งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนท่าข้าม (Y201)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนท่าข้าม (Y201)3 ธ.ค. 62, 11:31 น.1,163
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 25 มกราคม 63
  ช่วงเวลา07.45-16.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 27 ธันวาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ

  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

  พื้นที่ชุมชนท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

   

  -กิจกรรมรู้จัก ท่าข้าม ,การบริหารจัดการชุมชน

  -กิจกรรมท่องเที่ยว ชมธรรมชาติแบบดั้งเดิมตามแบบฉบับบวิถีชุมชน  สะพานไม้กลางทุ่งนา หลาต้นโด

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 07.45 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 61,60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6110515026
นายธนธัช
ภานุศิริวัฒนา
วิทยาการจัดการ
2.
6110512055
น.ส.วริษฐา
ธานะวัน
วิทยาการจัดการ
3.
6110512034
น.ส.ตรีลักษณ์
เขียวขำ
วิทยาการจัดการ
4.
6110512048
น.ส.พันธิตรา
แสงคงทอง
วิทยาการจัดการ
5.
6110512012
น.ส.ธัญธร
เทพไพฑูรย์
วิทยาการจัดการ
6.
6110512039
น.ส.นิรุลฮายาตี
มามะ
วิทยาการจัดการ
7.
6110512035
น.ส.ทัตฐิดา
คณาพิทักษ์พงศ์
วิทยาการจัดการ
8.
6110512050
น.ส.ฟาตีฮะห์
แวกือจิ
วิทยาการจัดการ
9.
6110512066
น.ส.ฮุซัยฟะฮ
แกมะ
วิทยาการจัดการ
10.
6110512062
น.ส.อนุชชิตา
หวันลิโสะ
วิทยาการจัดการ
11.
6110512063
น.ส.อาฟียะห์
เจ๊ะแม
วิทยาการจัดการ
12.
6110512043
น.ส.ปานชีวา
ดำหมิด
วิทยาการจัดการ
13.
6110410071
น.ส.ภัททิยา
เฒ่าต้นเดิม
พยาบาลศาสตร์
14.
6110410037
น.ส.ดารารัตน์
ขจรฟุ้ง
พยาบาลศาสตร์
15.
6110410002
น.ส.กนิษฐา
กังสวร
พยาบาลศาสตร์
16.
6110311317
น.ส.ธนัญญา
ขุนสมะเหตุ
แพทยศาสตร์
17.
6110311328
น.ส.วริษา
สุขกาญจนะ
แพทยศาสตร์
18.
6110311307
น.ส.เกวลี
พรทวีโชคสกุล
แพทยศาสตร์
19.
6110311308
น.ส.จุฑาทิพย์
แซ่จุ่ง
แพทยศาสตร์
20.
6110410153
น.ส.ธีรนาถ
บุญขันธ์
พยาบาลศาสตร์
21.
6110410169
น.ส.พรรณพิมล
ทองทิพย์
พยาบาลศาสตร์
22.
6110410108
น.ส.สุนันทา
วรสิทธ์พิพัฒน์
พยาบาลศาสตร์
23.
6110410192
น.ส.สมฤดี
ยิ้มแก้ว
พยาบาลศาสตร์
24.
6110311304
น.ส.รพีภรณ์
เอื้อประเสริฐศิริ
แพทยศาสตร์
25.
6110311331
นายวีรชัย
ภาชนะ
แพทยศาสตร์
26.
6110210518
นายอาดัม
สันหมุด
วิทยาศาสตร์
27.
6110410098
น.ส.ศิริรัตน์
สุวรรณนิมิตร
พยาบาลศาสตร์
28.
6110311312
น.ส.ชุติวดี
สีหมุ่น
แพทยศาสตร์
29.
6110410166
นายพงษ์นรินทร์
ไทยเกื้อ
พยาบาลศาสตร์
30.
6110410003
น.ส.กมลวรรณ
ทองเกลี้ยง
พยาบาลศาสตร์
31.
6110410103
น.ส.สิริรัตน์
บุญทอง
พยาบาลศาสตร์
32.
6110410001
น.ส.กนกวรรณ
มีใหม่
พยาบาลศาสตร์
33.
6110410102
น.ส.สิริมาส
ดูงาม
พยาบาลศาสตร์
34.
6110410026
น.ส.ชนาภา
วิชัยดิษฐ
พยาบาลศาสตร์
35.
6110410185
นายวรวิทย์
หะยีแสนูสี
พยาบาลศาสตร์
36.
6110410086
น.ส.วรรณพร
แก้วสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์
37.
6110410004
นายกริศภณ
ธาระบุญ
พยาบาลศาสตร์
38.
6110110223
นายนนธวัช
ด้วงคำสี
วิศวกรรมศาสตร์
39.
6110410111
น.ส.หุพาภรณ์
เบ็ญจาภรณ์
พยาบาลศาสตร์
40.
6110410115
น.ส.อังคณา
ชัยชะนะ
พยาบาลศาสตร์
41.
6110410122
น.ส.อัสมาอ์
รักและ
พยาบาลศาสตร์
42.
6110410087
น.ส.วรรณวิภา
ม่องพร้า
พยาบาลศาสตร์
43.
6110513012
น.ส.ธันยพร
ยอดไชย
วิทยาการจัดการ
44.
6110513002
น.ส.จรรยาพร
คำแก้ว
วิทยาการจัดการ
45.
6110410007
น.ส.กัลยาณี
วงค์ชนะ
พยาบาลศาสตร์
46.
6110410134
นายจิรวัฒน์
ชะบา
พยาบาลศาสตร์
47.
6110311321
น.ส.บุณญิสา
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
48.
6110410163
น.ส.ปิยฉัตร
คชนาม
พยาบาลศาสตร์
49.
6110410203
น.ส.อัฏวรรณ
อักษรนำ
พยาบาลศาสตร์
50.
6110410093
น.ส.ศรัญญ่า
อุตมะมุณีย์
พยาบาลศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
5810710057
นายอภิสิทธิ์
นิลเกตุ
เภสัชศาสตร์
52.
6110410164
น.ส.ปุณยวีร์
มาศวิเชียร
พยาบาลศาสตร์
53.
6110311025
น.ส.ภนิดา
พนิตศรีสิทธิ์
แพทยศาสตร์
54.
6110410078
น.ส.ยุพารัตน์
พ่วงคง
พยาบาลศาสตร์
55.
6110410114
น.ส.อภิษฎา
ขุนทอง
พยาบาลศาสตร์
56.
6110410167
น.ส.พรปวีณ์
สิมะรังสรรค์
พยาบาลศาสตร์
57.
6110410082
น.ส.รุ่งตะวัน
เกลี้ยงจิตร
พยาบาลศาสตร์
58.
6011110103
น.ส.ขวัญกมล
ชัยชนะ
ศิลปศาสตร์
59.
6011110006
น.ส.กัลยรัตน์
คภะสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
60.
6111310076
น.ส.บงกช
กาญจนานทีพงศ์
นิติศาสตร์
61.
6110513006
น.ส.ญาตาวี
ศิริวงศ์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 52
 • เพศชาย 9
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 58
 • รหัส 60 2
 • รหัส 58 1
 • รวม 8 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • วิทยาศาสตร์1
 • แพทยศาสตร์9
 • วิทยาการจัดการ15
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์31
 • ศิลปศาสตร์2
 • นิติศาสตร์1