งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จิตอาสาช่วยงานเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » จิตอาสาช่วยงานเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 256218 ก.พ. 62, 11:46 น.2,682
 • ชื่อหน่วยงาน สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 19 มีนาคม 62
  ช่วงเวลา19 มีนาคม 2562
 • จำนวนรับสมัคร 80 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 8 มีนาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง4 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  2
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  นักศึกษารห้ส 60 เป็นต้นไป จะได้รับการบันทึกประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

  ด้านจิตสำนักสาธารณะ 2 หน่วยชม.

  ด้านเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ฯ 2 หน่วยชม.

1.
5810110643
นายสิปปพล
พึ่งดำริห์
วิศวกรรมศาสตร์
2.
5810110641
นายสัตตพร
สัตยวินิจ
วิศวกรรมศาสตร์
3.
6011310165
น.ส.กัณฐิกา
เกื้อหนุน
นิติศาสตร์
4.
5911210008
นายขวัญชาติ
ขวัญเกื้อ
เศรษฐศาสตร์
5.
5911210014
นายณัฐพล
ปานุราช
เศรษฐศาสตร์
6.
5911210036
นายพิชิต
เนื้ออ่อน
เศรษฐศาสตร์
7.
5911214034
น.ส.นิตยา
มณีรัตน์
เศรษฐศาสตร์
8.
5810514068
น.ส.อัญทิชา
พิสิฐธาดา
วิทยาการจัดการ
9.
5811110087
น.ส.ศรินดา
เทพละออง
ศิลปศาสตร์
10.
5811110180
น.ส.สุภาภรณ์
คงทน
ศิลปศาสตร์
11.
6010515001
น.ส.กมลวรรณ
สังข์แก้ว
วิทยาการจัดการ
12.
5910516074
น.ส.ศุภกานต์
แซ่หมั่น
วิทยาการจัดการ
13.
5910516042
น.ส.จิตรกัญญา
พงศ์อารีย์
วิทยาการจัดการ
14.
5910516040
น.ส.ขวัญจิรา
พรมกูล
วิทยาการจัดการ
15.
5910516023
น.ส.ปาลิตา
กาญจนมิ่ง
วิทยาการจัดการ
16.
6010515045
น.ส.สุพัตรา
ทองใส
วิทยาการจัดการ
17.
6110515065
น.ส.กัลยณัฏฐ์
วงศ์ว่องตระกูล
วิทยาการจัดการ
18.
6010515088
น.ส.บุญนรี
สืบสิงห์
วิทยาการจัดการ
19.
6010515041
น.ส.ศุภกาญจน์
แก้วสองเมือง
วิทยาการจัดการ
20.
5910516044
นายเจษฎา
คูณศรี
วิทยาการจัดการ
21.
5910516024
น.ส.พรปวีณ์
สุวรรณรัตน์
วิทยาการจัดการ
22.
5810514030
นายสรวิชญ์
วรเพียรกุล
วิทยาการจัดการ
23.
6010517031
น.ส.นิรมล
พานิชชัยกุล
วิทยาการจัดการ
24.
5910516013
น.ส.ณัฐนรี
เกตุสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
25.
5810210870
น.ส.มารียัม
เม็งปายี
วิทยาศาสตร์
26.
5810210925
นายศราวุธ
ชำนินา
วิทยาศาสตร์
27.
5910516014
น.ส.ณัฐนิช
วิสาละ
วิทยาการจัดการ
28.
5810210759
น.ส.ธัญญารัตน์
ภูมิสถิตย์
วิทยาศาสตร์
29.
5810210993
น.ส.อรียา
เจ๊ะดีแม
วิทยาศาสตร์
30.
5910512044
น.ส.สุชัญญา
มุสิกภาชน์
วิทยาการจัดการ
31.
5910512010
น.ส.เจนจิรา
ชูบัวทอง
วิทยาการจัดการ
32.
5810510357
น.ส.สมิตา
สุริยันยงค์
วิทยาการจัดการ
33.
5910512054
น.ส.ธนวรรณ
ไกรนุกูล
วิทยาการจัดการ
34.
6010514058
นายรัชชานนท์
แจ่มกระจ่าง
วิทยาการจัดการ
35.
5710514122
น.ส.ศิริอังคณา
ชัยชนะ
วิทยาการจัดการ
36.
5910512027
น.ส.พนิตสุภา
รัตนวิบูลย์
วิทยาการจัดการ
37.
5910512085
น.ส.กันยารัตน์
หนูยิ้มซ้าย
วิทยาการจัดการ
38.
5811110062
น.ส.พิชชาภา
พงษ์จรัส
ศิลปศาสตร์
39.
5610514098
นายนฤเบศ
มณีอินทร์
วิทยาการจัดการ
40.
5811310043
น.ส.ปัณฑารีย์
อวยจินดา
นิติศาสตร์
41.
5811110046
น.ส.นันทนัช
จิระจินดามณี
ศิลปศาสตร์
42.
5811110262
น.ส.สินีนาถ
เกตุโชติ
ศิลปศาสตร์
43.
5910512009
น.ส.จุฬาศิณี
ขาวเขียว
วิทยาการจัดการ
44.
5811110005
น.ส.กรพรรณ
กรองวารี
ศิลปศาสตร์
45.
5810210014
นายกรณัฐ
ลี้เลิศปัญญากุล
วิทยาศาสตร์
46.
6110610139
น.ส.อัญธิชา
ไกรราษฎร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
47.
5810210826
น.ส.ปิยธิดา
อำนวยพูนสุข
วิทยาศาสตร์
48.
6010519030
น.ส.นาวีตา
อุมา
วิทยาการจัดการ
49.
6010515010
น.ส.ซูไฮดา
หวังยี
วิทยาการจัดการ
50.
6010512011
น.ส.ซาบีต้า
หมัดอะดัม
วิทยาการจัดการ
51.
6110518032
นายภูริช
สุวรรณขาว
วิทยาการจัดการ
52.
6110518068
น.ส.สัลมา
นิยมเดชา
วิทยาการจัดการ
53.
6110518066
น.ส.อารียา
พลเพชร
วิทยาการจัดการ
54.
6110518034
น.ส.วรรณพร
ชุมภูประสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
55.
6110518040
น.ส.สหัสวรรษ
พลหาญ
วิทยาการจัดการ
56.
6110210085
น.ส.ชนิกานต์
นาคเพ็ง
วิทยาศาสตร์
57.
6110518006
น.ส.จันทิมา
ทวีรัตน์
วิทยาการจัดการ
58.
6111210009
นายจิตรภาณุ
ศรีหวัง
เศรษฐศาสตร์
59.
6111210025
น.ส.ปิยะธิดา
ปานรักษ์
เศรษฐศาสตร์
60.
5810210513
น.ส.สุทธิดา
หลำดีน
วิทยาศาสตร์
61.
6111210043
น.ส.หทัยภัทร
แซ่นุ่น
เศรษฐศาสตร์
62.
6111210042
น.ส.แสงเทียน
วิชัยดิษฐ
เศรษฐศาสตร์
63.
5810210201
น.ส.ธิดารัตน์
หมันเหร็ม
วิทยาศาสตร์
64.
6110515098
นายวันลุตฟีย์
บากา
วิทยาการจัดการ
65.
6110518055
น.ส.นัจญมี
ณ แฉล้ม
วิทยาการจัดการ
66.
5810210960
น.ส.สุดารัตน์
ชูทอง
วิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
67.
6011310162
น.ส.เมริสา
โต๊ะเตียะ
นิติศาสตร์
68.
6011310163
น.ส.สุไฟนี
ซาราเซะ
นิติศาสตร์
69.
6011310164
น.ส.อัยนี
กาซอ
นิติศาสตร์
70.
5910517158
น.ส.รุ่งนภา
ตั้งโพธิธรรม
วิทยาการจัดการ
71.
6111010014
น.ส.ฐิตาภา
เดชาทัย
อุตสาหกรรมเกษตร
72.
5810210933
น.ส.ศศิมา
พ่วงพี
วิทยาศาสตร์
73.
5810210663
น.ส.ขวัญชนก
ทวีโส๊ะ
วิทยาศาสตร์
74.
6110410043
น.ส.ธัญญารัตน์
หนูนิล
พยาบาลศาสตร์
75.
6111010082
น.ส.อนุชิตา
หะยีหมัด
อุตสาหกรรมเกษตร
76.
6111010057
น.ส.สิรินดา
ยีสมาน
อุตสาหกรรมเกษตร
77.
6111010004
น.ส.กุลวาณีย์
ยะลา
อุตสาหกรรมเกษตร
78.
6111010035
น.ส.ภิรัญญา
มูเก็ม
อุตสาหกรรมเกษตร
79.
6111010024
น.ส.นาดียา
หะยีมะ
อุตสาหกรรมเกษตร
80.
6111110186
นายจักพัณ
หนูสันทัด
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ในวันที่19มีนา กิจกรรมเริ่มรึเราต้องไปเตรียมตัวเวลาไหนคะ
T18 ก.พ. 2562 19:06182.232.156.38
 • ณรงค์ศักดิ์ ** ประธานสภานักศึกษา จะมีการแจ้งให้ทราบในวันประชุมชี้แจงรายละเอียด 11 มีนาคม ครับ
  18 ก.พ. 2562 20:43172.22.147.127
2
19มีนาคมตรงกับวันเปิดเรียนมหาลัยจะหยุดให้นักศึกษามั้ยคะ
.18 ก.พ. 2562 21:19223.24.166.213
3
วันที่11มีเรียนถึงหกโมงไปสายได้มั้ยคะ
A18 ก.พ. 2562 21:40172.22.121.40
  สมัคร    |  จำนวนรับ  80 80

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 80
 • เพศหญิง 65
 • เพศชาย 15
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 23
 • รหัส 60 13
 • รหัส 59 19
 • รหัส 58 23
 • รหัส 57 1
 • รหัส 56 1
 • รวม 9 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์2
 • วิทยาศาสตร์12
 • วิทยาการจัดการ38
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • พยาบาลศาสตร์1
 • อุตสาหกรรมเกษตร6
 • ศิลปศาสตร์7
 • นิติศาสตร์5
 • เศรษฐศาสตร์8