งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลานร่มบ่มศิลป์ ประจำเดือน มกราคม 2563 “บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 2” (2nd AUN-AYCF Thailand Chapter)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ลานร่มบ่มศิลป์ ประจำเดือน มกราคม 2563 “บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 2” (2nd AUN-AYCF Thailand Chapter)9 ม.ค. 63, 08:44 น.1,395
 • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
  ที่อยู่/สถานที่จัดศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 20 มกราคม 63
  ช่วงเวลา17.00-20.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มกราคม 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  1
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  ขอเชิญร่วมงานลานร่มบ่มศิลป์ “บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 2” (2nd AUN-AYCF Thailand Chapter) 
  ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา17.00-20.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ---- ลานการแสดง โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN-AYCF แห่งประเทศไทย
  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
  - เสวนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 กับภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”
  - การแสดงชุด “มาลีรวมใจ”
  - การขับร้องประสานเสียง “เพลง AUN-AYCF Thailand”
  - การแสดงของประเทศอินโดนีเซีย “Angklung AYCF 2014”
  - การแสดงของประเทศฟิลิปปินส์ “Manmanok AYCF 2015”
  - การแสดงของประเทศมาเลเซีย (ปีนัง) “Boria AYCF 2016”
  - การแสดงของประเทศอินโดนีเซีย “Poco Poco dance AYCF 2017”
  - การแสดงของประเทศฟิลิปปินส์ “Tinikling AYCF 2018”
  - การแสดงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว “Paslop AYCF 2019”
  - การแสดงชุด “ชาติพันธุ์คัลเลอร์ฟูล” AYCF 2019
  - การแสดงชุด “ลีลาเล็บ ลีลาไทย” AYCF 2020
  - การแสดงชุด “โนรา 5 มหาวิทยาลัย”
  - Finale
  ---- ลานอาหาร
  ชิมอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิด ขนมจีน ลูกชิ้นทอด หมูปิ้ง ขนมโค
  ข้าวกะเพราไก่  ไข่ต๊อก น้ำผลไม้ปั่น
  ---- ลานเรียนรู้งานศิลป์
  - ระบายสีภาพ หมากขุม หมากกระดาน
  - การประดิษฐ์ “ฝนเอย....ฝนตก”
  ---- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.074-289680-3
  -----------------------------------------------------------------------
  *** นักศึกษาลงทรานสคริปกิจกรรมได้ 3 ชม.
  นักศึกษารหัส 59,58,57,...---กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
  - ทักษะสังคม วิชากร วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 1 ชม.
  - พหุวัฒนธรรม ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2 ชม.
  นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ---กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 2 ชม.
  - กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 2 ชม.
  
1.
5911214045
น.ส.มุขสุดา
อ้วนเส้ง
เศรษฐศาสตร์
2.
5911214017
น.ส.จตุพร
ถนอมบุญ
เศรษฐศาสตร์
3.
5910512008
น.ส.จิรัชญา
หนูเหมือน
วิทยาการจัดการ
4.
5910519049
น.ส.จิราภรณ์
ปานแก้ว
วิทยาการจัดการ
5.
6010511052
น.ส.เกตุกมล
หมื่นแก้ว
วิทยาการจัดการ
6.
6010516024
น.ส.ทศวรรณ
แซ่จิ้ว
วิทยาการจัดการ
7.
5910519052
น.ส.ชญานีน
หอมพนา
วิทยาการจัดการ
8.
5910519072
นายศุภโชค
พรวุฒิกูล
วิทยาการจัดการ
9.
6111110231
น.ส.สโรชา
ปริชาตินนท์
ศิลปศาสตร์
10.
6111110078
น.ส.ปิ่นมณี
ไพรินทร์
ศิลปศาสตร์
11.
6111110039
น.ส.ชนินาถ
แซ่เล้า
ศิลปศาสตร์
12.
5910514086
นายปยุทธ์
นาคบรรพ์
วิทยาการจัดการ
13.
5911110145
น.ส.ชัญญานุช
วิริยะสุดประเสริฐ
ศิลปศาสตร์
14.
5911214013
นายกรกฎ
ทักขิณะ
เศรษฐศาสตร์
15.
5910515105
น.ส.ยานุมาศ
นวลเกื้อ
วิทยาการจัดการ
16.
5910515058
น.ส.อุมารินทร์
ทองอนันต์
วิทยาการจัดการ
17.
5911110206
น.ส.นุศษรา
กลักดวงจิตต์
ศิลปศาสตร์
18.
6111110153
น.ส.สิริบุญ
อุตรนาค
ศิลปศาสตร์
19.
5911210022
นายนพัส
พัศระ
เศรษฐศาสตร์
20.
6110311012
น.ส.ซอฟา
อิศภาค
แพทยศาสตร์
21.
6110311030
น.ส.สุนันทา
บินอาหวา
แพทยศาสตร์
22.
5911110284
น.ส.ศิริพร
จันทร์โหนง
ศิลปศาสตร์
23.
5911110305
น.ส.สุชัญญา
เมทินโน
ศิลปศาสตร์
24.
5911110301
นายสิรวิชญ์
วีระธรรมโม
ศิลปศาสตร์
25.
5910210302
นายศุภณัฐ
หมัดหมีด
วิทยาศาสตร์
26.
5911110352
น.ส.กชพรรณ
วรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
27.
5911110026
นายณัฐพล
สุวรรณลิขิต
ศิลปศาสตร์
28.
5911110178
น.ส.ธมกร
เกียรติกุลยา
ศิลปศาสตร์
29.
6110516032
น.ส.กุลธิดา
โชติพฤฒิพงศ์
วิทยาการจัดการ
30.
6110516059
น.ส.รุ่งนภา
ลาวัลแก้ว
วิทยาการจัดการ
31.
6110516002
นายกชนันท์
ทองด้วง
วิทยาการจัดการ
32.
5911410089
น.ส.กวินทิพย์
พลศร
การแพทย์แผนไทย
33.
5911410069
นายศักย์ศรณ์
เชยชม
การแพทย์แผนไทย
34.
6110516046
น.ส.ธนิกา
แก้วเขียว
วิทยาการจัดการ
35.
6111010062
น.ส.อังศุมาลี
อ่อนรักษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
36.
6111010042
น.ส.วรางคณา
ศุภรพิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
37.
6111010056
นายสิทธิพงศ์
สุวรรณการ
อุตสาหกรรมเกษตร
38.
6111010016
น.ส.ณิชากร
ทองแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
39.
6111010052
น.ส.ศุกลรัตน์
เดชสุธรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
40.
5810110113
นายณัฐวัฒน์
สวัสดิสุข
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6111010008
น.ส.จีรวรรณ
สุขใส
อุตสาหกรรมเกษตร
42.
5910512033
นายภูมิ
พันธ์เลิศธรรม
วิทยาการจัดการ
43.
5810710087
นายอนวัตร
ลีลาสุธานนท์
เภสัชศาสตร์
44.
6111010023
น.ส.นรินรัตน์
กองคิด
อุตสาหกรรมเกษตร
45.
5910514091
น.ส.พรรณพัชร
แซ่ตึ้ง
วิทยาการจัดการ
46.
6111110146
น.ส.สรัลลักษณ์
เอื้อพงษ์พันธ์
ศิลปศาสตร์
47.
6111110082
น.ส.ปุณณดา
พัทธโน
ศิลปศาสตร์
48.
5810712038
นายณธายุ
เชื้อดี
เภสัชศาสตร์
49.
6110311315
นายเดชดนู
แก้วมณี
แพทยศาสตร์
50.
5910710090
น.ส.ดวงกมล
จริงภราดร
เภสัชศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
5911210014
นายณัฐพล
ปานุราช
เศรษฐศาสตร์
52.
5911214063
นายเอกวิทย์
ไชยวงศ์ผาบ
เศรษฐศาสตร์
53.
5911010090
น.ส.นันทิยา
วาสุเทพ
อุตสาหกรรมเกษตร
54.
5911210003
นายกษิดิศ
วงค์จารุสถิตย์
เศรษฐศาสตร์
55.
6010514058
นายรัชชานนท์
แจ่มกระจ่าง
วิทยาการจัดการ
56.
5910512010
น.ส.เจนจิรา
ชูบัวทอง
วิทยาการจัดการ
57.
5910517104
นายอนวิทย์
ตันติทวีรัตน์
วิทยาการจัดการ
58.
5910517033
นายเตชินต์
เอี้ยวสกุล
วิทยาการจัดการ
59.
5910515097
น.ส.เปมิกา
หนูทอง
วิทยาการจัดการ
60.
5910517112
น.ส.อุบลวรรณ
การอรชัย
วิทยาการจัดการ
61.
5910517111
น.ส.อินทุกานต์
ธราดลพิพัฒน์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 40
 • เพศชาย 21
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 20
 • รหัส 60 3
 • รหัส 59 35
 • รหัส 58 3
 • รวม 9 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • วิทยาศาสตร์1
 • แพทยศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ22
 • เภสัชศาสตร์3
 • อุตสาหกรรมเกษตร8
 • ศิลปศาสตร์14
 • เศรษฐศาสตร์7
 • การแพทย์แผนไทย2