งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริเวณวัดคูเต่า
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริเวณวัดคูเต่า 16 มิ.ย. 65, 09:06 น.780
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริเวณวัดคูเต่า ต.แม่ทอม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 40 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริเวณวัดคูเต่า

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริเวณวัดคูเต่า  ต.แม่ทอม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ทำ  กิจกรรมเก็บขยะบริเวณ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน “คลองแหวะ”

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  อบต.แม่ทอม

  รับสมัครจำนวน 40 คน

  ***เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ****เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6510110228
น.ส.นภัสวรรณ
ชาวนา
วิศวกรรมศาสตร์
2.
6510110248
น.ส.นิสรีน
ใจเที่ยง
วิศวกรรมศาสตร์
3.
6510410119
น.ส.สุนิตา
ยีรัน
พยาบาลศาสตร์
4.
6510510158
น.ส.ปวริศา
ใจใหญ่
วิทยาการจัดการ
5.
6510311326
น.ส.สุภัคชา
สมจิตร
แพทยศาสตร์
6.
6511010042
น.ส.ภวิษย์พร
พรหมเจริญ
อุตสาหกรรมเกษตร
7.
6510311320
น.ส.มยุริณลดา
มะกรูดอินทร์
แพทยศาสตร์
8.
6510410270
น.ส.มนัสนันท์
ผุดผา
พยาบาลศาสตร์
9.
6510311021
น.ส.นันณภัชสรณ์
กนกรัตนากร
แพทยศาสตร์
10.
6511410078
น.ส.ฟิรญา
เจ๊ะอูมา
การแพทย์แผนไทย
11.
6510311008
น.ส.กาญจน์ศุภนิช
เหมือนมณีภากร
แพทยศาสตร์
12.
6511214017
น.ส.รักสกุล
รัตนพงศ์
เศรษฐศาสตร์
13.
6511410059
น.ส.โนร์มี
อาแว
การแพทย์แผนไทย
14.
6510210112
นายเทวราช
กังสกุล
วิทยาศาสตร์
15.
6510410279
น.ส.กชนิภา
อุนยวง
พยาบาลศาสตร์
16.
6511010041
น.ส.พิมพิศา
ชนะภักดี
อุตสาหกรรมเกษตร
17.
6511010065
น.ส.สุวภัทร
บุญทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
18.
6511214021
น.ส.สัณห์ฤทัย
ทวยเจริญ
เศรษฐศาสตร์
19.
6511210069
นายธัญวัฒน์
โสตถิอนันตกุล
เศรษฐศาสตร์
20.
6510210219
น.ส.พัฒนาวดี
ศรีจำเริญ
วิทยาศาสตร์
21.
6510410266
นายฟาดิล
สาเร๊ะ
พยาบาลศาสตร์
22.
6510410130
น.ส.อัสมา
เหมาะตะเอ
พยาบาลศาสตร์
23.
6510410083
น.ส.ฟาตินี
โดยสมาน
พยาบาลศาสตร์
24.
6510410044
น.ส.ธัญรดา
ยศกิจ
พยาบาลศาสตร์
25.
6510410209
น.ส.ภัทรวดี
พูนแก้ว
พยาบาลศาสตร์
26.
6511110210
น.ส.อังคณา
พรมทอง
ศิลปศาสตร์
27.
6511110227
น.ส.ธารทอง
ฟูศรีกุล
ศิลปศาสตร์
28.
6510410211
นายภูริทัต
สาวินาจ
พยาบาลศาสตร์
29.
6510410191
น.ส.บุณยาพร
แก้วทอง
พยาบาลศาสตร์
30.
6511210081
น.ส.ฐานิตา
ศรีสุข
เศรษฐศาสตร์
31.
6510410223
น.ส.วราญา
คงเมือง
พยาบาลศาสตร์
32.
6510210382
นายอัฐพล
ทองคำ
วิทยาศาสตร์
33.
6510210319
นายศุภกฤต
ประไพ
วิทยาศาสตร์
34.
6511210006
น.ส.เกตน์สิรี
วรพันธกิจ
เศรษฐศาสตร์
35.
6510410057
น.ส.บัณฑิตา
พุ่มแก้ว
พยาบาลศาสตร์
36.
6510110546
นายอัฟฮัม
กูแบรีมา
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6410510332
น.ส.ทัศนีย์นุช
ชูอ่อน
วิทยาการจัดการ
38.
6510410065
น.ส.ปาณิศา
อภิโมทย์
พยาบาลศาสตร์
39.
6511210028
น.ส.ปฐมวดี
วสุลิปิกร
เศรษฐศาสตร์
40.
6511410197
น.ส.วิภาวรรณ
เสาพะเนาว์
การแพทย์แผนไทย
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  40 40

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 40
 • เพศหญิง 33
 • เพศชาย 7
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 39
 • รหัส 64 1
 • รวม 9 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์3
 • วิทยาศาสตร์4
 • แพทยศาสตร์4
 • วิทยาการจัดการ2
 • พยาบาลศาสตร์13
 • อุตสาหกรรมเกษตร3
 • ศิลปศาสตร์2
 • เศรษฐศาสตร์6
 • การแพทย์แผนไทย3