งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
แหลงกันหวันช้าย หัวข้อ เสวนาวิถีไทย วิถีใต้ แล้วเท่ห์อี้ต๊ายแหลงใต้กันหวา
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » แหลงกันหวันช้าย หัวข้อ เสวนาวิถีไทย วิถีใต้ แล้วเท่ห์อี้ต๊ายแหลงใต้กันหวา13 ม.ค. 63, 15:07 น.1,086
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดอาคารกิจกรรมนักศึกษา
 • วันที่ 18 มกราคม 63
  ช่วงเวลา13.00 - 14.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 73 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 17 มกราคม 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  1
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแหลงกันหวันช้าย หัวข้อ เสวนาวิถีไทย วิถีใต้ แล้วเท่ห์อี้ต๊ายแหลงใต้กันหวา

  โดยวิทยากร  1) คุณจรูญ  หยูทอง 2) คุณศุภณัฐจิตรพงศ์ 3) คุณวิชยุตม์คนเรียน 4) คุณสมนึก หนูเงิน

  ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

  ** ให้นักศึกษามาลงทะเบียนข้างเวที เวลา 12.50 น.
  รหัส 61 ได้ทรานสคริป  Y203 จำนวน 3 ชม.

  หมายเหตุกิจกรรมนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานสัมพันธ์ทักษิณถิ่นใต้
  บันทึกทรานสคริปเพียง 1 ครั้งเท่านั้น (ไม่นับซ้ำ)

1.
6111110039
น.ส.ชนินาถ
แซ่เล้า
ศิลปศาสตร์
2.
6111110027
น.ส.จินตภา
บุญเลิศ
ศิลปศาสตร์
3.
6110517102
นายอลงกรณ์
หนูเสน
วิทยาการจัดการ
4.
6110517034
นายณัฐภัทร
ชนะสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
5.
6111110231
น.ส.สโรชา
ปริชาตินนท์
ศิลปศาสตร์
6.
6110517136
นายพัลลภ
รัตนนุพงค์
วิทยาการจัดการ
7.
6010514058
นายรัชชานนท์
แจ่มกระจ่าง
วิทยาการจัดการ
8.
5910512010
น.ส.เจนจิรา
ชูบัวทอง
วิทยาการจัดการ
9.
6010516005
น.ส.กัญญารัตน์
บิลแหละ
วิทยาการจัดการ
10.
6010513065
น.ส.ภัทรพร
อินทรอาภรณ์
วิทยาการจัดการ
11.
6011110228
น.ส.อรุณรัตน์
ยอดสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
12.
6010516058
น.ส.สลักฤทัย
แก้วเรืองศรี
วิทยาการจัดการ
13.
6011110216
นายหยกชัย
แก้วดี
ศิลปศาสตร์
14.
6011110235
น.ส.เอเซีย
พัฒนแก้ว
ศิลปศาสตร์
15.
6010516006
น.ส.กัญญาวีร์
ศรีสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
16.
6011110124
น.ส.ญารีนา
แท่นทอง
ศิลปศาสตร์
17.
6011110210
น.ส.สิริลักษณ์
เตปินยะ
ศิลปศาสตร์
18.
6011110185
น.ส.มาริสา
ทนงาน
ศิลปศาสตร์
19.
5911210014
นายณัฐพล
ปานุราช
เศรษฐศาสตร์
20.
5910517104
นายอนวิทย์
ตันติทวีรัตน์
วิทยาการจัดการ
21.
5910517033
นายเตชินต์
เอี้ยวสกุล
วิทยาการจัดการ
22.
6111110153
น.ส.สิริบุญ
อุตรนาค
ศิลปศาสตร์
23.
6111110209
น.ส.ปรัญญา
บัวแก้ว
ศิลปศาสตร์
24.
5910515097
น.ส.เปมิกา
หนูทอง
วิทยาการจัดการ
25.
6110210241
น.ส.ปภัชญา
เขียวย้อย 
วิทยาศาสตร์
26.
5910517112
น.ส.อุบลวรรณ
การอรชัย
วิทยาการจัดการ
27.
5910517111
น.ส.อินทุกานต์
ธราดลพิพัฒน์
วิทยาการจัดการ
28.
6111110166
น.ส.อภิรดี
อัคคนีเสริมแสง
ศิลปศาสตร์
29.
6111110132
น.ส.ศรัณย์ภัสส์
ศรีเกตุ
ศิลปศาสตร์
30.
6111110012
น.ส.กัญจนา
แซ่ตัน
ศิลปศาสตร์
31.
6111110074
น.ส.เบญจมาศ
นุชคง
ศิลปศาสตร์
32.
6111110105
นายภูริณัฐ
ศุภจิตตากร
ศิลปศาสตร์
33.
6111110008
น.ส.กมลพร
แซ่หลี
ศิลปศาสตร์
34.
5910210302
นายศุภณัฐ
หมัดหมีด
วิทยาศาสตร์
35.
6111110118
นายเรืองศักดิ์
ศรีวิไล
ศิลปศาสตร์
36.
6111110001
นายบัณฑิตย์
อุดมเศรษฐ์
ศิลปศาสตร์
37.
6111311058
น.ส.วรัญชลี
เสงี่ยมวงศ์
นิติศาสตร์
38.
6111210036
น.ส.วรัชยา
เสงี่ยมวงศ์
เศรษฐศาสตร์
39.
6111210026
น.ส.พรนัชชา
รัตติโชติ
เศรษฐศาสตร์
40.
6110110266
นายบุญรักษ์
พระคง
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6110110140
นายณัฐพงศ์
เมตตาจิต
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6211310055
น.ส.วิภาวี
ศิวนันท์สกุล
นิติศาสตร์
43.
6111311013
น.ส.จิตวรรณ
เอียดเขานุ้ย
นิติศาสตร์
44.
5911210058
น.ส.จันทร์พิมพ์
บุญรัศมี
เศรษฐศาสตร์
45.
6110110322
นายพีรณัฐ
นวจินดาพันธุ์
วิศวกรรมศาสตร์
46.
6111311061
น.ส.วริศรา
จันทารักษ์
นิติศาสตร์
47.
6111110078
น.ส.ปิ่นมณี
ไพรินทร์
ศิลปศาสตร์
48.
6111110040
น.ส.ชรินรัตน์
ไชยชีวสุข
ศิลปศาสตร์
49.
6111110125
น.ส.วันดี
มงคลสกุลฤทธิ์
ศิลปศาสตร์
50.
6111110021
นายเกียรติศักดิ์
รักขุนส่อง
ศิลปศาสตร์
51.
6111110026
น.ส.จินตพร
ดำเกาะ
ศิลปศาสตร์
52.
6111110116
น.ส.รินรดา
ผิวคราม
ศิลปศาสตร์
53.
6111110148
น.ส.สวรรยา
สาลัย
ศิลปศาสตร์
54.
6111110144
น.ส.สกาวเดือน
เพชรน้อย
ศิลปศาสตร์
55.
6111110063
นายธีรศักดิ์
ตาวัน
ศิลปศาสตร์
56.
6111110142
น.ส.ศิลป์ศุภา
สมาน
ศิลปศาสตร์
57.
6111110152
น.ส.สิราวรรณ
แซ่พู่
ศิลปศาสตร์
58.
6111110006
น.ส.กนกวรรณ
สงวนเขียว
ศิลปศาสตร์
59.
6111110135
น.ส.ศศิวิมล
บุญมะโณ
ศิลปศาสตร์
60.
6111110056
น.ส.ธนรัตน์
ศิลา
ศิลปศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
61.
6111110070
น.ส.นุสราภรณ์
วิบูลย์พันธ์
ศิลปศาสตร์
62.
6111110164
น.ส.อภัสรา
โคกชู
ศิลปศาสตร์
63.
6110110410
นายวิชญ์พล
ปิยจริยากุล
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6111110174
น.ส.อัครนาฎ
คงเจริญ
ศิลปศาสตร์
65.
6110517032
น.ส.ณัฐกมล
พรหมเอียด
วิทยาการจัดการ
66.
6111210009
นายจิตรภาณุ
ศรีหวัง
เศรษฐศาสตร์
67.
6111210025
น.ส.ปิยะธิดา
ปานรักษ์
เศรษฐศาสตร์
68.
6011210036
น.ส.มัญชุพร
หนูเล็ก
เศรษฐศาสตร์
69.
6111210043
น.ส.หทัยภัทร
แซ่นุ่น
เศรษฐศาสตร์
70.
6011210004
น.ส.กัญชนก
นิธิกรกุล
เศรษฐศาสตร์
71.
6111214007
น.ส.ชุติมา
ทองปันจา
เศรษฐศาสตร์
72.
6111210038
น.ส.ศิริกาญจน์
สุขงาม
เศรษฐศาสตร์
73.
6111214009
นายธนาวุฒิ
เรืองรอง
เศรษฐศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  73 73

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 73
 • เพศหญิง 53
 • เพศชาย 20
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 62 1
 • รหัส 61 50
 • รหัส 60 13
 • รหัส 59 9
 • รวม 6 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์4
 • วิทยาศาสตร์2
 • วิทยาการจัดการ15
 • ศิลปศาสตร์36
 • นิติศาสตร์4
 • เศรษฐศาสตร์12