งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนรู้โลกใหม่ เปิดใจสู่โลกกว้าง
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » เรียนรู้โลกใหม่ เปิดใจสู่โลกกว้าง24 ต.ค. 62, 09:12 น.3,123
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม FMS3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 62
  ช่วงเวลา17.00 – 20.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 365 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  1
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รหัสชั้นปี: 60
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ** นักศึกษาสำรองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้คะ

  แต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ

1.
6010110412
นายอีซา
มหาศานติ
วิศวกรรมศาสตร์
2.
6010110290
น.ส.เมธินี
เงินพรหม
วิศวกรรมศาสตร์
3.
6010110240
น.ส.พิจักขณา
อินทร์ทองคำ
วิศวกรรมศาสตร์
4.
6010110256
นายฟาริส
ยะลา
วิศวกรรมศาสตร์
5.
6010110545
นายเซากีย์
เจะอารง
วิศวกรรมศาสตร์
6.
6010110135
นายทินภัทร
วุฒิพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
7.
6010110459
น.ส.ธัญชนก
วาณิชภัทรกุล
วิศวกรรมศาสตร์
8.
6010110454
น.ส.ธนกาญจน์
อัตตะการอังกูร
วิศวกรรมศาสตร์
9.
6010110672
น.ส.นูรุลอีมาน
วาฮะ
วิศวกรรมศาสตร์
10.
6010110471
น.ส.ปณัฐดา
สีนิล
วิศวกรรมศาสตร์
11.
6010110723
น.ส.วรกานต์
พันธ์ลำภักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
12.
6010110089
น.ส.โชควาสนา
มั่นคง
วิศวกรรมศาสตร์
13.
6010110124
นายณัฐวุฒิ
ณ สงขลา
วิศวกรรมศาสตร์
14.
6010110397
น.ส.อรอุมา
กลับจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
15.
6010110232
น.ส.พรทิพา
สุทธิพิบูลย์
วิศวกรรมศาสตร์
16.
6010110312
นายวงศธร
พงศ์แพทย์ศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
17.
6010110393
น.ส.อรพรรณ
นิ่มนวล
วิศวกรรมศาสตร์
18.
6010110251
นายไพพัน
ฟักทอง
วิศวกรรมศาสตร์
19.
6010110566
น.ส.บุณฑริกา
ศรีนุ่น
วิศวกรรมศาสตร์
20.
6010110488
น.ส.ภัทรดา
ถาวรสุข
วิศวกรรมศาสตร์
21.
6010110306
น.ส.เรณุมาศ
นวลนิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
22.
6010110225
น.ส.ผกาวรรณ
จันทร์มณี
วิศวกรรมศาสตร์
23.
6010110004
น.ส.กนิษฐา
นวลศรี
วิศวกรรมศาสตร์
24.
6010110215
น.ส.ปัญจมา
จริตงาม
วิศวกรรมศาสตร์
25.
6010110590
น.ส.สุชัญญา
รักจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
26.
6010110585
น.ส.ศรุตา
เหมือนยอด
วิศวกรรมศาสตร์
27.
6010110770
นายอิทธิพัทธ์
บัวแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
28.
6010110373
น.ส.สุธิดา
ฤกษ์พิบูลย์
วิศวกรรมศาสตร์
29.
6010110031
นายกิตติ
โสภาคะ
วิศวกรรมศาสตร์
30.
6010110238
นายพัฒนพงศ์
แซ่ย่อง
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6010110374
น.ส.สุพรรษา
เตจ๊ะเสาร์
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6010110743
นายศุภวิชญ์
เพิ่มพูลทวีทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6010110021
น.ส.กัญญารัตน์
สมลิคุณ
วิศวกรรมศาสตร์
34.
6010110619
นายกิตติพันธุ์
พรหมวิจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6010110091
น.ส.ซัณญ้า
บินสา
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6010110503
น.ส.ศศิวิมล
ลิ่มบรรจง
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6010110357
น.ส.สราลี
ศรีวิเชียร
วิศวกรรมศาสตร์
38.
6010110187
นายนัทธพงค์
เอียดวารี
วิศวกรรมศาสตร์
39.
6010110133
น.ส.ทัชชาพร
รสมัย
วิศวกรรมศาสตร์
40.
6010110081
น.ส.ชลธิรา
เพ็ชรรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6010110072
น.ส.ชนณิกาญจน์
ใหม่น้อย
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6010110511
นายอภิสิทธิ์
โพธิพฤกษ์
วิศวกรรมศาสตร์
43.
6010110456
น.ส.ธนพร
ทิพย์พิมล
วิศวกรรมศาสตร์
44.
6010110167
น.ส.ธีร์สุดา
เสือแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6010110246
นายพีรวิชญ์
สุขเอียด
วิศวกรรมศาสตร์
46.
6010110314
นายวชิรวิทย์
ดรุณพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
47.
6010110445
นายณัฐชนน
หละสัน
วิศวกรรมศาสตร์
48.
6010110762
นายอรรคเดช
สกุลเด็น
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6010110578
น.ส.มุสลีมะฮ์
สาเร๊ะอีซอ
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6010110547
น.ส.ญานิศา
คงพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
51.
6010110304
นายริฟกี้
หนูโส๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
52.
6010110468
นายบัณฑิต
คำมุกชิก
วิศวกรรมศาสตร์
53.
6010110231
น.ส.พรชนก
สิทธิ์โท
วิศวกรรมศาสตร์
54.
6010110148
นายธนวัฒน์
คงบัน
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6010110388
นายอนุสรณ์
ช่วยราย
วิศวกรรมศาสตร์
56.
6010110435
น.ส.ชิดชนนี
เก็บบุญเกิด
วิศวกรรมศาสตร์
57.
6010110339
น.ส.ศรศิภัทรช์
รองเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
58.
6010110084
นายชัยพฤกษ์
วรสีหะ
วิศวกรรมศาสตร์
59.
6010110346
นายศิวพนธ์
เวชกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
60.
6010110259
น.ส.ภคนันท์
กี่อาริโย
วิศวกรรมศาสตร์
61.
6010517165
น.ส.เสาวนีย์
ตันติวงศ์ไพศาล
วิทยาการจัดการ
62.
6010110300
น.ส.รัญชิดา
เสน่ห์ภักดี
วิศวกรรมศาสตร์
63.
6010110264
น.ส.ภัทรวดี
สมบูรณ์ดำรงกุล
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6010110337
นายวุฒิชัย
ก้องสุวรรณคีรี
วิศวกรรมศาสตร์
65.
6010110022
น.ส.กันยารัตน์
ดำชู
วิศวกรรมศาสตร์
66.
6010110234
น.ส.พรพิมล
วงศ์ฐิติกร
วิศวกรรมศาสตร์
67.
6010110254
นายฟาเดล
หะยีมะเร๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
68.
6010110625
น.ส.จรัสศรี
เครือแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
69.
6011214001
น.ส.กุลวรา
จันทร์มี
เศรษฐศาสตร์
70.
6010110016
น.ส.กษิรา
คชศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
71.
6010110549
นายฐิติวุฒิ
ดีพาส
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6010110446
นายณัฐนันท์
นพรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
73.
6010110087
นายชินกฤต
กัญจนโรจน์
วิศวกรรมศาสตร์
74.
6010110489
นายภูมิธิราช
เอกสาร
วิศวกรรมศาสตร์
75.
6010110206
นายปฐวี
ชูติกาญจน์
วิศวกรรมศาสตร์
76.
6010110134
นายทัตติยะพงษ์
พันธุมณี
วิศวกรรมศาสตร์
77.
6010110628
น.ส.จิราพัชร
ศรีรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
78.
6010110591
นายเสฎฐวุฒิ
ชูแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
79.
6010110679
นายปวรปรัชญ์
จันทรภักดีวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
80.
6010110347
น.ส.ศุภวรรณ
ประจักษ์เลิศวิทยา
วิศวกรรมศาสตร์
81.
6010110688
น.ส.พรรณภา
เหรียญทอง
วิศวกรรมศาสตร์
82.
6010110383
น.ส.โสรญา
มณีรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
83.
6010110200
น.ส.บุรัสกร
จันเหลือง
วิศวกรรมศาสตร์
84.
6010110769
นายอารินทร์
ทับทอง
วิศวกรรมศาสตร์
85.
6010110404
นายอัษฎาวุธ
ฆังคะสะเร
วิศวกรรมศาสตร์
86.
6010110322
น.ส.วรินธร
เฉลิมวรรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
87.
6010110367
น.ส.สุขุมาภรณ์
นวลละออง
วิศวกรรมศาสตร์
88.
6010110302
น.ส.รัตติยา
คชศักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
89.
6010110144
น.ส.ธนพร
ไชยาวิจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
90.
6010110040
นายเกริกเกียรติ
มั่นสัมฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
91.
6010110188
นายนัทธพงศ์
ขาวคง
วิศวกรรมศาสตร์
92.
6010110460
นายนราวิชญ์
หมวดมณี
วิศวกรรมศาสตร์
93.
6010110321
นายวรินทร
ภูมิกันตยา
วิศวกรรมศาสตร์
94.
6010110155
น.ส.ธนิสรา
กิจเวช
วิศวกรรมศาสตร์
95.
6010110094
นายซูลกีฟลี
สูรู
วิศวกรรมศาสตร์
96.
6010110152
นายธนากรณ์
อินเอียด
วิศวกรรมศาสตร์
97.
6010110309
น.ส.เลอาห์
แก้วชื่น
วิศวกรรมศาสตร์
98.
6010110432
นายชัยวัฒน์
แซ่เตีย
วิศวกรรมศาสตร์
99.
6010110070
นายเจษฎากร
แก้วคง
วิศวกรรมศาสตร์
100.
6010110570
น.ส.พันธกานต์
เพ็งจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
101.
6010110218
น.ส.ปัณฑารีย์
ตติยภากร
วิศวกรรมศาสตร์
102.
6010110282
นายปราชญ์
ศักยศิลป์
วิศวกรรมศาสตร์
103.
6010110701
นายไพศาล
โฉมสุข
วิศวกรรมศาสตร์
104.
6010110214
น.ส.ปัญกร
สะหีมซา
วิศวกรรมศาสตร์
105.
6010110396
น.ส.อรสิริ
คีรีนารถ
วิศวกรรมศาสตร์
106.
6010110333
น.ส.วิมลณัฐ
คำแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
107.
6010110764
น.ส.อวิษฎา
อรุณรักษา
วิศวกรรมศาสตร์
108.
6010110047
น.ส.ขวัญดาว
มะแอเคียน
วิศวกรรมศาสตร์
109.
6010110475
นายพงศธร
ชูช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
110.
6010511017
น.ส.ธนภรณ์
นารถไพรินทร์
วิทยาการจัดการ
111.
6010110529
นายกฤษนนท์
แก้วเกตุ
วิศวกรรมศาสตร์
112.
6010110269
นายภาวิน
โชติวงศ์พิพัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
113.
6010110172
นายนนท์ปวิธ
ไชยมงคล
วิศวกรรมศาสตร์
114.
6010110668
นายนัสรูน
อาแว
วิศวกรรมศาสตร์
115.
6011214011
น.ส.กานต์ทิตา
จิตรเอียด
เศรษฐศาสตร์
116.
6010110512
นายอภิสิทธิ์
สังข์สิงห์
วิศวกรรมศาสตร์
117.
6010110400
น.ส.อัจฉราภรณ์
ทับทิมเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
118.
6010110414
นายอุกฤษฏ์
รำจวนจร
วิศวกรรมศาสตร์
119.
6010110487
นายภราดร
ขนงสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
120.
6010110758
น.ส.อภิสรา
ชาครานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
121.
6010110616
นายกาลัญญู
ตันบิน
วิศวกรรมศาสตร์
122.
6010110173
นายนบีล
นิยมเดชา
วิศวกรรมศาสตร์
123.
6010110099
น.ส.ฐานิต
พูลเกิด
วิศวกรรมศาสตร์
124.
6010110531
นายกษิดิ์เดช
อนุกูล
วิศวกรรมศาสตร์
125.
6010110443
นายณรงค์พล
เสฏฐปัญโญ
วิศวกรรมศาสตร์
126.
6010110164
นายธีรนัย
เพชรโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
127.
6010110059
น.ส.จิราดา
สมบูรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
128.
6010110006
นายกรวิชญ์
กันตวิชญ์วงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
129.
6010110455
นายธนชิต
เส็งสาลี
วิศวกรรมศาสตร์
130.
6010511009
น.ส.ชนนิกานต์
ภัทณี
วิทยาการจัดการ
131.
6010110186
นายนัฐวุฒิ
ไทรแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
132.
6010110138
นายธนกฤต
หมาดเหล่
วิศวกรรมศาสตร์
133.
6010110542
น.ส.ชุติกาญจน์
คงชัย
วิศวกรรมศาสตร์
134.
6010110409
นายอิทธิชัย
สุวรรณละออง
วิศวกรรมศาสตร์
135.
6010110480
น.ส.พัทธ์ธีรา
โกยดุลย์
วิศวกรรมศาสตร์
136.
6010110286
นายเมธพนธ์
สุขขวัญ
วิศวกรรมศาสตร์
137.
6010110104
นายณภัทร
เต็งรัง
วิศวกรรมศาสตร์
138.
6010110403
นายอัลลาวีร์
คชฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
139.
6010110017
นายก้องเกียรติ
หนูเหมือน
วิศวกรรมศาสตร์
140.
6010110323
นายวัชรากร
ทองตัน
วิศวกรรมศาสตร์
141.
6010110277
น.ส.มฆวรรณ
นาคแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
142.
6010110421
นายฮาฟีซ
นราสกุลภักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
143.
6010110673
นายบรรณรต
จันทร์แพร่
วิศวกรรมศาสตร์
144.
6010110430
นายเจษฎา
อาภาพงษ์
วิศวกรรมศาสตร์
145.
6010110180
นายนราธร
แหนะหมัด
วิศวกรรมศาสตร์
146.
6010210539
น.ส.พวงเพชร
สกุลวงศ์วิริยะ
วิทยาศาสตร์
147.
6010110479
นายพัชรพล
มะโนภักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
148.
6010110363
นายสิรวิชญ์
เวชพิทักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6010110356
นายสรายุธ
นิยมเดชา
วิศวกรรมศาสตร์
150.
6010110457
นายธเนศพล
ล่องสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6010110506
น.ส.ศุวดี
เจ๊ะเล็ง
วิศวกรรมศาสตร์
152.
6010110313
นายวงศ์ระพี
แสงไพบูลย์
วิศวกรรมศาสตร์
153.
6011214016
นายจิรวัฒน์
เปี่ยมธรรมโรจน์
เศรษฐศาสตร์
154.
6010110061
น.ส.จิราวรรณ
จันทร์แจ้ง
วิศวกรรมศาสตร์
155.
6010110190
น.ส.นันท์นภัส
ศิรินวล
วิศวกรรมศาสตร์
156.
6010110007
นายกริช
อาหมัน
วิศวกรรมศาสตร์
157.
6010110083
นายชัชรวี
วิภวชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
158.
6011214045
นายธวัชชัย
อรุณรัตน์
เศรษฐศาสตร์
159.
6010110050
น.ส.จงกลนี
แซ่ตัน
วิศวกรรมศาสตร์
160.
6010110197
นายนิอะลีอัลฮกีม
ระเด่นอาหมัด
วิศวกรรมศาสตร์
161.
6010110131
น.ส.ดลนภา
ใหม่ศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
162.
6010110429
น.ส.เจนจิรา
อินตาน้อย
วิศวกรรมศาสตร์
163.
6010110278
นายณกร
เจริญรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
164.
6010110325
นายวันชนะ
ฐิติเมฆินทร์
วิศวกรรมศาสตร์
165.
6010110402
นายอับดุลการีม
แปเฮาะฮีเล
วิศวกรรมศาสตร์
166.
6010110204
นายปฏิภาณ
แสงอรุณ
วิศวกรรมศาสตร์
167.
6010110150
นายธนวินท์
ดวงพุมเมศ
วิศวกรรมศาสตร์
168.
6010110364
นายสืบศักดิ์
ท้วมพิบูลย์
วิศวกรรมศาสตร์
169.
6010110326
นายวิชชากร
สุวรรณะ
วิศวกรรมศาสตร์
170.
6010110233
น.ส.พรพรรณ
ผ่องสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
171.
6010511034
นายวรินทร
แซ่ชิ่น
วิทยาการจัดการ
172.
6010110734
นายวีรวุฒิ
จันทรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
173.
6010110207
นายปนัดพงศ์
พฤกษ์สุวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
174.
6010110536
นายจักรณรงค์
สงพัฒน์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
175.
6011110173
น.ส.พีรญาพร
เตชาภณ
ศิลปศาสตร์
176.
6010110556
นายธนกฤต
ท่อทิพย์
วิศวกรรมศาสตร์
177.
6010110490
นายมัรอาซีร์
สะแลแม
วิศวกรรมศาสตร์
178.
6010110657
น.ส.ธัญมน
รุกขชาติสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
179.
6010110320
น.ส.วรัญญา
นุ่นมัน
วิศวกรรมศาสตร์
180.
6010511040
น.ส.อรุณีย์
มุสิกะโร
วิทยาการจัดการ
181.
6010110676
นายปฏิพล
อาสนะ
วิศวกรรมศาสตร์
182.
6010511069
น.ส.ยามิลลา
บาราเฮง
วิทยาการจัดการ
183.
6011110102
น.ส.เกวลิล
โย๊ะหมาด
ศิลปศาสตร์
184.
6010110260
นายภณชิต
คงผอม
วิศวกรรมศาสตร์
185.
6010110438
น.ส.ซัมซัม
โอสถาน
วิศวกรรมศาสตร์
186.
6010110674
น.ส.บัณฑิตา
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
187.
6010110541
นายชัยรัตน์
แวยูโซ๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
188.
6010110655
นายธนากร
ดีหนู
วิศวกรรมศาสตร์
189.
6010110640
นายฐิติพงศ์
จันทร์ขาว
วิศวกรรมศาสตร์
190.
6010110298
น.ส.รัชติยากรณ์
เรืองไชย
วิศวกรรมศาสตร์
191.
6010110035
นายกิตติพงษ์
ดอกไม้ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
192.
6010511043
น.ส.อาริญา
คำอ่อนศรี
วิทยาการจัดการ
193.
6010110307
น.ส.ลัดดาวรรณ
ตันหุน
วิศวกรรมศาสตร์
194.
6010110589
นายสิรวิชญ์
ฤทธาภัย
วิศวกรรมศาสตร์
195.
6010110330
นายวิชนม์ พีร์
อินสว่าง
วิศวกรรมศาสตร์
196.
6010110141
นายธนทัต
ชูติการ
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6010110467
นายนิอัลอะมีน
หะยีอาแซ
วิศวกรรมศาสตร์
198.
6010110224
น.ส.เปรมยุดา
แก้วปลายคลอง
วิศวกรรมศาสตร์
199.
6010110139
นายธนโชติ
โกลาซ
วิศวกรรมศาสตร์
200.
6010110519
น.ส.อัสราภรณ์
หนูแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
201.
6010110599
นายอานัน
วิริยะเศรษฐกุล
วิศวกรรมศาสตร์
202.
6010110305
นายรุสลัน
สาและ
วิศวกรรมศาสตร์
203.
6010110594
นายอนุรักษ์
วรรณโร
วิศวกรรมศาสตร์
204.
6010110034
นายกิตติพงศ์
คะนึง
วิศวกรรมศาสตร์
205.
6010110431
น.ส.ชญานิษฐ์
สิทธิศิลป์
วิศวกรรมศาสตร์
206.
6010110592
นายอธิวัฒน์
ไกรเทพ
วิศวกรรมศาสตร์
207.
6010110494
น.ส.ยศมล
ซ้ายหนู
วิศวกรรมศาสตร์
208.
6010110611
น.ส.กฤตินี
บูชากรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
209.
6010110329
นายวิชนนท์
ธีรกุลพจนีย์
วิศวกรรมศาสตร์
210.
6011210047
นายสมประสงค์
พรหมปลอด
เศรษฐศาสตร์
211.
6011110152
น.ส.นันทิดา
ตู้ประกาย
ศิลปศาสตร์
212.
6010110722
นายวชิรวิทย์
รัตนพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
213.
6010110425
น.ส.กิ่งเพชร
ทองหล่อ
วิศวกรรมศาสตร์
214.
6010110756
นายอภิวัฒน์
เรืองสุข
วิศวกรรมศาสตร์
215.
6010110717
นายยศพล
ประไพอักษร
วิศวกรรมศาสตร์
216.
6010110499
นายวรวุฒ
เหล็กเมฆ
วิศวกรรมศาสตร์
217.
6010110505
น.ส.ศุภนิดา
อุดหนุนกาญจน์
วิศวกรรมศาสตร์
218.
6010110555
นายตนัย
คงขยัน
วิศวกรรมศาสตร์
219.
6011214010
น.ส.กนกทิพย์
พูนปาน
เศรษฐศาสตร์
220.
6010511028
น.ส.เพ็ญพร
ปิ่นหิรัญกาญจน์
วิทยาการจัดการ
221.
6010110001
น.ส.กนกนภัส
กุญชรินทร์
วิศวกรรมศาสตร์
222.
6010110209
นายประพฤติธรรม
ชูวิเชียร
วิศวกรรมศาสตร์
223.
6010110528
นายกฤตเมธ
นพภาษี
วิศวกรรมศาสตร์
224.
6010110581
นายวรากร
สุวรรณเรืองศรี
วิศวกรรมศาสตร์
225.
6010110477
นายพงษ์ระวี
กาวชู
วิศวกรรมศาสตร์
226.
6010110560
น.ส.นภัสสร
นนทแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
227.
6010110482
น.ส.พิมพ์ณภัทร
เฉลิมยานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
228.
6010110179
นายนราคินทร์
วงษ์น้อย
วิศวกรรมศาสตร์
229.
6010511070
น.ส.รจนา
แก่นแก้ว
วิทยาการจัดการ
230.
6010110557
นายธเนศ
ตั้งศิริเสถียร
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6010110220
นายปัณณวิชญ์
ชิตวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
232.
6010110749
นายสุรเชษฎ์
ชุมประยูร
วิศวกรรมศาสตร์
233.
6010110694
นายพันธมิตร
สำราญกาย
วิศวกรรมศาสตร์
234.
6010517055
น.ส.ศศิภา
รัตนสุทธิพรชัย
วิทยาการจัดการ
235.
6010110319
นายวรพงษ์
เกิดเนตร
วิศวกรรมศาสตร์
236.
6010110539
น.ส.ฉันท์สินี
ทองผ่อง
วิศวกรรมศาสตร์
237.
6010110308
นายลุฎฟี
สายสลำ
วิศวกรรมศาสตร์
238.
6011214013
น.ส.ขวัญประภา
ไทยทอง
เศรษฐศาสตร์
239.
6011110090
นายอรรถพล
พรหมนุ้ย
ศิลปศาสตร์
240.
6010110563
นายนันทวัฒน์
มีงาม
วิศวกรรมศาสตร์
241.
6010110013
นายกฤตยชญ์
ผังจิโน
วิศวกรรมศาสตร์
242.
6010110274
นายภูนรินทร์
บุตรเลี่ยม
วิศวกรรมศาสตร์
243.
6010110738
นายศักดิธัช
เมฆสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
244.
6010110012
นายกฤตเมธ
รักขะพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
245.
6010110340
น.ส.ศริยา
สุวรรณขาว
วิศวกรรมศาสตร์
246.
6010110281
น.ส.มัลลิกา
จันทร์เพชร
วิศวกรรมศาสตร์
247.
6010110162
น.ส.ธันย์ชนก
แก้วเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
248.
6010110653
นายทวีศักดิ์
ศรีปุษยานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
249.
6010110068
นายเจตริน
ขู่วิชัย
วิศวกรรมศาสตร์
250.
6010110478
นายพสิษฐ์
ฤทธิผลิน
วิศวกรรมศาสตร์
251.
6010110250
น.ส.เพ็ญพิชชา
จันทร์มณี
วิศวกรรมศาสตร์
252.
6010110422
นายฮาลีฟ
ยามา
วิศวกรรมศาสตร์
253.
6010110476
นายพงศธร
แซ่จอง
วิศวกรรมศาสตร์
254.
6010110355
นายสมชาย
แซ่เซียว
วิศวกรรมศาสตร์
255.
6010110620
นายกิตติศักดิ์
ชูหนู
วิศวกรรมศาสตร์
256.
6010110751
นายสุริยา
ครุฑจ้อน
วิศวกรรมศาสตร์
257.
6010110548
นายฐานันดร
จันทคาร
วิศวกรรมศาสตร์
258.
6011214038
น.ส.สินีนาฏย์
อนุสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
259.
6010110564
น.ส.นิชาภา
พรหมหากุล
วิศวกรรมศาสตร์
260.
6010110248
น.ส.เพชรรัตน์
สวัสดี
วิศวกรรมศาสตร์
261.
6010110554
นายณัฐพล
อวยจินดา
วิศวกรรมศาสตร์
262.
6010110051
นายจักรภัทร
ไชยธานี
วิศวกรรมศาสตร์
263.
6010110119
นายณัฐนนท์
เดชเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
264.
6010110524
นายอุดมการณ์
ฤทธิเดช
วิศวกรรมศาสตร์
265.
6010110271
นายภีรยุทธ
ทิศลูน
วิศวกรรมศาสตร์
266.
6010110171
นายนที
มุสิกะ
วิศวกรรมศาสตร์
267.
6010110633
นายชยุตม์
ศักดิ์เพ็ชร
วิศวกรรมศาสตร์
268.
6011214047
น.ส.สุธิดา
เจริญสุข
เศรษฐศาสตร์
269.
6010110451
นายทวีสิน
บัวทอง
วิศวกรรมศาสตร์
270.
6010110670
นายนิติศักดิ์
สุวรรณรัชนี
วิศวกรรมศาสตร์
271.
6010110086
นายชิตพล
กิตติวิทยากุล
วิศวกรรมศาสตร์
272.
6011210084
นายศุภกร
แซ่หลี
เศรษฐศาสตร์
273.
6011310056
น.ส.พิมพ์ผกา
พานิชย์
นิติศาสตร์
274.
6010210559
น.ส.ภัทราวดี
วงค์สุวรรณ
วิทยาศาสตร์
275.
6010110595
น.ส.อภิสรา
โกศลศักดิ์สกุล
วิศวกรรมศาสตร์
276.
6010110311
นายวงศธร
ไชยสวนแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
277.
6010110715
น.ส.มิ่งขวัญ
นาคพิภพ
วิศวกรรมศาสตร์
278.
6010517120
น.ส.ธมนต์วรรณ
ตันติพลานนท์
วิทยาการจัดการ
279.
6011214025
น.ส.นงลักษณ์
จิตรักษ์
เศรษฐศาสตร์
280.
6010110395
นายอรรถพล
ชูมาปาน
วิศวกรรมศาสตร์
281.
6010110026
น.ส.กาญจนา
สังมาลา
วิศวกรรมศาสตร์
282.
6010515092
น.ส.ปติญญา
สังข์ไพฑูรย์
วิทยาการจัดการ
283.
6010110168
นายธีระศักดิ์
โพธิสาวัง
วิศวกรรมศาสตร์
284.
6010110066
น.ส.จุฑารัตน์
เอี่ยมเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
285.
6010110226
นายพงศธร
แซ่อุ้ย
วิศวกรรมศาสตร์
286.
6010511077
น.ส.อัจจิมา
นวลแก้ว
วิทยาการจัดการ
287.
6010110249
น.ส.เพ็ญนภา
ลือขจร
วิศวกรรมศาสตร์
288.
6011110195
น.ส.วาทิณี
เหลือคะเน
ศิลปศาสตร์
289.
6010110117
นายณัฐธนน
คงคาเขตร
วิศวกรรมศาสตร์
290.
6010410083
น.ส.อภวรรณ
ยอดน้อย
พยาบาลศาสตร์
291.
6010517051
น.ส.รตินันท์
คล้ำงาม
วิทยาการจัดการ
292.
6011410126
น.ส.สุขสตรี
ศิริประภาวงศ์
การแพทย์แผนไทย
293.
6011210033
นายฟาดิ๊ล
หะยีดามะ
เศรษฐศาสตร์
294.
6011310089
น.ส.อัจฉราพรรณ
เกื้อวงค์
นิติศาสตร์
295.
6010110532
นายกิตติศักดิ์
ตาแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
296.
6011310073
น.ส.วรรณุษา
บุญชูดำ
นิติศาสตร์
297.
6010517135
น.ส.พัชรนันท์
ประสารการ
วิทยาการจัดการ
298.
6010210565
น.ส.มณฑิตา
ตั้งเส้ง
วิทยาศาสตร์
299.
6010517009
น.ส.จิรัชญา
นาวีกิจ
วิทยาการจัดการ
300.
6010517033
น.ส.เบญจมาพร
แท้สูงเนิน
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
301.
6010517163
น.ส.สุภัสสรา
แสงฝาก
วิทยาการจัดการ
302.
6010110064
น.ส.จุฑามาศ
ณ พิบูลย์
วิศวกรรมศาสตร์
303.
6010517072
น.ส.อนัญญา
บุตรศรี
วิทยาการจัดการ
304.
6010110624
นายคมสัน
สุขมาก
วิศวกรรมศาสตร์
305.
6010110579
น.ส.รุจิรา
แดงนวล
วิศวกรรมศาสตร์
306.
6010517054
น.ส.วริศรา
สุภัตราภรรณ์
วิทยาการจัดการ
307.
6010110024
น.ส.กาญจนาภา
บุญฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
308.
6010517098
น.ส.จิรัชญา
ไชยมุติ
วิทยาการจัดการ
309.
6011210007
น.ส.ขิมเงิน
รักวิจิตร
เศรษฐศาสตร์
310.
6010110450
น.ส.ทมวรรณ
แซ่โซว
วิศวกรรมศาสตร์
311.
6010517122
น.ส.ธัญญานุช
ทับชุม
วิทยาการจัดการ
312.
6010110553
นายณัฐนันท์
ระกำทอง
วิศวกรรมศาสตร์
313.
6010110394
นายอรรถนันต์
ขุนราช
วิศวกรรมศาสตร์
314.
6010110382
น.ส.โสพิศ
นันทเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
315.
6010110147
นายธนพล
ชมตันติ
วิศวกรรมศาสตร์
316.
6010110381
นายโสพล
มีแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
317.
6010210594
น.ส.วรรณวิภา
แก้วบัว
วิทยาศาสตร์
318.
6010110183
นายนฤชาติ
ทองประไพ
วิศวกรรมศาสตร์
319.
6010110052
น.ส.จารวี
เสือเฒ่า
วิศวกรรมศาสตร์
320.
6010517016
น.ส.ณัฐกาญจน์
จิรรัตนวรรณ
วิทยาการจัดการ
321.
6010110582
น.ส.วราภรณ์
คำเงิน
วิศวกรรมศาสตร์
322.
6010110057
นายจิรภาส
ช่วยพิชัย
วิศวกรรมศาสตร์
323.
6010110559
นายนพรุจ
บุญฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
324.
6010513020
นายไบรัม
แวหะมะ
วิทยาการจัดการ
325.
6010517069
น.ส.สุภาพร
ชีวมงคลกานต์
วิทยาการจัดการ
326.
6010410093
น.ส.กนกวรรณ
รักนุ้ย
พยาบาลศาสตร์
327.
6010517024
น.ส.ธมน
จันทร์ดำ
วิทยาการจัดการ
328.
6010110205
น.ส.ปฏิมา
ยินดี
วิศวกรรมศาสตร์
329.
6010517088
น.ส.วรรณธนา
บัวทอง
วิทยาการจัดการ
330.
6011310125
น.ส.กุลธิดา
ลั่นสุวรรณ
นิติศาสตร์
331.
6010110360
นายสิทธิชัย
ชูวงค์
วิศวกรรมศาสตร์
332.
6010110303
นายราชันย์
แสงสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
333.
6010210431
น.ส.ชานิศา
บราเฮ็ง
วิทยาศาสตร์
334.
6010110415
น.ส.อุดมลักษณ์
สืบโหร
วิศวกรรมศาสตร์
335.
6010110227
นายพงศ์เพชร
บุญชูศรี
วิศวกรรมศาสตร์
336.
6010110341
น.ส.ศรีสัจจา
จงรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
337.
6010110540
นายชัยณรงค์
ไชยหนู
วิศวกรรมศาสตร์
338.
6010410070
น.ส.ศิริลักษณ์
เกตุสมบัติ
พยาบาลศาสตร์
339.
6010110371
นายสุทธิชัย
ขำหัวเตย
วิศวกรรมศาสตร์
340.
6010110351
นายศุภวิชญ์
อร่ามรุ่งโรจน์
วิศวกรรมศาสตร์
341.
6010710103
น.ส.ปพิชญา
ศิริธาดาวัชร
เภสัชศาสตร์
342.
6010110376
น.ส.สุภาภรณ์
เพ็ชรแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
343.
6010110497
นายฤทธิเดช
นิลพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
344.
6010517049
น.ส.มาริษา
อิ่มคูนอก
วิทยาการจัดการ
345.
6010110093
น.ส.ซูฟียา
เขื่อนสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
346.
6010517044
น.ส.พิมพ์ชนก
วีระวงศ์
วิทยาการจัดการ
347.
6010515126
น.ส.อภิชญา
ดำรงศักดิ์
วิทยาการจัดการ
348.
6010110682
นายปวีร์
พงษ์สิงห์
วิศวกรรมศาสตร์
349.
6011310019
น.ส.ชินาธิป
หวานสนิท
นิติศาสตร์
350.
6010110703
น.ส.ฟ้าริยา
ดำเนินผล
วิศวกรรมศาสตร์
351.
6010511038
น.ส.อรอนงค์
บุญสุข
วิทยาการจัดการ
352.
6010110558
นายธีรวัฒน์
ขวัญรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
353.
6010110002
นายกนต์ธร
ณ สงขลา
วิศวกรรมศาสตร์
354.
6010410090
น.ส.เอกดนุช
ลดารัตน์
พยาบาลศาสตร์
355.
6010517128
น.ส.นัยน์ชนก
บุตรพินธ์
วิทยาการจัดการ
356.
6011310068
น.ส.รัฐกร
วรพันธุ์
นิติศาสตร์
357.
6010110449
นายดนุพล
จรัสวิทิตธำรง
วิศวกรรมศาสตร์
358.
6010110098
น.ส.ฐานิดา
ชูเดช
วิศวกรรมศาสตร์
359.
6010110069
นายเจษฎา
ทรัพย์สิริไพบูลย์
วิศวกรรมศาสตร์
360.
6010110075
นายชนาธิป
พรหมแก้วสุวรรณรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
361.
6011010081
น.ส.ณัฏฐณิชา
มานพศิลป์
อุตสาหกรรมเกษตร
362.
6010110576
นายมงคล
คงวณิชกิจเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
363.
6010515059
น.ส.พรไพลิน
พงษ์ลือเลิศ
วิทยาการจัดการ
364.
6010110739
นายศักราช
ทองพุด
วิศวกรรมศาสตร์
365.
6010110687
นายพรเทพ
เสรีกำธร
วิศวกรรมศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ถ้าเด็กรหัส 61 62 ลงชื่อเข้าฟัง จะได้ทรานสคริปบังคับปี 3 ด้วยไหมครับ?
-24 ต.ค. 2562 09:26184.22.63.162
 • 60 ได้เลือกเข้าร่วมครับ
  24 ต.ค. 2562 10:41172.24.140.246
2
สามารถสมัครหน้างานได้มั้ยครับ ในกรณีที่สนใจจะเข้าร่วมแต่สมัครไม่ทัน
เด็กรหัส 6024 ต.ค. 2562 11:05172.28.46.140
 • เจ้าหน้าที่ ไม่ได้คะ รอโครงการหน้านะคะ
  24 ต.ค. 2562 16:05192.168.66.22
3
มีเรียนชด เวลา 16.00-19.00 ทำไงได้บ้างค่ะ
วิศวะปี305 พ.ย. 2562 00:32184.22.46.70
  สมัคร    |  จำนวนรับ  365 365

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 365
 • เพศหญิง 177
 • เพศชาย 188
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 365
 • รวม 10 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์296
 • วิทยาศาสตร์5
 • วิทยาการจัดการ33
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์4
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์5
 • นิติศาสตร์6
 • เศรษฐศาสตร์13
 • การแพทย์แผนไทย1