งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ลานนกเอี้ยง (อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ลานนกเอี้ยง (อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2)16 มิ.ย. 65, 08:58 น.409
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดลานนกเอี้ยง (อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2)
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 50 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ลานนกเอี้ยง (อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2)

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม ลานนกเอี้ยง (อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2)

  กิจกรรมที่ทำ ร่วมกันทำสเปย์หรือเจลแอลกอฮอล์ 

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

  รับสมัครจำนวน 50 คน

  ***เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบลู รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6511410183
น.ส.แพรวา
ท่าห้อง
การแพทย์แผนไทย
2.
6511310047
น.ส.ธัญวรัตม์
คล้ายกุล
นิติศาสตร์
3.
6510712042
น.ส.ปภาวี
แหลมม่วง
เภสัชศาสตร์
4.
6511310002
น.ส.กัญญ์วรา
สีตอง
นิติศาสตร์
5.
6510514025
น.ส.รัตนธิดา
บัวเหลือง
วิทยาการจัดการ
6.
6510510018
น.ส.เกสรี
ทะมัณทา
วิทยาการจัดการ
7.
6510410150
น.ส.เกศมณี
ชูหอยทอง
พยาบาลศาสตร์
8.
6510210537
น.ส.พิมพกานต์
สายชนะพันธ์
วิทยาศาสตร์
9.
6511310106
น.ส.วรันธร
รัตนสุรการย์
นิติศาสตร์
10.
6510410159
น.ส.ชนานันท์
กังแฮ
พยาบาลศาสตร์
11.
6510311028
น.ส.วณิชชาพร
แพกุล
แพทยศาสตร์
12.
6510310019
น.ส.ชาลิสา
โชติรัตน์
แพทยศาสตร์
13.
6511110237
น.ส.ปริณดา
กลับกลาย
ศิลปศาสตร์
14.
6511110041
น.ส.ณัฐธัญ
รุธิรโก
ศิลปศาสตร์
15.
6510510172
น.ส.พรธีรา
ถาวรรัตนโชติ
วิทยาการจัดการ
16.
6510712032
นายชิติกรณ์
เทพทวี
เภสัชศาสตร์
17.
6510410018
น.ส.จุฬาลักษณ์
เทพอักษร
พยาบาลศาสตร์
18.
6510310108
นายศิวพล
ตั้งเธียรฐิติกุล
แพทยศาสตร์
19.
6511110204
น.ส.หทัยชนก
ทองแกมแก้ว
ศิลปศาสตร์
20.
6511410080
น.ส.ฟิรดาวฮ์
ลามะ
การแพทย์แผนไทย
21.
6510110686
น.ส.วาริ
วิวัฒนานุกูล
วิศวกรรมศาสตร์
22.
6510712022
นายสรวิชญ์
อ่อนรู้ที่
เภสัชศาสตร์
23.
6510310146
นายชัสวีย์
และตี
แพทยศาสตร์
24.
6511311094
น.ส.สุวรา
ฉัตรประเทืองกุล
นิติศาสตร์
25.
6510712036
นายธาดาพงศ์
มัคจิตร์
เภสัชศาสตร์
26.
6511311041
น.ส.บัณฑิตา
ศรีสุวรรณ
นิติศาสตร์
27.
6511410075
น.ส.พิศษณลักษณ์
แก้วเกลี้ยง
การแพทย์แผนไทย
28.
6510210338
นายสุทธิพจน์
วงศ์โชคสกุล
วิทยาศาสตร์
29.
6510410106
น.ส.ศานันสินี
คอนเพชร
พยาบาลศาสตร์
30.
6510510104
นายธนากร
แซ่หลี
วิทยาการจัดการ
31.
6510210231
นายพิศิษฎ์ฐานน
ณ พัทลุง
วิทยาศาสตร์
32.
6510310032
น.ส.ณัฐฐิรา
วงศ์ธนดิษย์
แพทยศาสตร์
33.
6510710038
นายสพล
โชติช่วง
เภสัชศาสตร์
34.
6510510403
น.ส.วิมลประภา
พูลจันทร์
วิทยาการจัดการ
35.
6511110153
น.ส.กัญญารัตน์
แสนสุข
ศิลปศาสตร์
36.
6510710013
นายณัฐสิทธิ์
คงยอด
เภสัชศาสตร์
37.
6510712053
นายศิรชัช
แซ่ลิ่ม
เภสัชศาสตร์
38.
6510110061
นายจักรวาล
คำมณี
วิศวกรรมศาสตร์
39.
6510310059
น.ส.บุญธิดา
วิโรจน์แสงทอง
แพทยศาสตร์
40.
6510410220
น.ส.ลลิตา
พยายาม
พยาบาลศาสตร์
41.
6511410031
น.ส.ณิชมน
เกิดสุข
การแพทย์แผนไทย
42.
6511410050
น.ส.นูรอามานี
สาแล
การแพทย์แผนไทย
43.
6511410187
น.ส.ภัทราวดี
สุกดำ
การแพทย์แผนไทย
44.
6510310002
น.ส.กมลวรรณ
เดชาพร
แพทยศาสตร์
45.
6510310109
นายศุภกร
สันทัดการ
แพทยศาสตร์
46.
6510310082
น.ส.ภัททิยา
ช่วงชล
แพทยศาสตร์
47.
6510110659
นายปุริม
ทองนุ่น
วิศวกรรมศาสตร์
48.
6510710008
นายชนสรณ์
ติวงค์
เภสัชศาสตร์
49.
6511410003
น.ส.กัญญาวีร์
เพชรชิต
การแพทย์แผนไทย
50.
6510310064
น.ส.ปาณิศา
ดิษฐาน
แพทยศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  50 50

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 50
 • เพศหญิง 35
 • เพศชาย 15
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 50
 • รวม 9 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์3
 • วิทยาศาสตร์3
 • แพทยศาสตร์10
 • วิทยาการจัดการ5
 • เภสัชศาสตร์8
 • พยาบาลศาสตร์5
 • ศิลปศาสตร์4
 • นิติศาสตร์5
 • การแพทย์แผนไทย7