งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนควนรู (Y 201)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนควนรู (Y 201)3 ธ.ค. 62, 10:59 น.1,265
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนควนรู ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • วันที่ 25 มกราคม 63
  ช่วงเวลา07.45-16.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 27 ธันวาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ

  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

  พื้นที่ชุมชนควนรู ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

  -กิจกรรม รู้จักควนรู ชุมชนต้นแบบ ชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 07.45 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 61,60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

   

1.
6010518062
น.ส.นัชปิญาพร
ผุดผ่อง
วิทยาการจัดการ
2.
6010518075
นายมานะ
ชูเชิด
วิทยาการจัดการ
3.
6010518038
นายก้องศิลป์
ตันศิริเสถียร
วิทยาการจัดการ
4.
6010518064
น.ส.นิพาดา
สมิทธิ์เยาวกุล
วิทยาการจัดการ
5.
6010518002
น.ส.กัญจนา
สมแก้ว
วิทยาการจัดการ
6.
6010518027
น.ส.รันตาวดี
กลิ่นพงค์
วิทยาการจัดการ
7.
6010518061
น.ส.นัจมีย์
หวังอีน
วิทยาการจัดการ
8.
6010518014
นายธนกร
บุญสุวรรณสกุล
วิทยาการจัดการ
9.
6010518003
MISSJEAN DANIELLE
CARREON HIPOLITO
วิทยาการจัดการ
10.
6010518083
นายหฤหรรษ์
ทองสงฆ์
วิทยาการจัดการ
11.
6010518031
น.ส.ศุภวรรณ
มากวิจิตร
วิทยาการจัดการ
12.
6010518060
นายธนกร
เพ็ชรศรี
วิทยาการจัดการ
13.
6010518065
นายบัณฑิต
วิริยะสรรค์สกุล
วิทยาการจัดการ
14.
6010518050
น.ส.โชติกา
อธิปอนันต์
วิทยาการจัดการ
15.
6010518056
นายณัฐภวัต
ดุจธังกร
วิทยาการจัดการ
16.
6010518069
นายพชรพล
เกิดกมลคุปต์
วิทยาการจัดการ
17.
6010518026
นายรัชชานนท์
เพ็ชรสุข
วิทยาการจัดการ
18.
6010518082
น.ส.สุนิษา
ดวงอุปมา
วิทยาการจัดการ
19.
6010518078
นายรามิล
แซ่เลี่ยว
วิทยาการจัดการ
20.
6010518001
น.ส.กฤติกา
ไพยรัตน์
วิทยาการจัดการ
21.
6010518084
นายอธิป
แสงสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
22.
6110210179
น.ส.ธิดารัตน์
ช้างกลาง
วิทยาศาสตร์
23.
6110210207
น.ส.นัทติกานต์
พรหมร่วมแก้ว
วิทยาศาสตร์
24.
6110210100
นายโชติวิตย์
สิทธิยุโณ
วิทยาศาสตร์
25.
6110210640
น.ส.อัญชิสา
เขียวกุ้ง
วิทยาศาสตร์
26.
6110210016
นายกฤษกร
วุ่นศิริ
วิทยาศาสตร์
27.
6110110465
น.ส.สาลีหม๊ะ
เจะหลง
วิศวกรรมศาสตร์
28.
6110110372
น.ส.รอฮานี
ยูนอ
วิศวกรรมศาสตร์
29.
6110210330
น.ส.โมนา
หมาดสตูล
วิทยาศาสตร์
30.
6110110255
น.ส.นุรฮานัน
สมาแอ
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6110110580
นายกรวิชญ์
มณีโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6110210379
น.ส.วัลยา
แดงหมัด
วิทยาศาสตร์
33.
6110210488
น.ส.อภิชญา
สองเมือง
วิทยาศาสตร์
34.
6010110113
นายณัฐชนน
วงศ์วรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6010518049
นายชัชนันท์
ชูไชย
วิทยาการจัดการ
36.
6110210635
นายอนุวัฒน์
แกสมาน
วิทยาศาสตร์
37.
6110110253
น.ส.นีดะอ์
ยีดาแม
วิศวกรรมศาสตร์
38.
6110210053
น.ส.จิภากานต์
ไกรษร
วิทยาศาสตร์
39.
6010517096
น.ส.จิดาภา
บูสู
วิทยาการจัดการ
40.
6010110703
น.ส.ฟ้าริยา
ดำเนินผล
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6010518071
นายพัสกร
คำมณีจันทร์
วิทยาการจัดการ
42.
6010518044
น.ส.จุรีรัตน์
หมาดง๊ะ
วิทยาการจัดการ
43.
6110210171
น.ส.ธัญพิชชา
ฤทธิ์เทวา
วิทยาศาสตร์
44.
6110210569
นายธนิสร์พงศ์
หลีเส็น
วิทยาศาสตร์
45.
6010110350
นายศุภวิชญ์
สันติวิทยารมย์
วิศวกรรมศาสตร์
46.
6111010041
น.ส.ลัลน์ณภัทร
เพชรศรี
อุตสาหกรรมเกษตร
47.
6110210019
น.ส.กัญญาณัฐ
อินทร์ดำ
วิทยาศาสตร์
48.
6110210391
น.ส.วิรวรรณ
วรกิจ
วิทยาศาสตร์
49.
6111010062
น.ส.อังศุมาลี
อ่อนรักษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
50.
6110210627
น.ส.สุทธิดา
กิ้มขู่
วิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6110210049
น.ส.จิตติกาญจน์
เส้งสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
52.
6110210583
น.ส.เนตรนภา
ทองชนะ
วิทยาศาสตร์
53.
6110210006
น.ส.กนกวรรณ
กาญจนวิจิตร
วิทยาศาสตร์
54.
6110110417
น.ส.วิลาวรรณ
คชภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6111010023
น.ส.นรินรัตน์
กองคิด
อุตสาหกรรมเกษตร
56.
6110210154
นายธนภัทร
นามมูลน้อย
วิทยาศาสตร์
57.
6110210133
น.ส.ณัฐริณี
นิ่งราวี
วิทยาศาสตร์
58.
6010518037
นายภควัต
มุณีสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
59.
6110110159
น.ส.ทัศนา
ถาวรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
60.
6110110543
น.ส.อาซีซะฮ์
จันโส๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
61.
6110110092
น.ส.ช่อผกา
ชูแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
เพิ่มจำนวนคนได้ไหมคะ
Pas03 ธ.ค. 2562 17:411.46.110.29
  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 39
 • เพศชาย 22
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 32
 • รหัส 60 29
 • รวม 4 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์12
 • วิทยาศาสตร์20
 • วิทยาการจัดการ26
 • อุตสาหกรรมเกษตร3