งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการรู้รอบ รู้ลึก รู้เท่าทันประชาคมอาเซียน
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการรู้รอบ รู้ลึก รู้เท่าทันประชาคมอาเซียน15 พ.ย. 62, 10:49 น.757
 • ชื่อหน่วยงาน โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องบรรยาย BSc 2 คณะวิทยาศาสตร์
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 62
  ช่วงเวลา16.00 – 18.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 18 พฤศจิกายน 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมง2 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  1
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับอาเซียนในบริบทต่าง ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  ในหัวข้อ "มรดกโลกทางสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และศิลปกรรมในอาเซียน" โดย คุณสุกัลยา ปัณฑะจักร อดีตผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ ห้องบรรยาย BSc 2 คณะวิทยาศาสตร์
  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว
  เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตสามารถนำไปปฏิบัติได้
  

   

   หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป จะได้รับการบันทึกทรานสคริปเลือกเข้าร่วม

                  - กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญาฯ ทักษะวิชาการ และวิชาชีพ จำนวน 1 หน่วยชม.

                  - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ฯ จำนวน 1 หน่วยชม

1.
5911510014
นายตัทพน
เกียรตินิยม
เทคนิคการแพทย์
2.
5910311306
น.ส.อัญชิสา
วศินานนท์
แพทยศาสตร์
3.
6110110112
น.ส.ฐานิกา
ชูทอง
วิศวกรรมศาสตร์
4.
6210110710
น.ส.ฐิตารีย์
สมบูรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
5.
6210210636
นายธนธร
เพชรมุณี
วิทยาศาสตร์
6.
6011110039
น.ส.รสรินทร์
สินสมบุญ
ศิลปศาสตร์
7.
6011110110
น.ส.จิรายุ
ยืนยง
ศิลปศาสตร์
8.
6110210286
นายพุทธิพงศ์
หนูปาน
วิทยาศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  8 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 8
 • เพศหญิง 5
 • เพศชาย 3
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 62 2
 • รหัส 61 2
 • รหัส 60 2
 • รหัส 59 2
 • รวม 5 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์2
 • วิทยาศาสตร์2
 • แพทยศาสตร์1
 • ศิลปศาสตร์2
 • เทคนิคการแพทย์1