งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Clip Around Asia 2020 (India)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » Backpacking Clip Around Asia 2020 (India)20 ม.ค. 64, 08:47 น.3,322
 • ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา ม.อ.
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 20-25 มกราคม 64
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 300 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 25 มกราคม 64 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2563
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประเทศอินเดีย (India) 
  รับชมสื่อออนไลน์ และส่งผลงานระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2564 เท่านั้น

  อ่านรายละเอีดยก่อนสมัคร 

  ** นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้คนละ 1 ประเทศเท่านั้น ถ้าสมัครซ้ำจะตัดชื่อออกทันที

  ** ให้นักศึกษาตอบให้ตรงคำถาม หากพบการทุจริตคัดลอกผลงานผู้อื่น จะดำเนินการทางวินัยนักศึกษา

  ** คำถามข้อ 4 ให้เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว

  อินเดีย

  1. สมุดโคจรพาเที่ยวอินเดีย 1/4

  https://www.youtube.com/watch?v=HhORfG4I5gY&t=150s

  2. สมุดโคจรพาเที่ยวอินเดีย 2/4

  https://www.youtube.com/watch?v=0CBzoKwKhUY

  3. กินสตรีทฟู้ดอินเดียที่นิวเดลี แทบตาย!!| Delhi Food Walk

  https://www.youtube.com/watch?v=oGyX1bz-XPg

1.
6010519081
นายสิทธิศักดิ์
สกุลตระกูลเลิศ
วิทยาการจัดการ
2.
6010512075
น.ส.เมธาวี
ปัญญาวุทโส
วิทยาการจัดการ
3.
6111210041
น.ส.สุธาทิพย์
อินทร์จันทร์
เศรษฐศาสตร์
4.
6010516011
น.ส.จิรัฐิพร
แก้วคงบุญ
วิทยาการจัดการ
5.
6010512067
น.ส.พรรณนิภา
นิลรัตน์
วิทยาการจัดการ
6.
6011214034
น.ส.ภัคจิรา
เทพสุริวงค์
เศรษฐศาสตร์
7.
6010512012
น.ส.ญาณภัทร
แซ่ฟุ่ง
วิทยาการจัดการ
8.
6010512032
นายอนิวัฒน์
สังคหพงค์
วิทยาการจัดการ
9.
6010512043
น.ส.กนกวรรณ
สุวรรณเปี่ยม
วิทยาการจัดการ
10.
6010512021
นายปัฐทวีกานต์
แซ่เตีย
วิทยาการจัดการ
11.
6111510003
น.ส.จริยา
เร๊ะด้วน
เทคนิคการแพทย์
12.
6010512041
MR.GINE
VAUGHN VIVERO
วิทยาการจัดการ
13.
6011214002
น.ส.ชลธิชา
หนูเพชร
เศรษฐศาสตร์
14.
6010512063
น.ส.นิรัญรัตน์
หลวงพนัง
วิทยาการจัดการ
15.
6010512069
นายฟาติน
บินล่าเต๊ะ
วิทยาการจัดการ
16.
6010210523
น.ส.ปวีณ์ลดา
ช่วยสงค์
วิทยาศาสตร์
17.
6111110179
น.ส.ริณลดา
หมัดศรี
ศิลปศาสตร์
18.
6010516050
น.ส.รุสณี
หมัดอะด้ำ
วิทยาการจัดการ
19.
6010519007
น.ส.จารุพิชา
โฉมอุทัย
วิทยาการจัดการ
20.
6111310198
น.ส.อมรรัตน์
ประเสริฐสุข
นิติศาสตร์
21.
6110515064
นายอัฟฟาน
ยูนุ
วิทยาการจัดการ
22.
6110511003
น.ส.กรรธิมา
ยืนยาว
วิทยาการจัดการ
23.
6010513008
น.ส.ธนกรณ์กมล
ไพลดำ
วิทยาการจัดการ
24.
6010513022
น.ส.พัชรี
ขวัญนิมิตร
วิทยาการจัดการ
25.
6110110126
นายณัชพล
ทองมาก
วิศวกรรมศาสตร์
26.
6010516025
น.ส.ธัญญาเรศ
ไวยวุฒิ
วิทยาการจัดการ
27.
6010519035
น.ส.พรพนิต
เกษรา
วิทยาการจัดการ
28.
6211110322
น.ส.พรพรรณ
คงมัยลิก
ศิลปศาสตร์
29.
6110110255
น.ส.นุรฮานัน
สมาแอ
วิศวกรรมศาสตร์
30.
6110110577
น.ส.ฮาลีเม๊าะ
เจ๊ะแล๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6110610127
น.ส.สุภาวดี
เส็นฤทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
32.
6110210348
นายเรวัต
หิรัญวาทิต
วิทยาศาสตร์
33.
6110110556
นายอาเรฟ
หมัดอะดั้ม
วิศวกรรมศาสตร์
34.
6110210387
น.ส.วิภาวรรณ
บุญเขตต์
วิทยาศาสตร์
35.
6010110239
น.ส.พัสตราภรณ์
ทองกัน
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6111310024
น.ส.เจนจิรา
ชะนากลาง
นิติศาสตร์
37.
6110513043
นายภูเบศ
พันเลิศอมร
วิทยาการจัดการ
38.
6110513004
น.ส.จุฑามาศ
ศิริรัตน์
วิทยาการจัดการ
39.
6110110538
นายอับดุลหากีม
เวาะเด็ง
วิศวกรรมศาสตร์
40.
6111214025
น.ส.สุพรรษา
อินทสโร
เศรษฐศาสตร์
41.
6010511034
นายวรินทร
แซ่ชิ่น
วิทยาการจัดการ
42.
6110519021
น.ส.บุญฐิตา
โชติพาณิชกุล
วิทยาการจัดการ
43.
6111110033
น.ส.จุฑามาศ
อินอาภรณ์
ศิลปศาสตร์
44.
6110110608
นายภควัต
คงดี
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6110610115
นายศราวุธ
นพกะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
46.
6011110168
น.ส.พรรษพร
จองวงศ์รักษ์
ศิลปศาสตร์
47.
6110610077
นายปริญญา
หวันหมาด
ทรัพยากรธรรมชาติ
48.
6110110140
นายณัฐพงศ์
เมตตาจิต
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6110210555
นายชารีฟ
มูซอดี
วิทยาศาสตร์
50.
6010110504
นายศุภกิจ
ทองสงค์
วิศวกรรมศาสตร์
51.
6010110222
น.ส.ปิ่นรัตน์
โอฐอัด
วิศวกรรมศาสตร์
52.
6010110211
น.ส.ปริญญารัตน์
จิตวีรภัทร
วิศวกรรมศาสตร์
53.
6011110065
นายชวนันท์
ส่งช่วย
ศิลปศาสตร์
54.
6110210618
นายวัสมี
จาหลง
วิทยาศาสตร์
55.
6110610161
นายณรงค์ศักดิ์
นิยมเดชา
ทรัพยากรธรรมชาติ
56.
6110210612
นายยูโซะ
ซำเซ็ง
วิทยาศาสตร์
57.
6010110313
นายวงศ์ระพี
แสงไพบูลย์
วิศวกรรมศาสตร์
58.
6110110561
นายอิทธิศักดิ์
รักษาภิกษุ
วิศวกรรมศาสตร์
59.
6110110580
นายกรวิชญ์
มณีโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
60.
6111110083
น.ส.ผกามาส
หลีสกุล
ศิลปศาสตร์
61.
6110210485
นายคณาทร
ศรีกาญจน์
วิทยาศาสตร์
62.
6111410131
น.ส.นูรีซา
จาดาเร๊ะ
การแพทย์แผนไทย
63.
6010514049
น.ส.พิชญ์สินี
ช่วยแสง
วิทยาการจัดการ
64.
6110710071
น.ส.จริญญา
พรหมจินดา
เภสัชศาสตร์
65.
6010210649
น.ส.สุธาทิพย์
มิตรสัมพันธ์
วิทยาศาสตร์
66.
6110610079
น.ส.ปัทมาวรรณ
อินสะโร
ทรัพยากรธรรมชาติ
67.
6010519010
นายชนม์ปณัฏฐ์
ปั้นแก้ว
วิทยาการจัดการ
68.
6010514078
น.ส.เราะห์มานีย์
หะมะ
วิทยาการจัดการ
69.
6010110098
น.ส.ฐานิดา
ชูเดช
วิศวกรรมศาสตร์
70.
6110610054
น.ส.ณิศรีน
หวันสนิ
ทรัพยากรธรรมชาติ
71.
6110518028
นายพีรพัฒน์
คีรีธรรม
วิทยาการจัดการ
72.
6211010049
น.ส.ปาริฉัตร
อุบลสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
73.
6110210070
น.ส.เจนจิรา
แป้นนวล
วิทยาศาสตร์
74.
6010511033
น.ส.วนิสา
ชูจันทร์
วิทยาการจัดการ
75.
6010511021
น.ส.เนตรสกาว
ทองศรีเทพ
วิทยาการจัดการ
76.
6010511066
น.ส.พรชนก
รัดไว้
วิทยาการจัดการ
77.
6010311038
น.ส.อิศรีย์
สาแมแน็ง
แพทยศาสตร์
78.
6111110073
น.ส.บุณยวีร์
จันทรศิริ
ศิลปศาสตร์
79.
6110210500
น.ส.อรัญญา
พันธุชิต
วิทยาศาสตร์
80.
6111110194
น.ส.ณปภัช
ศักดิ์หอม
ศิลปศาสตร์
81.
6110210112
น.ส.ฐานิดา
บุญรอด
วิทยาศาสตร์
82.
6010511026
น.ส.พรรณิภา
วัฒนธีรประสงค์
วิทยาการจัดการ
83.
6110518005
นายคณินณัฏฐ์
โยมทรัพย์
วิทยาการจัดการ
84.
6110511052
น.ส.สมิตา
หลงละเลิง
วิทยาการจัดการ
85.
6311110306
น.ส.ช่อแก้ว
วุ่นพ้วน
ศิลปศาสตร์
86.
6111110118
นายเรืองศักดิ์
ศรีวิไล
ศิลปศาสตร์
87.
6011210045
น.ส.ศิริรักษ์
อารมฤทธิ์
เศรษฐศาสตร์
88.
6111110216
น.ส.ภควดี
ภูริพงศธร
ศิลปศาสตร์
89.
6110210280
น.ส.พิมพกานต์
ทองเสน
วิทยาศาสตร์
90.
6110210467
น.ส.สุไรยา
แม็ง
วิทยาศาสตร์
91.
6110410171
นายพิชิตชัย
บุญเชนทร์
พยาบาลศาสตร์
92.
6110110353
นายภูษิต
เพ็ชศรี
วิศวกรรมศาสตร์
93.
6111410081
นายวราวิชญ์
ปานมาส
การแพทย์แผนไทย
94.
6010110356
นายสรายุธ
นิยมเดชา
วิศวกรรมศาสตร์
95.
6111210064
น.ส.กันตพัฒน์
ธรรมสกุลเวทย์
เศรษฐศาสตร์
96.
6111110057
น.ส.ธนวรรณ
รักขิตพินิจดุลย์
ศิลปศาสตร์
97.
6311210027
น.ส.ปฐมวรรณ
คำภิธรรม
เศรษฐศาสตร์
98.
6110110613
นายริฟาอี
ดาเนียล เบญญธาดา
วิศวกรรมศาสตร์
99.
6010512087
นายปัญญายุทธ
บุญขันธ์
วิทยาการจัดการ
100.
6110110467
นายสินธาดา
รัตนไชย
วิศวกรรมศาสตร์
101.
6110513030
น.ส.สุวรีย์
ศรีสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
102.
6110517114
น.ส.จิดาภา
สินทรัพย์
วิทยาการจัดการ
103.
6110110630
นายอัศม์เดช
กลางวัง
วิศวกรรมศาสตร์
104.
6110513013
น.ส.ปวิชญา
เสนาวัลย์
วิทยาการจัดการ
105.
6111010021
น.ส.นภสร
ล้วนมณี
อุตสาหกรรมเกษตร
106.
6010110708
นายภรวุฒิ
พรหมอักษร
วิศวกรรมศาสตร์
107.
6111110215
น.ส.ฟิดยาวาตี
มามะ
ศิลปศาสตร์
108.
6110516019
น.ส.ลักษิกา
นักเทศ
วิทยาการจัดการ
109.
6110513031
น.ส.ออมทอง
แก้วเกตุ
วิทยาการจัดการ
110.
6010516035
น.ส.ประณิตา
ภูริปัญญานนท์
วิทยาการจัดการ
111.
6110613043
นายอาพีดีน
โต๊ะหัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
112.
6210410230
น.ส.รูวัยดา
ลาเตะ
พยาบาลศาสตร์
113.
6110613026
นายมุอีนนุดดีน
มะเด็ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
114.
6210410220
น.ส.นูรีดา
ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์
115.
6010516040
น.ส.พัณณิตา
พินิจสกุล
วิทยาการจัดการ
116.
6010110662
นายนพวิทย์
ศศินราเศรษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์
117.
6310310162
นายศุภกร
บัณฑราภิวัฒน์
แพทยศาสตร์
118.
6111410003
นายกอซซาน
ตันเหมนายู
การแพทย์แผนไทย
119.
6110110182
นายธนวัฒน์
สุขขาว
วิศวกรรมศาสตร์
120.
6110512061
น.ส.อธิชา
ชุมเชิด
วิทยาการจัดการ
121.
6110210622
นายศิวกร
สุวรรณรัตน์
วิทยาศาสตร์
122.
6110311015
น.ส.ญานิกา
แช่มเพชร
แพทยศาสตร์
123.
6111110250
น.ส.ศมนกร
จันทจิต
ศิลปศาสตร์
124.
6110311034
น.ส.อีฟฟาณี
ยาเลห์
แพทยศาสตร์
125.
6111110245
นายตรีภพ
อธิรัตนชัย
ศิลปศาสตร์
126.
6110519047
น.ส.พิมพ์นารา
เหล่าเตชรัตนจินดา
วิทยาการจัดการ
127.
6110210487
นายอนุรักษ์
เสดสัน
วิทยาศาสตร์
128.
6110110009
นายกฤษฎา
กิ้มเส้ง
วิศวกรรมศาสตร์
129.
6111210050
นายอิทธิพัทธ์
ชูเสน
เศรษฐศาสตร์
130.
6010518061
น.ส.นัจมีย์
หวังอีน
วิทยาการจัดการ
131.
6111110149
น.ส.สายธาร
จิตรอักษร
ศิลปศาสตร์
132.
6110110593
นายซัยภูว์
เจะเตะ
วิศวกรรมศาสตร์
133.
6010517071
นายหฤษฎ์
ธารวัฏ
วิทยาการจัดการ
134.
6211310147
น.ส.ฟาตีฮะห์
ปะจิ
นิติศาสตร์
135.
6010110485
นายฟิรฮาน
มะแซ
วิศวกรรมศาสตร์
136.
6011310165
น.ส.กัณฐิกา
เกื้อหนุน
นิติศาสตร์
137.
6010110405
น.ส.อัสมา
วงศ์มูสา
วิศวกรรมศาสตร์
138.
6010514022
น.ส.อามีเราะห์
มุสตาฟา
วิทยาการจัดการ
139.
6011110105
นายคุณานนท์
กมขุนทด
ศิลปศาสตร์
140.
6010110721
นายพงศ์ภีระ
เทพเดชา
วิศวกรรมศาสตร์
141.
6110516010
น.ส.ณัฐณิชา
ลิ่มศิริเสถียร
วิทยาการจัดการ
142.
6110516020
น.ส.วรภาดา
ทองดอนดู่
วิทยาการจัดการ
143.
6310310141
น.ส.มุกมณี
รัตนโกสม
แพทยศาสตร์
144.
6110610215
น.ส.เอมอร
สิงขรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
145.
6011010058
น.ส.อภิญญา
รอดพล
อุตสาหกรรมเกษตร
146.
6011214019
นายชัยภัทร
เท่งประกิจ
เศรษฐศาสตร์
147.
6010519041
น.ส.เมตตา
อ่อนจันทร์
วิทยาการจัดการ
148.
6111311042
นายพงศภัค
ดวงสุวรรณ
นิติศาสตร์
149.
6011210050
น.ส.สุพิชชา
ชั้นสกุล
เศรษฐศาสตร์
150.
6011210072
นายปฏิภาณ
วัจนาคมกุล
เศรษฐศาสตร์
151.
6010110142
น.ส.ธนธรณ์
ทองรัศมี
วิศวกรรมศาสตร์
152.
6210514027
น.ส.ปิยวรรณ
เพชรประดับ
วิทยาการจัดการ
153.
6110513040
น.ส.นราทิพย์
สมบูรณ์
วิทยาการจัดการ
154.
6010519067
น.ส.คุณาลัย
พฤกษ์อุดม
วิทยาการจัดการ
155.
6211310086
น.ส.จีรนันท์
จันสังสา
นิติศาสตร์
156.
6110110235
นายนัทธวุฒิ
หลีหมาน
วิศวกรรมศาสตร์
157.
6010110228
นายพงศ์ศิริ
แกล้วกล้า
วิศวกรรมศาสตร์
158.
6311210050
นายอภิเชษฐ
จันสีนาค
เศรษฐศาสตร์
159.
6111410121
นายธนภัทร
แก้วเหมือน
การแพทย์แผนไทย
160.
6010511047
น.ส.กัสมา
หมัดสี
วิทยาการจัดการ
161.
6110810040
นายอามีรุล
นราวิทย์เสรี
ทันตแพทยศาสตร์
162.
6110810037
นายสิทธิพล
กิจงาม
ทันตแพทยศาสตร์
163.
6110810001
น.ส.กชกร
ตันตินาม
ทันตแพทยศาสตร์
164.
6110810011
น.ส.ญาดา
ธนกิจบุญญา
ทันตแพทยศาสตร์
165.
6110810008
น.ส.จิดาภา
แซ่ชั้น
ทันตแพทยศาสตร์
166.
6110810041
นายกิตติธัช
ทวีวัฒนโสภณ
ทันตแพทยศาสตร์
167.
6110810010
นายชัยธนาธัชช์
ไตรญาณสิริ
ทันตแพทยศาสตร์
168.
6110810027
น.ส.ไปรยา
เหมวิเชียร
ทันตแพทยศาสตร์
169.
6110810030
นายภูมิ
แก้วศุภรักษ์
ทันตแพทยศาสตร์
170.
6110810015
น.ส.ณิชกานต์
สุมงคล
ทันตแพทยศาสตร์
171.
6110810032
น.ส.ศลิษา
สุทธินุ่น
ทันตแพทยศาสตร์
172.
6110810026
น.ส.ปัทมวรรณ
เนื่องตัน
ทันตแพทยศาสตร์
173.
6110810046
น.ส.พลอยงาม
ชีวรุ่งนภากุล
ทันตแพทยศาสตร์
174.
6110810045
น.ส.บุญธิดา
สุวรรณะบุณย์
ทันตแพทยศาสตร์
175.
6110810042
น.ส.เก็จกานต์
หลิมประเสริฐศิริ
ทันตแพทยศาสตร์
176.
6110810007
น.ส.จิณห์วรา
รัตนติกานนท์
ทันตแพทยศาสตร์
177.
6110810014
น.ส.ณัฏฐณิชา
อินทร์ทองปาน
ทันตแพทยศาสตร์
178.
6110810003
น.ส.กุลจิรา
สังขภิญโญ
ทันตแพทยศาสตร์
179.
6110810029
น.ส.พริมา
อินทรการุณเวช
ทันตแพทยศาสตร์
180.
6110810022
นายนวมินทร์
ปังคานนท์
ทันตแพทยศาสตร์
181.
6110810017
น.ส.ธมลวรรณ
วงศ์บุบผา
ทันตแพทยศาสตร์
182.
6110810009
นายฉาย
เลาประสพวัฒนา
ทันตแพทยศาสตร์
183.
6110810028
น.ส.พรเมธิกา
ยะพงศ์
ทันตแพทยศาสตร์
184.
6110810002
นายกษิดิศ
เก้าเอี้ยน
ทันตแพทยศาสตร์
185.
6110810024
น.ส.เบญญาณัฐ
มีสุวรรณ
ทันตแพทยศาสตร์
186.
6110810044
น.ส.นงนภัส
จิรทีปต์ณิชกุล
ทันตแพทยศาสตร์
187.
6110810031
น.ส.วชิรญาณ์
อินทเศียร
ทันตแพทยศาสตร์
188.
6110810033
น.ส.ศศิวิมล
เลิศวิไลกุลนที
ทันตแพทยศาสตร์
189.
6110810013
น.ส.ณัชชา
ฉ่ำสมบูรณ์
ทันตแพทยศาสตร์
190.
6110810006
น.ส.จณิสการ
แกล้วเขตการ
ทันตแพทยศาสตร์
191.
6011010114
น.ส.ศุภกาญจน์
เสวกชาติ
อุตสาหกรรมเกษตร
192.
6210410016
น.ส.ชญาณี
มณีฉาย
พยาบาลศาสตร์
193.
6110210071
นายเจฟฟี่
ดาโต๊ะ
วิทยาศาสตร์
194.
6210519026
น.ส.วีรยา
จันทะสะระ
วิทยาการจัดการ
195.
6110519054
นายอนุวัฒน์
ชูสั้น
วิทยาการจัดการ
196.
6110519017
นายนนธิกร
อินทะนะนก
วิทยาการจัดการ
197.
6010110729
นายวสุพล
เจียมสุขสุจิตต์
วิศวกรรมศาสตร์
198.
6111710012
น.ส.เขมจิรา
เครานวล
สัตวแพทยศาสตร์
199.
6110810018
นายธีทัต
ไชยพงษ์
ทันตแพทยศาสตร์
200.
6010311015
นายชาธิต
วิชิตพงศ์
แพทยศาสตร์
201.
6010511053
น.ส.จิราภรณ์
ศรีสัจจัง
วิทยาการจัดการ
202.
6110210480
น.ส.อธิปัตย์
สุวรรณรัตน์
วิทยาศาสตร์
203.
6010110743
นายศุภวิชญ์
เพิ่มพูลทวีทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
204.
6110110073
น.ส.ชญานิศ
กิ่งแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
205.
6110810016
น.ส.ธนภร
รัตนโกวิน
ทันตแพทยศาสตร์
206.
6110110293
น.ส.ผกามาส
ชูไชยยัง
วิศวกรรมศาสตร์
207.
6110810039
นายสุรวุฒิ
โรจนกนกศักดิ์
ทันตแพทยศาสตร์
208.
6310210060
น.ส.จิรสุดา
แก้วเขียว
วิทยาศาสตร์
209.
6110810038
นายสินธุวัฒน์
สุพิมพ์
ทันตแพทยศาสตร์
210.
6110810004
น.ส.ขวัญชนก
หลักเมือง
ทันตแพทยศาสตร์
211.
6110810012
นายฐิติกร
วิวัฒน์ทักษิณ
ทันตแพทยศาสตร์
212.
6210610005
นายกันตินันท์
แก้วไฝ
ทรัพยากรธรรมชาติ
213.
6110810025
น.ส.ปภาดา
หมวดดำ
ทันตแพทยศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ส่งรายงานถึงวันที่เท่าไหร่คะ
นูรีดา20 ม.ค. 2564 16:5049.230.139.250
 • เจ้าหน้าที่ รับชมสื่อออนไลน์ และส่งผลงานระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2564 เท่านั้น
  21 ม.ค. 2564 15:03192.168.66.22
 • เอ็มม่า + สอบถามด้วยคนค่ะ
  20 ม.ค. 2564 21:04182.232.28.183
2
ถ้า Y3 ครบแล้ว เก็บเป็นเลือกเข้าร่วมได้ไหมคะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
กัณฐิกา20 ม.ค. 2564 22:3149.228.125.68
 • เจ้าหน้าที่ ได้คะ
  21 ม.ค. 2564 15:03192.168.66.22
3
ทรานสคริปอันนี้จะแจ้งว่าได้รับภายในกี่วัครับ
แฮรี่22 ม.ค. 2564 00:40223.24.186.84
 • เจ้าหน้าที่ แจ้งทางเมลล์แล้วว่าจะเข้าปลายเดือนกุมภาพันธ์คะ
  26 ม.ค. 2564 09:42192.168.66.22
4
รหัส59ได้ชั่วโมงกิจกรรมด้านไหนครับ
5922 ม.ค. 2564 03:41172.22.107.7
5
กิจกรรมนี้โอนไปเป็น Y2 ได้มั้ยคะ
เดือน23 ม.ค. 2564 07:29124.120.53.119
 • เจ้าหน้าที่ ไม่ได้คะ
  26 ม.ค. 2564 09:43192.168.66.22
6
ถ้าทำกิจกรรมนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ฝ่ายทรานสคริปจะบันทึกลง Y3 ก่อนที่จะบันทึกลงเลือกเข้าร่วมใช่ไหมครับ
นศ.ปี4 ครับ23 ม.ค. 2564 20:50172.22.107.197
 • เจ้าหน้าที่ บันทึกพร้อมกันคะ แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้อยู่ชั้นปีที่ 3 ระบบจะลงเลือกเข้าร่วมโดยอัตโนมัติคะ
  26 ม.ค. 2564 09:44192.168.66.22
7
ปี 1 สามารถได้รับบันทึกเป็น y3 เลยใช่ไหมคะ
น้องปี 1 หน้าใส24 ม.ค. 2564 22:47182.232.208.221
 • เจ้าหน้าที่ ไม่ได้คะ
  26 ม.ค. 2564 09:45192.168.66.22
8
โปรแกรมการท่องเที่ยวต้องละเอียดขนาดไหนคะ
????25 ม.ค. 2564 00:47124.120.58.74
 • เจ้าหน้าที่ สมมุตินักศึกษาได้ไปเที่ยว 3-5 วัน นักศึกษาจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะ
  26 ม.ค. 2564 09:51192.168.66.22
9
ป่วยหนัก ส่งกิจกรรมไม่ทัน ไม่ทราบว่ายังส่งได้อีกมั้ยครับ พอจะทำอย่างไรได้บ้างครับ
ริฟาอี26 ม.ค. 2564 10:41182.232.213.232
10
ตอนนี้ ทรานสคลิปยังไม่เข้าเลยครับ
อนุรักษ์20 ก.พ. 2564 07:141.47.39.129
  สมัคร    |  จำนวนรับ  213 300

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 213
 • เพศหญิง 132
 • เพศชาย 81
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 6
 • รหัส 62 10
 • รหัส 61 130
 • รหัส 60 67
 • รวม 15 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์35
 • วิทยาศาสตร์18
 • แพทยศาสตร์6
 • วิทยาการจัดการ57
 • ทรัพยากรธรรมชาติ10
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์4
 • ทันตแพทยศาสตร์37
 • อุตสาหกรรมเกษตร4
 • ศิลปศาสตร์17
 • นิติศาสตร์6
 • เศรษฐศาสตร์12
 • การแพทย์แผนไทย4
 • เทคนิคการแพทย์1
 • สัตวแพทยศาสตร์1