งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรู้รอบ รู้ลึก รู้เท่าทันประชาคมอาเซียน หัวข้อ "เที่ยวมาเลเซียอย่างไรให้สนุก ปลอดภัย และใส่ใจวัฒนธรรม"
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรู้รอบ รู้ลึก รู้เท่าทันประชาคมอาเซียน หัวข้อ "เที่ยวมาเลเซียอย่างไรให้สนุก ปลอดภัย และใส่ใจวัฒนธรรม"29 พ.ย. 62, 11:08 น.1,488
 • ชื่อหน่วยงาน โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์
  ที่อยู่/สถานที่จัดณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 • วันที่ 3 ธันวาคม 62
  ช่วงเวลา13.00 - 16.30
 • จำนวนรับสมัคร 37 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ 

  นักศึกษารหัส 60,61,62  จะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 3 หน่วยชม.

  -กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาการฯ  2 หน่วยชม.

  -กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติฯ 1 หน่วยชม.

1.
6010613037
น.ส.รัญญา
อุสมัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.
6010613029
น.ส.นิซุลฟา
คางา
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.
6010613035
นายมูฮำหมัดชารีฟ
ดาหะมิ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.
6010613047
นายอภิสิทธิ์
ศิริกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.
6010613030
นายปริญญา
อสัมภินวัฒน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
6.
6010613011
น.ส.สายสุดา
บัวศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
7.
6010613034
นายภาณุวัฒน์
ทองทิพย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
8.
6010613025
นายธนนนท์
นพรัตน์ไพสิฐ
ทรัพยากรธรรมชาติ
9.
6010613039
นายฤทธิเดช
วงค์ปิยะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
10.
6010613052
นายปิยวัฒน์
ผิวเหลือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
11.
6010613042
นายรัชกฤศ
คนเรียน
ทรัพยากรธรรมชาติ
12.
6010613003
น.ส.จิรภัทร
ภัทรโกวิท
ทรัพยากรธรรมชาติ
13.
6010613007
น.ส.พรเลิศ
ทาบสุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
14.
6010613014
น.ส.อัสมา
สามารถ
ทรัพยากรธรรมชาติ
15.
6010613017
น.ส.จิตา
ชูชื่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
16.
6010613045
น.ส.สุธาทิพย์
สุกสำราญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
17.
6010613016
นายคัมภีร์
มณีกาญจน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
18.
6010613019
น.ส.ชนิดา
เหลาะโต๊ะหมัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
19.
6010613028
น.ส.นภัสสร
ทองย้อย
ทรัพยากรธรรมชาติ
20.
6010613013
นายอภิสิทธิ์
ทองดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
21.
6010613012
น.ส.สุชานันท์
เอี่ยมสกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
22.
6010613015
นายเกริกเกียรติ
โตสุจริตธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
23.
6010613026
นายธนวัฒน์
ผลสอาด
ทรัพยากรธรรมชาติ
24.
6010613008
น.ส.พลอยไพลิน
ขำแผลง
ทรัพยากรธรรมชาติ
25.
6010613033
น.ส.ภนิตา
ณ สงขลา
ทรัพยากรธรรมชาติ
26.
6010613044
น.ส.ศิยากร
ไชยจักร
ทรัพยากรธรรมชาติ
27.
6010613002
น.ส.จรรยพร
อินทะสะระ
ทรัพยากรธรรมชาติ
28.
6010613031
น.ส.พิไลวรรณ
ประวัติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
29.
6010613040
น.ส.วริศรา
เกื้อคลัง
ทรัพยากรธรรมชาติ
30.
6010613050
นายศุภกร
ศิรินุพงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
31.
6010613018
น.ส.จิรารัตน์
เรืองรุก
ทรัพยากรธรรมชาติ
32.
6010613043
น.ส.ศศิธร
ศิริโรจน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
33.
6010610208
นายอภิวัฒน์
สุวรรณกำเนิด
ทรัพยากรธรรมชาติ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  33 37

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 33
 • เพศหญิง 19
 • เพศชาย 14
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 33
 • รวม 1 คณะ
 • ทรัพยากรธรรมชาติ33