งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ฟังบรรยาย หัวข้อ กริชกับวิถีชีวิตคนใต้
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ฟังบรรยาย หัวข้อ กริชกับวิถีชีวิตคนใต้15 ม.ค. 63, 16:38 น.1,318
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดกองกิจการนักศึกษา ม.อ. 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลคอหงส์
 • วันที่ 18 มกราคม 63
  ช่วงเวลา17.00-18.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 18 มกราคม 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  1
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ กริชกับวิถีชีวิตคนใต้  โดยวิทยากร คุณจีรวุฒิ บุญรัศมีและร่วมทำกิจกรรมในบูธนิทรรศการ

  ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

  ** ให้นักศึกษามาลงทะเบียนข้างเวที เวลา 16.45 น.
  รหัส 61 ได้ทรานสคริป  Y203 จำนวน 3 ชม.

  หมายเหตุกิจกรรมนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานสัมพันธ์ทักษิณถิ่นใต้
  บันทึกทรานสคริปเพียง 1 ครั้งเท่านั้น (ไม่นับซ้ำ)

1.
6111010008
น.ส.จีรวรรณ
สุขใส
อุตสาหกรรมเกษตร
2.
6111010042
น.ส.วรางคณา
ศุภรพิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
3.
6111010056
นายสิทธิพงศ์
สุวรรณการ
อุตสาหกรรมเกษตร
4.
6111010016
น.ส.ณิชากร
ทองแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
5.
6110210070
น.ส.เจนจิรา
แป้นนวล
วิทยาศาสตร์
6.
6111310015
น.ส.ขวัญฤทัย
อักษรศิริ
นิติศาสตร์
7.
6110210067
น.ส.จุฑารัตน์
เสียงใหญ่
วิทยาศาสตร์
8.
6011310164
น.ส.อัยนี
กาซอ
นิติศาสตร์
9.
6011310163
น.ส.สุไฟนี
ซาราเซะ
นิติศาสตร์
10.
6011310162
น.ส.เมริสา
โต๊ะเตียะ
นิติศาสตร์
11.
6011310113
น.ส.แวนุซรีย์
เจ๊ะโด
นิติศาสตร์
12.
6011310069
น.ส.รัตนาภรณ์
พุทธวิโร
นิติศาสตร์
13.
6110210034
น.ส.กุลวดี
เรืองประพันธ์
วิทยาศาสตร์
14.
6111010052
น.ส.ศุกลรัตน์
เดชสุธรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
15.
6110210163
น.ส.ธมลวรรณ
ส่องแสง
วิทยาศาสตร์
16.
6110210050
น.ส.จิตรกัญญา
โฮ่ลิ่ม
วิทยาศาสตร์
17.
5910517135
น.ส.ทิศารัส
จันแกมแก้ว
วิทยาการจัดการ
18.
6111010013
น.ส.ชุติกาญจน์
อินทร์ฉาย
อุตสาหกรรมเกษตร
19.
6111010011
น.ส.ชวัลลักษณ์
ทิพปภาสมิทธิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
20.
5911214017
น.ส.จตุพร
ถนอมบุญ
เศรษฐศาสตร์
21.
6111010053
น.ส.ศุทธนุช
ตันวิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
22.
6111010077
นายคุณานนท์
พูลพิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
23.
6111010072
นายสุเบบ
ยอดณรงค์
อุตสาหกรรมเกษตร
24.
6111010023
น.ส.นรินรัตน์
กองคิด
อุตสาหกรรมเกษตร
25.
6111010061
น.ส.อะลีฟะฮ์
มาสนิท
อุตสาหกรรมเกษตร
26.
5910514091
น.ส.พรรณพัชร
แซ่ตึ้ง
วิทยาการจัดการ
27.
5911214013
นายกรกฎ
ทักขิณะ
เศรษฐศาสตร์
28.
5911110168
น.ส.ณัฐนารี
โชติเกียรติคุณ
ศิลปศาสตร์
29.
6011110228
น.ส.อรุณรัตน์
ยอดสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
30.
6111311105
น.ส.ธัญวรัตน์
ศรีนวล
นิติศาสตร์
31.
5911110114
นายกิตติพงศ์
สุขหอม
ศิลปศาสตร์
32.
6110210210
น.ส.นันท์นภัส
หนูเสือ
วิทยาศาสตร์
33.
6110210128
น.ส.ณัฐพร
สมเปลี่ยน
วิทยาศาสตร์
34.
6110210012
น.ส.กฤติกา
เพชรโชติ
วิทยาศาสตร์
35.
6110210157
นายธนวัฒน์
แก้วประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์
36.
6110110143
นายณัฐพล
รัตนสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6210511052
น.ส.สกุลทิพย์
เครือแดง
วิทยาการจัดการ
38.
6111210065
นายบุญสุวรรณ
บุญทอง
เศรษฐศาสตร์
39.
6111210074
น.ส.ศกลวรรณ
ชีวสุวรรณวงศ์
เศรษฐศาสตร์
40.
6111210048
นายอาดีรอน
อิสอ
เศรษฐศาสตร์
41.
6111010041
น.ส.ลัลน์ณภัทร
เพชรศรี
อุตสาหกรรมเกษตร
42.
6111210079
น.ส.สุไรดา
มะอิ
เศรษฐศาสตร์
43.
6111210051
น.ส.อิลมี
โต๊ะพา
เศรษฐศาสตร์
44.
6111210081
น.ส.พิชญธิดา
ทองเรือง
เศรษฐศาสตร์
45.
6111210011
น.ส.ชฎาทิพย์
ชูโชติ
เศรษฐศาสตร์
46.
6111210041
น.ส.สุธาทิพย์
อินทร์จันทร์
เศรษฐศาสตร์
47.
6111310050
นายณัฐวัฒน์
พฤกษากร
นิติศาสตร์
48.
6110613006
น.ส.เกวลี
สมเพชร
ทรัพยากรธรรมชาติ
49.
6110613011
น.ส.จิรตรา
รักแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
50.
6110613028
น.ส.รัตนาพร
พลสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6111310096
น.ส.พันนิดา
ลิ่มสกุล
นิติศาสตร์
52.
6110613007
น.ส.เกสราพรรณ
สุวรรณโณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
53.
6110613017
น.ส.ธีร์วรา
ศรีนิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
54.
6111310001
น.ส.กชกร
ตรังคอภิรักษ์
นิติศาสตร์
55.
6110610082
น.ส.ภัควลัญชญ์
ยิ้มวัลย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
56.
6110613024
น.ส.ภัณฑิรา
ศรีประสิทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
57.
6111210068
น.ส.มัณฑณา
จงหวัง
เศรษฐศาสตร์
58.
6110610087
น.ส.พรศิริ
พัดตั๋น
ทรัพยากรธรรมชาติ
59.
6111310045
นายณัฐนนท์
สุวรรณทอง
นิติศาสตร์
60.
6111210073
น.ส.วิลาสินี
สุนทรปัญญาวุธ
เศรษฐศาสตร์
61.
6111310059
นายธนัท
บุญชัย
นิติศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ต้องใส่ชุดนักศึกษารึเปล่าคะ
ทิศารัส18 ม.ค. 2563 12:0827.145.134.18
  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 49
 • เพศชาย 12
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 62 1
 • รหัส 61 48
 • รหัส 60 6
 • รหัส 59 6
 • รวม 8 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • วิทยาศาสตร์9
 • วิทยาการจัดการ3
 • ทรัพยากรธรรมชาติ8
 • อุตสาหกรรมเกษตร13
 • ศิลปศาสตร์3
 • นิติศาสตร์12
 • เศรษฐศาสตร์12