งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 7
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 7 12 ก.ย. 62, 15:10 น.4,291
 • ชื่อหน่วยงาน สภานักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้อง FMS3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
 • วันที่ 17 ตุลาคม 62
  ช่วงเวลา16.30-20.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 365 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 16 ตุลาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  1
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนมวลมหานักศึกษาชาว ม.อ.หาดใหญ่ เข้าร่วม
  โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้ง 7

  วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30-20.00 น.

  ณ ห้อง FMS3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  **แต่งกายชุดนักศึกษา**  

    หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป จะได้รับการบันทึกทรานสคริปเลือกเข้าร่วม

                  - กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญาฯ ทักษะวิชาการ และวิชาชีพ จำนวน 2 หน่วยชม.

                  - กิจกรรมเสริมสร้างฯ ความภาคภูมิใจในสภาบัน จำนวน 1 หน่วยชม.

  นักศึกษาสามารถส่งประเด็นคำถามหรือสะท้อนปัญหาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป ได้ทาง Google Form

   

1.
6011311007
น.ส.งามพิสุทธิ์
รัตนอุบล
นิติศาสตร์
2.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
3.
6011311085
น.ส.อนัญดา
รัตนพันธ์
นิติศาสตร์
4.
5911110036
น.ส.ธิดาพร
หะจิ
ศิลปศาสตร์
5.
5810515187
นายศักดา
จริตงาม
วิทยาการจัดการ
6.
5911110001
น.ส.กนกนันท์
จริยเดช
ศิลปศาสตร์
7.
6111110146
น.ส.สรัลลักษณ์
เอื้อพงษ์พันธ์
ศิลปศาสตร์
8.
6111110082
น.ส.ปุณณดา
พัทธโน
ศิลปศาสตร์
9.
5811110277
น.ส.ฟาตีญย์
เจ๊ะเต๊ะ
ศิลปศาสตร์
10.
5910210302
นายศุภณัฐ
หมัดหมีด
วิทยาศาสตร์
11.
6011310165
น.ส.กัณฐิกา
เกื้อหนุน
นิติศาสตร์
12.
6011310164
น.ส.อัยนี
กาซอ
นิติศาสตร์
13.
5911110307
น.ส.สุทธิกานต์
หลีเพิ่มสุข
ศิลปศาสตร์
14.
6011310162
น.ส.เมริสา
โต๊ะเตียะ
นิติศาสตร์
15.
5910210692
น.ส.มารีสา
หลำเยะ
วิทยาศาสตร์
16.
5810210391
นายรัชพล
วิลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์
17.
5911110243
น.ส.พิมพ์ขวัญ
วดีกุลโรจน์
ศิลปศาสตร์
18.
5910311321
น.ส.ภัควิภา
วัชระศิรานนท์
แพทยศาสตร์
19.
5910311306
น.ส.อัญชิสา
วศินานนท์
แพทยศาสตร์
20.
5911214059
น.ส.อัจจิมา
หีมหลี
เศรษฐศาสตร์
21.
5911010114
น.ส.สิริมา
บินดอเลาะ
อุตสาหกรรมเกษตร
22.
5911010125
น.ส.อุไรวรรณ
พรหมจันทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
23.
5911210036
นายพิชิต
เนื้ออ่อน
เศรษฐศาสตร์
24.
5911210008
นายขวัญชาติ
ขวัญเกื้อ
เศรษฐศาสตร์
25.
5911214058
น.ส.อลิษา
แดงปรก
เศรษฐศาสตร์
26.
5911214031
น.ส.นันทิชา
วชิรธนากร
เศรษฐศาสตร์
27.
5911214038
น.ส.ปริฉัตร
พันธ์เพชร
เศรษฐศาสตร์
28.
5911214040
น.ส.ผกามาศ
นาควิโรจน์
เศรษฐศาสตร์
29.
5911214030
น.ส.นฤมล
มุสอ
เศรษฐศาสตร์
30.
5911214015
น.ส.กิตติยา
จาวิสูตร
เศรษฐศาสตร์
31.
5910210581
นายธิติวุฒิ
ประดิษฐอุกฤษฎ์
วิทยาศาสตร์
32.
5910210584
น.ส.นรีกานต์
เหมแก้ว
วิทยาศาสตร์
33.
5911210066
น.ส.ธนัชพร
เพชรรัตน์
เศรษฐศาสตร์
34.
5911210078
น.ส.อาทิตา
พรหมไชยศรี
เศรษฐศาสตร์
35.
6111310015
น.ส.ขวัญฤทัย
อักษรศิริ
นิติศาสตร์
36.
6111310087
น.ส.พนิดา
แดงนวล
นิติศาสตร์
37.
6111310127
น.ส.รุ้งดาว
อินทมิน
นิติศาสตร์
38.
6111310123
นายยศกร
ศิริกิจประเสริฐ
นิติศาสตร์
39.
6111310122
น.ส.เมธาวี
กูลแก้ว
นิติศาสตร์
40.
5910517135
น.ส.ทิศารัส
จันแกมแก้ว
วิทยาการจัดการ
41.
6010518061
น.ส.นัจมีย์
หวังอีน
วิทยาการจัดการ
42.
5910410137
น.ส.เบญจวรรณ
พราหมมณีวงษ์
พยาบาลศาสตร์
43.
5910410139
น.ส.ปวริศา
หวันสมาน
พยาบาลศาสตร์
44.
5911110217
นายประโยชน์
ชาติวัฒนธรรม
ศิลปศาสตร์
45.
6111310114
น.ส.ภาวิดา
อุคะหะ
นิติศาสตร์
46.
6111110039
น.ส.ชนินาถ
แซ่เล้า
ศิลปศาสตร์
47.
6111110131
น.ส.ศดานันท์
หีตช่วย
ศิลปศาสตร์
48.
5911210007
น.ส.ขนิษฐา
สังข์ศิลป์ชัย
เศรษฐศาสตร์
49.
5911410107
น.ส.นันทิชา
สุทธินนท์
การแพทย์แผนไทย
50.
5910110189
นายปภังกร
ธีระกุลพิศุทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
51.
5911214018
น.ส.จำลองลักษณ์
รอดเนียม
เศรษฐศาสตร์
52.
5911214024
น.ส.ณัฐกานต์
สุขทอง
เศรษฐศาสตร์
53.
5911214039
น.ส.ปาณิศา
ทิพย์เพ็ง
เศรษฐศาสตร์
54.
6111110153
น.ส.สิริบุญ
อุตรนาค
ศิลปศาสตร์
55.
5911210073
น.ส.รัญชนา
บุญสวัสดิ์
เศรษฐศาสตร์
56.
5911210051
นายอรรถกร
แก้วโชติรุ่ง
เศรษฐศาสตร์
57.
5911210060
น.ส.ชญาดา
ยาทานนท์
เศรษฐศาสตร์
58.
5911210001
น.ส.กมลวรรณ
ช่วยชู
เศรษฐศาสตร์
59.
5911210034
นายพิชชากร
เมืองรอด
เศรษฐศาสตร์
60.
5911210040
น.ส.วรัญญา
เลี่ยเห้ง
เศรษฐศาสตร์
61.
5911210035
น.ส.พิชชารีย์
ชิดเชื้อ
เศรษฐศาสตร์
62.
5911210063
น.ส.ณัฐธิรา
ดำผอม
เศรษฐศาสตร์
63.
5911310113
น.ส.สรวรรณ
ศรีเมือง
นิติศาสตร์
64.
5910210157
นายนวพล
ดำเนินผล
วิทยาศาสตร์
65.
5911110352
น.ส.กชพรรณ
วรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
66.
5910410143
น.ส.พิชญา
แก้วสังข์
พยาบาลศาสตร์
67.
6010310115
นายกมล
ไกรนรา
แพทยศาสตร์
68.
5911310015
นายกูอนันต์
สัญญา
นิติศาสตร์
69.
6011110121
น.ส.ชัญญานุช
การบรรจง
ศิลปศาสตร์
70.
6011110129
น.ส.ณัฏฐา
สมนึก
ศิลปศาสตร์
71.
6011110072
น.ส.ธมนวรรณ
เรืองโรจน์
ศิลปศาสตร์
72.
6011110167
น.ส.พรพิมล
เศรารักษ์
ศิลปศาสตร์
73.
6011110197
น.ส.แววนภา
ธารเนตร
ศิลปศาสตร์
74.
5910110700
นายอัฟฟาน
อาลี
วิศวกรรมศาสตร์
75.
6210311309
นายก้องศักดิ์
จิรันดร
แพทยศาสตร์
76.
5911110255
น.ส.ภาพิมลพรรธน์
สกุลโกสิน
ศิลปศาสตร์
77.
6111410049
นายปรมัตถ์
ปานทอง
การแพทย์แผนไทย
78.
6010518007
น.ส.ฐิติพร
ราชรักษ์
วิทยาการจัดการ
79.
6010518085
น.ส.นูรอัยณี
กอและ
วิทยาการจัดการ
80.
5911110145
น.ส.ชัญญานุช
วิริยะสุดประเสริฐ
ศิลปศาสตร์
81.
6110210399
นายศรัณยู
แก้วยัง
วิทยาศาสตร์
82.
6110210241
น.ส.ปภัชญา
เขียวย้อย 
วิทยาศาสตร์
83.
5911110135
น.ส.ชนัสนันท์
ปัญจาระ
ศิลปศาสตร์
84.
5910517045
น.ส.ปทุมภรณ์
บุญญานุวัตร
วิทยาการจัดการ
85.
5911210059
นายจารุกิตติ์
เทพทวี
เศรษฐศาสตร์
86.
5911210061
น.ส.ชื่นกมล
แสงแก้ว
เศรษฐศาสตร์
87.
5910517025
น.ส.ฐิตาภรณ์
แก้วประพาฬ
วิทยาการจัดการ
88.
6111410106
น.ส.กานต์ดาวศรี
ประทุมมณี
การแพทย์แผนไทย
89.
6111410015
น.ส.ชุติกาญจน์
กฤตลักษณ์
การแพทย์แผนไทย
90.
6111410057
น.ส.พัชราพรรณ
สกุลพันธ์
การแพทย์แผนไทย
91.
6111410024
น.ส.ณัฐชญา
กิจรุ่งโรจน์
การแพทย์แผนไทย
92.
6111410078
น.ส.ลภัสนันท์
สุดารีย์
การแพทย์แผนไทย
93.
6111410012
น.ส.จิตรวดี
เดือนแจ้ง
การแพทย์แผนไทย
94.
6111410056
นายพัชรพล
แซ่เตียว
การแพทย์แผนไทย
95.
6111410034
น.ส.นภสร
ผ่องใส
การแพทย์แผนไทย
96.
6111410053
นายพงศกร
ศรีปะนะ
การแพทย์แผนไทย
97.
6111410002
น.ส.กมลชนก
ไชยวงค์
การแพทย์แผนไทย
98.
5910210057
น.ส.ชนิตสิรี
ไทยสกุล
วิทยาศาสตร์
99.
6210518048
นายพุฒิพงศ์
เทพี
วิทยาการจัดการ
100.
6210518062
นายอัมรินธุ์
พุ่มนวน
วิทยาการจัดการ
101.
6210518022
นายพงศ์ภัค
ศรีบุญญา
วิทยาการจัดการ
102.
6210518049
นายรัชชานนธ์
ลิขิตภุมรา
วิทยาการจัดการ
103.
6210511047
น.ส.วารุณี
หนูชู
วิทยาการจัดการ
104.
6210511035
น.ส.ญาณิศา
แนวบรรทัด
วิทยาการจัดการ
105.
6210511052
น.ส.สกุลทิพย์
เครือแดง
วิทยาการจัดการ
106.
6110110143
นายณัฐพล
รัตนสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
107.
5911110252
น.ส.ภัณฑิรา
เมืองแก้ว
ศิลปศาสตร์
108.
5911110301
นายสิรวิชญ์
วีระธรรมโม
ศิลปศาสตร์
109.
5911110199
น.ส.นันทวรรณ
เหมมัน
ศิลปศาสตร์
110.
6210511011
น.ส.นฤนาถ
ชนกน้อย
วิทยาการจัดการ
111.
6210511038
น.ส.ธนัชพร
รอดสกุล
วิทยาการจัดการ
112.
5911110279
น.ส.ศรสวรรค์
จำเริญนุสิต
ศิลปศาสตร์
113.
5911110215
น.ส.ปภาดา
เชิดแสง
ศิลปศาสตร์
114.
5911110162
น.ส.ณัฏฐธิดา
เจี้ยงเต็ม
ศิลปศาสตร์
115.
5911110200
น.ส.นันทิยา
เพชรไชยา
ศิลปศาสตร์
116.
6111110151
นายสิรวิชญ์
วัฒนายากร
ศิลปศาสตร์
117.
6111410125
นายนภัสรพี
สุชาโต
การแพทย์แผนไทย
118.
6111410121
นายธนภัทร
แก้วเหมือน
การแพทย์แผนไทย
119.
6111410013
น.ส.จุฑาลักษณ์
นวลละออง
การแพทย์แผนไทย
120.
6111410026
น.ส.ณิชกมล
วิเชียร
การแพทย์แผนไทย
121.
6111410123
น.ส.ธันย์ชนก
เมตไตรยสกุล
การแพทย์แผนไทย
122.
6111410107
นายกิตติศักดิ์
วรรณศิลป์
การแพทย์แผนไทย
123.
6111410105
น.ส.กรวีร์
นิลบดี
การแพทย์แผนไทย
124.
6111410007
น.ส.กันยารัตน์
เส็นแหละ
การแพทย์แผนไทย
125.
6111110156
น.ส.สุดธิดา
คงน้อย
ศิลปศาสตร์
126.
6111110084
น.ส.ผลัฏฐา
หนูจีน
ศิลปศาสตร์
127.
6111110138
น.ส.ศิรดา
ทองขาวบัว
ศิลปศาสตร์
128.
5911110076
น.ส.ศิรินดา
ละเต็บซัน
ศิลปศาสตร์
129.
5911110070
น.ส.วรกานต์
ไพรสัณฑ์สินธ์
ศิลปศาสตร์
130.
5911214051
น.ส.ศศิวิมล
จุทิ่น
เศรษฐศาสตร์
131.
5911214007
น.ส.รัตนภรณ์
เพ็ชรหิน
เศรษฐศาสตร์
132.
5911214045
น.ส.มุขสุดา
อ้วนเส้ง
เศรษฐศาสตร์
133.
5911110234
น.ส.พศิกา
แก้วจินดา
ศิลปศาสตร์
134.
5911110335
นายออโต้
พุฒเมือง
ศิลปศาสตร์
135.
5911110075
น.ส.ศิริขวัญ
บุญยัง
ศิลปศาสตร์
136.
5810210541
น.ส.เสาวลักษณ์
เพชรคง
วิทยาศาสตร์
137.
5911110178
น.ส.ธมกร
เกียรติกุลยา
ศิลปศาสตร์
138.
5911110177
น.ส.ธนิยา
สิรินธราภรณ์
ศิลปศาสตร์
139.
5911110316
น.ส.สุวิตตา
สุวรรณคง
ศิลปศาสตร์
140.
5911110218
น.ส.ปรางระวี
สีนา
ศิลปศาสตร์
141.
5911110126
น.ส.จิรภิญญา
สีสด
ศิลปศาสตร์
142.
5911110261
นายยุทธนา
จันทร์ประทีป
ศิลปศาสตร์
143.
5911110210
น.ส.บุษกร
อ๋องเซ่ง
ศิลปศาสตร์
144.
5911110216
น.ส.ปภาวรินท์
ศิริรัตน์
ศิลปศาสตร์
145.
5911110160
น.ส.ฐิติภรณ์
สิริวิลัยกุล
ศิลปศาสตร์
146.
5911110314
น.ส.สุรภา
ทองรอด
ศิลปศาสตร์
147.
5911110278
นายไวยวัฒน์
รองสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
148.
5911110222
น.ส.ปรียาวดี
วิโรจน์สิน
ศิลปศาสตร์
149.
5911110296
นายสหรัฐ
ไตรสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์
150.
6110515051
นายวงศธร
สว่างภพ
วิทยาการจัดการ
151.
6111410032
นายธนดล
ดิลกวราห์กุล
การแพทย์แผนไทย
152.
5910519029
น.ส.สุทธิชา
มาลากูล
วิทยาการจัดการ
153.
5910210385
น.ส.อุ่นกมล
คำเงิน
วิทยาศาสตร์
154.
5910210459
น.ส.กชพร
อัจจิมากุล
วิทยาศาสตร์
155.
6110311004
นายธฤต
อุไรรัตน์
แพทยศาสตร์
156.
6210311301
น.ส.กาญจนา
ณ นคร
แพทยศาสตร์
157.
6210311317
น.ส.ตริตาภรณ์
ปวีณานันท์
แพทยศาสตร์
158.
6210311319
น.ส.นาดียา
เบ็ญล่าเต๊ะ
แพทยศาสตร์
159.
5911110166
นายณัฐนนท์
แซ่ตัน
ศิลปศาสตร์
160.
5911110140
น.ส.ชลธิชา
ช่อมณี
ศิลปศาสตร์
161.
5911110267
น.ส.วนัสบดี
ผลทอง
ศิลปศาสตร์
162.
5911110152
น.ส.ซินฟียา
นุ้ยไสน
ศิลปศาสตร์
163.
6210518036
น.ส.ศิวพร
แก่นชัย
วิทยาการจัดการ
164.
6210518037
น.ส.สภารัตน์
แซ่จั่น
วิทยาการจัดการ
165.
6210518061
น.ส.อังค์วรา
อนุรักษ์
วิทยาการจัดการ
166.
6210518024
น.ส.พัชรญา
ช่อทอง
วิทยาการจัดการ
167.
6210518016
น.ส.บุณยาพร
แป้นช่วย
วิทยาการจัดการ
168.
6210518055
น.ส.อรวี
รัตนหิรัญ
วิทยาการจัดการ
169.
6210210636
นายธนธร
เพชรมุณี
วิทยาศาสตร์
170.
5910517051
น.ส.ผกากรอง
กี่เจริญ
วิทยาการจัดการ
171.
6210518019
น.ส.ปวีณา
พุทธังกุโร
วิทยาการจัดการ
172.
6210517070
น.ส.โสรยา
เส้งนนท์
วิทยาการจัดการ
173.
5910517002
น.ส.กมลชนก
นราภักดี
วิทยาการจัดการ
174.
5911210003
นายกษิดิศ
วงค์จารุสถิตย์
เศรษฐศาสตร์
175.
5911210015
นายณัฐวัตร
ฉินตระกูลประดับ
เศรษฐศาสตร์
176.
5911210021
นายนนทวัฒน์
ศรีจินดา
เศรษฐศาสตร์
177.
5911210026
น.ส.เบญจมา
ราชสง
เศรษฐศาสตร์
178.
5910210109
น.ส.เต็มจันทร์
เชื้อชาวนา
วิทยาศาสตร์
179.
6111410081
นายวราวิชญ์
ปานมาส
การแพทย์แผนไทย
180.
6111410082
นายวิยุทธนา
ตาระโชติ
การแพทย์แผนไทย
181.
6011310131
น.ส.ณัฐธิดา
สุขี
นิติศาสตร์
182.
5911310052
นายธีร์
แพงศรีละคร
นิติศาสตร์
183.
6011310022
น.ส.ณัฐกุล
แสงเงิน
นิติศาสตร์
184.
6010210227
นายวิศรุต
พีรภิรมย์รัตน์
วิทยาศาสตร์
185.
6111310177
น.ส.กัญญาวีณ์
กิตติ์ธนวงษ์
นิติศาสตร์
186.
6111310197
น.ส.อนัตตา
โภชนกิจ
นิติศาสตร์
187.
5911110237
นายพันธุ์นภ
คงจันทร์
ศิลปศาสตร์
188.
5910517145
น.ส.ปวริศา
แก้วชื่น
วิทยาการจัดการ
189.
6210210082
น.ส.นูร์อัยนี
เจะแล
วิทยาศาสตร์
190.
5911310109
นายศุภณัฐ
บรรจงสุทธิ์
นิติศาสตร์
191.
6211410074
น.ส.คอดีเย๊าะ
สะมะอิ
การแพทย์แผนไทย
192.
6010519030
น.ส.นาวีตา
อุมา
วิทยาการจัดการ
193.
6010519017
น.ส.ณัฐวรรณ
ธาระถ้อย
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ถ้าสมัครแล้ว​แต่ไม่ไปงานได้ไมค่ะ​ กรณีติดเรียนอ่ะค่ะ
Jah14 ต.ค. 2562 16:25182.232.208.205
  สมัคร    |  จำนวนรับ  193 365

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 193
 • เพศหญิง 144
 • เพศชาย 49
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 62 24
 • รหัส 61 45
 • รหัส 60 19
 • รหัส 59 101
 • รหัส 58 4
 • รวม 10 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์3
 • วิทยาศาสตร์16
 • แพทยศาสตร์8
 • วิทยาการจัดการ31
 • พยาบาลศาสตร์4
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์54
 • นิติศาสตร์19
 • เศรษฐศาสตร์32
 • การแพทย์แผนไทย24