งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Clip Around Asia 2020 (South Korea)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » Backpacking Clip Around Asia 2020 (South Korea)12 ม.ค. 64, 08:34 น.3,958
 • ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา ม.อ.
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 12-17 มกราคม 64
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 300 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 17 มกราคม 64 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2563
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea)

  อ่านรายละเอีดยก่อนสมัคร 

  ** นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้คนละ 1 ประเทศเท่านั้นถ้าสมัครซ้ำจะตัดชื่อออกทันที

  รับชมสื่อออนไลน์ และส่งผลงานระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม 2564 เท่านั้น

  เกาหลีใต้

  1. โลก 360 องศา ประเทศเกาหลีใต้ ตอน ธรรมชาติสร้างสรรค์ ประวัติศาสตร์สร้างค่า

  https://www.youtube.com/watch?v=Wj0BKZGWCKA

  2. โลก 360 องศา ประเทศเกาหลีใต้ ตอน สีสันการพัฒนา และคุณค่าของวัฒนธรรมแห่งชอลลานัม

  https://www.youtube.com/watch?v=PFltQ5TSQoU

1.
6110517100
น.ส.อภิสรา
ผิวนวล
วิทยาการจัดการ
2.
6110518027
น.ส.พรรณวสี
ศรีวุ่น
วิทยาการจัดการ
3.
6110110253
น.ส.นีดะอ์
ยีดาแม
วิศวกรรมศาสตร์
4.
6110518010
น.ส.ชื่นนภา
แซ่อึ่ง
วิทยาการจัดการ
5.
6010511062
น.ส.ประกายกาญจน์
เอียดเคี้ยน
วิทยาการจัดการ
6.
6111010062
น.ส.อังศุมาลี
อ่อนรักษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
7.
6110410139
น.ส.ชลดา
โอรามหลง
พยาบาลศาสตร์
8.
6110210568
นายเทวิน
เพชรบูรณ์
วิทยาศาสตร์
9.
6110518014
น.ส.ณัฐริกา
โอฐอัด
วิทยาการจัดการ
10.
6111311076
นายอภิมุข
ฉายารักษ์
นิติศาสตร์
11.
6111510057
นายศรายุธ
สีทอง
เทคนิคการแพทย์
12.
6110610079
น.ส.ปัทมาวรรณ
อินสะโร
ทรัพยากรธรรมชาติ
13.
6110110201
น.ส.ธัญญาเรศ
ประทุมเทศ
วิศวกรรมศาสตร์
14.
6110110241
น.ส.นาตาชา
จตุทรัพย์วรโชต
วิศวกรรมศาสตร์
15.
6110516029
น.ส.อลิสลา
หมื่นจร
วิทยาการจัดการ
16.
6111510048
น.ส.พรหมพร
พรหมสาขา ณ สกลนคร
เทคนิคการแพทย์
17.
6110110292
น.ส.ปุริมา
จันทวิโรจน์
วิศวกรรมศาสตร์
18.
6111510067
น.ส.ไอลดา
ชำนาญวารี
เทคนิคการแพทย์
19.
6110110519
นายอภิสิทธิ์
คงปรือ
วิศวกรรมศาสตร์
20.
6111510046
น.ส.ปฐมาวดี
ไหมคง
เทคนิคการแพทย์
21.
6110110020
นายกันตินันท์
หว่างสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
22.
6110110397
น.ส.วริศรา
ตรีทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
23.
6111510066
น.ส.อุมาพร
ศึกเสือ
เทคนิคการแพทย์
24.
6110110424
นายศกลภัทร
ชุ่มเพ็ง
วิศวกรรมศาสตร์
25.
6110517045
น.ส.ธิดารัตน์
ว่องธรรมวิชา
วิทยาการจัดการ
26.
6110110450
นายศุภวิชญ์
ทวยเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
27.
6110110256
น.ส.นุรฮายาตี
มะอีแต
วิศวกรรมศาสตร์
28.
6110210218
นายพลกฤต
อิสระดำเกิง 
วิทยาศาสตร์
29.
6110810017
น.ส.ธมลวรรณ
วงศ์บุบผา
ทันตแพทยศาสตร์
30.
6110110301
นายพงษ์พัธตร์
ยาเขต
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6110110609
น.ส.ภีม
สัมพันธรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6110110348
นายภูมินทร์
สิงหาพล
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6110110178
นายธนภณ
สายจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
34.
6110210007
น.ส.กนกวรรณ
ชูดำ 
วิทยาศาสตร์
35.
6110518055
น.ส.นัจญมี
ณ แฉล้ม
วิทยาการจัดการ
36.
6010110571
นายพิทยา
นายาว
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6110110518
นายอภิสิทธิ์
แก้วเรืองฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
38.
6110110556
นายอาเรฟ
หมัดอะดั้ม
วิศวกรรมศาสตร์
39.
6110210050
น.ส.จิตรกัญญา
โฮ่ลิ่ม
วิทยาศาสตร์
40.
6110110311
นายพัชรพล
จริงจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6111710006
น.ส.วิไลลักษณ์
แสงรุ่ง
สัตวแพทยศาสตร์
42.
6110518062
น.ส.ศิวาพร
บุญอุดร
วิทยาการจัดการ
43.
6110517006
น.ส.กันติชา
ชูจันทร์
วิทยาการจัดการ
44.
6110110089
นายชวกรณ์
อินทองคำ
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6110518047
น.ส.กษมาพร
เพชรคง
วิทยาการจัดการ
46.
6110514003
น.ส.เกวลิน
วงศ์แย้ม
วิทยาการจัดการ
47.
6111311036
นายปฏิพล
แก้วโกมล
นิติศาสตร์
48.
6110210435
นายสิทธิชัย
ปุคลิต
วิทยาศาสตร์
49.
6110311023
น.ส.พัชนี
แก้วเขียว
แพทยศาสตร์
50.
6110518016
น.ส.ทัชดาว
นุ่นรักษา
วิทยาการจัดการ
51.
6110110533
นายอัชรอน
หมัดอาด้ำ
วิศวกรรมศาสตร์
52.
6110210443
น.ส.สิริยากร
สวนแก้ว
วิทยาศาสตร์
53.
6110110384
น.ส.รุจาภา
อินทรเดช
วิศวกรรมศาสตร์
54.
6310311005
น.ส.ปานิดา
เพ็ชรัตน์
แพทยศาสตร์
55.
6110210562
น.ส.ฐิติรัตน์
บุญรัตน์
วิทยาศาสตร์
56.
6110210159
น.ส.ธนัญญา
บุญศิริพันธ์
วิทยาศาสตร์
57.
6110210227
น.ส.นิสรีน
หมัดอะดั้ม
วิทยาศาสตร์
58.
6110517138
น.ส.มาริษา
จินดาดำ
วิทยาการจัดการ
59.
6111410111
น.ส.ชีฟะห์
เวาะหะ
การแพทย์แผนไทย
60.
6111410125
นายนภัสรพี
สุชาโต
การแพทย์แผนไทย
61.
6110311022
นายปณต
ณ ปานแก้ว
แพทยศาสตร์
62.
6111410129
น.ส.น้ำค้าง
ศรีเพ็ง
การแพทย์แผนไทย
63.
6110110176
นายธนพล
ช่อวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6111410166
น.ส.อามูนา
แวดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
65.
6111410012
น.ส.จิตรวดี
เดือนแจ้ง
การแพทย์แผนไทย
66.
6111410085
น.ส.สาธิตา
แสงทอง
การแพทย์แผนไทย
67.
6111410040
น.ส.นาบีละห์
ปูเต๊ะ
การแพทย์แผนไทย
68.
6110610161
นายณรงค์ศักดิ์
นิยมเดชา
ทรัพยากรธรรมชาติ
69.
6110210352
น.ส.ลีลาวดี
ทองสง
วิทยาศาสตร์
70.
6111410057
น.ส.พัชราพรรณ
สกุลพันธ์
การแพทย์แผนไทย
71.
6110110273
น.ส.ปณิตา
ขวัญเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6111410034
น.ส.นภสร
ผ่องใส
การแพทย์แผนไทย
73.
6110110167
นายธงชัย
พลสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
74.
6110311031
นายสุพจน์
นิลทอง
แพทยศาสตร์
75.
6111410026
น.ส.ณิชกมล
วิเชียร
การแพทย์แผนไทย
76.
6110110158
นายทนงศักดิ์
ปราบทมูล
วิศวกรรมศาสตร์
77.
6110311002
น.ส.ชลชินี
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
78.
6111410102
น.ส.ฮัสเมาะ
เกษนอก
การแพทย์แผนไทย
79.
6110110303
นายพชรดนัย
เพ็ชรกูล
วิศวกรรมศาสตร์
80.
6110110004
น.ส.กนกวรรณ
หมันหลี
วิศวกรรมศาสตร์
81.
6110110601
น.ส.นุชจรี
หยงสตาร์
วิศวกรรมศาสตร์
82.
6111410105
น.ส.กรวีร์
นิลบดี
การแพทย์แผนไทย
83.
6110110284
น.ส.ปาริชาติ
รักมาก
วิศวกรรมศาสตร์
84.
6111310073
น.ส.นิรุชา
ไพบูลย์สวัสดิ์
นิติศาสตร์
85.
6110110193
นายธนิน
จำปา
วิศวกรรมศาสตร์
86.
6111410139
นายพิธิวัฒน์
บูก้ง
การแพทย์แผนไทย
87.
6111410131
น.ส.นูรีซา
จาดาเร๊ะ
การแพทย์แผนไทย
88.
6111110076
น.ส.ปริชาติ
สาสุธรรม
ศิลปศาสตร์
89.
6111110199
น.ส.ติณณา
ทองปรีชา
ศิลปศาสตร์
90.
6110110582
นายกฤษฎา
ไพบูลย์รุ่งโรจน์
วิศวกรรมศาสตร์
91.
6111110151
นายสิรวิชญ์
วัฒนายากร
ศิลปศาสตร์
92.
6110518023
นายปฏิภาณ
แสงสว่าง
วิทยาการจัดการ
93.
6111110195
น.ส.ณัฐฐิรา
พรมมา
ศิลปศาสตร์
94.
6111410056
นายพัชรพล
แซ่เตียว
การแพทย์แผนไทย
95.
6110519028
นายวุฒิศักดิ์
ทิพทอง
วิทยาการจัดการ
96.
6111110224
น.ส.รัตน์จิตร
เจริญดี
ศิลปศาสตร์
97.
6110511052
น.ส.สมิตา
หลงละเลิง
วิทยาการจัดการ
98.
6110511040
น.ส.ณัฐนรี
ทองรักษ์
วิทยาการจัดการ
99.
6011110051
นายสุทธิพัฒน์
สุธาพาณิชย์
ศิลปศาสตร์
100.
6110511024
น.ส.สุทธิดา
หนิมุสา
วิทยาการจัดการ
101.
6110110213
นายธีรภัทร
อรุณพานิช
วิศวกรรมศาสตร์
102.
6110516031
นายกิตติพงศ์
บุหงา
วิทยาการจัดการ
103.
6110210402
น.ส.ศศิมาภรณ์
อำพวัน
วิทยาศาสตร์
104.
6010511005
น.ส.ขวัญดาว
กนกสกุลเดช
วิทยาการจัดการ
105.
6110110009
นายกฤษฎา
กิ้มเส้ง
วิศวกรรมศาสตร์
106.
6110110043
นายเขมชาติ
ถนอมชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
107.
6111110085
น.ส.ฝนดาว
เจริญวงศ์
ศิลปศาสตร์
108.
6110110355
น.ส.มณีฉัตร
บุญศรี
วิศวกรรมศาสตร์
109.
6110410141
น.ส.ซาวาณี
สาแม
พยาบาลศาสตร์
110.
6110210453
น.ส.สุธิตา
หมดจด
วิทยาศาสตร์
111.
6110519009
น.ส.โชติกา
แจ้งสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
112.
6111710022
น.ส.ศศธร
ธรรมธร
สัตวแพทยศาสตร์
113.
6111410065
น.ส.ฟาอีซ๊ะห์
ดือราซอ
การแพทย์แผนไทย
114.
6111410043
น.ส.นิสรีน
แตอาลี
การแพทย์แผนไทย
115.
6110511018
น.ส.นารีรัตน์
ธรรมโชติ
วิทยาการจัดการ
116.
6110515023
น.ส.ณัฐธิดา
ปลอดมณี
วิทยาการจัดการ
117.
6110516025
น.ส.สหัสกมล
พรหมประทานกุล
วิทยาการจัดการ
118.
6110518018
น.ส.ธันย์ชนก
ปิ่นทองพันธ์
วิทยาการจัดการ
119.
6110512033
นายณัฐวุฒิ
นิยมไทย
วิทยาการจัดการ
120.
6110517078
น.ส.มุกดา
บุญแก้ว
วิทยาการจัดการ
121.
6110511006
น.ส.กุลรดา
ชุมใหม่
วิทยาการจัดการ
122.
6111410164
นายอาดิ้ล
อาดำ
การแพทย์แผนไทย
123.
6110511002
น.ส.กมลวรรณ
กลิ่นแก้ว
วิทยาการจัดการ
124.
6010110424
นายกฤษณ์
รัตนจำนงค์
วิศวกรรมศาสตร์
125.
6110514025
น.ส.วรินดา
โรจนะ
วิทยาการจัดการ
126.
6110110529
น.ส.อริสา
โกติ
วิศวกรรมศาสตร์
127.
6111710020
น.ส.เบญญาภา
ตั้งพัฒนะจิต
สัตวแพทยศาสตร์
128.
6110514005
น.ส.เกสราพรรณ
เสนแก้ว
วิทยาการจัดการ
129.
6110514002
น.ส.กานต์ธิดา
วชิรมโนวงศ์
วิทยาการจัดการ
130.
6110110451
น.ส.ษาฬิณี
หีมหวัง
วิศวกรรมศาสตร์
131.
6110514004
น.ส.เกศกนก
คงแก้ว
วิทยาการจัดการ
132.
6110110551
น.ส.อาทิตยา
ยอดเสนา
วิศวกรรมศาสตร์
133.
6110514024
น.ส.มญชุตา
ชีวะสาธน์
วิทยาการจัดการ
134.
6110514012
น.ส.ตัสนีม
ราชพิทักษ์
วิทยาการจัดการ
135.
6011210058
น.ส.นลิน
ภูชงค์
เศรษฐศาสตร์
136.
6110110195
นายธราเทพ
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
137.
6110110283
น.ส.ปาริชาติ
แซ่เง่า
วิศวกรรมศาสตร์
138.
6110517092
น.ส.ศิริวรรณ
เขียวภักดี
วิทยาการจัดการ
139.
6110110358
น.ส.มัลลิกา
สีรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
140.
6110515057
น.ส.ภัสสรา
ผิวงาม
วิทยาการจัดการ
141.
6010519035
น.ส.พรพนิต
เกษรา
วิทยาการจัดการ
142.
6110210496
น.ส.อรณิช
มณีโชติ
วิทยาศาสตร์
143.
6110712002
น.ส.กัญญาณัฐ
แก้วอ่อน
เภสัชศาสตร์
144.
6110210624
น.ส.สารีพ๊ะ
อาแด
วิทยาศาสตร์
145.
6111410118
น.ส.ณัฐพร
แก้วประจุ
การแพทย์แผนไทย
146.
6110110163
นายทีฆทัศน์
สุขะวิศิษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์
147.
6111311103
นายธนัช
สวัสดิสุข
นิติศาสตร์
148.
6110110539
นายอัมมัร
เย็ง
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6111310200
น.ส.ฮูดาโซเฟีย
ดาโอ๊ะ
นิติศาสตร์
150.
6110110128
น.ส.ณัฏฐณิชา
ศรีแฉล้ม
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6110110033
น.ส.เกวลิน
จันทรโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
152.
6110110631
น.ส.ซูรียา
เง๊าะยีเละ
วิศวกรรมศาสตร์
153.
6110110180
นายธนภัทร
หาญสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
154.
6111410022
น.ส.ฐิติมา
คุณาเวชกิจ
การแพทย์แผนไทย
155.
6111110033
น.ส.จุฑามาศ
อินอาภรณ์
ศิลปศาสตร์
156.
6110511005
นายกาธรรพ์
คงเหมาะ
วิทยาการจัดการ
157.
6111410123
น.ส.ธันย์ชนก
เมตไตรยสกุล
การแพทย์แผนไทย
158.
6111110213
น.ส.พรลภัส
ทองคำ
ศิลปศาสตร์
159.
6111410107
นายกิตติศักดิ์
วรรณศิลป์
การแพทย์แผนไทย
160.
6111110007
น.ส.กมลชนก
ไชยพุทธ
ศิลปศาสตร์
161.
6111110244
น.ส.ดวงกมล
แก้วขาว
ศิลปศาสตร์
162.
6111110243
น.ส.ชลิตา
วงค์แดง
ศิลปศาสตร์
163.
6110519033
น.ส.สโรชา
สินปราณี
วิทยาการจัดการ
164.
6110110107
นายซูลตอน
แวกะจิ
วิศวกรรมศาสตร์
165.
6111311090
น.ส.ชญานิษฐ์
ลำเผือก
นิติศาสตร์
166.
6110110143
นายณัฐพล
รัตนสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
167.
6110515016
นายชาเฮท อับดุล
อาหัท
วิทยาการจัดการ
168.
6110110553
นายอาบีดิง
สามะ
วิศวกรรมศาสตร์
169.
6111310065
น.ส.นภัสนันท์
ศรีธัญพัตน์
นิติศาสตร์
170.
6010311015
นายชาธิต
วิชิตพงศ์
แพทยศาสตร์
171.
6110110075
นายชนสรณ์
ทองหอม
วิศวกรรมศาสตร์
172.
6110210102
น.ส.ซัมซีย๊ะ
บูบ่ากา
วิทยาศาสตร์
173.
6110515091
น.ส.ไลอานา
เจะสนิ
วิทยาการจัดการ
174.
6110110093
นายชัชวาล
รักภักดี
วิศวกรรมศาสตร์
175.
6111110241
น.ส.จิดาภา
ช้างประเสริฐ
ศิลปศาสตร์
176.
6111410097
น.ส.อัสมา
เพ็งโอ
การแพทย์แผนไทย
177.
6111110246
นายเตาพิก
อาคง
ศิลปศาสตร์
178.
6111510068
น.ส.เยาวรัตน์
จำนงจิต
เทคนิคการแพทย์
179.
6111410091
นายสุฮัยมี
หะยียูโซะ
การแพทย์แผนไทย
180.
6110110435
นายศักรินทร์
หลำโส๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
181.
6110519029
น.ส.ศิรดา
อยู่ดี
วิทยาการจัดการ
182.
6010311032
นายสานูซี
เบ็ญสะอีด
แพทยศาสตร์
183.
6110210259
น.ส.ปาจรีย์
หัสนีย์
วิทยาศาสตร์
184.
6111110242
น.ส.ชนติกานต์
ลิ่มซิ้ว
ศิลปศาสตร์
185.
6110110484
น.ส.สุรัตติยา
ดำกระบี่
วิศวกรรมศาสตร์
186.
6111310136
นายศณานนท์
ทองเสมอ
นิติศาสตร์
187.
6110210541
น.ส.กนกพร
อนันต์ประเสริฐ
วิทยาศาสตร์
188.
6110210546
น.ส.กานต์พิชชา
ขาวสังข์
วิทยาศาสตร์
189.
6110210175
น.ส.ธันยธรณ์
วัฒนเมธาวี
วิทยาศาสตร์
190.
6110210085
น.ส.ชนิกานต์
นาคเพ็ง
วิทยาศาสตร์
191.
6111710015
น.ส.ชนกนันท์
ถนอมทรัพย์
สัตวแพทยศาสตร์
192.
6110519035
น.ส.สุตาภัทร
ชากรี
วิทยาการจัดการ
193.
6110518012
น.ส.ซูฮัยดา
บินต่วน
วิทยาการจัดการ
194.
6110210612
นายยูโซะ
ซำเซ็ง
วิทยาศาสตร์
195.
6110518026
น.ส.ปิ่นขวัญ
หนูพิจิตร์
วิทยาการจัดการ
196.
6110110552
นายอาบัส
โซะสือมิง
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6111210002
นายกษิดิศ
เฟื่องเวโรจน์สกุล
เศรษฐศาสตร์
198.
6111110247
น.ส.ธนิษฐา
เสตะพันธ์
ศิลปศาสตร์
199.
6111310190
นายภาณุวัตน์
กลับเนียม
นิติศาสตร์
200.
6110210507
น.ส.อัญชิสา
หีมมะหมัด
วิทยาศาสตร์
201.
6110519013
นายณัฐภัทร
โนรัตน์
วิทยาการจัดการ
202.
6110210473
น.ส.หงษ์
เฮ้ามณี
วิทยาศาสตร์
203.
6110518048
น.ส.คณภรณ์
แซ่ว่อง
วิทยาการจัดการ
204.
6310310163
นายศุภชัย
เชิงดี
แพทยศาสตร์
205.
6110210643
น.ส.อัยลดา
มิเดหวัน
วิทยาศาสตร์
206.
6311110306
น.ส.ช่อแก้ว
วุ่นพ้วน
ศิลปศาสตร์
207.
6111510042
น.ส.นัจวา
สามะ
เทคนิคการแพทย์
208.
6111310195
นายศักดิ์พล
แก้วเทวดา
นิติศาสตร์
209.
6110515083
น.ส.ปวิดา
พระสงฆ์
วิทยาการจัดการ
210.
6110712074
น.ส.ลลิตา
จริงจิตร
เภสัชศาสตร์
211.
6110210262
น.ส.ปารีรัตน์
สังรี
วิทยาศาสตร์
212.
6110210001
นายฮารูน
สุพพัต
วิทยาศาสตร์
213.
6111110089
นายพิพัฒน์
ภูมิพัฒน์
ศิลปศาสตร์
214.
6110712071
น.ส.ชาคริยา
ดิสรพงค์
เภสัชศาสตร์
215.
6110110344
นายภูชิชย์
ศรีโกศล
วิศวกรรมศาสตร์
216.
6110210446
น.ส.สิโรธร
มุสิกวงษ์
วิทยาศาสตร์
217.
6110513019
น.ส.วรินทร
เจริญวัฒน์อนันต์
วิทยาการจัดการ
218.
6110712076
น.ส.สาธิตา
กูลแก้ว
เภสัชศาสตร์
219.
6110517063
น.ส.ปาลิตา
ยวงใย
วิทยาการจัดการ
220.
6111110255
นายอิลฮัมม์
ลาเตะ
ศิลปศาสตร์
221.
6111110024
น.ส.จินดา
หยาตา
ศิลปศาสตร์
222.
6110110353
นายภูษิต
เพ็ชศรี
วิศวกรรมศาสตร์
223.
6110519011
น.ส.ณัฐณิชา
โอทาริก
วิทยาการจัดการ
224.
6110110191
นายธนาวุฒิ
จินดารัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
225.
6110518042
น.ส.สุวัสสา
เสรีรักษ์
วิทยาการจัดการ
226.
6111410113
น.ส.ซูฮารา
มะนุ
การแพทย์แผนไทย
227.
6110516037
นายฌานวัฒน์
รักษ์พงศ์
วิทยาการจัดการ
228.
6111610020
นายศุภณัช
ลิขิตตระกาลกุล
ยาลัยนานาชาติ
229.
6111510003
น.ส.จริยา
เร๊ะด้วน
เทคนิคการแพทย์
230.
6110516056
น.ส.มาลิณี
อินทองแก้ว
วิทยาการจัดการ
231.
6111510031
น.ส.ซาฮีฟาร์
กูเต๊ะ
เทคนิคการแพทย์
232.
6110516058
น.ส.รุ่งทิพย์
คงทอง
วิทยาการจัดการ
233.
6110311320
น.ส.นริศรา
มากชูชิต
แพทยศาสตร์
234.
6110110330
น.ส.ฟ้าใส
นามโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
235.
6110710005
น.ส.กัลยรัตน์
ตันโชติ
เภสัชศาสตร์
236.
6010514051
น.ส.ฟาร์เดีย
ดือเระ
วิทยาการจัดการ
237.
6110110380
นายรัฐนันท์
พราหมณ์นาค
วิศวกรรมศาสตร์
238.
6110515066
น.ส.อาทิตยา
ดวงสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
239.
6111110035
น.ส.เจนจิรา
สีราม
ศิลปศาสตร์
240.
6111110155
น.ส.สุชานันท์
วิเศษสุทธิ์
ศิลปศาสตร์
241.
6111110049
น.ส.ณิชมน
ชุมแคล้ว
ศิลปศาสตร์
242.
6111110009
น.ส.กฤติมา
ยลธรรม์ธรรม
ศิลปศาสตร์
243.
6110519020
น.ส.นุจรี
หนิเจริญ
วิทยาการจัดการ
244.
6111410163
น.ส.อภิชญา
กลางวัง
การแพทย์แผนไทย
245.
6110110046
นายคันธารัตน์
หมวดชนะ
วิศวกรรมศาสตร์
246.
6111110102
น.ส.ภัทรวดี
กองทรัพย์
ศิลปศาสตร์
247.
6010110681
นายปวีณกร
ดวงแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
248.
6110513020
น.ส.วิรัญชนา
มานะศิริพันธุ์
วิทยาการจัดการ
249.
6110110045
นายคริษฐ์
สุวลักษณ์
วิศวกรรมศาสตร์
250.
6110519030
นายศิลา
มูสิกสง
วิทยาการจัดการ
251.
6110110112
น.ส.ฐานิกา
ชูทอง
วิศวกรรมศาสตร์
252.
6110519052
นายสิทธิกร
เชียรไชย
วิทยาการจัดการ
253.
6110519041
นายธฤทธิ์
ศรีสุวรรณโยธิน
วิทยาการจัดการ
254.
6110519050
น.ส.รุ่งนภา
พรหมชูโร
วิทยาการจัดการ
255.
6110512002
น.ส.เกศสิณี
ผันผ่อน
วิทยาการจัดการ
256.
6110512042
น.ส.เบญญาภา
ชินคำ
วิทยาการจัดการ
257.
6110512020
นายฟาอิซ
หิเล
วิทยาการจัดการ
258.
6110512013
น.ส.ธิดาพร
จิตติสังวร
วิทยาการจัดการ
259.
6110512011
นายธฤษณุ
วีรกรศักดา
วิทยาการจัดการ
260.
6110512001
นายกรภัทร์
บุญญคง
วิทยาการจัดการ
261.
6110516038
น.ส.ฐิติวรดา
เพิ่มหรรษา
วิทยาการจัดการ
262.
6110516053
นายภ.ภัทร
อภัยพงษ์
วิทยาการจัดการ
263.
6110519043
น.ส.ปาลิตา
อภิญญาวิศิษฐ์
วิทยาการจัดการ
264.
6110516043
นายธนพล
นทีทองกุล
วิทยาการจัดการ
265.
6110519045
น.ส.พนิตพร
ธีระเกียรติคุณ
วิทยาการจัดการ
266.
6110516057
นายรัชนุ
อนันต์
วิทยาการจัดการ
267.
6110516047
นายธรรม์ธรณ์
คงมี
วิทยาการจัดการ
268.
6110516033
น.ส.จตุพร
เพ็ชรมณี
วิทยาการจัดการ
269.
6110210334
นายยอดฉัตร
ธีระศักดิ์
วิทยาศาสตร์
270.
6110516039
น.ส.ฐิติวรรณ
ซุ่นเซ่ง
วิทยาการจัดการ
271.
6111810008
นายวิวรรธน์
แก้วอ่อน
ยาลัยนานาชาติ
272.
6110210096
น.ส.ชุติกาญจน์
แซ่เตี้ย
วิทยาศาสตร์
273.
6110610031
นายรณกร
รัตนสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
274.
6110210271
นายพรพรหม
ฤทธิรักษ์
วิทยาศาสตร์
275.
6111210016
นายยศพล
ทัศกูลกิจ
เศรษฐศาสตร์
276.
6110210351
น.ส.ลิปิการ์
เต็มรัตน์
วิทยาศาสตร์
277.
6110514027
นายวิธวินท์
คงเกต
วิทยาการจัดการ
278.
6110512007
น.ส.ญานิกา
มากชิต
วิทยาการจัดการ
279.
6111110056
น.ส.ธนรัตน์
ศิลา
ศิลปศาสตร์
280.
6110512051
นายฟิรเดาส์
ราเฮงบูแล
วิทยาการจัดการ
281.
6210512044
น.ส.ชลดา
ไกรรักษ์
วิทยาการจัดการ
282.
6310510415
นายณัฐกิต
แซ่หว่อง
วิทยาการจัดการ
283.
6211410017
น.ส.นันทิกานต์
อธิหิรัญรัฐกิจ
การแพทย์แผนไทย
284.
6011010111
นายวัชรวิทย์
รุกขชาติสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
285.
6110110216
นายธีระวิทย์
รัตนสินธุ์
วิศวกรรมศาสตร์
286.
6110110622
น.ส.สุนทรีย์
ธิโย
วิศวกรรมศาสตร์
287.
6111210023
น.ส.ปริชาติ
เทพนวล
เศรษฐศาสตร์
288.
6110110001
นายจตุรัตน์
นิลวิเชียร
วิศวกรรมศาสตร์
289.
6110210640
น.ส.อัญชิสา
เขียวกุ้ง
วิทยาศาสตร์
290.
6110515020
น.ส.ณัฎฐณิชา
ศรีไพบูลย์
วิทยาการจัดการ
291.
6010514062
น.ส.วิสสุตา
ไกรเดช
วิทยาการจัดการ
292.
6211310039
นายปัณณวัฒน์
คงเกตุ
นิติศาสตร์
293.
6111311142
นายศุภณัฐ
ศรีเอี่ยม
นิติศาสตร์
294.
6011214014
นายคชานนท์
จันทรศาล
เศรษฐศาสตร์
295.
6010311033
นายสิรวิชญ์
ปานยิ่ง
แพทยศาสตร์
296.
6111311016
น.ส.ชลนราธิชา
เหมือนคิด
นิติศาสตร์
297.
6110516003
น.ส.กรกมล
มากนวล
วิทยาการจัดการ
298.
6111210050
นายอิทธิพัทธ์
ชูเสน
เศรษฐศาสตร์
299.
6110210444
น.ส.สิริลักษณ์
กาญจนคีรีธำรง
วิทยาศาสตร์
300.
6110210033
น.ส.กุญช์
สาพรเจริญ
วิทยาศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  300 300

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 300
 • เพศหญิง 194
 • เพศชาย 106
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 4
 • รหัส 62 3
 • รหัส 61 278
 • รหัส 60 15
 • รวม 16 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์68
 • วิทยาศาสตร์34
 • แพทยศาสตร์10
 • วิทยาการจัดการ88
 • ทรัพยากรธรรมชาติ3
 • เภสัชศาสตร์5
 • พยาบาลศาสตร์2
 • ทันตแพทยศาสตร์1
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์26
 • นิติศาสตร์13
 • เศรษฐศาสตร์6
 • การแพทย์แผนไทย27
 • เทคนิคการแพทย์9
 • สัตวแพทยศาสตร์4
 • ยาลัยนานาชาติ2