งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
PSU ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ตอน I เข็ด YOU เก็ท ม้าย
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » PSU ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ตอน I เข็ด YOU เก็ท ม้าย28 ก.ย. 63, 11:02 น.1,424
 • ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องบรรยาย REG 401 อาคารเรียนรวม
 • วันที่ 3 ตุลาคม 63
  ช่วงเวลา13.00-16.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 120 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 กันยายน 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2563
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านกีฬา
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  1
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.45 น. แต่งกายชุดสุภาพ

  หมายเหตุ

  -วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมงาน

  -ผู้เข้าร่วมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการดำเนินกิจกรรม

1.
6310110347
นายภัทรดนัย
แซ่ฉือ
วิศวกรรมศาสตร์
2.
6210513015
น.ส.รักชนก
สัมพันธ์สกุล
วิทยาการจัดการ
3.
6310410077
น.ส.นัฎเราะฮ์
ฮิแต
พยาบาลศาสตร์
4.
6110311021
น.ส.นูรีดา
หมัดเห
แพทยศาสตร์
5.
6311210050
นายอภิเชษฐ
จันสีนาค
เศรษฐศาสตร์
6.
6310311017
น.ส.ภัททิยา
สงวนวงศ์
แพทยศาสตร์
7.
6110513007
น.ส.ณัฐภรณ์
ยังแก้ว
วิทยาการจัดการ
8.
6310410059
น.ส.ทิชาภัทร
หมะอุ
พยาบาลศาสตร์
9.
6310210031
นายกาญจน์
สมมนัสวณิช
วิทยาศาสตร์
10.
6310210027
น.ส.กัญญารัตน์
อินทร์จันทร์
วิทยาศาสตร์
11.
6310210012
นายกฤตนัย
นาคปนทอง
วิทยาศาสตร์
12.
6010110679
นายปวรปรัชญ์
จันทรภักดีวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
13.
6110311030
น.ส.สุนันทา
บินอาหวา
แพทยศาสตร์
14.
6311110097
น.ส.พรทิพา
แซ่พั่ง
ศิลปศาสตร์
15.
6311110056
น.ส.ทิวาพร
อินทเรือง
ศิลปศาสตร์
16.
6310517084
น.ส.สวลักษณ์
บุญรัตน์
วิทยาการจัดการ
17.
6310517038
น.ส.นิชานันท์
บุญญะ
วิทยาการจัดการ
18.
6311110128
น.ส.ลภัสรดา
แสงพรหม
ศิลปศาสตร์
19.
6311110092
น.ส.ปารณีย์
แสนทวี
ศิลปศาสตร์
20.
6310515051
น.ส.ศศิภา
กรกฎ
วิทยาการจัดการ
21.
6310517095
น.ส.อำพร
จันทฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
22.
6310610159
น.ส.เบญจรัตน์
แก้วมณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
23.
6310110453
น.ส.วิภาดา
แก้วเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
24.
6310610044
น.ส.ณัทริการ์
บุญแนบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
25.
6310110539
น.ส.เสาวลักษณ์
ชีวพัฒนานุกูล
วิศวกรรมศาสตร์
26.
6311110031
น.ส.ชัญญานุช
มณีโชติ
ศิลปศาสตร์
27.
6311110156
น.ส.สุภัสสรา
กิมาคม
ศิลปศาสตร์
28.
6311110108
น.ส.ภรทิพย์
แก้วโกมล
ศิลปศาสตร์
29.
6210513019
น.ส.อาทิตยา
ตุมอญ
วิทยาการจัดการ
30.
6111310189
นายภวิศ
มุกดา
นิติศาสตร์
31.
6111310198
น.ส.อมรรัตน์
ประเสริฐสุข
นิติศาสตร์
32.
6111410055
น.ส.พัชมล
คงแท่น
การแพทย์แผนไทย
33.
6111410054
นายพงศกร
แสวงผล
การแพทย์แผนไทย
34.
6111311142
นายศุภณัฐ
ศรีเอี่ยม
นิติศาสตร์
35.
6310515093
นายอดิศร
สายทอง
วิทยาการจัดการ
36.
6310510243
นายศิวัช
ตุลารักษ์
วิทยาการจัดการ
37.
6211310129
น.ส.กุลิสรา
สามารถ
นิติศาสตร์
38.
6211310090
น.ส.ญาณิศา
พลับฉิม
นิติศาสตร์
39.
6211310125
น.ส.อัญชิสา
ชนะสิทธิ์
นิติศาสตร์
40.
6211311052
น.ส.นัฐธิดา
คีรีวรรณ
นิติศาสตร์
41.
6211310088
นายชนานนท์
บุญศิลป์
นิติศาสตร์
42.
6210513014
น.ส.เยาวลักษณ์
สีสืบ
วิทยาการจัดการ
43.
6011110006
น.ส.กัลยรัตน์
คภะสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
44.
6311210035
น.ส.พิยดา
พหลภักดี
เศรษฐศาสตร์
45.
6310410190
น.ส.ฮานีซา
โสดาหวัน
พยาบาลศาสตร์
46.
6311210053
น.ส.อรณัส
รอดเจริญ
เศรษฐศาสตร์
47.
6310410097
น.ส.ปรีชญา
คงขวัญ
พยาบาลศาสตร์
48.
6311010004
น.ส.กรปภา
เกตุงาม
อุตสาหกรรมเกษตร
49.
6311110104
น.ส.พิสมัย
มาลยารมย์
ศิลปศาสตร์
50.
6310517019
นายณัฐพงศ์
ริยาพันธ์
วิทยาการจัดการ
51.
6311010125
น.ส.อุสมา
ปัตตานี
อุตสาหกรรมเกษตร
52.
6310517055
นายพสธร
น้ำใจทหาร
วิทยาการจัดการ
53.
6311210067
น.ส.แพรเพชร
มั่งมี
เศรษฐศาสตร์
54.
6311210031
น.ส.พัชนิดา
แสนเสนา
เศรษฐศาสตร์
55.
6011110004
น.ส.กัณฐิกา
แก้วคงศรี
ศิลปศาสตร์
56.
6311110165
น.ส.อันดามัน
เล็กกุล
ศิลปศาสตร์
57.
6311210038
น.ส.ภิรามล
ศรีสว่าง
เศรษฐศาสตร์
58.
6110517104
น.ส.อัฌศภา
ธนะศุภสิริ
วิทยาการจัดการ
59.
6310110230
นายนรวิชญ์
พาหา
วิศวกรรมศาสตร์
60.
6110513008
น.ส.ธนพร
เคยคุ้มครอง
วิทยาการจัดการ
61.
6110513047
น.ส.วลัยลักษณ์
สโมทาน
วิทยาการจัดการ
62.
6310517094
น.ส.อาทิตธิยา
ช่วยกลับ
วิทยาการจัดการ
63.
6311210019
น.ส.ณิชนันทน์
จรจิต
เศรษฐศาสตร์
64.
6310517011
น.ส.ชณัญฎา
วุฒิกานนท์
วิทยาการจัดการ
65.
6210513053
น.ส.วรภัทร
นรพิณ
วิทยาการจัดการ
66.
6310517016
น.ส.ฐิตินันท์
อ๋องสกุล
วิทยาการจัดการ
67.
6310517071
น.ส.วราสินี
ณ ถลาง
วิทยาการจัดการ
68.
6310517080
นายศิวัช
สุนทรนนท์
วิทยาการจัดการ
69.
6310517070
นายวรากร
จริงจิตร
วิทยาการจัดการ
70.
6210517125
น.ส.สุทธิดา
วิริยะหิรัญกนก
วิทยาการจัดการ
71.
6310517004
นายกิตติ
พฤฒิวิญญู
วิทยาการจัดการ
72.
6310517051
นายพงศ์พิสุทธิ์
บุญสุภาพ
วิทยาการจัดการ
73.
6211410007
น.ส.ชนิสรา
จันปลั่งสิริกุล
การแพทย์แผนไทย
74.
6211410024
น.ส.ปิยาพัชร
ชูเสียงแจ้ว
การแพทย์แผนไทย
75.
6310517005
นายปัณณ์
ศรีสุขใส
วิทยาการจัดการ
76.
6211410034
น.ส.วรินยุพา
ศรีไตรรัตน์
การแพทย์แผนไทย
77.
6311310178
นายศุภณัฐ
ชุมผอม
นิติศาสตร์
78.
6310517086
น.ส.สุดารัตน์
ทองสกุล
วิทยาการจัดการ
79.
6310517065
น.ส.รุ่งทิวา
ศิริชาติ
วิทยาการจัดการ
80.
6110514027
นายวิธวินท์
คงเกต
วิทยาการจัดการ
81.
6110514018
นายปองเทพ
เลิศธนะแสงธรรม
วิทยาการจัดการ
82.
6310210096
น.ส.ชุติกาญจน์
วิจักษณ์กุล
วิทยาศาสตร์
83.
6310310086
นายธีรภัทร
แซ่เจียง
แพทยศาสตร์
84.
6310517033
น.ส.นัฏฐญา
ทองนิลภักดิ์
วิทยาการจัดการ
85.
6210410162
น.ส.พิชชาพร
ลิ่มเจริญ
พยาบาลศาสตร์
86.
6210410004
น.ส.กรปรมพร
เยาวพิศ
พยาบาลศาสตร์
87.
6210410002
น.ส.กนกวรรณ
เพชรรักษา
พยาบาลศาสตร์
88.
6310517047
น.ส.ปิยฉัตร
รัตนชัย
วิทยาการจัดการ
89.
6310517023
น.ส.ดาวนภา
เขตตะเคียน
วิทยาการจัดการ
90.
6310517028
น.ส.ทิพชญาดา
อังคานุสรณ์
วิทยาการจัดการ
91.
6310517021
น.ส.ณัฐวรา
พลายแก้ว
วิทยาการจัดการ
92.
6311210015
น.ส.ชิดชนก
บุญเพชร
เศรษฐศาสตร์
93.
6310110067
น.ส.จิรัฏฐ์
จรเจนเกียรติ
วิศวกรรมศาสตร์
94.
6311214007
น.ส.ปิ่นมณี
พรหมแก้ว
เศรษฐศาสตร์
95.
6310517037
น.ส.นางฟ้า
ตินสาว
วิทยาการจัดการ
96.
6210513001
นายคามิน
สิทธิผล
วิทยาการจัดการ
97.
6210513068
นายเอกฤทธิ์
สุหลง
วิทยาการจัดการ
98.
6210513025
นายจิรัฏฐ์
เตชาภณ
วิทยาการจัดการ
99.
6310110052
นายจงเซวียน
ลี
วิศวกรรมศาสตร์
100.
6210513034
นายนราธร
คงเกิด
วิทยาการจัดการ
101.
6311210030
นายพงศ์นคร
นครพัฒน์
เศรษฐศาสตร์
102.
6311510078
น.ส.มลิวัลย์
ศรีสุข
เทคนิคการแพทย์
103.
6311510029
น.ส.ธัญชนก
นกเทศ
เทคนิคการแพทย์
104.
6311510053
น.ส.ศวรรยา
บานจ่าย
เทคนิคการแพทย์
105.
6311510046
นายภูสิน
อินทพิชัย
เทคนิคการแพทย์
106.
6311510022
น.ส.ณัชชา
วงศ์สวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์
107.
6210517040
น.ส.ปภาวรินท์
ยูระวงค์
วิทยาการจัดการ
108.
6310710014
นายซามิล
อับดุลวาฮับ
เภสัชศาสตร์
109.
6310210022
น.ส.กัญญ์ณณัฏฐ์
ศรีวิภาค
วิทยาศาสตร์
110.
6310610031
น.ส.ฐิติมา
มีแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
111.
6010410175
น.ส.ลาตีฟ๊ะ
หมันสง่า
พยาบาลศาสตร์
112.
6010410179
น.ส.วทันยา
แก้วหมุน
พยาบาลศาสตร์
113.
6311010141
น.ส.วิมลสิริ
แก้วขำ
อุตสาหกรรมเกษตร
114.
6211214016
น.ส.ศรสวรรค์
อนุสา
เศรษฐศาสตร์
115.
6311210026
น.ส.นิภาภรณ์
หวังสระปราบ
เศรษฐศาสตร์
116.
6211214044
น.ส.พัณณิตา
แก้ววงศ์ศรี
เศรษฐศาสตร์
117.
6211214036
น.ส.หทัยภัทร
สะกวี
เศรษฐศาสตร์
118.
6010517059
นายศุภณัฐ
พัสดุสาร
วิทยาการจัดการ
119.
6211214006
นายประดิพัทธ์
อินทร์ศรี
เศรษฐศาสตร์
120.
6311210046
น.ส.สุภาวดี
สิทธิศักดิ์
เศรษฐศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
อาจารคับผมไม่ว่างแล้วอะขอยกเลิกได้ไหมมันพึ่งหมดเวลายกเลิก
631011023029 ก.ย. 2563 18:0649.230.169.163
  สมัคร    |  จำนวนรับ  120 120

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 120
 • เพศหญิง 87
 • เพศชาย 33
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 76
 • รหัส 62 25
 • รหัส 61 13
 • รหัส 60 6
 • รวม 13 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์7
 • วิทยาศาสตร์5
 • แพทยศาสตร์4
 • วิทยาการจัดการ42
 • ทรัพยากรธรรมชาติ3
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์9
 • อุตสาหกรรมเกษตร3
 • ศิลปศาสตร์11
 • นิติศาสตร์9
 • เศรษฐศาสตร์16
 • การแพทย์แผนไทย5
 • เทคนิคการแพทย์5