งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ เขาคอหงส์
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ เขาคอหงส์16 มิ.ย. 65, 09:36 น.700
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริเวณเขาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 40 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ เขาคอหงส์

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม เขาคอหงส์

  กิจกรรมที่ทำ  กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริเวณเขาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  ทม.คอหงส์ 

  รับสมัครจำนวน 40 คน

  ****เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  **เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6510311515
นายอาราฟัต
ดือราวี
แพทยศาสตร์
2.
6510410158
น.ส.ชนนิกานต์
รักษ์เชื้อ
พยาบาลศาสตร์
3.
6510410025
น.ส.ญาชิตา
วัชรฐานกร
พยาบาลศาสตร์
4.
6510210464
นายณัฐกิตติ์
ภัทรศรีสโรจน์
วิทยาศาสตร์
5.
6510410263
น.ส.ปารณีย์
โรจน์ทะนงค์
พยาบาลศาสตร์
6.
6510810010
น.ส.น้ำ
เรืองทอง
ทันตแพทยศาสตร์
7.
6510310001
น.ส.กนกธราธร
วัชรจิรณิช
แพทยศาสตร์
8.
6510515024
นายธีธัช
อารมฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
9.
6511110200
นายส่งเกียรติ
พิภพวัฒนา
ศิลปศาสตร์
10.
6510310120
นายอภิวิชญ์
ด้วงรุ่ง
แพทยศาสตร์
11.
6510310074
นายพิชญ์วัตร
จงหวัง
แพทยศาสตร์
12.
6510310021
นายชุณหะวัณ
เอียดเฉลิม
แพทยศาสตร์
13.
6510510209
น.ส.เมธาพร
ฉายบุญชยภัทร
วิทยาการจัดการ
14.
6511110165
น.ส.ณิชาภัทร
สายแก้ว
ศิลปศาสตร์
15.
6510410218
น.ส.รารุณี
หนูสันโดด
พยาบาลศาสตร์
16.
6511610025
น.ส.ประกายกานต์
แผ่ผล
ยาลัยนานาชาติ
17.
6511410036
น.ส.ธัญวลัย
ทองย้อย
การแพทย์แผนไทย
18.
6511210050
น.ส.ลดาวัลย์
ทองสีอ่อน
เศรษฐศาสตร์
19.
6511410063
น.ส.ปวรรัตน์
ชูยัง
การแพทย์แผนไทย
20.
6510310031
นายณัฐกมล
พลด้วง
แพทยศาสตร์
21.
6510410067
น.ส.ปานไพลิน
ทองตัน
พยาบาลศาสตร์
22.
6510210024
นายกันต์พัสร์
โกไศยกานนท์
วิทยาศาสตร์
23.
6510311302
นายภุชิสสะ
เทพนรินทร์
แพทยศาสตร์
24.
6510110419
นายวรเดช
ธรรมวาโร
วิศวกรรมศาสตร์
25.
6510510211
นายยศภัทร
วิทูรวาณิชย์
วิทยาการจัดการ
26.
6510210416
นายกษิดิศ
แก้วชื่น
วิทยาศาสตร์
27.
6511010018
น.ส.ธตาภา
มานีมาน
อุตสาหกรรมเกษตร
28.
6510210628
นายเอกชัย
พันธนิตย์
วิทยาศาสตร์
29.
6511110162
น.ส.ญารินดา
หนูทอง
ศิลปศาสตร์
30.
6510410131
น.ส.อานัตตา
ชอบหวาน
พยาบาลศาสตร์
31.
6510110301
น.ส.พรรณารายณ์
พุฒขาว
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6510410042
น.ส.ธมลวรรณ
บุญเพ็ง
พยาบาลศาสตร์
33.
6510410082
น.ส.ฟรานญ่า
บินหมัดอาด
พยาบาลศาสตร์
34.
6510210306
น.ส.ศริสา
เอ่งเซ่ง
วิทยาศาสตร์
35.
6510410124
นายอดิสรณ์
แหล๊ะแส๊ะ
พยาบาลศาสตร์
36.
6510510349
นายฟุรกอน
ฮะยีมะมิง
วิทยาการจัดการ
37.
6510310111
นายสจธร
ไชยรัตน์
แพทยศาสตร์
38.
6510410255
น.ส.ฮินดา
เหย็มโหน้ง
พยาบาลศาสตร์
39.
6510311501
นายรพีภัทร
เหล๊าะโต๊ะหมัน
แพทยศาสตร์
40.
6510310116
น.ส.สุชาวดี
ขาวนวล
แพทยศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  40 40

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 40
 • เพศหญิง 22
 • เพศชาย 18
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 40
 • รวม 11 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์2
 • วิทยาศาสตร์5
 • แพทยศาสตร์10
 • วิทยาการจัดการ4
 • พยาบาลศาสตร์10
 • ทันตแพทยศาสตร์1
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์3
 • เศรษฐศาสตร์1
 • การแพทย์แผนไทย2
 • ยาลัยนานาชาติ1