งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายหน้าอบต. พิจิตร
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายหน้าอบต. พิจิตร16 มิ.ย. 65, 09:22 น.667
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดถนนสายหน้าอบต. พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 40 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายหน้าอบต. พิจิตร

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม ถนนสายหน้าอบต. พิจิตร  อ.นาหม่อม จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ทำ  กิจกรรมเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบำเพ็ญประโยชน์

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  อบต.พิจิตร

  รับสมัครจำนวน 40 คน

  ***เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  **เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6510210120
น.ส.ธนัญญา
ชูช่วย
วิทยาศาสตร์
2.
6510210088
น.ส.ณัฐกมล
บาวแช่มช้อย
วิทยาศาสตร์
3.
6510311303
น.ส.เมษา
ณ นคร
แพทยศาสตร์
4.
6510410264
น.ส.พัชรธาดา
รัตนถาวร
พยาบาลศาสตร์
5.
6510410056
น.ส.นูรูลยันนะห์
แวสะแม
พยาบาลศาสตร์
6.
6510110252
น.ส.นูรีซัน
เซ็ง
วิศวกรรมศาสตร์
7.
6510410133
น.ส.อาบีดาห์
โตะแว
พยาบาลศาสตร์
8.
6510710040
น.ส.สโรชา
นิสกุล
เภสัชศาสตร์
9.
6510210226
น.ส.พิชามญธุ์
เพ็งพาจร
วิทยาศาสตร์
10.
6510210105
น.ส.ตัสนีม
จิสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
11.
6511410052
น.ส.นูรฮานัน
สาแม
การแพทย์แผนไทย
12.
6510710003
น.ส.กัญญารัตน์
ชูมาก
เภสัชศาสตร์
13.
6511310110
นายวสุ
ชื่นเจริญ
นิติศาสตร์
14.
6510210508
น.ส.นูรซาฮีรา
บากา
วิทยาศาสตร์
15.
6511310097
นายภูมิธีรา
ไทยเมือง
นิติศาสตร์
16.
6511311141
น.ส.ธิรดา
พึ่งถิ่น
นิติศาสตร์
17.
6510410273
น.ส.รินรดา
แก้วกล่ำ
พยาบาลศาสตร์
18.
6511310117
นายสตีเฟน นิธิศ
สโตน
นิติศาสตร์
19.
6510110210
นายธีรภัทร
สอโส๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
20.
6510110146
นายณัฐพล
รองพล
วิศวกรรมศาสตร์
21.
6510510056
นายซาริฟ
หมันหลอ
วิทยาการจัดการ
22.
6511311082
น.ส.ศรันยา
พันธบุรี
นิติศาสตร์
23.
6510710080
น.ส.ปวันรัตน์
ไมตรีจร
เภสัชศาสตร์
24.
6510410128
น.ส.อริสา
พลเจริญ
พยาบาลศาสตร์
25.
6510510296
น.ส.อิศริยาภรณ์
บิลระหมาน
วิทยาการจัดการ
26.
6510510218
น.ส.รัชนี
สันหมาน
วิทยาการจัดการ
27.
6510710085
น.ส.พัชรีญา
ศรีษาพุทธ
เภสัชศาสตร์
28.
6510110278
น.ส.ปิยพร
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
29.
6510310104
น.ส.วริศรา
ศิวนันท์สกุล
แพทยศาสตร์
30.
6510110002
น.ส.กมลทิพย์
ประสงค์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6510110081
น.ส.ชญาณี
รุ่งกษัตรา
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6510310044
น.ส.ธัญชนก
หนูไข่
แพทยศาสตร์
33.
6510410175
น.ส.ณัฐรดา
ศรีวัฒนะ
พยาบาลศาสตร์
34.
6511110030
น.ส.ชญานุช
เดชมาก ณ พัทลุง
ศิลปศาสตร์
35.
6510515025
นายธีรวุฒน์
คชสาร
วิทยาการจัดการ
36.
6510110045
น.ส.เกศินี
พลายแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6511310111
น.ส.วิยดา
โสบผอม
นิติศาสตร์
38.
6511311136
น.ส.ณิชนันทน์
ชูแก้ว
นิติศาสตร์
39.
6510210133
นายธีรภัทร
คำแหง
วิทยาศาสตร์
40.
6511311076
น.ส.วรัชยา
แก้วสองเมือง
นิติศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  40 40

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 40
 • เพศหญิง 32
 • เพศชาย 8
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 40
 • รวม 9 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์7
 • วิทยาศาสตร์6
 • แพทยศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ4
 • เภสัชศาสตร์4
 • พยาบาลศาสตร์6
 • ศิลปศาสตร์1
 • นิติศาสตร์8
 • การแพทย์แผนไทย1