งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Clip News of the World 2021 (ข่าวเศรษฐกิจ)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » Backpacking Clip News of the World 2021 (ข่าวเศรษฐกิจ)16 ก.ค. 64, 09:05 น.4,079
 • ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา ม.อ.
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 16-23 กรกฎาคม 64
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 300 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 23 กรกฎาคม 64 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 3/2563
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  Backpacking Clip News of the World 2021 (ข่าวเศรษฐกิจ)

  ห้าม!! คัดลอกผลงาน กรณีที่นักศึกษาคัดลอกผลงานส่งจะได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา

  นักศึกษาที่สมัครทั้งตัวจริงและสำรองสามารถส่งผลงานได้ทุกคนที่มีรายชื่อ

  ภาคความรู้

  - รับชมคลิปออนไลน์ข้อมูลด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

  - โดยสมัครเข้าร่วมโครงการตามประเภทข่าวที่สนใจ คนละ 1 หัวข้อเท่านั้น

  ภาคสรุป

  - วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ ตามรายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย

  - ชื่อไฟล์ : ข่าวเศรษฐกิจ 62XXXXXXXX.pdf

  - ชื่อเรื่อง : Backpacking Clip News of the World 2021 (ข่าวเศรษฐกิจ)

  - จัดส่งผลทาง E-mail : backpacking.psu@gmail.com ระหว่างวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2564

  เศรษฐกิจโลก - ไทย บทเรียนใหม่ ใต้เงาการท่องเที่ยว : โลกหลังโควิด The Disruption (27 มิ.ย. 64) https://www.youtube.com/watch?v=rIcpRCTXJT8

  ** นักศึกษาที่จัดทำข้อมูลไม่ครบถ้วน จะประสานนักศึกษา ปรับแก้ไขผลงาน โดยแจ้งทาง E-mail ที่นักศึกษาได้ส่งงาน

  ** นักศึกษาที่ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนและผ่านการประเมินจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม(Y302) 6 หน่วยชั่วโมง

  นักศึกษาที่จัดทำรายงานได้มีคุณภาพและน่าสนใจจะได้รับของที่ระลึก

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วข.หาดใหญ่ โทร.074-282202 /074-282208

1.
6210210277
น.ส.ธัญชนก
ผิวดำ
วิทยาศาสตร์
2.
6211210075
น.ส.นารีรัตน์
อินทร์ขาว
เศรษฐศาสตร์
3.
6210517008
น.ส.เกศสุดา
สมมารถ
วิทยาการจัดการ
4.
6210710049
นายพชรดนัย
แก้วประดับ
เภสัชศาสตร์
5.
6210513066
นายโสภณัฐ
เรืองดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
6.
6211210059
น.ส.อิสรียา
นิจศักดิ์
เศรษฐศาสตร์
7.
6210515006
น.ส.ชมพูนิกข์
เรณูนวล
วิทยาการจัดการ
8.
6210110246
น.ส.เพ็ญนภา
ใหมคง
วิศวกรรมศาสตร์
9.
6210210070
นายนริศร
รอดสุด
วิทยาศาสตร์
10.
6210517038
น.ส.นิสา
อับดุลลาร์
วิทยาการจัดการ
11.
6210518057
นายธีรพงศ์
ทวีไชยศักดิ์
วิทยาการจัดการ
12.
6211210005
น.ส.กัญญาณัฐ
ปลอดอินทร์
เศรษฐศาสตร์
13.
6211210039
น.ส.พรมาตา
พึ่งบุญ
เศรษฐศาสตร์
14.
6210519041
น.ส.พรธีรา
จักรวาลพิทักษ์
วิทยาการจัดการ
15.
6210512058
น.ส.วรักษริน
แหละปานแก้ว
วิทยาการจัดการ
16.
6210110240
นายพิสิษฐ์
พลาศิลป์มงคล
วิศวกรรมศาสตร์
17.
6210610213
น.ส.พัชรา
จุ้ยช่วย
ทรัพยากรธรรมชาติ
18.
6210513048
น.ส.ภัทรวดี
คล้ายคง
วิทยาการจัดการ
19.
6210311309
นายก้องศักดิ์
จิรันดร
แพทยศาสตร์
20.
6210110626
นายอินทัช
วงศ์วรานุรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
21.
6210110302
นายรัชชานนท์
บิลนะมุด
วิศวกรรมศาสตร์
22.
6210110610
นายอดิเทพ
ประทุมวัลย์
วิศวกรรมศาสตร์
23.
6210210369
น.ส.สนธยา
เพ็ชรรัตน์
วิทยาศาสตร์
24.
6210110394
นายเสกสันต์
ชูเสือหึง
วิศวกรรมศาสตร์
25.
6210110358
น.ส.สโรชา
ศิรินันท์
วิศวกรรมศาสตร์
26.
6210810019
น.ส.กนิษฐา
ปานสุวรรณ
ทันตแพทยศาสตร์
27.
6210110138
นายธรรมสรณ์
ฉัตรชัยพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
28.
6210710070
น.ส.ชนันธร
จิตติรัตนกุล
เภสัชศาสตร์
29.
6210512034
น.ส.ทิพรดา
สงศรี
วิทยาการจัดการ
30.
6210710075
น.ส.ณัฐวดี
นิลถนอม
เภสัชศาสตร์
31.
6211110054
น.ส.วริศรา
รักษ์ศรีทอง
ศิลปศาสตร์
32.
6210518014
น.ส.นภัสสร
อนุสาร
วิทยาการจัดการ
33.
6210311312
น.ส.ชื่นนภา
สุภา
แพทยศาสตร์
34.
6210110388
นายสุภัทรภูมิ
จันรอด
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6210311332
น.ส.หนึ่งฤทัย
บุญทรัพย์เลิศดี
แพทยศาสตร์
36.
6211110227
นายศุภณัฐ
สลักคำ
ศิลปศาสตร์
37.
6210710009
น.ส.ณัฐนิชา
พรหมช่วย
เภสัชศาสตร์
38.
6210517041
น.ส.ปลิตา
รมทอง
วิทยาการจัดการ
39.
6210517095
นายปรมินทร์
วารีศรี
วิทยาการจัดการ
40.
6210610053
น.ส.รวินท์นิภา
ทองรอด
ทรัพยากรธรรมชาติ
41.
6210710088
น.ส.นันทิชา
ตรีนันทวัน
เภสัชศาสตร์
42.
6210513032
นายนนทพัทธ์
คชรัตน์
วิทยาการจัดการ
43.
6210110393
น.ส.สุวิมล
วิวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
44.
6210110106
นายณัฐนันท์
โชติพัฒนกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6210210467
น.ส.นริศรา
สว่างอารมย์
วิทยาศาสตร์
46.
6211110120
น.ส.กมลชนก
สุวรรณชัย
ศิลปศาสตร์
47.
6111210002
นายกษิดิศ
เฟื่องเวโรจน์สกุล
เศรษฐศาสตร์
48.
6210110606
น.ส.สุวนันท์
มูสิกะสงค์
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6211210055
น.ส.โสภาวรรณ
แขมภูเขียว
เศรษฐศาสตร์
50.
6210517053
น.ส.เพียรพธู
พิริยากรพงศ์
วิทยาการจัดการ
51.
6210110457
น.ส.คุณัญญา
คงเหมือน
วิศวกรรมศาสตร์
52.
6210518001
น.ส.กนกกาญจน์
หนูนวล
วิทยาการจัดการ
53.
6211110079
น.ส.อารียา
นันทิกะ
ศิลปศาสตร์
54.
6210518042
น.ส.อินทิรา
สุขะปุณพันธ์
วิทยาการจัดการ
55.
6210613008
น.ส.นริศรา
จินดารักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
56.
6210210101
น.ส.พรหมพร
เพ็งจันทร์ดี
วิทยาศาสตร์
57.
6210110174
น.ส.นิสา
สมแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
58.
6210210127
น.ส.มัลลิกา
แก้วบรรจง
วิทยาศาสตร์
59.
6211010123
น.ส.สไบทิพย์
พิมเสน
อุตสาหกรรมเกษตร
60.
6211110022
น.ส.ณัฐกมล
คุ้ยหลำ
ศิลปศาสตร์
61.
6210110398
นายอดิศร
หวันละเบ๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
62.
6210210115
น.ส.ภิยดา
ชูวารี
วิทยาศาสตร์
63.
6210110313
น.ส.วรลักษณ์
จวนสว่าง
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6211210031
น.ส.เนตรนลิน
ณัฏฐนิชากร
เศรษฐศาสตร์
65.
6210712040
น.ส.วณิชยา
แซ่จิว
เภสัชศาสตร์
66.
6210110034
นายคชสาร
ทองเคลื่อน
วิศวกรรมศาสตร์
67.
6210712002
น.ส.กมลพรรณ
ทวีสุข
เภสัชศาสตร์
68.
6211810003
นายกษิดิ์เดช
ศิริมงคล
งการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
69.
6210515011
น.ส.ญาณิศา
ศรีสมานุวัตร
วิทยาการจัดการ
70.
6110517074
น.ส.ภัคจิรา
กิติพนาศิลป์
วิทยาการจัดการ
71.
6210710086
น.ส.นฤมลวรรณ
เมืองใจ
เภสัชศาสตร์
72.
6210519019
นายภคิน
อออิปก
วิทยาการจัดการ
73.
6211210016
น.ส.ซากุระ
ทากากิ
เศรษฐศาสตร์
74.
6211110129
น.ส.กูอัสมาอามานี
พระศรีณวงค์
ศิลปศาสตร์
75.
6210517012
น.ส.ชรนันท์
แก้วศรี
วิทยาการจัดการ
76.
6210110440
นายเอนก
แซ่จิว
วิศวกรรมศาสตร์
77.
6210110179
น.ส.นูรฟิรเดาส์
หมานหลำ
วิศวกรรมศาสตร์
78.
6210710028
น.ส.อาฑิตยา
พันธ์จินา
เภสัชศาสตร์
79.
6210311028
น.ส.ทิพย์สุดา
หนูสนิท
แพทยศาสตร์
80.
6210712060
น.ส.ปิยะนันทน์
ไชยสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
81.
6210110422
น.ส.อัมพวัลย์
ชูศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
82.
6210110036
น.ส.คริสต์มาส
วีรชิตอรกานต์
วิศวกรรมศาสตร์
83.
6210110348
นายศุภกิจ
ประเสริฐสุข
วิศวกรรมศาสตร์
84.
6210517083
นายณัชพล
บัวคลี่คลาย
วิทยาการจัดการ
85.
6210210330
นายฟิตรี
โตะเย็ง
วิทยาศาสตร์
86.
6210110256
น.ส.เฟื่องรดา
เฟื่องไพศาลศิลป์
วิศวกรรมศาสตร์
87.
6210712031
น.ส.นิศริน
นิเงาะ
เภสัชศาสตร์
88.
6210110669
นายปณิธาน
จันเนียม
วิศวกรรมศาสตร์
89.
6211214001
น.ส.กนกพร
สายชล
เศรษฐศาสตร์
90.
6211110113
น.ส.เหมหงส์
เงาพฤกษชาติพันธุ์
ศิลปศาสตร์
91.
6210210526
น.ส.ศิริวรรณ
กลิ่นจันทร์
วิทยาศาสตร์
92.
6210110547
นายภาณุกร
ชอบชูผล
วิศวกรรมศาสตร์
93.
6210210040
นายณรัฐ
ญาณไพศาล
วิทยาศาสตร์
94.
6211110068
น.ส.สุภัสสรา
ขนาน
ศิลปศาสตร์
95.
6210210085
น.ส.เบญจมาศ
พลสิงห์
วิทยาศาสตร์
96.
6210210187
น.ส.อรอุมา
แก้วเขียด
วิทยาศาสตร์
97.
6211214017
น.ส.กฤษฎาภรณ์
มุสาลี
เศรษฐศาสตร์
98.
6210210093
น.ส.ปัญญดา
เหลือแหล
วิทยาศาสตร์
99.
6210410193
นายอัฟนันต์
เจ๊ะมะสาแล
พยาบาลศาสตร์
100.
6210311302
น.ส.ณิชาภัทร
บุระชัด
แพทยศาสตร์
101.
6210110215
นายพงศ์พล
พูนภักดี
วิศวกรรมศาสตร์
102.
6210110022
นายกานต์ดนัย
วรวิธปิติ
วิศวกรรมศาสตร์
103.
6210710095
น.ส.ฟ้าใหม่
จับจุ๊
เภสัชศาสตร์
104.
6211010106
น.ส.เบญจวรรณ
ฉิมประดิษฐ
อุตสาหกรรมเกษตร
105.
6210610027
นายธวัชชัย
คงเหนียง
ทรัพยากรธรรมชาติ
106.
6210110386
น.ส.สุปรียา
จริตงาม
วิศวกรรมศาสตร์
107.
6210110005
น.ส.กนกพร
แสงพรหม
วิศวกรรมศาสตร์
108.
6210610013
น.ส.จิรภรณ์
หนูในน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
109.
6110210476
น.ส.หิรัญพร
เรืองจันทร์
วิทยาศาสตร์
110.
6210512043
น.ส.ไข่มุกด์
อินทร์คง
วิทยาการจัดการ
111.
6210517045
น.ส.พรธนันท์
ศรีสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
112.
6210210354
น.ส.วรรณวิสา
สอนสาย
วิทยาศาสตร์
113.
6211311012
นายพงศธร
วัฒนพฤกษ์
นิติศาสตร์
114.
6210610130
น.ส.กรรณิกา
ด้วนเล็ก
ทรัพยากรธรรมชาติ
115.
6210210162
น.ส.สิริวิมล
คงเหลือ
วิทยาศาสตร์
116.
6110517050
น.ส.นัทราวดี
เฉิดฉายพันธุ์
วิทยาการจัดการ
117.
6211310086
น.ส.จีรนันท์
จันสังสา
นิติศาสตร์
118.
6210710106
นายอลัม
ฮะอุรา
เภสัชศาสตร์
119.
6210513054
นายวรรณวัฒน์
เรืองรักษ์
วิทยาการจัดการ
120.
6210710059
นายหฤษฎ์
วรานุเศรษฐ์
เภสัชศาสตร์
121.
6210517009
น.ส.คำภีร์พรรณ
ไชยทอง
วิทยาการจัดการ
122.
6210210011
น.ส.กุลชา
โชติชูช่วง
วิทยาศาสตร์
123.
6211110166
นายธนาธิป
พรมสอน
ศิลปศาสตร์
124.
6211110191
น.ส.พัชรพร
จิ๋วซ้าย
ศิลปศาสตร์
125.
6210110093
น.ส.ฐิติรัตน์
แสงจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
126.
6210110058
น.ส.ชนิกา
ค้ำชู
วิศวกรรมศาสตร์
127.
6211510040
น.ส.เกศศิริ
นุ้ยฉิม
เทคนิคการแพทย์
128.
6210610059
นายวรินทร
ศรีนพจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
129.
6210210428
น.ส.จิราภรณ์
เทพมี
วิทยาศาสตร์
130.
6211510018
น.ส.กัญญาวีร์
ฮังก์
เทคนิคการแพทย์
131.
6210710079
น.ส.ธมลวรรณ
ผกาวรรณ
เภสัชศาสตร์
132.
6210110730
นายระพีพัฒน์
พุทธรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
133.
6210517020
น.ส.ณัชชา
ว่องไวรัตนกุล
วิทยาการจัดการ
134.
6210110147
นายธีรภัทร
ภูริภัทรพันธุ์
วิศวกรรมศาสตร์
135.
6210712069
น.ส.อุรัสยา
วิศาลพัฒนะสิน
เภสัชศาสตร์
136.
6210517057
น.ส.รสิตา
เพ็ญมาศ
วิทยาการจัดการ
137.
6211110016
น.ส.ชลิตา
เตชะสิพันธุ์
ศิลปศาสตร์
138.
6210110149
นายธีรยุทธ
นุชผดุง
วิศวกรรมศาสตร์
139.
6111110252
น.ส.สิริศิลป์
คำสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
140.
6210210236
น.ส.จิระสา
บุญแสน
วิทยาศาสตร์
141.
6210517079
น.ส.อัญณิกา
สังข์แท่น
วิทยาการจัดการ
142.
6210516052
นายยศนนท์
ทัศมากร
วิทยาการจัดการ
143.
6210110261
นายภาคภูมิ
แสงจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
144.
6210210419
น.ส.เกตุศรินทร์
ภักดีแก้ว
วิทยาศาสตร์
145.
6111214036
น.ส.พิมพ์ใจ
ศรีนิทัศน์
เศรษฐศาสตร์
146.
6211310082
น.ส.กานต์ชนก
นันตะวงศ์
นิติศาสตร์
147.
6210210269
น.ส.ณิชากร
อ่อนเจริญ
วิทยาศาสตร์
148.
6210110075
นายชิตพล
เรืองกูล
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6210110369
นายสิทธิศักดิ์
เกื้อเพชร์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
150.
6210110710
น.ส.ฐิตารีย์
สมบูรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6210110190
นายปฏิภาณ
คงศรี
วิศวกรรมศาสตร์
152.
6210110041
น.ส.จรินภรณ์
แจ่มจำรัส
วิศวกรรมศาสตร์
153.
6210513056
น.ส.วิลาวัลย์
แก้วมณี
วิทยาการจัดการ
154.
6211311021
น.ส.วรพิชชา
ศิริวัฒโก
นิติศาสตร์
155.
6210710016
น.ส.ปริณดา
สุธรรมานนท์
เภสัชศาสตร์
156.
6210110008
นายกฤตพล
ฤทธิ์เนื่อง
วิศวกรรมศาสตร์
157.
6210311333
น.ส.อชิรญา
บำรุงศิลป์
แพทยศาสตร์
158.
6210110068
น.ส.ชวัลรัตน์
โทอุบล
วิศวกรรมศาสตร์
159.
6210110011
น.ส.กวิสรา
ไทรทองคํา
วิศวกรรมศาสตร์
160.
6210518033
น.ส.วรนิษฐา
อนันตพันธ์
วิทยาการจัดการ
161.
6210712001
น.ส.กชพรรณ
บรรเจิดลักษณ์
เภสัชศาสตร์
162.
6210516066
น.ส.ฮัฟเซาะ
แมเราะ
วิทยาการจัดการ
163.
6210518043
น.ส.กัลยรัตน์
ทองสุข
วิทยาการจัดการ
164.
6210511037
น.ส.ณัฐธิดา
แซ่กง
วิทยาการจัดการ
165.
6210610042
นายพัชรพล
เกลี้ยงเกลา
ทรัพยากรธรรมชาติ
166.
6210712008
น.ส.นันทิตา
หนูทอง
เภสัชศาสตร์
167.
6210710027
น.ส.อมลวรรณ
เพิ่มพูลทวีทรัพย์
เภสัชศาสตร์
168.
6211110168
น.ส.ธัญญลักษณ์
ทองจำรูญ
ศิลปศาสตร์
169.
6210710069
น.ส.ชนันดา
แก้วด้วง
เภสัชศาสตร์
170.
6210613033
นายเอกนรินทร์
บิลโอ๊ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
171.
6211311075
นายอดินันท์
พรหมเพชร
นิติศาสตร์
172.
6210712013
นายวัชรกร
โอฬาริกบุตร
เภสัชศาสตร์
173.
6210110312
น.ส.วรรินทร์
จิรโสภณ
วิศวกรรมศาสตร์
174.
6210210031
น.ส.ชุติมา
ภู่พุทธรักษา
วิทยาศาสตร์
175.
6210110156
นายนรธีร์
ศรเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
176.
6210710094
น.ส.ปิยาพัชร
ชะโนวรรณะ
เภสัชศาสตร์
177.
6210512005
นายไซฟูร์
ดอเลาะ
วิทยาการจัดการ
178.
6210610020
นายณรงค์ศักดิ์
จุลภักดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
179.
6210710026
น.ส.สุภัสสร
บัวศรี
เภสัชศาสตร์
180.
6211110200
น.ส.พิมมาดา
ทองพูล
ศิลปศาสตร์
181.
6210110007
นายกฤตณัฐ
พัชรพิสุทธิ์สิน
วิศวกรรมศาสตร์
182.
6210514027
น.ส.ปิยวรรณ
เพชรประดับ
วิทยาการจัดการ
183.
6210511022
น.ส.ศุภาพิชญ์
อรัญดร
วิทยาการจัดการ
184.
6210710098
นายมิ่งแมน
ลิมป์กันเอง
เภสัชศาสตร์
185.
6210517017
น.ส.ฐิตารีย์
เต็มสงสัย
วิทยาการจัดการ
186.
6210110187
น.ส.เบญญาภา
ขวัญชุม
วิศวกรรมศาสตร์
187.
6210110350
นายศุภธัช
คงแดง
วิศวกรรมศาสตร์
188.
6211214007
น.ส.มณฑิรา
ทองสี
เศรษฐศาสตร์
189.
6210710102
นายไวทัศน์
ตั้งจิตร์สำราญ
เภสัชศาสตร์
190.
6210710097
น.ส.มณฑาทิพย์
หนูเมือง
เภสัชศาสตร์
191.
6210710096
นายภูริณัฐ
ปันวารี
เภสัชศาสตร์
192.
6210210095
น.ส.ปิยะพร
ปันติ
วิทยาศาสตร์
193.
6211310009
น.ส.ชนิสรา
พรหมสุข
นิติศาสตร์
194.
6210410066
นายศุภวิชญ์
แก้วยอดเขา
พยาบาลศาสตร์
195.
6210110102
น.ส.ณัฐกมล
ผลาภรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
196.
6211210069
น.ส.ซารีนา
สามะอุง
เศรษฐศาสตร์
197.
6211310038
น.ส.ปณิดา
ปานดำ
นิติศาสตร์
198.
6210610110
น.ส.นฤมล
ทองฤทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
199.
6210515026
น.ส.ประทานพร
ไพรพฤกษ์
วิทยาการจัดการ
200.
6210610202
นายธนศิลป์
สินธุ์ประจิม
ทรัพยากรธรรมชาติ
201.
6210517073
น.ส.อนุธิดา
ชุมพูล
วิทยาการจัดการ
202.
6210210098
น.ส.ผกาสินี
บุญประเสริฐยิ่ง
วิทยาศาสตร์
203.
6210110621
นายอาซาน
แวดาโอะ
วิศวกรรมศาสตร์
204.
6210610003
นายกวิศร์
แก้ววงศ์ศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
205.
6210311325
นายภูษณะ
โลหะผล
แพทยศาสตร์
206.
6210610044
นายพีรณัฐ
ปุเวกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
207.
6211110020
น.ส.ฐิติพร
จันทวีระ
ศิลปศาสตร์
208.
6210712054
นายบดินทร์เดชา
ชุ่มใจ
เภสัชศาสตร์
209.
6210110158
น.ส.นราวดี
จิตกาลดำรง
วิศวกรรมศาสตร์
210.
6210210438
น.ส.ซารีฟะฮ์
ดินเตบ
วิทยาศาสตร์
211.
6110517064
น.ส.พรชนิตว์
โพธิ์วิเชียร
วิทยาการจัดการ
212.
6210210287
น.ส.นริศรา
บินหมัด
วิทยาศาสตร์
213.
6210518026
น.ส.พิชามญชุ์
พิสิฏฐ์ธนกร
วิทยาการจัดการ
214.
6210210143
น.ส.วลาลักษณ์
จินตสกุล
วิทยาศาสตร์
215.
6210513042
น.ส.ปิยะรัตน์
ชุมแสง
วิทยาการจัดการ
216.
6210515013
น.ส.ณัฐญาดา
กล้าคง
วิทยาการจัดการ
217.
6210516019
น.ส.เพชรเมย์
อึ้ง
วิทยาการจัดการ
218.
6210410215
น.ส.นัสรินทร์
เจะปอ
พยาบาลศาสตร์
219.
6210512050
น.ส.นาตาชา
บิลหมาน
วิทยาการจัดการ
220.
6210712003
น.ส.กรชนก
ชัยสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
221.
6211214004
น.ส.ซูเฟิร์น
แสงสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
222.
6211210033
น.ส.ปิ่นประภา
ศรีสุรัตน์
เศรษฐศาสตร์
223.
6211110031
น.ส.นาเดียร์
ตาเดอิน
ศิลปศาสตร์
224.
6210515080
นายพศวีร์
ชูสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
225.
6210610026
น.ส.ธมลวัลย์
จิตภักดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
226.
6211311029
น.ส.อติกานต์
บุญดิเรก
นิติศาสตร์
227.
6210515072
นายธนดล
หงอสกุล
วิทยาการจัดการ
228.
6210517074
น.ส.อรทัย
มหัทธนะวงศา
วิทยาการจัดการ
229.
6210210216
น.ส.กรกนก
ชูจันทร์
วิทยาศาสตร์
230.
6210513063
น.ส.สหัสษา
คุณกร
วิทยาการจัดการ
231.
6210110490
นายธนกร
พูลแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
232.
6210710053
นายภูวณัตถ์
ทองพรหม
เภสัชศาสตร์
233.
6210410060
นายวิซซูลการนัย
บรอเฮง
พยาบาลศาสตร์
234.
6210110303
นายรัชชานนท์
ระมะณี
วิศวกรรมศาสตร์
235.
6210210179
น.ส.เสาวนิจ
บัวบางกรูด
วิทยาศาสตร์
236.
6210511042
น.ส.ปิ่นสุดา
งามเลิศสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
237.
6210110416
น.ส.อัญชิสา
ฉวีภักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
238.
6210410026
นายทักษ์ดนัย
จงรักษ์
พยาบาลศาสตร์
239.
6210517123
น.ส.พาทินธิดา
บรรจงรัตน์
วิทยาการจัดการ
240.
6210110477
นายณพภาดล
ธราภัทรกร
วิศวกรรมศาสตร์
241.
6210410241
น.ส.อารียา
บือราเฮง
พยาบาลศาสตร์
242.
6210110017
นายกันตพงศ์
รัตนพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
243.
6211310029
นายธีรานนท์
ไทยเกิด
นิติศาสตร์
244.
6210210035
นายซุลกิฟลี
เส็มสัน
วิทยาศาสตร์
245.
6211110262
น.ส.เขมิกา
ตันติเวชวรกุล
ศิลปศาสตร์
246.
6210613061
น.ส.ณัฐณิชา
จันทร์ประดิษฐ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
247.
6210210019
นายจิตเกษม
อินทร์เนื่อง
วิทยาศาสตร์
248.
6210610070
น.ส.สิริพรรณ์
เศวตวรรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
249.
6210210575
น.ส.อิลฮาน
อีแต
วิทยาศาสตร์
250.
6210517067
น.ส.สิริวิมล
เหลื่อมแก้ว
วิทยาการจัดการ
251.
6210517076
นายอลีฟ
เปาะโซะ
วิทยาการจัดการ
252.
6210610008
น.ส.เกศรินทร์
หมื่นรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
253.
6210513067
น.ส.อารยา
เต๊ะหมาน
วิทยาการจัดการ
254.
6311110306
น.ส.ช่อแก้ว
วุ่นพ้วน
ศิลปศาสตร์
255.
6210517106
น.ส.สุนิสา
ชูศรี
วิทยาการจัดการ
256.
6210110479
นายณัชพล
เตียวปิยกุล
วิศวกรรมศาสตร์
257.
6210410133
น.ส.ซิฮาม
สลามเต๊ะ
พยาบาลศาสตร์
258.
6210110594
น.ส.สารีนา
หะยีบากา
วิศวกรรมศาสตร์
259.
6211110072
นายอภิเชษฐ์
สรุงขจรเดช
ศิลปศาสตร์
260.
6210517013
น.ส.ชาริณี
เกษรสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
261.
6210610028
น.ส.ธัญลักษณ์
โพธิรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
262.
6210610022
นายณัฏฐวัฒน์
เจริญการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
263.
6210610021
นายณัฏฐวรรษ
บุตรเผียน
ทรัพยากรธรรมชาติ
264.
6210110316
นายวรินทร
เมืองนิเวศน์
วิศวกรรมศาสตร์
265.
6210110318
น.ส.วริษฐา
ไชยสาลี
วิศวกรรมศาสตร์
266.
6210110330
น.ส.วาสิตา
สุวรรณสุนทร
วิศวกรรมศาสตร์
267.
6211210001
น.ส.กนกวรรณ
ศรีม่วง
เศรษฐศาสตร์
268.
6210517109
น.ส.อารยา
สามา
วิทยาการจัดการ
269.
6211310078
นายกฤตรี
ฝ้ายทอง
นิติศาสตร์
270.
6210513041
น.ส.ปภาวี
สะดี
วิทยาการจัดการ
271.
6211010015
น.ส.ชญานิษฐ์
ใหม่น้อย
อุตสาหกรรมเกษตร
272.
6210110680
น.ส.ภัคจิรา
ศุภรมงคล
วิศวกรรมศาสตร์
273.
6210710001
น.ส.กนกพิชญ์
อุทัยเชฏฐ์
เภสัชศาสตร์
274.
6210110403
นายอนัส
อาแว
วิศวกรรมศาสตร์
275.
6210210087
นายปรเมศวร์
ผลทอง
วิทยาศาสตร์
276.
6210610112
น.ส.เบญจพร
เซ่งเอียง
ทรัพยากรธรรมชาติ
277.
6210210090
น.ส.ปริยาภรณ์
พลรัฐธนาสิทธิ์
วิทยาศาสตร์
278.
6210210359
น.ส.เวรุยา
อุปนันท์
วิทยาศาสตร์
279.
6210516038
น.ส.ณัฐกฤตา
ขุนไชยแก้ว
วิทยาการจัดการ
280.
6210110464
น.ส.ชนกานต์
บุญยฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
281.
6211110130
นายเกริกฤทธิ์
สุหฤทดำรง
ศิลปศาสตร์
282.
6210210076
น.ส.นิชาภัทร
ชายทิพย์
วิทยาศาสตร์
283.
6210610187
น.ส.กลกร
จุลวรรณโณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
284.
6210610120
น.ส.สุทธิดา
สุวรรณสถิตย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
285.
6211010103
น.ส.ธัญสรณ์
ภักดีพรหม
อุตสาหกรรมเกษตร
286.
6210710024
น.ส.วิสสุตา
ป้อมกระสันต์
เภสัชศาสตร์
287.
6210210188
น.ส.อรัชพร
อุทัยรังษี 
วิทยาศาสตร์
288.
6210513044
น.ส.พัชรภรณ์
ไชยฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
289.
6210515074
น.ส.นัทชา
ชัยกลิ่น
วิทยาการจัดการ
290.
6211110091
นายนัฐวุฒิ
เพียรทอง
ศิลปศาสตร์
291.
6210517019
น.ส.ณัชชา
ทองน้อย
วิทยาการจัดการ
292.
6210518031
น.ส.ยศวดี
พัฒโณ
วิทยาการจัดการ
293.
6210610156
นายพีรศักดิ์
บุญศัพท์
ทรัพยากรธรรมชาติ
294.
6210311047
นายอภิสิทธิ์
กลิ่นแก้ว
แพทยศาสตร์
295.
6210513008
นายธวัชชัย
เวชศาสตร์
วิทยาการจัดการ
296.
6210110478
นายณรัฐกรณ์
บุญเกิด
วิศวกรรมศาสตร์
297.
6211110319
นายพสธร
ธารวัฒนพงศ์
ศิลปศาสตร์
298.
6211110289
น.ส.รุ่งกานต์
พริกบางเข็ม
ศิลปศาสตร์
299.
6210610208
น.ส.ปฐมรัตน์
รัตนปฐม
ทรัพยากรธรรมชาติ
300.
6210110043
นายจักรี
จีนปาน
วิศวกรรมศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สมัครเเล้วทำไมไม่มีรายชื่อ
62105120 ก.ค. 09:30171.7.220.27
  สมัคร    |  จำนวนรับ  300 300

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 300
 • เพศหญิง 205
 • เพศชาย 95
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 1
 • รหัส 62 292
 • รหัส 61 7
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์66
 • วิทยาศาสตร์37
 • แพทยศาสตร์8
 • วิทยาการจัดการ66
 • ทรัพยากรธรรมชาติ26
 • เภสัชศาสตร์33
 • พยาบาลศาสตร์7
 • ทันตแพทยศาสตร์1
 • อุตสาหกรรมเกษตร4
 • ศิลปศาสตร์23
 • นิติศาสตร์10
 • เศรษฐศาสตร์16
 • เทคนิคการแพทย์2
 • งการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน1