ์ 62
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 19 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 6 กุมพาพันธ์ 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง12 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  6
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
  ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
  2
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา ตอน รวมใจชาวสีบลู ฟื้นฟูผู้ประสบภัย“ปาบึก”

  ลักษณะกิจกรรม

  1. กิจกรรมสัมพันธ์/สันทนาการ
  2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์
  3. กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ BBL , บอร์ดวิชาการแก่นักเรียนในโรงเรียน
  4. กิจกรรมฐานการเรียนรู้กับนักเรียน
  5. กิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวนักเรียน
  6. กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้จากการทำกิจกรรม

  วัน เวลา และสถานที่ดำเนินงาน

  • วันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 2562
  • ณ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ** ลงทะเบียนใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษาเวลา 16.00 น.

  นักศึกษารห้ส 60 เป็นต้นไป จะได้รับการบันทึกประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

  ด้านจิตสำนักสาธารณะ 6 หน่วยชม.

  ด้านทักษะสังคมวิชาการฯ 2 หน่วยชม.

  ด้านสุขภาพและนันทนาการ 2 หน่วยชม.

  ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนา 2 หน่วยชม.

1.
5811110274
น.ส.อาทิตยา
คงเมือง
ศิลปศาสตร์
2.
5811110232
น.ส.ผกาวรรณ
เหย็บหนุด
ศิลปศาสตร์
3.
5811110026
น.ส.ฐิติรัตน์
อินทรัศมี
ศิลปศาสตร์
4.
5910517091
น.ส.สิริกัญญา
สีขาว
วิทยาการจัดการ
5.
5910517014
น.ส.จิราวรรณ
รัตนะมณี
วิทยาการจัดการ
6.
5810510386
น.ส.สุดารัตน์
สิทธิศักดิ์
วิทยาการจัดการ
7.
5810510391
น.ส.โซเฟีย
หะหมัด
วิทยาการจัดการ
8.
5910511074
น.ส.วิภาวดี
หนูสงค์
วิทยาการจัดการ
9.
5910511007
น.ส.ฉันทิตา
สังข์ศิริ
วิทยาการจัดการ
10.
5810510233
น.ส.อาอีดะ
หมัดศิริ
วิทยาการจัดการ
11.
5810510124
น.ส.เปรมนิศา
สาตะโรจน์
วิทยาการจัดการ
12.
5910511042
น.ส.สวรส
ลือเท่ง
วิทยาการจัดการ
13.
5910511023
นายนนท์ธิฤทธิ์
เนียมเกตุ
วิทยาการจัดการ
14.
5810510199
น.ส.สุชัญญา
แซ่ตั้ง
วิทยาการจัดการ
15.
5910517085
น.ส.ศศิวิมล
รุ่งบานจิต
วิทยาการจัดการ
16.
5910517110
นายอากิฟ
ยุทธนาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
17.
5811110218
น.ส.ณัฐธิชา
ประทุมแสงหิรัญ
ศิลปศาสตร์
18.
5811110214
น.ส.ญาศิณี
เศษวร
ศิลปศาสตร์
19.
5811110201
น.ส.จิรกุล
พวงงาม
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สำรอง3คน ได้ไปไหมค่ะ ?
ณัฐธิชา06 ก.พ. 2562 13:37223.24.94.238
  สมัคร    |  จำนวนรับ  19 19

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 19
 • เพศหญิง 17
 • เพศชาย 2
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 59 8
 • รหัส 58 11
 • รวม 2 คณะ
 • วิทยาการจัดการ13
 • ศิลปศาสตร์6