งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ โรงเรียนวัดศรีษะคีรี
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ โรงเรียนวัดศรีษะคีรี16 มิ.ย. 65, 09:16 น.737
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดโรงเรียนวัดศรีษะคีรี ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 40 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ โรงเรียนวัดศรีษะคีรี

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม โรงเรียนวัดศรีษะคีรี ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ทำ  กิจกรรมทำความสะอาดภายในโรงเรียน / ทาสีโรงอาหาร / ทาสีเครื่องเล่น

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  เทศบาลตำบลน้ำน้อย

  รับสมัครจำนวน 40 คน

  ****เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6511210018
น.ส.ฐิติชญา
จุลมณีโชติ
เศรษฐศาสตร์
2.
6510310105
น.ส.วริษฐา
สิทธิโชคชัย
แพทยศาสตร์
3.
6510311009
นายกิตติศักดิ์
คำพุด
แพทยศาสตร์
4.
6510210607
น.ส.อนินฑิตา
กำเนิดมณี
วิทยาศาสตร์
5.
6510210390
น.ส.อาทิตยา
ชาญบำรุง
วิทยาศาสตร์
6.
6510310114
น.ส.สาริศา
ชูโตชนะ
แพทยศาสตร์
7.
6510110492
น.ส.สินายน์
สุนทร
วิศวกรรมศาสตร์
8.
6510210056
น.ส.ชนมกานต์
หนูทอง
วิทยาศาสตร์
9.
6510410251
น.ส.อุมาภรณ์
ชอบทำกิจ
พยาบาลศาสตร์
10.
6511010005
น.ส.กรกนก
บุญเมือง
อุตสาหกรรมเกษตร
11.
6510410257
น.ส.ชนาพร
ศิริไชย
พยาบาลศาสตร์
12.
6511110127
น.ส.ศุภิกร
อินทร์ม่วง
ศิลปศาสตร์
13.
6511110070
น.ส.บูชิตา
ฉัตรสิรยากร
ศิลปศาสตร์
14.
6510310005
น.ส.กัญญ์วรางค์
สินน้อย
แพทยศาสตร์
15.
6510110328
นายฟาอิซ
โดยหมะ
วิศวกรรมศาสตร์
16.
6510310096
น.ส.รสิตา
หีมมิหน๊ะ
แพทยศาสตร์
17.
6510210518
นายปราโมทย์
ทองศรี
วิทยาศาสตร์
18.
6510110148
นายณัฐภัทร
เหมาะเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
19.
6510410216
นายมูฮัมหมัดลุ
ซาสือรี
พยาบาลศาสตร์
20.
6511010089
น.ส.เมธาพร
สุวรรณเวหา
อุตสาหกรรมเกษตร
21.
6511510043
น.ส.จิราวัลย์
มั่นคงวิวัฒน์
เทคนิคการแพทย์
22.
6510210247
นายภัทรพงศ์
บุญณมี
วิทยาศาสตร์
23.
6510110716
นายกิตติศักดิ์
จันทะปะ
วิศวกรรมศาสตร์
24.
6510410126
น.ส.อภิษฎา
สกุลวศิน
พยาบาลศาสตร์
25.
6510210026
น.ส.กัลยรัตน์
ขวัญใจ
วิทยาศาสตร์
26.
6510410275
น.ส.ลัยลา
ดอเล็ง
พยาบาลศาสตร์
27.
6511510042
น.ส.จิณณพัต
แผนสมบูรณ์
เทคนิคการแพทย์
28.
6510210422
น.ส.กัลยกร
ประวัติ
วิทยาศาสตร์
29.
6510410276
นายวรฤทธิ์
หนูโหยบ
พยาบาลศาสตร์
30.
6510210300
น.ส.วิรัญชนา
ซ้ายขวัญ
วิทยาศาสตร์
31.
6510210250
น.ส.ภัทราภรณ์
อมรจิตราพันธ์
วิทยาศาสตร์
32.
6510210161
น.ส.นิภาพร
แก้วรอด
วิทยาศาสตร์
33.
6510410129
น.ส.อัยมี่
มัจฉา
พยาบาลศาสตร์
34.
6510410046
น.ส.นภัสรา
อับดุลเลาะ
พยาบาลศาสตร์
35.
6510410024
น.ส.ซานิยาฮ์
ปาธาน
พยาบาลศาสตร์
36.
6510110123
นายณพัสกร
พรหมสังคหะ
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6510410084
น.ส.ฟาตีนี
แวเจะ
พยาบาลศาสตร์
38.
6511010017
น.ส.ณิชานันท์
ไชยมงคล
อุตสาหกรรมเกษตร
39.
6510510212
นายยศวิชญ์
ขาวทอง
วิทยาการจัดการ
40.
6511110254
น.ส.สิริกร
รัตนอุไร
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  40 40

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 40
 • เพศหญิง 30
 • เพศชาย 10
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 40
 • รวม 9 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์5
 • วิทยาศาสตร์10
 • แพทยศาสตร์5
 • วิทยาการจัดการ1
 • พยาบาลศาสตร์10
 • อุตสาหกรรมเกษตร3
 • ศิลปศาสตร์3
 • เศรษฐศาสตร์1
 • เทคนิคการแพทย์2