งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Clip Around Asia 2020 (China)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » Backpacking Clip Around Asia 2020 (China)4 ม.ค. 64, 08:32 น.4,260
 • ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา ม.อ.
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 4-9 มกราคม 64
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 300 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 9 มกราคม 64 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2563
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประเทศจีน (China)

  อ่านรายละเอีดยก่อนสมัคร 

  ** นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้คนละ 1 ประเทศเท่านั้นถ้าสมัครซ้ำจะตัดชื่อออกทันที

  รับชมสื่อออนไลน์ และส่งผลงานระหว่างวันที่ 4 - 9 มกราคม 2564 เท่านั้น

  จีน

  1. จีน สร้างคน สร้างชาติ สร้างชื่อ

  https://www.youtube.com/watch?v=O6SnXvVJsWg

  2. โลก 360 องศา EP1 ตอน ดูจีนยุคใหม่..ต้องแวะไปปักกิ่ง

  https://www.youtube.com/watch?v=aTi8tD5pQMQ

1.
6011214047
น.ส.สุธิดา
เจริญสุข
เศรษฐศาสตร์
2.
6011214025
น.ส.นงลักษณ์
จิตรักษ์
เศรษฐศาสตร์
3.
6011214038
น.ส.สินีนาฏย์
อนุสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
4.
6011110062
นายจักรภัทร
ชูทอง
ศิลปศาสตร์
5.
6011310157
นายสุบรรณ
โมรา
นิติศาสตร์
6.
6111710016
น.ส.ชลลดา
น้ำดอกไม้
สัตวแพทยศาสตร์
7.
6111311046
นายพิเชษฐ์
สายเหล็ก
นิติศาสตร์
8.
6110410030
น.ส.เชษฐ์ธิดา
แพเพชร
พยาบาลศาสตร์
9.
6010110594
นายอนุรักษ์
วรรณโร
วิศวกรรมศาสตร์
10.
6111210008
น.ส.จิตประภัสสร
กรุณกิจ
เศรษฐศาสตร์
11.
6111210068
น.ส.มัณฑณา
จงหวัง
เศรษฐศาสตร์
12.
6110410026
น.ส.ชนาภา
วิชัยดิษฐ
พยาบาลศาสตร์
13.
6010511077
น.ส.อัจจิมา
นวลแก้ว
วิทยาการจัดการ
14.
6110410098
น.ส.ศิริรัตน์
สุวรรณนิมิตร
พยาบาลศาสตร์
15.
6110512044
นายปิยวัฒน์
พงษ์ธัญโรจน์
วิทยาการจัดการ
16.
6011110169
นายพฤฒิชาติ
วโรทัยพัฒนพงษ์
ศิลปศาสตร์
17.
6111410162
นายอนัส
เจ๊ะม๊ะ
การแพทย์แผนไทย
18.
6110517089
น.ส.ศศินา
ไพโรจน์
วิทยาการจัดการ
19.
6111710010
นายก่อสิน
จันทนะ
สัตวแพทยศาสตร์
20.
6110512040
นายบูรลพงษ์
วาทะพุกกณะ
วิทยาการจัดการ
21.
6111710023
น.ส.รุสนาณี
หะยียะพา
สัตวแพทยศาสตร์
22.
6111710017
น.ส.ณัฐนันท์
เมธัสพรพงศ์
สัตวแพทยศาสตร์
23.
6110110237
น.ส.นันทวัน
ทองคำ
วิศวกรรมศาสตร์
24.
6111710008
นายอาณาจักร
อินทรัตน์
สัตวแพทยศาสตร์
25.
6110110030
นายกิตติศักดิ์
โอมาก
วิศวกรรมศาสตร์
26.
6110110172
นายธนชิต
สุริยงหาญพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
27.
6010518064
น.ส.นิพาดา
สมิทธิ์เยาวกุล
วิทยาการจัดการ
28.
6110410199
น.ส.สุวีรยา
ศรีทวี
พยาบาลศาสตร์
29.
6110110174
นายธนโชติ
พรบุญญานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
30.
6010518008
น.ส.ฐิติยา
หลวงชัยสินธุ์
วิทยาการจัดการ
31.
6110110078
น.ส.ชนาภัทร
บูรณะวัฒนากูล
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6110110241
น.ส.นาตาชา
จตุทรัพย์วรโชต
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6110410123
น.ส.อานีดา
มะยีแต
พยาบาลศาสตร์
34.
6010517066
น.ส.สินีนาฏ
ชุมศรี
วิทยาการจัดการ
35.
6110513037
น.ส.ณิชาพัชร์
สัมพัชนี
วิทยาการจัดการ
36.
6110110527
น.ส.อรวรรณ
แซ่ฉั่ง
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6110410157
น.ส.นุรอารีญา
วาเงาะ
พยาบาลศาสตร์
38.
6110512008
น.ส.ณัฏฐธิดา
สินสาย
วิทยาการจัดการ
39.
6110410181
น.ส.รอยมี
รอซิ
พยาบาลศาสตร์
40.
6110519001
น.ส.กรรณิกา
เจริญญาณพันธ์
วิทยาการจัดการ
41.
6010512062
น.ส.นัสรียา
ศรีอาหมัด
วิทยาการจัดการ
42.
6111311054
นายรัชพล
ศิริสวัสดิ์
นิติศาสตร์
43.
6011110022
น.ส.ทัชมาวดี
ขวัญคาวิน
ศิลปศาสตร์
44.
6010511027
น.ส.พิชญา
โคตรรักษ์คำ
วิทยาการจัดการ
45.
6110410126
น.ส.ฮาซือนะห์
มะวิง
พยาบาลศาสตร์
46.
6010512029
น.ส.วันโซเฟีย
ยุสุวพันธ์
วิทยาการจัดการ
47.
6011110024
น.ส.ธัญชนก
นวลหอม
ศิลปศาสตร์
48.
6110519019
น.ส.นิรมล
เย็นบุตร
วิทยาการจัดการ
49.
6110519010
นายณภัทร
ศิริเสถียร
วิทยาการจัดการ
50.
6110517055
น.ส.ปณิตา
แสงมณี
วิทยาการจัดการ
51.
6110610074
น.ส.นูรีซา
ชายเร๊ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
52.
6111410146
น.ส.ฟาอินณี
บินแวมะยิ
การแพทย์แผนไทย
53.
6011110212
น.ส.สุธิดา
เรืองประทุม
ศิลปศาสตร์
54.
6010110484
น.ส.ฟาตีฮะห์
หะยีเตะ
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6110110120
น.ส.ณภัทรศิริ
หลังลีงู
วิศวกรรมศาสตร์
56.
6110210363
น.ส.วรรณวิสา
ลิ่มตระกูล
วิทยาศาสตร์
57.
6110410019
น.ส.จิตติมา
ทองจีน
พยาบาลศาสตร์
58.
6110210386
น.ส.วิภาวดี
สุขเจริญ
วิทยาศาสตร์
59.
6110110152
นายดลลี
เหลาะเหม
วิศวกรรมศาสตร์
60.
6110110387
น.ส.วณิชญา
นุมาศ
วิศวกรรมศาสตร์
61.
6110110326
น.ส.ฟาติมะฮ์
เจะโก๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
62.
6110110037
นายเกียรติยศ
ยิ้มแย้ม
วิศวกรรมศาสตร์
63.
6110110505
น.ส.อติกานต์
หัสนีย์
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6110517124
น.ส.ณัฐกมล
จิระประยุต
วิทยาการจัดการ
65.
6110517126
น.ส.ณัฐนิชา
ดิษฐ์ขำ
วิทยาการจัดการ
66.
6110610096
นายภานุพงศ์
ไหมเหลือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
67.
6210517040
น.ส.ปภาวรินท์
ยูระวงค์
วิทยาการจัดการ
68.
6111010053
น.ส.ศุทธนุช
ตันวิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
69.
6311410043
นายนัสรี
แวหะยี
การแพทย์แผนไทย
70.
6111010011
น.ส.ชวัลลักษณ์
ทิพปภาสมิทธิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
71.
6111010013
น.ส.ชุติกาญจน์
อินทร์ฉาย
อุตสาหกรรมเกษตร
72.
6111010077
นายคุณานนท์
พูลพิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
73.
6110610161
นายณรงค์ศักดิ์
นิยมเดชา
ทรัพยากรธรรมชาติ
74.
6110110298
นายพงศ์วุฒ
เอกศิริเรืองชัย
วิศวกรรมศาสตร์
75.
6311410045
น.ส.นาซีมะห์
มะเฮง
การแพทย์แผนไทย
76.
6010511056
นายณรงค์เดช
บัวแก้ว
วิทยาการจัดการ
77.
6110610227
นายพีระพงศ์
แซ่ลิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
78.
6110110498
นายหัฏฐวิชย์
เกื้ออรุณ
วิศวกรรมศาสตร์
79.
6110610197
นายศตวรรษ
วังสระปราบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
80.
6110610173
น.ส.บุษกร
โออินทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
81.
6111311081
นายอุดมศักดิ์
ระเบียบโอษฐ์
นิติศาสตร์
82.
6010515094
น.ส.ปรมาภรณ์
บางรักษ์
วิทยาการจัดการ
83.
6010513045
นายณรงค์เกียรติ
เหลืองอ่อน
วิทยาการจัดการ
84.
6110610183
น.ส.ภัทรวรินทร์
เข่งเงิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
85.
6010513051
นายตติยะ
จันทร์สำรวม
วิทยาการจัดการ
86.
6110610156
น.ส.ชนมวษา
ณ นคร
ทรัพยากรธรรมชาติ
87.
6010519035
น.ส.พรพนิต
เกษรา
วิทยาการจัดการ
88.
6110110293
น.ส.ผกามาส
ชูไชยยัง
วิศวกรรมศาสตร์
89.
6211010002
น.ส.กมลลักษณ์
ภู่กลาง
อุตสาหกรรมเกษตร
90.
6110610135
น.ส.อภิชญา
ใสบริสุทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
91.
6110610024
น.ส.จุฬามณี
วิยุทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
92.
6110110231
นายนรวิชญ์
บัวแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
93.
6110410099
น.ส.ศิริลักษณ์
เพชรมณี
พยาบาลศาสตร์
94.
6110410075
น.ส.มณฑกาญจน์
ราชพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์
95.
6110410107
น.ส.สุธีกานต์
ฆังคัสโร
พยาบาลศาสตร์
96.
6110410002
น.ส.กนิษฐา
กังสวร
พยาบาลศาสตร์
97.
6110410205
น.ส.อัสมา
มอลี
พยาบาลศาสตร์
98.
6110410073
น.ส.ภานุชนาถ
นารี
พยาบาลศาสตร์
99.
6110410166
นายพงษ์นรินทร์
ไทยเกื้อ
พยาบาลศาสตร์
100.
6110410008
น.ส.กาญจนสิริ
นิติวรานุรักษ์
พยาบาลศาสตร์
101.
6110410066
น.ส.หยาดทิพย์
การสุรสิทธิ์
พยาบาลศาสตร์
102.
6110410040
น.ส.ธนพร
แจ้งยุทธศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
103.
6110410077
นายยิ่งคุณ
อนันตกุล
พยาบาลศาสตร์
104.
6110410005
นายกลชัย
เตะทอง
พยาบาลศาสตร์
105.
6110410145
น.ส.ฐิดาพร
มณีโชติ
พยาบาลศาสตร์
106.
6110410105
น.ส.สุชาดา
ชอบชื่น
พยาบาลศาสตร์
107.
6010410120
น.ส.ชญากานต์
แสงเดช
พยาบาลศาสตร์
108.
6010410052
น.ส.ภนิดา
ตั้งสถิตพร
พยาบาลศาสตร์
109.
6110410137
น.ส.ชนิภรณ์
ชูหนู
พยาบาลศาสตร์
110.
6110410088
น.ส.วรรณิศา
สุวรรณศิลป์
พยาบาลศาสตร์
111.
6110410146
น.ส.ฐิตาภรณ์
สุวรรณโณ
พยาบาลศาสตร์
112.
6110410042
น.ส.ธัญชนก
สิทธิจันทร์
พยาบาลศาสตร์
113.
6110410047
น.ส.ธิดารัตน์
พินลานทุ่ม
พยาบาลศาสตร์
114.
6110610014
น.ส.จรรย์อมล
ชุมทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
115.
6110410089
น.ส.วรวรรณ
คงสมเพชร
พยาบาลศาสตร์
116.
6111010042
น.ส.วรางคณา
ศุภรพิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
117.
6110410130
น.ส.กัสมา
คงหัด
พยาบาลศาสตร์
118.
6110610140
น.ส.อันนา
ขวัญเกลี้ยง
ทรัพยากรธรรมชาติ
119.
6010410197
นายสราวุธ
บิลระโอ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
120.
6010515066
นายจิรพันธ์
อินทรัศมี
วิทยาการจัดการ
121.
6110410021
น.ส.จิรารัตน์
สงัดศรี
พยาบาลศาสตร์
122.
6311410017
นายซัยนัลอาบีดีน
อาแย
การแพทย์แผนไทย
123.
6010110209
นายประพฤติธรรม
ชูวิเชียร
วิศวกรรมศาสตร์
124.
6110519015
น.ส.ธนพรพรรณ
คมวัชรพงศ์
วิทยาการจัดการ
125.
6010514075
นายธนบดี
ผลขจีสกุล
วิทยาการจัดการ
126.
6110610026
น.ส.เจนจิรา
ราชณา
ทรัพยากรธรรมชาติ
127.
6110110173
นายธนโชติ
แก้วพิชัย
วิศวกรรมศาสตร์
128.
6110410206
น.ส.อาซีดา
เจะเหมาะ
พยาบาลศาสตร์
129.
6111010052
น.ส.ศุกลรัตน์
เดชสุธรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
130.
6010511064
น.ส.เปมิกา
ไชยฉิม
วิทยาการจัดการ
131.
6010511012
น.ส.ฐาปนีย์
ช่อผูก
วิทยาการจัดการ
132.
6010511049
น.ส.สุวิกา
นิลพัฒน์
วิทยาการจัดการ
133.
6010511014
น.ส.ณัฐธยาน์
แก้วกลิ่น
วิทยาการจัดการ
134.
6110514038
นายชนกชนม์
แสงแดง
วิทยาการจัดการ
135.
6010511029
น.ส.ภัทรวรรณ
ขนาบแก้ว
วิทยาการจัดการ
136.
6110410190
น.ส.ฐิศิณัฐฎิ์
ใส้เพี้ย
พยาบาลศาสตร์
137.
6111311047
น.ส.เพชรรัตดา
เพ็ชรคง
นิติศาสตร์
138.
6111311015
น.ส.ชนัญชิดา
กัจฉุวิโร
นิติศาสตร์
139.
6010410188
น.ส.ศศิวิมล
อินทร์ชู
พยาบาลศาสตร์
140.
6110110084
นายชลชาติ
ช่วยสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
141.
6011311096
น.ส.พุทธิพร
พรรณภักดี
นิติศาสตร์
142.
6111310152
น.ส.สุกฤตา
หอมเดช
นิติศาสตร์
143.
6111610022
น.ส.ภคมน
นาราญานนทน์
ยาลัยนานาชาติ
144.
6011110137
น.ส.ถนิตา
สุวรรณวงศ์
ศิลปศาสตร์
145.
6010110278
นายณกร
เจริญรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
146.
6111311003
นายกรธนา
ดีมณีรัตน์
นิติศาสตร์
147.
6110110336
นายภาคภูมิ
หงษ์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
148.
6110110625
น.ส.หทัยรัตน์
ภูมิศิริสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6110110060
นายจิรวัฒน์
วิจิตรโสภา
วิศวกรรมศาสตร์
150.
6110110522
นายอมรเทพ
ปั้นวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6110110153
นายดิศพงษ์
ดีดวง
วิศวกรรมศาสตร์
152.
6011110059
น.ส.ฮัซนา
สวยงาม
ศิลปศาสตร์
153.
6110610092
น.ส.พิทธ์ภรณ์
เฉลิมบุญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
154.
6110110445
นายศุภกิตติ์
พุฒสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
155.
6110110320
นายพิสิษฐ์
อัครธีรพิศาล
วิศวกรรมศาสตร์
156.
6110311001
น.ส.ชนิษฐา
เทศทวีทรัพย์
แพทยศาสตร์
157.
6010110036
นายกิตติภัฎ
สังข์สุข
วิศวกรรมศาสตร์
158.
6110515014
น.ส.ชลิดา
มะโนมัย
วิทยาการจัดการ
159.
6110514023
น.ส.ภควดี
อินทรสุขศรี
วิทยาการจัดการ
160.
6110514018
นายปองเทพ
เลิศธนะแสงธรรม
วิทยาการจัดการ
161.
6110517113
น.ส.จิดาภา
ด่านสกุล
วิทยาการจัดการ
162.
6110517109
นายกวีกร
เจริญฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
163.
6110514041
นายพลวัฒน์
พีรภิรมย์รัตน์
วิทยาการจัดการ
164.
6110517043
น.ส.ธัญญาภรณ์
ประสุธรรม
วิทยาการจัดการ
165.
6111310178
นายจิตรภาณุ
ขวัญแก้ว
นิติศาสตร์
166.
6110110514
นายอภิพงศ์
เจือสนิท
วิศวกรรมศาสตร์
167.
6111310187
น.ส.เปรมิกา
เผือกเนียม
นิติศาสตร์
168.
6111310186
น.ส.ปัทมวรรณ
สวัสดิผล
นิติศาสตร์
169.
6111310179
น.ส.จุฑามาศ
หนูประพันธ์
นิติศาสตร์
170.
6111310196
น.ส.สุพิชฌาย์
อนันต์ธนวงศ์
นิติศาสตร์
171.
6110610217
นายกรวิชญ์
มหาพรหม
ทรัพยากรธรรมชาติ
172.
6010110742
นายศุภกิจ
ขวัญรอด
วิศวกรรมศาสตร์
173.
6110610210
นายอลงกรณ์
พรหมจรรย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
174.
6011210074
น.ส.ปรีดา
ยูโซ๊ะยูด๊ะ
เศรษฐศาสตร์
175.
6011210029
น.ส.พรกมล
เอ่งฉ้วน
เศรษฐศาสตร์
176.
6010110721
นายพงศ์ภีระ
เทพเดชา
วิศวกรรมศาสตร์
177.
6110210539
MISSTHARAMONY
NGOUN
วิทยาศาสตร์
178.
6010518007
น.ส.ฐิติพร
ราชรักษ์
วิทยาการจัดการ
179.
6010518085
น.ส.นูรอัยณี
กอและ
วิทยาการจัดการ
180.
6010110416
นายเอกพล
รามแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
181.
6110515075
น.ส.ธนัญญา
ชายเพ็ชรแก้ว
วิทยาการจัดการ
182.
6010512074
น.ส.มณีกาญจน์
เทพวารินทร์
วิทยาการจัดการ
183.
6111110107
น.ส.มณัญญา
อุบลสิงห์
ศิลปศาสตร์
184.
6110210325
น.ส.มุทิตา
ยานะวิมุติ
วิทยาศาสตร์
185.
6110210545
น.ส.กาญจนา
สุระเสนา
วิทยาศาสตร์
186.
6010513059
น.ส.บุษยาภา
บุญสร้าง
วิทยาการจัดการ
187.
6110110361
น.ส.มิศบา
ศิริพัธนะ
วิศวกรรมศาสตร์
188.
6010110495
นายรอพีอี
บินหะยีฮาวัน
วิศวกรรมศาสตร์
189.
6110110493
น.ส.หทัยรัตน์
หิตาชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
190.
6110511055
น.ส.จินต์จุฑา
สุขพราว
วิทยาการจัดการ
191.
6110511023
น.ส.ศุภาพิชญ์
ขุนทอง
วิทยาการจัดการ
192.
6110511044
น.ส.โนรฟาตีฮะห์
ดาโอ๊ะ
วิทยาการจัดการ
193.
6110511008
นายจิรพงศ์
พิริเกรง
วิทยาการจัดการ
194.
6110511051
นายวิสุทธิพงษ์
ชีวะพันธ์
วิทยาการจัดการ
195.
6110511001
นายกมล
สินไชย
วิทยาการจัดการ
196.
6110511029
น.ส.กมลพรรณ
มหาวงศ์
วิทยาการจัดการ
197.
6110511054
นายสิริดนย์
จำนงค์
วิทยาการจัดการ
198.
6110511015
น.ส.ธนัชพร
พรหมจรรย์
วิทยาการจัดการ
199.
6110511048
น.ส.มัสยา
พันธุ์สะและหมัน
วิทยาการจัดการ
200.
6110110544
นายอาซีซัน
อุสมา
วิศวกรรมศาสตร์
201.
6110511026
น.ส.อภิสรา
พุ่มนวล
วิทยาการจัดการ
202.
6111310014
น.ส.ขวัญชนก
พัฒนประดิษฐ์
นิติศาสตร์
203.
6110517142
นายพชร
ฮาวปินใจ
วิทยาการจัดการ
204.
6110110406
นายวันอุสมาน
หวันสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
205.
6110610072
น.ส.นันทนาพร
สาครรัตนะสิริ
ทรัพยากรธรรมชาติ
206.
6110511016
น.ส.ธิดารัตน์
กันดำ
วิทยาการจัดการ
207.
6110110391
นายวรเมธ
โฆสิตไพบูลย์
วิศวกรรมศาสตร์
208.
6110515098
นายวันลุตฟีย์
บากา
วิทยาการจัดการ
209.
6111110095
นายพีรวุฒ
ศรีวิรัตน์
ศิลปศาสตร์
210.
6110110363
นายมูฮัมหมัด
แวเด็ง
วิศวกรรมศาสตร์
211.
6110712024
น.ส.นูซีลา
มาหะมะ
เภสัชศาสตร์
212.
6110517094
นายสรวิชญ์
พุทธชินศรี
วิทยาการจัดการ
213.
6110515061
นายเสฏฐวุฒิ
ตัญจะโร
วิทยาการจัดการ
214.
6110516051
นายพีระพัฒน์
ธรรมชาติ
วิทยาการจัดการ
215.
6110610017
น.ส.จังคนิภา
พึ่งกุศล
ทรัพยากรธรรมชาติ
216.
6110610168
น.ส.ธนัชชา
คงสุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
217.
6111410043
น.ส.นิสรีน
แตอาลี
การแพทย์แผนไทย
218.
6110515007
นายเกษมศักดิ์
ดาโหะ
วิทยาการจัดการ
219.
6111410141
น.ส.ฟัตวา
ดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
220.
6110610212
น.ส.อัปสร
จันทร์ภักดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
221.
6110110556
นายอาเรฟ
หมัดอะดั้ม
วิศวกรรมศาสตร์
222.
6111410151
น.ส.มาวัดดะห์
โต๊ะแม
การแพทย์แผนไทย
223.
6111214005
นายจิณณพัต
แดงเรือง
เศรษฐศาสตร์
224.
6110410010
น.ส.กุสุมา
เพชรศิริ
พยาบาลศาสตร์
225.
6110610060
นายธนาคูณ
วิบูลย์เขตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
226.
6111110192
นายชาญระพี
สุขสวี
ศิลปศาสตร์
227.
6110515067
น.ส.อาริยา
รอดริน
วิทยาการจัดการ
228.
6110110628
นายอับดุลเลาะห์
อาลี
วิศวกรรมศาสตร์
229.
6010516058
น.ส.สลักฤทัย
แก้วเรืองศรี
วิทยาการจัดการ
230.
6110110071
นายชญานนท์
คังฆะมะโน
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6110518036
น.ส.วริยา
หอมชื่น
วิทยาการจัดการ
232.
6111010020
น.ส.นงลักษณ์
หนูเนื่อง
อุตสาหกรรมเกษตร
233.
6110110013
นายกษิดิ์เดช
สุขสบาย
วิศวกรรมศาสตร์
234.
6110518024
น.ส.ปณิธิ
เพ็ญจันทร์
วิทยาการจัดการ
235.
6110514019
น.ส.ปัทมา
ประสิทธิมงคล
วิทยาการจัดการ
236.
6110110066
น.ส.เจตสุภา
เจริญฟูประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์
237.
6111010002
น.ส.กันต์ฤทัย
กาญจนาทิพย์
อุตสาหกรรมเกษตร
238.
6110518043
น.ส.อรปรียา
รัตนพันธ์
วิทยาการจัดการ
239.
6111410132
น.ส.นูรูลซูไลกา
บือแน
การแพทย์แผนไทย
240.
6111010069
น.ส.ปนัดดา
แซ่ล่อ
อุตสาหกรรมเกษตร
241.
6110515087
นายพีรภัทร
ดำจันทร์
วิทยาการจัดการ
242.
6110516050
นายพิชญุตม์
ปาลศรี
วิทยาการจัดการ
243.
6110110036
นายเกียรติคุณ
เสนพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
244.
6110517066
นายพรพินิจ
ธรรมชาติ
วิทยาการจัดการ
245.
6110515051
นายวงศธร
สว่างภพ
วิทยาการจัดการ
246.
6110511043
น.ส.นรากร
มากจันทร์
วิทยาการจัดการ
247.
6110517063
น.ส.ปาลิตา
ยวงใย
วิทยาการจัดการ
248.
6110516004
นายกฤษฎิ์
ภู่พันธ์ตระกูล
วิทยาการจัดการ
249.
6110511002
น.ส.กมลวรรณ
กลิ่นแก้ว
วิทยาการจัดการ
250.
6110210445
น.ส.สิริวรรณ
จันทร์ทอง
วิทยาศาสตร์
251.
6111410119
นายดานิซ
กาแบ
การแพทย์แผนไทย
252.
6110511006
น.ส.กุลรดา
ชุมใหม่
วิทยาการจัดการ
253.
6110210008
น.ส.กมลวรรณ
จันคง
วิทยาศาสตร์
254.
6110511005
นายกาธรรพ์
คงเหมาะ
วิทยาการจัดการ
255.
6110110597
นายไทยธรรศ
ถนอมวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
256.
6111110064
นายนนทกร
ชูมนต์
ศิลปศาสตร์
257.
6110511028
น.ส.กมลทิพย์
สุวรรณรักษ์
วิทยาการจัดการ
258.
6110110216
นายธีระวิทย์
รัตนสินธุ์
วิศวกรรมศาสตร์
259.
6111210075
น.ส.ศิริภัสสร
กิจปกรณ์สันติ
เศรษฐศาสตร์
260.
6110210212
นายนันทวัฒน์
เส้งแก้ว
วิทยาศาสตร์
261.
6110110473
น.ส.สุชานันท์
แสงมณี
วิศวกรรมศาสตร์
262.
6110110235
นายนัทธวุฒิ
หลีหมาน
วิศวกรรมศาสตร์
263.
6110110268
น.ส.เบญจวรรณ
ฮั่นบุญศรี
วิศวกรรมศาสตร์
264.
6110110582
นายกฤษฎา
ไพบูลย์รุ่งโรจน์
วิศวกรรมศาสตร์
265.
6110110632
นายมูฮัมหมัดรีซูวัน
สาและ
วิศวกรรมศาสตร์
266.
6110511052
น.ส.สมิตา
หลงละเลิง
วิทยาการจัดการ
267.
6110110206
นายธำรงค์
ประชุมทอง
วิศวกรรมศาสตร์
268.
6011214019
นายชัยภัทร
เท่งประกิจ
เศรษฐศาสตร์
269.
6111110104
นายภีมภัทร
พรหมแก้ว
ศิลปศาสตร์
270.
6110210242
น.ส.ปภาดา
ยอดสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
271.
6110210147
น.ส.ทวิรินทร์
ทรัพย์สิน
วิทยาศาสตร์
272.
6110511039
น.ส.ณัฐณิชา
บัวจันทร์
วิทยาการจัดการ
273.
6110110072
นายชญานนท์
แซ่ลี้
วิศวกรรมศาสตร์
274.
6110210040
น.ส.ขนิษฐา
จิตสำรวย
วิทยาศาสตร์
275.
6110110386
นายรุสลัน
หีมมิหน๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
276.
6010513068
นายลิขิต
แซ่ลิ่ว
วิทยาการจัดการ
277.
6110110626
นายอมรพัฒน์
ชูนครพัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
278.
6110110157
นายตุลยธัท
นฤภัย
วิศวกรรมศาสตร์
279.
6111110061
นายธีรนัท
เบ็นหมาด
ศิลปศาสตร์
280.
6110210331
น.ส.ยลดา
ชูประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์
281.
6110210350
น.ส.ลักษณพร
รัตนสุนทร
วิทยาศาสตร์
282.
6110210322
น.ส.มาลิตา
คีรีธาร
วิทยาศาสตร์
283.
6110110334
นายภัทรพงศ์
ลิ่มเพชรเดชพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
284.
6010513054
นายธนัยนันท์
อัมพวะมัต
วิทยาการจัดการ
285.
6110210138
น.ส.ณิชกุล
สีเพชร์
วิทยาศาสตร์
286.
6111110253
น.ส.สุธัญญา
แก้วชู
ศิลปศาสตร์
287.
6110517088
น.ส.ศรสวรรค์
บรรณกิจ
วิทยาการจัดการ
288.
6110210261
น.ส.ปาริชาติ
แก้วแสงอ่อน
วิทยาศาสตร์
289.
6110110052
นายจักรพันธ์
ทรัพย์นอง
วิศวกรรมศาสตร์
290.
6110110372
น.ส.รอฮานี
ยูนอ
วิศวกรรมศาสตร์
291.
6110110590
นายชัชพงษ์
นบนอบ
วิศวกรรมศาสตร์
292.
6110210599
นายพีรวิชญ์
สุคนธ์ธารากุล
วิทยาศาสตร์
293.
6110210384
นายวิทูร
ลีลาสวัสดิ์สุข
วิทยาศาสตร์
294.
6110110465
น.ส.สาลีหม๊ะ
เจะหลง
วิศวกรรมศาสตร์
295.
6110110482
นายสุรวิชญ์
มณีรวม
วิศวกรรมศาสตร์
296.
6111110212
น.ส.เปมิกา
หวันสนิ
ศิลปศาสตร์
297.
6110210576
น.ส.นัสรีนา
เส็นหล๊ะ
วิทยาศาสตร์
298.
6111110251
น.ส.ศรีตุลา
ชูชาติ
ศิลปศาสตร์
299.
6110110126
นายณัชพล
ทองมาก
วิศวกรรมศาสตร์
300.
6110519026
น.ส.รัตนาภรณ์
บุญธรรม
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ขอสอบถามหน่อยได้ไหมคะว่า ปี 4 ที่เก็บ Y3 ต้องไปทำการปลดล็อกเองหรือทางกิจกรรมปลดล็อกให้คะ
นักศึกษาปี4 ค่ะ05 ม.ค. 2564 11:18172.22.101.120
 • งานพัฒนานักศึกษา ทำกิจกรรมส่งมาปกติได้เลยครับ ทางกองจะปลดล็อกให้เองครับ
  07 ม.ค. 2564 09:3110.128.58.115
2
อยากทราบว่าจะได้ทรานสคริปเมื่อไรคะ
น้องน้อย08 ม.ค. 2564 02:02110.169.141.240
 • งานพัฒนานักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นโครงการประมาณปลายเดือน ก.พ. 64 คะ
  19 ม.ค. 2564 14:33192.168.66.22
3
นักศึกษาปี 4 รหัส 60 สมัครเข้าร่วมไม่ทัน จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับทรานสคริปได้ไหมคะ
นักศึกษาปี408 ม.ค. 2564 16:3414.207.61.165
 • งานพัฒนานักศึกษา ยังเหลืออีก 2 ประเทศคะ เปิดรับวันที่ 20 ม.ค. 64 กับวันที่ 28 ม.ค. 64
  19 ม.ค. 2564 14:35192.168.66.22
  สมัคร    |  จำนวนรับ  300 300

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 300
 • เพศหญิง 185
 • เพศชาย 115
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 3
 • รหัส 62 2
 • รหัส 61 241
 • รหัส 60 54
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์67
 • วิทยาศาสตร์19
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ86
 • ทรัพยากรธรรมชาติ21
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์38
 • อุตสาหกรรมเกษตร10
 • ศิลปศาสตร์16
 • นิติศาสตร์15
 • เศรษฐศาสตร์10
 • การแพทย์แผนไทย10
 • สัตวแพทยศาสตร์5
 • ยาลัยนานาชาติ1