งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร7 ม.ค. 63, 11:01 น.1,243
 • ชื่อหน่วยงาน หอสมุดคุณหญิงหลง
  ที่อยู่/สถานที่จัดชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (ตึกLRC)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดให
 • วันที่ 16 มกราคม 63
  ช่วงเวลา08.30 - 11.30
 • จำนวนรับสมัคร 80 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 มกราคม 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  1
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร 

  ในวันที่ 16 มกราคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 - 11.30 น.

  ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (ตึกLRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

   

  **แต่งกายชุดนักศึกษา**  และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ รับอาหารมื้อเที่ยง คนละ 1 กล่อง 

    หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษา รหัส 60,61 จะได้รับการบันทึกทรานสคริปประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

                  - กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จำนวน 2 หน่วยชม.

                  - กิจกรรมเสริมสร้างฯ ความภาคภูมิใจในสภาบัน จำนวน 1 หน่วยชม.

1.
5911210014
นายณัฐพล
ปานุราช
เศรษฐศาสตร์
2.
6111310152
น.ส.สุกฤตา
หอมเดช
นิติศาสตร์
3.
5911210015
นายณัฐวัตร
ฉินตระกูลประดับ
เศรษฐศาสตร์
4.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
5.
5911410016
น.ส.เจตสุภา
วิริยะหิรัญไพบูลย์
การแพทย์แผนไทย
6.
5911210003
นายกษิดิศ
วงค์จารุสถิตย์
เศรษฐศาสตร์
7.
5911410030
น.ส.ณิชกานต์
สุขจรุ่ง
การแพทย์แผนไทย
8.
5911210036
นายพิชิต
เนื้ออ่อน
เศรษฐศาสตร์
9.
5910518026
น.ส.ปัณฑ์ชนิต
เพ็ชร์รัตน์
วิทยาการจัดการ
10.
6110110286
นายปิยพงศ์
ธรรมชัยโสภิต
วิศวกรรมศาสตร์
11.
6110210570
นายธรรมรัฐ
อังศุวิริยะ
วิทยาศาสตร์
12.
5911110199
น.ส.นันทวรรณ
เหมมัน
ศิลปศาสตร์
13.
5911110301
นายสิรวิชญ์
วีระธรรมโม
ศิลปศาสตร์
14.
5911110298
น.ส.สาคเรศ
คีรีรักษ์
ศิลปศาสตร์
15.
5911214058
น.ส.อลิษา
แดงปรก
เศรษฐศาสตร์
16.
5911214038
น.ส.ปริฉัตร
พันธ์เพชร
เศรษฐศาสตร์
17.
5911110192
น.ส.นวลหง
นันทรัตน์วิบูล
ศิลปศาสตร์
18.
5911214051
น.ส.ศศิวิมล
จุทิ่น
เศรษฐศาสตร์
19.
5911110221
น.ส.ปริยฉัตร
เจตน์วราพงศ์
ศิลปศาสตร์
20.
5911214007
น.ส.รัตนภรณ์
เพ็ชรหิน
เศรษฐศาสตร์
21.
5910514025
น.ส.ศิรภัสสร
ไทยสุริยันต์
วิทยาการจัดการ
22.
6010518007
น.ส.ฐิติพร
ราชรักษ์
วิทยาการจัดการ
23.
5910514023
น.ส.วรรณวิษา
วัฒโล
วิทยาการจัดการ
24.
5911110255
น.ส.ภาพิมลพรรธน์
สกุลโกสิน
ศิลปศาสตร์
25.
5910512008
น.ส.จิรัชญา
หนูเหมือน
วิทยาการจัดการ
26.
5911110295
นายนรินฐ์
คงทอง
ศิลปศาสตร์
27.
5911110287
นายศุภกร
รัตนรังศรี
ศิลปศาสตร์
28.
5910210742
น.ส.ศิริยาพร
ทามแก้ว
วิทยาศาสตร์
29.
5911110307
น.ส.สุทธิกานต์
หลีเพิ่มสุข
ศิลปศาสตร์
30.
5911110343
น.ส.อาริสรา
มากชุ่ม
ศิลปศาสตร์
31.
5911110234
น.ส.พศิกา
แก้วจินดา
ศิลปศาสตร์
32.
5911110075
น.ส.ศิริขวัญ
บุญยัง
ศิลปศาสตร์
33.
5911110335
นายออโต้
พุฒเมือง
ศิลปศาสตร์
34.
5910514013
น.ส.ปิยาพัชร
อำนาจศักดิ์
วิทยาการจัดการ
35.
5910513086
น.ส.อัสมา
หมัดโส๊ะ
วิทยาการจัดการ
36.
5910513033
น.ส.มารีม่า
บิลเส็ม
วิทยาการจัดการ
37.
5911110178
น.ส.ธมกร
เกียรติกุลยา
ศิลปศาสตร์
38.
5910513065
น.ส.นลพรรณ
คงนุ้ย
วิทยาการจัดการ
39.
5911110166
นายณัฐนนท์
แซ่ตัน
ศิลปศาสตร์
40.
5910517098
น.ส.สุพิชญา
สุขสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
41.
5910517126
น.ส.ชมพูนุท
พู่เจริญ
วิทยาการจัดการ
42.
5911110296
นายสหรัฐ
ไตรสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์
43.
5910514105
น.ส.อาภานุช
เต็มเปี่ยม
วิทยาการจัดการ
44.
5910513048
น.ส.จารุมน
ติกแก้ว
วิทยาการจัดการ
45.
5911110068
น.ส.เมขลา
นกเซ่ง
ศิลปศาสตร์
46.
5911110139
น.ส.ชมตรี
ฐิติปราโมทย์
ศิลปศาสตร์
47.
5910515058
น.ส.อุมารินทร์
ทองอนันต์
วิทยาการจัดการ
48.
5910515105
น.ส.ยานุมาศ
นวลเกื้อ
วิทยาการจัดการ
49.
5911110258
น.ส.มนทกร
ครุอำโพธิ์
ศิลปศาสตร์
50.
5910514050
น.ส.ศรัณย์พร
ตันตินราวัฒน์
วิทยาการจัดการ
51.
5910514043
นายบุนยามีน
ยะโกะ
วิทยาการจัดการ
52.
5910514071
นายซากิร
เจะเลาะ
วิทยาการจัดการ
53.
5910514104
นายอาฟานดี
ตอแก
วิทยาการจัดการ
54.
5910514110
นายนวฤทธิ์
เมืองศรีนุ่น
วิทยาการจัดการ
55.
5910514006
น.ส.ฐิตาพร
คำนึงคุณากร
วิทยาการจัดการ
56.
6010514029
น.ส.ชัญญานุช
กรปรีชา
วิทยาการจัดการ
57.
5910514100
น.ส.สิรีธร
ลังเดช
วิทยาการจัดการ
58.
5911110303
น.ส.สุกุลยา
บุญช่วย
ศิลปศาสตร์
59.
5911110197
น.ส.นัทธิมา
หมัดอาด้ำ
ศิลปศาสตร์
60.
5910514083
น.ส.บริจิต
จินตะยะ
วิทยาการจัดการ
61.
5910514093
น.ส.พิมพ์พริมา
อ่อนเกตุพล
วิทยาการจัดการ
62.
5910514080
นายนฤเดช
อร่ามโชติ
วิทยาการจัดการ
63.
5910517125
น.ส.ชนินาถ
โอมาก
วิทยาการจัดการ
64.
5910517156
น.ส.มนัสนันท์
เพชรมณี
วิทยาการจัดการ
65.
5910514032
น.ส.กนกพรรณ
หนูด้วง
วิทยาการจัดการ
66.
5910514064
นายจิณศักดิ์ธนิก
เอียดแก้ว
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
67.
5910514094
น.ส.ภารัศมิ์
ปาณศรี
วิทยาการจัดการ
68.
5910514054
นายกิตติภพ
ฤกษ์เกลี้ยง
วิทยาการจัดการ
69.
5911110114
นายกิตติพงศ์
สุขหอม
ศิลปศาสตร์
70.
5910514051
น.ส.ศศิประภา
รัตนะ
วิทยาการจัดการ
71.
5911110193
น.ส.นัจมีย์
ชอบงาม
ศิลปศาสตร์
72.
5911110217
นายประโยชน์
ชาติวัฒนธรรม
ศิลปศาสตร์
73.
5910513073
น.ส.มัชฌิมา
มณีกุล
วิทยาการจัดการ
74.
5910511027
นายปวิตร
มุกดา
วิทยาการจัดการ
75.
5911214015
น.ส.กิตติยา
จาวิสูตร
เศรษฐศาสตร์
76.
5911214059
น.ส.อัจจิมา
หีมหลี
เศรษฐศาสตร์
77.
5911214030
น.ส.นฤมล
มุสอ
เศรษฐศาสตร์
78.
5910513074
นายวินิจฉัย
สาแก้ว
วิทยาการจัดการ
79.
5910514085
นายปกเกศ
ทัตตานนท์
วิทยาการจัดการ
80.
5910514091
น.ส.พรรณพัชร
แซ่ตึ้ง
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สมัครเข้าร่วมแล้วรายชื่อไม่ขึ้นต้องทำยังไงคะ
BP08 ม.ค. 2563 21:52124.122.41.6
2
อยากให้เพิ่มจำนวนในการรับสมัครอีกค่ะ
Ree09 ม.ค. 2563 23:32180.180.222.104
  สมัคร    |  จำนวนรับ  80 80

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 80
 • เพศหญิง 56
 • เพศชาย 24
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 4
 • รหัส 60 2
 • รหัส 59 74
 • รวม 8 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • วิทยาศาสตร์2
 • วิทยาการจัดการ38
 • พยาบาลศาสตร์1
 • ศิลปศาสตร์24
 • นิติศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์11
 • การแพทย์แผนไทย2