งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
TALK AROUND PSU by SAPA ตอน เฮฮาลั่นกรุง กับทุ่งTranscript
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » TALK AROUND PSU by SAPA ตอน เฮฮาลั่นกรุง กับทุ่งTranscript23 ส.ค. 62, 16:01 น.2,210
 • ชื่อหน่วยงาน สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดลานกิจกรรมชั้น1 ตึกกิจกรรมนักศึกษา (หน้าโรงช้าง)
 • วันที่ 27 สิงหาคม 62
  ช่วงเวลา18.00 - 21.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 100 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 27 สิงหาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  3
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ TALK AROUND PSU by SAPA ตอน เฮฮาลั่นกรุง กับทุ่งTranscript

  ในวันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 - 21.00 น. 

  ณ ลานกิจกรรมชั้น1 ตึกกิจกรรมนักศึกษา (หน้าโรงช้าง)

  หัวข้อในการเสวนา เรื่องทรานสคริปต์ ของ มหาวิทยาลัย
  โดย คุณสุภาภรณ์ เพ็งทอง นักวิชาการอุดมศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา
  กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  - ระบบรหัส 59 ขึ้นไป   - ระบบรหัส 60 ลงมา

  วัตถุประสงค์โครงการ

  1 สร้างความเข้าใจในประเด็นข้อสงสัย ของนักศึกษา ให้กระจ่างชัด

  2 ประสานความเข้าใจที่ตรงกับนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

  3 เพื่อให้นักศึกษาได้สะท้อนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาแก่ทางสภานักศึกษาเพื่อใช้ใน

   

  • ติดตามรายละเอียดได้ทาง FACEBOOK FANPAGE ; สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่

   

1.
5911110243
น.ส.พิมพ์ขวัญ
วดีกุลโรจน์
ศิลปศาสตร์
2.
5911110258
น.ส.มนทกร
ครุอำโพธิ์
ศิลปศาสตร์
3.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
4.
6010518061
น.ส.นัจมีย์
หวังอีน
วิทยาการจัดการ
5.
6210513046
นายภัคพล
ตั้งสิริตระกูล
วิทยาการจัดการ
6.
6010110458
นายธราธร
หวังธรรมมั่ง
วิศวกรรมศาสตร์
7.
5910410026
น.ส.ธนวรรณ
ธุระวงค์
พยาบาลศาสตร์
8.
6011410002
น.ส.กัญญาพัชร
แก้วมี
การแพทย์แผนไทย
9.
6111310127
น.ส.รุ้งดาว
อินทมิน
นิติศาสตร์
10.
6111310015
น.ส.ขวัญฤทัย
อักษรศิริ
นิติศาสตร์
11.
6111310087
น.ส.พนิดา
แดงนวล
นิติศาสตร์
12.
6111310123
นายยศกร
ศิริกิจประเสริฐ
นิติศาสตร์
13.
6111310122
น.ส.เมธาวี
กูลแก้ว
นิติศาสตร์
14.
6111310114
น.ส.ภาวิดา
อุคะหะ
นิติศาสตร์
15.
6011410130
น.ส.อมินตรา
ยิ้มเกื้อ
การแพทย์แผนไทย
16.
6211110016
น.ส.ชลิตา
เตชะสิพันธุ์
ศิลปศาสตร์
17.
6211110172
น.ส.ธิติมา
สุวรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
18.
6211110077
น.ส.อาภาภรณ์
สุขสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
19.
6211110230
น.ส.ศุภากร
ช่างสลัก
ศิลปศาสตร์
20.
6110311315
นายเดชดนู
แก้วมณี
แพทยศาสตร์
21.
6211210049
น.ส.ศุภาพิชญ์
สิทธิเชน
เศรษฐศาสตร์
22.
6211110241
น.ส.สุภา
แซ่หวอง
ศิลปศาสตร์
23.
6211110128
น.ส.กุลนันทน์
กลิ่นสัมผัส
ศิลปศาสตร์
24.
6211110252
น.ส.อะมิตา
หมานหมิด
ศิลปศาสตร์
25.
6211110177
น.ส.นินัสรา
มะกาเจ
ศิลปศาสตร์
26.
6210517015
น.ส.ญาณิศา
แก้วกอน
วิทยาการจัดการ
27.
6210710020
น.ส.พิมพ์ปวีณ์
ยุทธวรวิทย์
เภสัชศาสตร์
28.
6211310107
นายพนธกร
จันทรพิมล
นิติศาสตร์
29.
6210710006
น.ส.จุฬาลักษณ์
ตันเวชกูล
เภสัชศาสตร์
30.
6210710005
น.ส.จุฑามาศ
พริ้มขจีพงศ์
เภสัชศาสตร์
31.
6210712015
น.ส.สกลภัทร
ผดุงญาณ
เภสัชศาสตร์
32.
6210712002
น.ส.กมลพรรณ
ทวีสุข
เภสัชศาสตร์
33.
6211110314
น.ส.ณัฐพร
หลังเจะนุ้ย
ศิลปศาสตร์
34.
6211110320
น.ส.อัษรีน่า
เล๊าะปาแต
ศิลปศาสตร์
35.
6211110313
น.ส.โซเฟีย
วานิ
ศิลปศาสตร์
36.
6210712017
น.ส.สุนิตา
มาศพิทักษ์
เภสัชศาสตร์
37.
6210515067
นายชินภัทร
วิชัยดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
38.
5910410174
น.ส.สิริประภา
นกเส้ง
พยาบาลศาสตร์
39.
6211110069
น.ส.สุมัยยะฮ์
อุปมา
ศิลปศาสตร์
40.
6111310016
น.ส.เขมิกา
สังวันดี
นิติศาสตร์
41.
6210410187
น.ส.สุดารัตน์
ขบวนกล้า
พยาบาลศาสตร์
42.
6210410149
น.ส.นูรฮูดา
หวันหมะ
พยาบาลศาสตร์
43.
6210410164
น.ส.ฟาญัร
มะโซ
พยาบาลศาสตร์
44.
6210410118
น.ส.อาดีละห์
ตาเละห์
พยาบาลศาสตร์
45.
6210410232
น.ส.วันสุไวบะห์
เจะอุบง
พยาบาลศาสตร์
46.
6210410206
น.ส.ซัมซูนี
กอฮิง
พยาบาลศาสตร์
47.
6210410234
น.ส.สัสวาณีย์
เจะโซะ
พยาบาลศาสตร์
48.
6210410051
น.ส.ยามีล๊ะ
ฮามา
พยาบาลศาสตร์
49.
6110410023
น.ส.จุรีรัตน์
บุญเกิ่ง
พยาบาลศาสตร์
50.
6111110173
น.ส.อริสา
สุขลิ้ม
ศิลปศาสตร์
51.
5910519041
นายกิตติคุณ
บุญแก้ว
วิทยาการจัดการ
52.
6111110217
น.ส.ภัทรวดี
จีนเมือง
ศิลปศาสตร์
53.
6111311006
นายกฤษณพล
แสงแก้ว
นิติศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1

1
สอบถามหน่อยครับกิจกรรมนี้ได้ทรานสคริปด้านไหนของรหัส59ครับ
007724 ส.ค. 2562 16:141.46.100.42
  สมัคร    |  จำนวนรับ  53 100

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 53
 • เพศหญิง 45
 • เพศชาย 8
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 62 31
 • รหัส 61 13
 • รหัส 60 4
 • รหัส 59 5
 • รวม 9 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ5
 • เภสัชศาสตร์6
 • พยาบาลศาสตร์12
 • ศิลปศาสตร์16
 • นิติศาสตร์9
 • เศรษฐศาสตร์1
 • การแพทย์แผนไทย2