งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนรำแดง (Y201)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนรำแดง (Y201)3 ธ.ค. 62, 11:48 น.1,420
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนรำแดง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 • วันที่ 25 มกราคม 63
  ช่วงเวลา07.45-16.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 27 ธันวาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2562
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ

   

  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

  พื้นที่ชุมชนรำแดง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

   

  -กิจกรรมรู้จัก รำแดง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

  -กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตแบบ “โหนด นา ไผ่ คน” และเยี่ยมชมบ้านใบตาลอายุกว่า 100 ปี

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 07.45 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 61,60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6110311313
น.ส.ญาดา
พันธุ์รักษ์
แพทยศาสตร์
2.
6110311316
น.ส.ตัสนีม
ยือเราะ
แพทยศาสตร์
3.
6110311319
น.ส.นดา
เกปัน
แพทยศาสตร์
4.
6110311303
น.ส.นิสรีน
ยานัยฮับ
แพทยศาสตร์
5.
6110311332
นายแวอับดุลเลาะห์
ปาลายา
แพทยศาสตร์
6.
6110410018
น.ส.จิดาภา
สุดไพ
พยาบาลศาสตร์
7.
6110410015
น.ส.จณิสตา
มารสุริวงค์
พยาบาลศาสตร์
8.
6110311322
นายปวีร์
หลักบ้าน
แพทยศาสตร์
9.
6110410022
น.ส.จุฑาทิพย์
ชมบุญ
พยาบาลศาสตร์
10.
6110311318
นายธัญญรัตน์
พงศ์ภัณฑารักษ์
แพทยศาสตร์
11.
6110410017
น.ส.จันทกานต์
ชายกุล
พยาบาลศาสตร์
12.
6110311309
นายชยุตม์
ประชุมทอง
แพทยศาสตร์
13.
6110410014
น.ส.พิไลลักษณ์
ประสานสงฆ์
พยาบาลศาสตร์
14.
6110410030
น.ส.เชษฐ์ธิดา
แพเพชร
พยาบาลศาสตร์
15.
6110311305
น.ส.กนกพร
กาญจนประทุม
แพทยศาสตร์
16.
6110410207
น.ส.อารยา
หมัดอาดัม
พยาบาลศาสตร์
17.
6110311302
น.ส.ณัฏฐณิชา
ถีราวุฒิ
แพทยศาสตร์
18.
6110311311
น.ส.ชุติกาญจน์
เพชรสีเงิน
แพทยศาสตร์
19.
6110311301
น.ส.จารุพรรณ
บริรักษ์พัฒนกุล
แพทยศาสตร์
20.
6110311324
น.ส.ภูมิรัตน์
บุญแก้ว
แพทยศาสตร์
21.
6110311327
น.ส.รตนชล
วราพงษ์ลิขิต
แพทยศาสตร์
22.
6111210060
นายธัชนนท์
จันทราช
เศรษฐศาสตร์
23.
6110311314
น.ส.ณัฐชนัน
ธรรมรัตน์
แพทยศาสตร์
24.
6111210040
นายสุชัจจ์
ศรีนคร
เศรษฐศาสตร์
25.
6111210035
นายรอซีน
ร่าหมาน
เศรษฐศาสตร์
26.
6111210059
นายธนกฤต
นวลปาน
เศรษฐศาสตร์
27.
6111210052
นายโอฬาร
เทพหนู
เศรษฐศาสตร์
28.
6111210012
นายชนนน
โรจนปฏิภาณ
เศรษฐศาสตร์
29.
6111214029
น.ส.กมลชนก
ขวัญศรีสุทธิ์
เศรษฐศาสตร์
30.
6111210013
นายณัฐดนัย
ตรีครุธพันธ์
เศรษฐศาสตร์
31.
6111214035
น.ส.พชร
รักด้วง
เศรษฐศาสตร์
32.
6111214001
น.ส.กชกร
จิตโสภา
เศรษฐศาสตร์
33.
6111214011
น.ส.นรมน
รัตนะ
เศรษฐศาสตร์
34.
6111214019
น.ส.วรรณกนก
สงแช้ม
เศรษฐศาสตร์
35.
6111210014
นายณัฐดนัย
พ่วงสุด
เศรษฐศาสตร์
36.
6011110192
น.ส.ลีลาพรรษ
คงผลาญ
ศิลปศาสตร์
37.
6111214015
น.ส.ปรีดา
เสือดำ
เศรษฐศาสตร์
38.
6011110097
น.ส.กัญญาวีร์
หะยีแวสะแลแม
ศิลปศาสตร์
39.
6110610031
นายรณกร
รัตนสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
40.
6110110013
นายกษิดิ์เดช
สุขสบาย
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6110311320
น.ส.นริศรา
มากชูชิต
แพทยศาสตร์
42.
6111210030
นายพิชยุตม์
ตันติวิเชียร
เศรษฐศาสตร์
43.
6111214036
น.ส.พิมพ์ใจ
ศรีนิทัศน์
เศรษฐศาสตร์
44.
6110210041
น.ส.ขวัญสุดา
คงทอง
วิทยาศาสตร์
45.
6110210042
นายคณิตสรณ์
ศรีชัย
วิทยาศาสตร์
46.
6110210464
น.ส.สุมินตรา
แซ่เล่
วิทยาศาสตร์
47.
6111214021
น.ส.วราลี
สื่อมโนธรรม
เศรษฐศาสตร์
48.
6110311330
น.ส.วิภารัตน์
ผลชนะ
แพทยศาสตร์
49.
6110210152
นายธนพล
รอดภัย
วิทยาศาสตร์
50.
6110410150
นายณัฐวุฒิ
เพชรชนะเลิศ
พยาบาลศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6111210038
น.ส.ศิริกาญจน์
สุขงาม
เศรษฐศาสตร์
52.
6110210057
น.ส.จิรัชญา
ได้รูป
วิทยาศาสตร์
53.
6110210311
นายภูธเนศ
บำรุงศิริ
วิทยาศาสตร์
54.
6110513002
น.ส.จรรยาพร
คำแก้ว
วิทยาการจัดการ
55.
6111214007
น.ส.ชุติมา
ทองปันจา
เศรษฐศาสตร์
56.
6110210043
น.ส.คณิตา
จำนงค์
วิทยาศาสตร์
57.
6110210552
นายเจ๊ะอับดุรเราะห์มาน
ฮาเฮาะ
วิทยาศาสตร์
58.
6110513012
น.ส.ธันยพร
ยอดไชย
วิทยาการจัดการ
59.
6110513031
น.ส.ออมทอง
แก้วเกตุ
วิทยาการจัดการ
60.
6111214026
นายอธิวัฒน์
วาสนพันธ์
เศรษฐศาสตร์
61.
6110410077
นายยิ่งคุณ
อนันตกุล
พยาบาลศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 39
 • เพศชาย 22
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 59
 • รหัส 60 2
 • รวม 8 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • วิทยาศาสตร์8
 • แพทยศาสตร์17
 • วิทยาการจัดการ3
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • พยาบาลศาสตร์9
 • ศิลปศาสตร์2
 • เศรษฐศาสตร์20